Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 688/2011 ze dne 18. července 2011 , kterým se na rok 2011 odchylně od nařízení (ES) č. 501/2008 stanoví dodatečný harmonogram předkládání a výběru informačních a propagačních programů pro čerstvé ovoce a zeleninu na vnitřním trhu a ve třetích zemích

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 688/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 688/2011
          ze dne 18. července 2011,
          kterým se na rok 2011 odchylně od nařízení (ES) č. 501/2008 stanoví dodatečný harmonogram předkládání a výběru informačních a propagačních programů pro čerstvé ovoce a zeleninu na vnitřním trhu a ve třetích zemích
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích [1], a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 3/2008 se odvětví a produkty, na něž se mohou vztahovat informační a propagační opatření financovaná zcela nebo zčásti z rozpočtu Unie, stanoví zejména s přihlédnutím k potřebě odstranění zvláštních nebo krátkodobých obtíží v určitém odvětví.
          (2) Podle čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 3/2008 produkty, na něž se mohou vztahovat informační a propagační opatření financovaná zcela nebo zčásti z rozpočtu Unie a určená k uskutečnění ve třetích zemích, jsou především produkty, pro které existují vývozní možnosti nebo nová odbytiště, zejména pokud se nepožadují vývozní náhrady.
          (3) Odvětví čerstvého ovoce a zeleniny zasáhla kvůli epidemii způsobené bakterií Escherichia coli bezprecedentní krize. Epidemie vyvolala ztrátu důvěry spotřebitelů, která se projevila velkým poklesem spotřeby. Je proto třeba, aby se důvěra spotřebitelů v čerstvé ovoce a zeleninu produkované v Unii posílila.
          (4) Tato ztráta důvěry zároveň vyvolala závažné hospodářské problémy, kvůli nimž je v Unii ohrožena hospodářská životaschopnost nemalého počtu podniků v odvětví čerstvého ovoce a zeleniny. Je proto třeba, aby se v případě čerstvého ovoce a zeleniny produkovaných v Unii rozšířily možnosti vývozu do třetích zemích.
          (5) V této souvislosti se jeví jako užitečné nabídnout oborovým organizacím v odvětví čerstvého ovoce a zeleniny možnost využít spolufinancování Unie v rámci nařízení (ES) č. 3/2008 a během příštích týdnů umožnit za tímto účelem předkládat příslušným vnitrostátním orgánům informační a propagační programy, které se budou vybírat a které Komise případně před koncem roku schválí. Tyto programy se budou moci předkládat mimo roční cyklus schvalování programů a mimo běžný harmonogram podle článků 8 a 11 nařízení Komise (ES) č. 501/2008 ze dne 5. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích [2].
          (6) Z uvedených důvodů je tedy třeba na rok 2011 stanovit odchylku pro informační a propagační programy pro čerstvé ovoce a zeleninu určené pro vnitřní trh a do třetích zemí od nařízení (ES) č. 501/2008.
          (7) Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Aniž je dotčen běžný roční harmonogram podle čl. 8 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 501/2008 a čl. 11 odst. 1 a 3 téhož nařízení, použije se na rok 2011 tento dodatečný harmonogram pro informační a propagační programy pro čerstvé ovoce a zeleninu určené pro vnitřní trh a do třetích zemí:
          a) oborové a mezioborové organizace v odvětví čerstvého ovoce a zeleniny mohou členským státům předkládat své programy do 16. srpna 2011;
          b) členské státy oznámí Komisi prozatímní seznam vybraných programů nejpozději dne 15. září 2011;
          c) Komise nejpozději dne 15. listopadu 2011 rozhodne, které programy může spolufinancovat.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 3, 5.1.2008, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 147, 6.6.2008, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.