Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 693/2011 ze dne 6. července 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 861/2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 693/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 693/2011
          ze dne 6. července 2011,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 861/2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
          v souladu s řádným legislativním postupem [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 861/2006 [3] stanoví financování v těchto oblastech: mezinárodní vztahy, řízení, shromažďování údajů, vědecké poradenství a kontrola a prosazování společné rybářské politiky.
          (2) Nařízení (ES) č. 861/2006 v každé oblasti činnosti doplňují další související nařízení nebo rozhodnutí. Některé prvky těchto souvisejících předpisů prošly vývojem po přijetí uvedeného nařízení, které by se mělo nyní změnit, aby byl zajištěn soulad mezi všemi prvky legislativního rámce.
          (3) Zkušenosti rovněž ukázaly potřebu změnit nařízení (ES) č. 861/2006 mírnou úpravou některých ustanovení, aby lépe odpovídala stávající situaci.
          (4) Je rovněž nutné tam, kde je to vhodné, vyjasnit rozsah financovaných opatření a zlepšit formulaci některých článků.
          (5) Partnerství na mezinárodním poli může být uzavřeno na dvoustranné, regionální nebo mnohostranné úrovni.
          (6) V tomto nařízení by se měla odrazit skutečnost, že rozhodnutí Rady 2007/409/ES ze dne 11. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/585/ES, kterým se zřizují regionální poradní sbory v rámci společné rybářské politiky [4], udělilo regionálním poradním sborům status orgánů, které sledují cíl obecného evropského zájmu.
          (7) Pokud jde o přípravné schůze Poradního výboru pro rybolov a akvakulturu, měla by existovat možnost udělovat finanční podporu i jiným zástupcům než zástupcům evropských obchodních organizací a možnost financování nákladů na překlad, tlumočení a nájem místností. Seznam poradních subjektů, pro jejichž schůze plénum poradního výboru určuje zástupce, by měl být aktualizován.
          (8) Nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku [5] rozšířilo shromaždování údajů s cílem zahrnout shromažďování, správu a využívání údajů, což by mělo být v tomto nařízení výslovně potvrzeno.
          (9) Rozhodnutí Komise 2008/949/ES ze dne 6. listopadu 2008, kterým se přijímá víceletý program Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 199/2008 [6], stanoví, že shromažďované údaje musí obsahovat sociálně-ekonomické proměnné.
          (10) Opatření, na něž lze udělit finanční podporu Unie v oblasti shromažďování údajů a vědeckého poradenství, stanoví nařízení (ES) č. 199/2008 a nařízení (ES) č. 861/2006 by mělo být uvedeno do souladu s těmito ustanoveními.
          (11) Programová opatření v oblasti shromažďování údajů a vědeckého poradenství jsou stanovena v nařízení (ES) č. 199/2008 a nařízení Komise (ES) č. 665/2008 ze dne 14. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 199/2008 [7].
          (12) Řada ustanovení rozhodnutí Rady 2000/439/ES ze dne 29. června 2000 o finančním příspěvku Společenství na výdaje vzniklé členským státům při shromažďování údajů a na financování studií a pilotních projektů na podporu společné rybářské politiky [8] nebyla zahrnuta do nařízení (ES) č. 861/2006 ani převedena do prováděcích pravidel. Tím byla v letech 2007 a 2008 vytvořena právní mezera, kdy Komise pokračovala v aplikaci pravidel platných dříve podle rozhodnutí 2000/439/ES. V zájmu právní jistoty by mělo být se zpětnou působností stanoveno, že tato pravidla byla v uvedené době nadále použitelná.
          (13) Výdaje v oblasti vědeckého poradenství by měly zahrnovat výdaje na smlouvy o partnerství s mezinárodními subjekty odpovědnými za posuzování populací.
          (14) Ukazatele týkající se způsobilých výdajů v oblasti kontroly by měly být uvedeny jasněji a podrobněji a mělo by být odkázáno na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky [9] a nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu [10].
          (15) Přestože účastníci programů odborné přípravy v oblasti kontroly a prosazování pravidel společné rybářské politiky zastupují orgán členského státu, nejsou nezbytně ve státní službě. Proto by z finančních opatření mělo být možné hradit i výdaje vynaložené na odbornou přípravu ostatních pracovníků.
          (16) Společné výzkumné středisko nejen analyzuje provádění kontrolních činností, ale poskytuje také poradenství a je zapojeno do vývoje nových technologií.
          (17) Programová pravidla pro kontrolu výdajů je nutné upravit s cílem zlepšit řádné finanční řízení zejména stanovením dřívějšího termínu pro podání žádostí o finanční podporu Unie a dalším upřesněním informací, které je třeba sdělit o projektech, a formátu, ve kterém by se měly poskytovat.
          (18) Název a normativní část nařízení (ES) č. 861/2006 by měly být změněny s ohledem na vstup Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009.
          (19) Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provedení opatření v oblasti kontroly a prosazování, a konkrétněji s ohledem na výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku, jakož i opatření v oblasti shromažďování, správy a využívání základních údajů, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí [11].
          (20) Nařízení (ES) č. 861/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 861/2006 se mění takto:
          1) Název se nahrazuje tímto:
          "Nařízení Rady (ES) č. 861/2006 ze dne 22 května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Unie pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva".
          2) S výjimkou odkazu na Agenturu Společenství pro kontrolu rybolovu v čl. 4 písm. c) se slovo "Společenství" v normativní části nahrazuje slovem "Unie" v odpovídajícím mluvnickém tvaru. Slova "vody Společenství" se nahrazují slovy "vody EU" v odpovídajícím mluvnickém tvaru. Provádějí se nezbytné mluvnické úpravy.
          3) V článku 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) opatření pro zachování zdrojů a shromažďování, správa a využívání údajů za účelem vytvoření vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku;".
          4) V článku 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) zlepšování shromažďování, správy a využívání údajů nezbytných pro společnou rybářskou politiku;".
          5) Článek 5 se nahrazuje tímto:
          "Článek 5
          Zvláštní cíle v oblasti shromažďování, správy a využívání údajů a vědeckého poradenství
          Finanční opatření Unie uvedená v článcích 9, 10 a 11 přispívají k dosažení cíle zlepšit shromažďování, správu a využívání údajů a vědecké poradenství o stavu zdrojů, o úrovni rybolovu, o dopadu, který mají různé druhy rybolovu na zdroje a mořský ekosystém, o hospodářských aspektech rybolovu a akvakultury a o výkonnosti odvětví rybolovu ve vodách EU a mimo ně, a to prostřednictvím finanční podpory poskytované členským státům na zřizování víceletých agregovaných souborů vědeckých údajů, které zahrnují biologické, technické, environmentální a sociálně-ekonomické informace."
          6) V čl. 7 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:
          "c) prostřednictvím partnerství rozvíjet na dvoustranné, regionální nebo mnohostranné úrovni kapacity třetích zemí v oblasti řízení a kontroly rybolovných zdrojů, aby se zajistil udržitelný rybolov a posílil hospodářský rozvoj odvětví rybolovu v těchto zemích zlepšením vědeckého a technického hodnocení dotčených lovišť, monitorování a kontroly rybolovných činností, hygienických podmínek a podnikatelského prostředí v daném odvětví;".
          7) Článek 8 se nahrazuje tímto:
          "Článek 8
          Opatření v oblasti kontroly a prosazování práva
          1. V oblasti kontroly a prosazování pravidel společné rybářské politiky jsou pro finanční opatření Unie způsobilé tyto výdaje:
          a) výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku při:
          i) investicích, které se týkají kontrolních činností vykonávaných příslušnými vnitrostátními orgány, správními subjekty nebo soukromým sektorem, směřovaných do:
          - nákupu nebo vývoje technologie, včetně hardwaru a softwaru, systémů detekce plavidel a sítí informačních technologií umožňujících shromažďovat, spravovat, validovat, analyzovat a vyměňovat údaje týkajících se rybolovu a rozvíjet metody odběru vzorků těchto údajů, včetně rozvoje internetových stránek týkajících se kontroly,
          - nákupu nebo vývoje komponentů nezbytných k tomu, aby bylo zajištěno předávání údajů od činitelů zapojených do rybolovu a do prodeje rybářských produktů příslušnému členskému státu a orgánům Unie, včetně komponentů potřebných pro systémy elektronického zaznamenávání a hlášení, systémy sledování plavidel a systémy automatické identifikace,
          - plnění programů zaměřených na výměnu a analýzu údajů mezi členskými státy,
          - nákupu a modernizace kontrolních prostředků;
          ii) programech odborné přípravy a výměn, a to i mezi členskými státy, pro pracovníky odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností;
          iii) provádění pilotních projektů týkajících se kontroly rybolovu;
          iv) analýze poměru nákladů a přínosů a posuzování auditů provedených a výdajů vynaložených příslušnými orgány při výkonu monitorování, kontroly a sledování;
          v) iniciativách, včetně seminářů a nástrojů sdělovacích prostředků, zaměřených na zvýšení povědomí rybářů a jiných zúčastněných osob, jako jsou inspektoři, státní zástupci a soudci, a povědomí široké veřejnosti o nutnosti bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a o provádění pravidel společné rybářské politiky;
          b) výdaje týkající se správních ujednání se Společným výzkumným střediskem nebo s jakýmkoli jiným poradním subjektem Unie za účelem hodnocení a rozvoje nových kontrolních technologií;
          c) veškeré provozní výdaje týkající se inspekce provádění společné rybářské politiky členskými státy, uskutečňované inspektory Komise, a zejména inspekčních misí, bezpečnostního vybavení a odborné přípravy inspektorů, schůzí a nájmu nebo nákupu inspekčních prostředků Komisí;
          d) příspěvek do rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na krytí výdajů na zaměstnance a správních a provozních výdajů týkajících se jejího ročního pracovního plánu.
          2. Komise může prováděcími akty přijmout podrobná pravidla pro provedení odst. 1 písm. a). Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 30 odst. 2."
          8) Článek 9 se nahrazuje tímto:
          "Článek 9
          Opatření v oblasti shromažďování, správy a využívání základních údajů
          1. V oblasti shromažďování, správy a využívání základních údajů lze finanční podporu Unie v rámci víceletých národních programů uvedených v článku 4 nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku [] udělit na tyto výdaje:
          a) výdaje vynaložené na shromažďování biologických, technických, environmentálních a sociálně-ekonomických údajů týkajících se obchodního a rekreačního rybolovu, včetně odběru vzorků, sledování na moři a výzkumných šetření a shromažďování environmentálních a sociálně-ekonomických údajů týkajících se akvakultury a zpracovatelského odvětví, jak stanoví víceletý program Unie uvedený v článku 3 nařízení (ES) č. 199/2008;
          b) výdaje vynaložené na opatření týkající se správy, rozvoje, zdokonalení a využívání údajů uvedených v písmenu a);
          c) výdaje vynaložené na opatření týkající se využívání údajů uvedených v písmenu a), jako jsou odhady biologických parametrů a vytváření datových sad pro vědeckou analýzu a poradenství;
          d) výdaje vynaložené v souvislosti s účastí na regionálních koordinačních zasedáních uvedených v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 199/2008, příslušných vědeckých zasedáních regionálních organizací pro řízení rybolovu, jejichž smluvní stranou nebo pozorovatelem je Unie, a na zasedáních mezinárodních organizací příslušných pro poskytování vědeckého poradenství.
          2. Komise může prováděcími akty přijmout podrobná pravidla pro provedení odstavce 1. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 30 odst. 2.
          9) Článek 10 se mění takto:
          a) nadpis se nahrazuje tímto:
          "Opatření v oblasti shromažďování, správy a využívání dodatečných údajů";
          b) v úvodu odstavce 1 se druhá věta nahrazuje touto:
          "Finanční podporu Unie lze udělit mimo jiné na tyto činnosti:";
          c) v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) metodologické studie a projekty zaměřené na optimalizaci a standardizaci metod shromažďování údajů požadovaných pro zajištění vědeckého poradenství;".
          10) V článku 11 se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) výdaje na smlouvy o partnerství s vnitrostátními výzkumnými institucemi nebo s mezinárodními organizacemi příslušnými pro posuzování populací za účelem poskytování vědeckého poradenství a údajů;".
          11) Článek 12 se mění takto:
          a) písmena a), b) a c) se nahrazují tímto:
          "a) cestovní výdaje a výdaje na ubytování členů zastupitelských organizací v Poradním výboru pro rybolov a akvakulturu (dále jen "poradní výbor") v souvislosti s přípravnými schůzemi před schůzemi tohoto výboru a náklady na překlad, tlumočení a nájem místností vynaložené na tyto přípravné schůze;
          b) náklady na účast zástupců jmenovaných poradním výborem, aby jej zastupovali na schůzích regionálních poradních sborů, Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR);
          c) provozní náklady regionálních poradních sborů, jak stanoví rozhodnutí 2004/585/ES;"
          b) v písmenu d) se bod ii) nahrazuje tímto:
          "ii) zajištění co nejsnazšího přístupu k údajům a objasňujícím materiálům, které se týkají zejména návrhů Komise, vytvořením internetových stránek příslušných útvarů Komise, vydáváním pravidelných publikací a organizováním informačních seminářů a školení pro osoby ovlivňující veřejné mínění."
          12) V čl. 13 odst. 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:
          "e) dobrovolné finanční příspěvky na práci nebo programy, které provádějí mezinárodní organizace a které jsou předmětem zvláštního zájmu Unie;".
          13) Článek 16 se mění takto:
          a) nadpis se nahrazuje tímto:
          "Sazby spolufinancování v oblasti shromažďování, správy a využívání základních údajů";
          b) slova "v čl. 23 odst. 1" se nahrazují slovy "v článku 4 nařízení (ES) č. 199/2008".
          14) Nadpis článku 17 se nahrazuje tímto:
          "Sazby spolufinancování v oblasti shromažďování, správy a využívání dodatečných údajů".
          15) V článku 18 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:
          "2. Práva čerpání se na základě finanční dohody s Komisí přidělí každé zastupitelské organizaci, která je členem pléna poradního výboru, v poměru k právům v rámci pléna poradního výboru a v závislosti na dostupných finančních zdrojích.
          3. Podle těchto práv čerpání a průměrných nákladů na cestu člena zastupitelské organizace se určí počet cest, za něž mohou jednotlivé organizace finančně odpovídat, uskutečněných za účelem přípravných schůzí. V mezích celkového limitu práv čerpání si jednotlivé zastupitelské organizace paušálně ponechají 20% skutečných způsobilých výdajů na krytí svých organizačních a správních nákladů, které souvisejí výhradně s organizací přípravných schůzí."
          16) Článek 20 se mění takto:
          a) odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:
          "1. Žádosti členských států o finanční podporu Unie se podávají Komisi do 15. listopadu roku předcházejícího dotčenému roku provádění.
          K žádostem se přiloží roční kontrolní programy v odvětví rybolovu, obsahující tyto informace:
          a) cíle ročního kontrolního programu v odvětví rybolovu;
          b) plánované dostupné lidské zdroje;
          c) plánované dostupné finanční zdroje;
          d) plánovaný počet dostupných plavidel a letadel;
          e) seznam projektů, na které se žádá o finanční příspěvek;
          f) celkové výdaje plánované na provádění projektů;
          g) časový rozpis pro dokončení každého projektu uvedeného v ročním kontrolním programu v odvětví rybolovu;
          h) seznam ukazatelů, které se použijí na posouzení účinnosti ročního kontrolního programu v odvětví rybolovu.
          2. U každého projektu musí roční kontrolní program v odvětví rybolovu upřesňovat opatření uvedené v čl. 8 písm. a), na něž se vztahuje, a cíl a podrobný popis projektu, včetně těchto náležitostí: vlastník, umístění, odhadované náklady, harmonogram plnění projektu a postup zadávání veřejných zakázek, který se musí dodržet. Provádí-li projekt společně více členských států, musí roční kontrolní program rybolovu obsahovat také seznam členských států, které projekt provádějí, odhadované celkové náklady na projekt a rovněž odhadované náklady pro jednotlivé členské státy.";
          b) v odstavci 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) kolik hodin nebo dní v průběhu roku se pravděpodobně využije pro kontrolní účely v odvětví rybolovu a jaký systém je zaveden v členském státě s cílem umožnit Komisi nebo Účetnímu dvoru prověřit jejich účelné využití pro účely kontroly;"
          c) doplňuje se nový odstavec, který zní:
          "4. Členské státy poskytují informace požadované v odstavcích 1, 2 a 3 předložením, a to v elektronické i v tištěné podobě, elektronického formuláře, který jim Komise zašle."
          17) Název oddílu 2 kapitoly V se nahrazuje tímto:
          "Postupy v oblasti shromažďování, správy a využívání údajů".
          18) Článek 22 se nahrazuje tímto:
          "Článek 22
          Úvodní ustanovení
          Finanční příspěvek Unie na výdaje vynaložené členskými státy při shromažďování, správě a využívání základních údajů uvedených v článku 9 se poskytuje v souladu s postupy stanovenými v tomto oddíle."
          19) Článek 23 se zrušuje.
          20) Článek 24 se mění takto:
          a) nadpis se nahrazuje tímto:
          "Rozhodnutí Komise týkající se financování";
          b) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Na základě víceletých programů předložených členskými státy v souladu s čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 199/2008 a schválených Komisí v souladu s čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení se každý rok přijmou rozhodnutí o finančním příspěvku Unie na národní programy přezkumným postupem podle čl. 30 odst. 2.";
          c) odstavec 2 se zrušuje.
          21) Článek 30 se nahrazuje tímto:
          "Článek 30
          Postup projednávání ve výboru
          1. Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu zřízený čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 2371/2002. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí [].
          2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
          22) Článek 31 se zrušuje.
          23) Článek 32 se nahrazuje tímto:
          "Článek 32
          Zrušení neúčinných právních předpisů
          Nařízení (ES) č. 657/2000 a rozhodnutí 2000/439/ES a 2004/465/ES se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2007. Avšak pravidla stanovená v čl. 3 druhé odrážce, v článcích 4 a 6 a v příloze rozhodnutí 2000/439/ES použitelná k 31. prosinci 2006 se obdobně použijí na národní programy z let 2007 a 2008 v oblasti shromažďování, správy a využívání údajů."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení čl. 1 bodu 23 se použije ode dne 1. ledna 2007.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          Ve Štrasburku dne 6. července 2011.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Buzek
          Za Radu
          předseda
          M. Dowgielewicz
          [1] Úř. věst. C 44, 11.2.2011, s. 171.
          [2] Postoj Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2011.
          [3] Úř. věst. L 160, 14.6.2006, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 155, 15.6.2007, s. 68.
          [5] Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 346, 23.12.2008, s. 37.
          [7] Úř. věst. L 186, 15.7.2008, s. 3.
          [8] Úř. věst. L 176, 15.7.2000, s. 42.
          [9] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
          [10] Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.
          [11] Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
          [] Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1."
          [] Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.