Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 699/2011 ze dne 18. července 2011 , kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 699/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 699/2011
          ze dne 18. července 2011,
          kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Unie stanovené nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [1], a zejména na články 64, čl. 65 odst. 2 a přílohy VII, XI a XIII uvedeného služebního řádu a čl. 20 první pododstavec a články 64 a 92 uvedeného pracovního řádu,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k tomu,
          že v Estonsku došlo v období od června do prosince 2010 ke značnému zvýšení životních nákladů, je třeba upravit opravné koeficienty, které se vztahují na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců Unie,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          S účinkem ode dne 1. ledna 2011 jsou opravné koeficienty použitelné podle článku 64 služebního řádu na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců vykonávajících službu v níže uvedené zemi stanoveny takto:
          Estonsko: 78,5.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. července 2011.
          Za Radu
          předseda
          M. Dowgielewicz
          [1] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.