Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 700/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2011 přičítá určité množství převedené v roce 2010

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 700/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 700/2011
          ze dne 20. července 2011,
          kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2011 přičítá určité množství převedené v roce 2010
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót [1], a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 mohou členské státy požádat Komisi před 31. říjnem v roce, na který se kvóta vztahuje, o převedení maximálně 10 % uvedené kvóty do následujícího roku. Komise přičte převedené množství k příslušné kvótě.
          (2) Nařízení Rady (ES) č. 1359/2008 ze dne 28. listopadu 2008, kterým se pro roky 2009 a 2010 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství [2], nařízení Rady (ES) č. 1226/2009 ze dne 20. listopadu 2009, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři [3], nařízení Rady (ES) č. 1287/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb v Černém moři [4], a nařízení Rady (EU) č. 53/2010 ze dne 14. ledna 2010, kterým se na rok 2010 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů [5], stanoví kvóty pro některé populace ryb na rok 2010 a specifikují, na které populace se mohou vztahovat opatření podle nařízení (ES) č. 847/96.
          (3) Nařízení Rady (EU) č. 1225/2010 ze dne 13. prosince 2010, kterým se pro roky 2011 a 2012 stanoví rybolovná práva na některé populace ryb hlubinných druhů pro plavidla EU [6], nařízení Rady (EU) č. 1124/2010 ze dne 29. listopadu 2010, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři [7], nařízení Rady (EU) č. 1256/2010 ze dne 17. prosince 2010, kterým se stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb v Černém moři na rok 2011 [8], a nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU [9], stanoví kvóty pro některé populace ryb na rok 2011.
          (4) Některé členské státy požádaly před 31. říjnem 2010 podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96, aby část jejich kvót na rok 2010 byla převedena do následujícího roku. V rámci omezení stanovených v uvedeném nařízení by měla být převedená množství připočtena ke kvótě pro rok 2011.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Rybolovné kvóty stanovené na rok 2011 v nařízeních (EU) č. 1225/2010, (EU) č. 1124/2010, (EU) č. 1256/2010 a (EU) č. 57/2011 se zvyšují tak, jak je uvedeno v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.
          [2] Úř. věst. L 352, 31.12.2008, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 330, 16.12.2009, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 347, 24.12.2009, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 21, 26.1.2010, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 318, 4.12.2010, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 343, 29.12.2010, s. 2.
          [9] Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Kód země | Kód populace | Druh | Označení zón na rok 2010 | Konečná kvóta 2010 | Rozpětí | Úlovky 2010 | Úlovky za zvláštních podmínek 2010 | % konečné kvóty | Převedené množství | Původní kvóta 2011 | Revidovaná kvóta 2011 | Nový kód 2011 |
          BEL | ANF/07. | Ďasovití | VII | 2836 | | 643,4 | 1,1 | 22,7 % | 283,60 | 2984 | 3268 | |
          BEL | COD/07D. | Treska obecná | VIId | 94 | | 51,7 | | 55,0 % | 9,40 | 67 | 76 | |
          BEL | COD/07A. | Treska obecná | VIIa | 32 | | 18,4 | | 57,5 % | 3,20 | 7 | 10 | |
          BEL | COD/7XAD34 | Treska obecná | VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 161 | | 49,4 | | 30,7 % | 16,10 | 167 | 183 | |
          BEL | HAD/2AC4. | Treska jednoskvrnná | Vody EU oblastí IIa a IV | 100 | | 77,8 | | 77,8 % | 10,00 | 196 | 206 | |
          BEL | HAD/6B1214 | Treska jednoskvrnná | VIb, XII, XIV | 11 | | 0,0 | | 0,0 % | 1,10 | 8 | 9 | |
          BEL | HAD/7X7A34 | Treska jednoskvrnná | VIIb–k, VIII, IX a X | 175 | | 120,7 | | 69,0 % | 17,50 | 148 | 166 | |
          BEL | HER/1/2. | Sleď obecný | Vody EU oblastí I a II | 34 | | 0,0 | | 0,0 % | 3,40 | 22 | 25 | HER/1/2- |
          BEL | HKE/2AC4-C | Štikozubec obecný | Vody EU oblastí IIa a IV | 57 | | 47,1 | | 82,6 % | 5,70 | 28 | 34 | |
          BEL | HKE/571214 | Štikozubec obecný | VI, VII; vody EU oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 122 | | 11,6 | | 9,5 % | 12,20 | 284 | 296 | |
          BEL | HKE/8ABDE. | Štikozubec obecný | VIIIa, b, d, e | 10 | | 1,3 | | 13,0 % | 1,00 | 9 | 10 | |
          BEL | JAX/4BC7D | Kranasi | Vody EU oblastí IVb, IVc a VIId | 68 | | 14,8 | | 21,8 % | 6,80 | 47 | 54 | |
          BEL | LIN/04. | Mník mořský | Vody EU oblasti IV | 17 | | 14,4 | | 84,7 % | 1,70 | 16 | 18 | LIN/04-C. |
          BEL | LIN/05. | Mník mořský | Vody EU oblasti V | 10 | | 0,0 | | 0,0 % | 1,00 | 9 | 10 | LIN/05EI. |
          BEL | LIN/6X14. | Mník mořský | Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV | 34 | | 21,7 | | 63,8 % | 3,40 | 29 | 32 | |
          BEL | NEP/07. | Humr severský | VII | 15 | | 14,1 | | 94,0 % | 0,90 | | 1 | |
          BEL | NEP/2AC4-C | Humr severský | Vody EU oblastí IIa a IV | 1176 | | 211,3 | | 18,0 % | 117,60 | 1227 | 1345 | |
          BEL | NEP/8ABDE. | Humr severský | VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe | 5 | | 1,3 | | 26,0 % | 0,50 | | 1 | |
          BEL | PLE/07A. | Platýs evropský | VIIa | 382 | | 115,1 | | 30,1 % | 38,20 | 42 | 80 | |
          BEL | PLE/7DE. | Platýs evropský | VIId a VIIe | 1121 | | 1080,4 | | 96,4 % | 40,60 | 763 | 804 | |
          BEL | PLE/7FG. | Platýs evropský | VIIf a VIIg | 195 | | 178,6 | | 91,6 % | 16,40 | 56 | 72 | |
          BEL | PLE/7HJK. | Platýs evropský | VIIh, VIIj, a VIIk | 7 | | 0,6 | | 8,6 % | 0,70 | 12 | 13 | |
          BEL | SOL/07A. | Jazyk obecný | VIIa | 312 | | 188,8 | | 60,5 % | 31,20 | 179 | 210 | |
          BEL | SOL/07D. | Jazyk obecný | VIId | 1311 | | 1174,8 | | 89,6 % | 131,10 | 1306 | 1437 | |
          BEL | SOL/07E. | Jazyk obecný | VIIe | 23 | | 13,0 | | 56,5 % | 2,30 | 25 | 27 | |
          BEL | SOL/24. | Jazyk obecný | Vody EU oblastí II a IV | 1439 | | 1248,8 | | 86,8 % | 143,90 | 1171 | 1315 | SOL/24-C. |
          BEL | SOL/7FG. | Jazyk obecný | VIIf a VIIg | 694 | | 570,4 | | 82,2 % | 69,40 | 775 | 844 | |
          BEL | SOL/8AB. | Jazyk obecný | VIIIa a b | 443 | | 131,7 | | 29,7 % | 44,30 | 53 | 97 | |
          BEL | SRX/07D. | Rejnokovití | Vody EU oblasti VIId | 69 | 60,4 | 88,3 | | 40,4 % | 6,90 | 80 | 87 | |
          BEL | SRX/67AKXD | Rejnokovití | Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k | 1209 | | 909,7 | 61 | 80,3 % | 120,90 | 1027 | 1148 | |
          BEL | SRX/89-C. | Rejnokovití | Vody EU oblastí VIII a IX | 11 | | 0,0 | | 0,0 % | 1,10 | 9 | 10 | |
          BEL | WHG/07A. | Treska bezvousá | VIIa | 10 | | 3,9 | | 39,0 % | 1,00 | | 1 | |
          BEL | WHG/7X7A. | Treska bezvousá | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk | 189 | | 162,3 | | 85,9 % | 18,90 | 158 | 177 | WHG/7X7A-C |
          DNK | BLI/03- | Mník modrý | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti III | 5 | | 0,2 | | 4,0 % | 0,50 | 4 | 5 | |
          DNK | COD/03AS. | Treska obecná | IIIa Kattegat | 270 | | 110,9 | | 41,1 % | 27,00 | 118 | 145 | |
          DNK | DGS/2AC4-C | Ostroun obecný | Vody EU oblastí IIa a IV | 5 | | 3,4 | | 68,0 % | 0,50 | 0 | 1 | |
          DNK | HAD/2AC4. | Treska jednoskvrnná | Vody EU oblastí IIa a IV | 920 | | 723,0 | | 78,6 % | 92,00 | 1349 | 1441 | |
          DNK | HER/1/2. | Sleď obecný | Vody EU oblastí I a II | 29336 | 26772 | 13,5 | 26772,3 | 91,3 % | 2550,20 | 22039 | 24589 | |
          DNK | HKE/2AC4-C | Štikozubec obecný | Vody EU oblastí IIa a IV | 1195 | | 603,7 | | 50,5 % | 119,50 | 1119 | 1239 | |
          DNK | HKE/3A/BCD | Štikozubec obecný | IIIa; vody EU oblastí IIIb, IIIc a IIId | 1685 | | 345,3 | | 20,5 % | 168,50 | 1531 | 1700 | |
          DNK | JAX/2A-14 | Kranasi | Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, jakož i mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 6550 | | 3002,4 | | 45,8 % | 655,00 | 15562 | 16217 | |
          DNK | JAX/4BC7D | Kranasi | Vody EU oblastí IVb, IVc a VIId | 5107 | | 0,1 | | 0,0 % | 510,70 | 20447 | 20958 | |
          DNK | LIN/03. | Mník mořský | IIIa; vody EU oblastí IIIb, IIIc a IIId | 64 | | 57,8 | | 90,3 % | 6,20 | 51 | 57 | LIN/3A/BCD |
          DNK | LIN/04. | Mník mořský | Vody EU oblasti IV | 269 | | 56,3 | | 20,9 % | 26,90 | 243 | 270 | LIN/04-C. |
          DNK | LIN/05. | Mník mořský | Vody EU oblasti V | 7 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,70 | 6 | 7 | LIN/05EI. |
          DNK | LIN/1/2. | Mník mořský | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II | 8 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,80 | 8 | 9 | |
          DNK | LIN/6X14. | Mník mořský | Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV | 6 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,60 | 5 | 6 | |
          DNK | NEP/2AC4-C | Humr severský | Vody EU oblastí IIa a IV | 1436 | | 302,0 | | 21,0 % | 143,60 | 1227 | 1371 | |
          DNK | PRA/2AC4-C | Kreveta severní | Vody EU oblastí IIa a IV | 3540 | | 0,0 | | 0,0 % | 354,00 | 2673 | 3027 | |
          DNK | SOL/24. | Jazyk obecný | Vody EU oblastí II a IV | 761 | | 403,6 | | 53,0 % | 76,10 | 535 | 611 | SOL/24-C. |
          DNK | SOL/3A/BCD | Jazyk obecný | IIIa; vody EU oblastí IIIb, IIIc a IIId | 664 | | 466,5 | | 70,3 % | 66,40 | 704 | 770 | |
          DNK | SRX/03-C | Rejnokovití | Vody EU oblasti IIIa | 45 | | 0,0 | | 0,0 % | 4,50 | 45 | 50 | SRX/03A-C |
          DNK | SRX/2AC4-C | Rejnokovití | Vody EU oblastí IIa a IV | 10 | | 9,5 | | 95,0 % | 0,50 | 9 | 10 | |
          DNK | USK/03-C. | Mníkovec bělolemý | Vody EU oblasti III | 14 | | 0,8 | | 5,7 % | 1,40 | 12 | 13 | USK/3A/BCD |
          DNK | USK/04-C. | Mníkovec bělolemý | Vody EU oblasti IV | 60 | | 1,6 | | 2,7 % | 6,00 | 53 | 59 | |
          DNK | WHB/1X14 | Treska modravá | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII a XIV | 135 | | 133,1 | | 98,6 % | 1,90 | 1533 | 1535 | |
          DEU | ANF/07. | Ďasovití | VII | 365 | | 256,0 | | 70,1 % | 36,50 | 333 | 370 | |
          DEU | BSF/56712- | Tkaničnice tmavá | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII a XII | 29 | | 0,0 | | 0,0 % | 2,90 | 27 | 30 | |
          DEU | COD/03AS. | Treska obecná | IIIa Kattegat | 6 | | 0,3 | | 5,0 % | 0,60 | 2 | 3 | |
          DEU | GFB/1234- | Mníkovec obecný | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III a IV | 9 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,90 | 9 | 10 | |
          DEU | GFB/567- | Mníkovec obecný | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI a VII | 11 | | 1,8 | | 16,4 % | 1,10 | 10 | 11 | |
          DEU | GHL/2A-C46 | Platýs černý | Vody EU oblastí IIa a IV; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VI | 6 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,60 | 3 | 4 | |
          DEU | HAD/5BC6A. | Treska jednoskvrnná | Vody EU a mezinárodní vody oblastí ICES VIb, XII a XIV | 5 | | 1,3 | | 26,0 % | 0,50 | 3 | 4 | |
          DEU | HAD/6B1214 | Treska jednoskvrnná | Vody EU a mezinárodní vody oblastí ICES VIb, XII a XIV | 15 | | 0,0 | | 0,0 % | 1,50 | 10 | 12 | |
          DEU | HER/1/2. | Sleď obecný | Vody EU oblastí I a II | 11106 | 4686,3 | 6418,2 | 4686,3 | 57,8 % | 1110,60 | 3859 | 4970 | HER/1/2- |
          DEU | HKE/2AC4-C | Štikozubec obecný | Vody EU oblastí IIa a IV | 166 | | 131,3 | | 79,1 % | 16,60 | 128 | 145 | |
          DEU | JAX/2A-14 | Kranasi | Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, jakož i mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 19524 | | 17579,6 | | 90,0 % | 1944,40 | 12142 | 14086 | |
          DEU | JAX/4BC7D | Kranasi | Vody EU oblastí IVb, IVc a VIId | 4228,7 | | 3803,9 | | 90,0 % | 422,87 | 1805 | 2228 | |
          DEU | LIN/04. | Mník mořský | Vody EU oblasti IV | 106 | | 24,9 | | 23,5 % | 10,60 | 150 | 161 | LIN/04-C. |
          DEU | LIN/05. | Mník mořský | Vody EU a mezinárodní vody oblasti V | 7 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,70 | 6 | 7 | LIN/05EI. |
          DEU | LIN/1/2. | Mník mořský | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II | 10 | | 0,0 | | 0,0 % | 1,00 | 8 | 9 | |
          DEU | LIN/6X14. | Mník mořský | Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV | 123 | | 13,3 | | 10,8 % | 12,30 | 106 | 118 | |
          DEU | NEP/2AC4-C | Humr severský | Vody EU oblastí IIa a IV | 465 | | 374,4 | | 80,5 % | 46,50 | 18 | 65 | |
          DEU | POK/561 214 | Treska sajda | VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, jakož i vody EU a mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 285 | | 256,9 | | 90,1 % | 28,10 | 543 | 571 | POK/56-14 |
          DEU | RNG/03- | Hlavoun tuponosý | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti III | 5 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,50 | 5 | 6 | |
          DEU | RNG/5B67- | Hlavoun tuponosý | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí Vb, VI a VIII | 7 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,70 | 5 | 6 | |
          DEU | RNG/8X14- | Hlavoun tuponosý | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX, X, XII a XIV | 37 | | 0,0 | | 0,0 % | 3,70 | 30 | 34 | |
          DEU | SOL/24. | Jazyk obecný | Vody EU oblastí II a IV | 641 | | 533,6 | | 83,2 % | 64,10 | 937 | 1001 | SOL/24-C. |
          DEU | SOL/3A/BCD | Jazyk obecný | IIIa; vody EU oblastí IIIb, IIIc a IIId | 33 | | 26,2 | | 79,4 % | 3,30 | 41 | 44 | |
          DEU | SRX/2AC4-C | Rejnokovití | Vody EU oblastí IIa a IV | 33 | | 28,0 | | 84,8 % | 3,30 | 12 | 15 | |
          DEU | SRX/67AKXD | Rejnokovití | Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k | 16 | | 0,3 | | 1,9 % | 1,60 | 14 | 16 | |
          DEU | USK/03-C. | Mníkovec bělolemý | Vody EU oblasti III | 7 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,70 | 6 | 7 | USK/3A/BCD |
          DEU | USK/04-C. | Mníkovec bělolemý | Vody EU oblasti IV | 18 | | 0,7 | | 3,9 % | 1,80 | 16 | 18 | |
          DEU | USK/1214EI | Mníkovec bělolemý | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV | 6 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,60 | 6 | 7 | |
          DEU | WHB/1X14 | Treska modravá | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII a XIV | 9854 | | 9067,7 | 1,8 | 92,0 % | 784,50 | 596 | 1381 | |
          DEU | WHG/561214 | Treska bezvousá | VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, jakož i mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 9 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,90 | 2 | 3 | WHG/56-14 |
          IRL | ANF/07. | Ďasovití | VII | 3646 | | 3527,1 | | 96,7 % | 118,86 | 2447 | 2566 | |
          IRL | COD/07A. | Treska obecná | VIIa | 325 | | 290,5 | | 89,4 % | 32,50 | 332 | 365 | |
          IRL | COD/5B6A-C | Treska obecná | VIa; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb východně od 12o 00′ z. d. | 53 | | 48,7 | | 92,0 % | 4,26 | 40 | 44 | COD/5BE6A |
          IRL | DGS/15X14 | Ostroun obecný | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV | 29 | | 24,6 | | 84,8 % | 2,90 | 0 | 3 | |
          IRL | GFB/567- | Mníkovec obecný | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI a VII | 181 | | 9,5 | | 5,2 % | 18,10 | 260 | 278 | |
          IRL | HAD/5BC6A. | Treska jednoskvrnná | Vody EU oblastí Vb a VIa | 447 | | 396,1 | | 88,6 % | 44,70 | 328 | 373 | |
          IRL | HAD/6B1214 | Treska jednoskvrnná | VIb, XII a XIV | 243 | | 169,0 | | 69,5 % | 24,30 | 295 | 319 | |
          IRL | HAD/7X7A34 | Treska jednoskvrnná | VIIb až k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 2815 | | 2608,4 | | 92,7 % | 206,60 | 2959 | 3166 | |
          IRL | HER/1/2. | Sleď obecný | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II | 8563 | 8060,7 | 8060,7 | 8060,7 | 94,1 % | 502,30 | 5705 | 6207 | HER/1/2- |
          IRL | HER/5B6ANB | Sleď obecný | Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN | 3096 | | 2651,9 | | 85,7 % | 309,60 | 3286 | 3596 | |
          IRL | HER/6AS7BC | Sleď obecný | VIaS, VIIbc | 8510 | | 7196,7 | | 84,6 % | 851,00 | 4065 | 4916 | |
          IRL | HER/7G-K. | Sleď obecný | VIIg, h, j, k | 9051 | | 8343,4 | | 92,2 % | 707,59 | 11407 | 12115 | |
          IRL | HKE/571214 | Štikozubec obecný | VI, VII; vody EU oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 2111 | | 2047,6 | | 97,0 % | 63,40 | 1704 | 1767 | |
          IRL | JAX/2AX14- | Kranasi | Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, jakož i mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 47685 | | 44489,3 | | 93,3 % | 3195,66 | 40439 | 43635 | JAX/2A-14 |
          IRL | LIN/6X14. | Mník mořský | Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, XI, X, XII a XIV | 659 | | 612,1 | | 92,9 % | 46,86 | 575 | 622 | |
          IRL | NEP/07. | Humr severský | VII | 8595 | | 7708,5 | | 89,7 % | 859,50 | 8025 | 8885 | |
          IRL | NEP/5BC6. | Humr severský | VI; vody EU oblasti Vb | 76 | | 44,6 | | 58,7 % | 7,60 | 185 | 193 | |
          IRL | PLE/07A. | Platýs evropský | VIIa | 827 | | 89,3 | | 10,8 % | 82,70 | 1063 | 1146 | |
          IRL | PLE/7BC | Platýs evropský | VIIb a VIIc | 72 | | 26,9 | | 37,4 % | 7,20 | 62 | 69 | |
          IRL | PLE/7FG. | Platýs evropský | VIIf, g | 69 | | 63,1 | | 91,4 % | 5,90 | 200 | 206 | |
          IRL | PLE/7HJK | Platýs evropský | VIIh, VIIJ a VIIk | 124 | | 65,5 | | 52,8 % | 12,40 | 81 | 93 | |
          IRL | RNG/5B67- | Hlavoun tuponosý | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí Vb, VI a VIII | 245 | | 0,0 | | 0,0 % | 24,50 | 190 | 215 | |
          IRL | RNG/8X14- | Hlavoun tuponosý | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX, X, XII a XIV | 8 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,80 | 6 | 7 | |
          IRL | SOL/07A. | Jazyk obecný | VIIa | 51 | | 47,3 | | 92,7 % | 3,70 | 73 | 77 | |
          IRL | SOL/7FG. | Jazyk obecný | VIIf, g | 30 | | 26,8 | | 89,3 % | 3,00 | 39 | 42 | |
          IRL | USK/567EI | Mníkovec bělolemý | Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII | 11 | | 9,5 | | 86,4 % | 1,10 | 17 | 18 | |
          IRL | WHG/07A. | Treska bezvousá | VIIa | 104 | | 96,9 | | 93,2 % | 7,10 | 68 | 75 | |
          IRL | WHG/561 214 | Treska bezvousá | VI; vody EU oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 118 | | 100,6 | | 85,3 % | 11,80 | 97 | 109 | WHG/56-14 |
          IRL | WHG/7X7A | Treska bezvousá | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk | 4589 | | 4330,4 | | 94,4 % | 258,64 | 4865 | 5124 | WHG/7X7A-C |
          ESP | ALF/3X14- | Pilonoš | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV | 66 | | 65,2 | | 98,8 % | 0,80 | 74 | 75 | |
          ESP | ANE/9/3411 | Sardel obecná | IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 4247 | | 3815,8 | | 89,8 % | 424,70 | 3635 | 4060 | |
          ESP | ANF/07. | Ďasovití | VII | 3145 | | 2321,2 | | 73,8 % | 314,50 | 1186 | 1501 | |
          ESP | ANF/8ABDE. | Ďasovití | VIIIa, b, d, e | 1481 | | 733,4 | | 49,5 % | 148,10 | 1318 | 1466 | |
          ESP | ANF/8C3411 | Ďasovití | VIIIc, IX, X, vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 1180 | | 1176,8 | | 99,7 % | 3,20 | 1310 | 1313 | |
          ESP | DGS/15X14 | Ostroun obecný | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, V, VII, VIII, XII a XIV | 5 | | 4,5 | | 90,0 % | 0,50 | | 1 | |
          ESP | GFB/567- | Mníkovec obecný | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI a VII | 597 | | 587,8 | | 98,5 % | 9,20 | 588 | 597 | |
          ESP | HAD/7X7A34 | Treska jednoskvrnná | VIIb–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 150 | | 143,8 | | 95,9 % | 6,20 | | 6 | |
          ESP | HKE/571214 | Štikozubec obecný | VI, VII; vody EU oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 12618 | 1289,2 | 11152,2 | 53,2 | 78,6 % | 1261,80 | 9109 | 10371 | |
          ESP | HKE/8ABDE. | Štikozubec obecný | VIIIa, b, d, e | 7779 | 53,2 | 5658,5 | 1289,2 | 88,6 % | 777,90 | 6341 | 7119 | |
          ESP | HKE/8C3411 | Štikozubec obecný | VIIIc, IX a X; Vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 5962 | | 5900,1 | | 99,0 % | 61,90 | 6844 | 6906 | |
          ESP | JAX/08C. | Kranasi | VIIIc | 22708 | | 22699,8 | | 100,0 % | 8,20 | 22521 | 22529 | |
          ESP | JAX/09. | Kranasi | IX | 8068 | | 8062,7 | | 99,9 % | 5,30 | 7654 | 7659 | |
          ESP | JAX/2A-14 | Kranasi | | 2040 | | 1730,7 | | 84,8 % | 204,00 | 16562 | 16766 | |
          ESP | LEZ/8C3411 | Pakambala | VIIIc, IX, X, vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 1113 | | 1111,2 | | 99,8 % | 1,80 | 1010 | 1012 | |
          ESP | LIN/6X14. | Mník mořský | Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV | 2483 | | 1117,1 | | 45,0 % | 248,30 | 2150 | 2398 | |
          ESP | NEP/07. | Humr severský | VII | 1494 | | 357,5 | | 23,9 % | 149,40 | 1306 | 1455 | |
          ESP | NEP/08C. | Humr severský | VIIIc | 87 | | 42,1 | | 48,4 % | 8,70 | 87 | 96 | |
          ESP | NEP/5BC6. | Humr severský | VI; vody EU oblasti Vb | 37 | | 0,5 | | 1,4 % | 3,70 | 28 | 32 | |
          ESP | NEP/8ABDE. | Humr severský | VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe | 34 | | 1,7 | | 5,0 % | 3,40 | 234 | 237 | |
          ESP | RNG/8X14- | Hlavoun tuponosý | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX, X, XII a XIV | 4715 | | 4262,3 | | 90,4 % | 452,70 | 3286 | 3739 | |
          ESP | SBR/09- | Růžicha šedá | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti IX | 696 | | 101,2 | | 14,5 % | 69,60 | 614 | 684 | |
          ESP | SBR/678- | Růžicha šedá | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VI, VII a VIII | 152 | | 151,0 | | 99,3 % | 1,00 | 172 | 173 | |
          ESP | SRX/67AKXD | Rejnokovití | Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k | 1460 | | 1044,5 | | 71,5 % | 146,00 | 1241 | 1387 | |
          ESP | SRX/89-C. | Rejnokovití | Vody EU oblastí VIII a IX | 1618 | | 1165,2 | | 72,0 % | 161,80 | 1435 | 1597 | |
          ESP | WHB/1X14 | Treska modravá | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII a XIV | 187 | | 119,0 | | 63,6 % | 18,70 | 1300 | 1319 | |
          ESP | WHB/8C3 411 | Treska modravá | VIIIc, IX, X, vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 11127 | | 11112,2 | | 99,9 % | 14,80 | 824 | 839 | |
          ESP | WHG/7X7A. | Treska bezvousá | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk | 50 | | 9,8 | | 19,6 % | 5,00 | 0 | 5 | WHG/7X7A-C |
          FRA | ALF/3X14- | Pilonoš | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV | 32 | | 19,2 | | 60,0 % | 3,20 | 20 | 23 | |
          FRA | ANF/07. | Ďasovití | VII | 19044 | | 10414,2 | | 54,7 % | 1904,40 | 19149 | 21053 | |
          FRA | ANF/8ABDE. | Ďasovití | VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe | 8467 | | 5706,5 | | 67,4 % | 846,70 | 7335 | 8182 | |
          FRA | ANF/8C3411 | Ďasovití | VIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 34 | | 12,8 | | 37,6 % | 3,40 | 1 | 4 | |
          FRA | BLI/67- | Mník modrý | Vody EU a mezinárodní vody oblasti VI a VII | 1718 | | 1605,5 | | 93,5 % | 112,50 | 1297 | 1410 | BLI/5B67- |
          FRA | BSF/1234- | Tkaničnice tmavá | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III a IV | 5 | | 2,9 | | 58,0 % | 0,50 | 4 | 5 | |
          FRA | BSF/56712- | Tkaničnice tmavá | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII a XII | 2269 | | 2110,1 | | 93,0 % | 158,90 | 1884 | 2043 | |
          FRA | BSF/8910- | Tkaničnice tmavá | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX a X | 27 | | 10,9 | | 40,4 % | 2,70 | 26 | 29 | |
          FRA | COD/07A. | Treska obecná | VII a | 26 | | 0,7 | | 2,7 % | 2,60 | 19 | 22 | |
          FRA | COD/07D. | Treska obecná | VIId | 1735 | | 1564,8 | | 90,2 % | 170,20 | 1313 | 1483 | |
          FRA | COD/5B6A-C | Treska obecná | VIa; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb východně od 12o 00′ z. d. | 67 | | 52,9 | | 79,0 % | 6,70 | 29 | 36 | COD/5BE6A |
          FRA | COD/7XAD34 | Treska obecná | VIIb–c, VIIe–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 3029 | | 1937,1 | | 64,0 % | 302,90 | 2735 | 3038 | |
          FRA | GFB/1012- | Mníkovec obecný | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí X a XII | 10 | | 0,2 | | 2,0 % | 1,00 | 9 | 10 | |
          FRA | GFB/1234- | Mníkovec obecný | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III a IV | 10 | | 1,5 | | 15,0 % | 1,00 | 9 | 10 | |
          FRA | GFB/567- | Mníkovec obecný | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI a VII | 960 | | 489,5 | | 51,0 % | 96,00 | 356 | 452 | |
          FRA | GFB/89- | Mníkovec obecný | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti VIII a IX | 39 | | 36,9 | | 94,6 % | 2,10 | 15 | 17 | |
          FRA | GHL/2A-C46 | Platýs černý | Vody EU oblastí IIa a IV; EU a mezinárodní vody oblasti VI | 176 | | 151,6 | | 86,1 % | 17,60 | 31 | 49 | |
          FRA | HAD/2AC4. | Treska jednoskvrnná | IV; vody EU oblasti IIa | 671 | | 276,4 | | 41,2 % | 67,10 | 1496 | 1563 | |
          FRA | HAD/5BC6A. | Treska jednoskvrnná | Vody EU oblastí Vb a VIa | 151 | | 81,7 | | 54,1 % | 15,10 | 111 | 126 | |
          FRA | HAD/6B1214 | Treska jednoskvrnná | Vody EU a mezinárodní vody oblastí ICES VIb, XII a XIV | 621 | | 0,7 | | 0,1 % | 62,10 | 413 | 475 | |
          FRA | HAD/7X7A34 | Treska jednoskvrnná | VIIb–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 8318 | | 6422,2 | | 77,2 % | 831,80 | 8877 | 9709 | |
          FRA | HER/1/2. | Sleď obecný | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II | 158 | | 0,0 | | 0,0 % | 15,80 | 951 | 967 | HER/1/2- |
          FRA | HER/5B6ANB | Sleď obecný | Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN | 514 | | 498,5 | | 97,0 % | 15,50 | 460 | 476 | |
          FRA | HER/7G-K. | Sleď obecný | VIIg, VIIh, VIIj a VIIk | 640 | | 636,4 | | 99,4 % | 3,60 | 815 | 819 | |
          FRA | HKE/2AC4-C | Štikozubec obecný | Vody EU oblastí IIa a IV | 617 | | 358,4 | | 58,1 % | 61,70 | 248 | 310 | |
          FRA | HKE/571214 | Štikozubec obecný | VI a VII; vody EU oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 12425 | | 9629,0 | | 77,5 % | 1242,50 | 14067 | 15310 | |
          FRA | HKE/8ABDE. | Štikozubec obecný | VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe | 14778 | | 10578,2 | | 71,6 % | 1477,80 | 14241 | 15719 | |
          FRA | HKE/8C3411 | Štikozubec obecný | VIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 571 | | 465,4 | | 81,5 % | 57,10 | 657 | 714 | |
          FRA | JAX/08C. | Kranasi | VIIIc | 437 | | 82,6 | | 18,9 % | 43,70 | 390 | 434 | |
          FRA | JAX/2AX14- | Kranasi | Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, jakož i mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 17012 | | 0,0 | | 0,0 % | 1701,20 | 6250 | 7951 | JAX/2A-14 |
          FRA | JAX/4BC7D | Kranasi | Vody EU oblastí IVb, IVc a VIId | 2678 | | 1504,3 | | 56,2 % | 267,80 | 1696 | 1964 | |
          FRA | LEZ/8C3411 | Pakambala | VIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 65 | | 9,9 | | 15,2 % | 6,50 | 50 | 57 | |
          FRA | LIN/04. | Mník mořský | Vody EU oblasti IV | 190 | | 55,5 | | 29,2 % | 19,00 | 135 | 154 | LIN/04-C. |
          FRA | LIN/05. | Mník mořský | Vody EU a mezinárodní vody oblasti V | 7 | | 1,0 | | 14,3 % | 0,70 | 6 | 7 | LIN/05EI. |
          FRA | LIN/1/2. | Mník mořský | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II | 9 | | 1,9 | | 21,1 % | 0,90 | 8 | 9 | |
          FRA | LIN/6X14. | Mník mořský | Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV | 2719 | | 1879,4 | | 69,1 % | 271,90 | 2293 | 2565 | |
          FRA | NEP/07. | Humr severský | VII | 6122 | | 1131,5 | | 18,5 % | 612,20 | 5291 | 5903 | |
          FRA | NEP/08C. | Humr severský | VIIIc | 27 | | 2,1 | | 7,8 % | 2,70 | 4 | 7 | |
          FRA | NEP/2AC4-C | Humr severský | Vody EU oblastí IIa a IV | 42 | | 0,5 | | 1,2 % | 4,20 | 36 | 40 | |
          FRA | NEP/5BC6. | Humr severský | VI; vody EU oblasti Vb | 147 | | 0,0 | | 0,0 % | 14,70 | 111 | 126 | |
          FRA | NEP/8ABDE. | Humr severský | VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe | 4318 | | 3562,4 | | 82,5 % | 431,80 | 3665 | 4097 | |
          FRA | ORY/07- | Červenice obecná | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti VII | 6 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,60 | 0 | 1 | |
          FRA | PLE/07A. | Platýs evropský | VIIa | 20 | | 0,2 | | 1,0 % | 2,00 | 18 | 20 | |
          FRA | PLE/7BC. | Platýs evropský | VIIb a VIIc | 18 | | 6,5 | | 36,1 % | 1,80 | 16 | 18 | |
          FRA | PLE/7DE. | Platýs evropský | VIId a VIIe | 2177 | | 2163,0 | | 99,4 % | 14,00 | 2545 | 2559 | |
          FRA | PLE/7FG. | Platýs evropský | VIIf a VIIg | 142 | | 135,8 | | 95,6 % | 6,20 | 101 | 107 | |
          FRA | POK/561 214 | Treska sajda | VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, jakož i vody EU a mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 6539 | | 2011,4 | | 30,8 % | 653,90 | 5393 | 6047 | POK/56-14 |
          FRA | RNG/1245A- | Hlavoun tuponosý | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, IV a Va | 12 | | 3,1 | | 25,8 % | 1,20 | 9 | 10 | RNG/124- |
          FRA | RNG/5B67- | Hlavoun tuponosý | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí Vb, VI a VII | 3102 | | 1514,1 | | 48,8 % | 310,20 | 2409 | 2719 | |
          FRA | RNG/8X14- | Hlavoun tuponosý | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX, XII a XIV | 191 | | 2,1 | | 1,1 % | 19,10 | 151 | 170 | |
          FRA | SOL/07D. | Jazyk obecný | VIId | 2595 | | 2398,8 | | 92,4 % | 196,20 | 2613 | 2809 | |
          FRA | SOL/07E. | Jazyk obecný | VIIe | 259 | | 252,8 | | 97,6 % | 6,20 | 267 | 273 | |
          FRA | SOL/24. | Jazyk obecný | Vody EU oblastí II a IV | 917 | | 621,2 | | 67,7 % | 91,70 | 234 | 326 | SOL/24-C. |
          FRA | SOL/7FG. | Jazyk obecný | VIIf a VIIg | 69 | | 44,7 | | 64,8 % | 6,90 | 78 | 85 | |
          FRA | SOL/8AB. | Jazyk obecný | VIIIa a b | 4857 | | 4268,6 | | 87,9 % | 485,70 | 3895 | 4381 | |
          FRA | SRX/07D. | Rejnokovití | Vody EU oblasti VIId | 670 | | 601,3 | | 89,7 % | 67,00 | 670 | 737 | |
          FRA | SRX/2AC4-C | Rejnokovití | Vody EU oblastí IIa a IV | 99 | | 91,8 | | 92,7 % | 7,20 | 37 | 44 | |
          FRA | SRX/67AKXD | Rejnokovití | Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k | 5599 | | 4332,9 | | 77,4 % | 559,90 | 4612 | 5172 | |
          FRA | SRX/89-C. | Rejnokovití | Vody EU oblastí VIII a IX | 2190 | | 1560,7 | | 71,3 % | 219,00 | 1760 | 1979 | |
          FRA | USK/04-C. | Mníkovec bělolemý | Vody EU oblasti IV | 37 | | 8,3 | | 22,4 % | 3,70 | 37 | 41 | |
          FRA | USK/1214EI | Mníkovec bělolemý | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV | 7 | | 5,4 | | 77,1 % | 0,70 | 6 | 7 | |
          FRA | WHB/1X14 | Treska modravá | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV | 11217 | | 10000,0 | | 89,2 % | 1121,70 | 1067 | 2189 | |
          FRA | WHG/07A. | Treska bezvousá | VIIa | 6 | | 1,5 | | 25,0 % | 0,60 | 4 | 5 | |
          FRA | WHG/561 214 | Treska bezvousá | VI; vody EU oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 59 | | 4,2 | | 7,1 % | 5,90 | 39 | 45 | WHG/56-14 |
          FRA | WHG/7X7A. | Treska bezvousá | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk | 9679 | | 8862,8 | | 91,6 % | 816,20 | 9726 | 10542 | WHG/7X7A-C |
          NLD | ANF/07. | Ďasovití | VII | 195 | | 5,4 | | 2,8 % | 19,50 | 386 | 406 | |
          NLD | COD/07D. | Treska obecná | VIId | 54 | | 11,3 | | 20,9 % | 5,40 | 39 | 44 | |
          NLD | HAD/2AC4. | Treska jednoskvrnná | IV; vody EU oblasti IIa | 50 | | 43,2 | | 86,4 % | 5,00 | 147 | 152 | |
          NLD | HAD/7X7A34 | Treska jednoskvrnná | VIIb–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 5 | | 0,4 | | 8,0 % | 0,50 | 0 | 1 | |
          NLD | HER/1/2. | Sleď obecný | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II | 24829 | 10619 | 24698,1 | 10619 | 99,5 % | 130,90 | 7886 | 8017 | HER/1/2- |
          NLD | HER/5B6ANB. | Sleď obecný | Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN | 3376 | | 3221,6 | | 95,4 % | 154,40 | 2432 | 2586 | |
          NLD | HER/7G-K. | Sleď obecný | VIIg, h, j, k | 510 | | 491,3 | | 96,3 % | 18,70 | 815 | 834 | |
          NLD | HKE/2AC4-C | Štikozubec obecný | Vody EU oblastí IIa a IV | 69 | | 60,4 | | 87,5 % | 6,90 | 64 | 71 | |
          NLD | HKE/571214 | Štikozubec obecný | VI a VII; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, jakož i mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 183 | 6 | 181,8 | | 96,1 % | 7,20 | 183 | 190 | |
          NLD | HKE/8ABDE | Štikozubec obecný | VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe | 20 | | 1,5 | 6 | 37,5 % | 2,00 | 18 | 20 | |
          NLD | JAX/2AX14- | Kranasi | Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, jakož i mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 66185 | | 62343,3 | | 94,2 % | 3841,70 | 48719 | 52561 | JAX/2A-14 |
          NLD | JAX/4BC7D. | Kranasi | Vody EU oblastí IVb, IVc a VIId | 27257 | | 16202,4 | | 59,4 % | 2725,70 | 12310 | 15036 | |
          NLD | LIN/04. | Mník mořský | Vody EU oblasti IV | 6 | | 0,8 | | 13,3 % | 0,60 | 5 | 6 | LIN/04-C. |
          NLD | LIN/6X14. | Mník mořský | Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV | 5 | | 0,2 | | 4,0 % | 0,50 | | 1 | |
          NLD | NEP/2AC4-C | Humr severský | Vody EU oblastí IIa a IV | 921 | | 709,4 | | 77,0 % | 92,10 | 631 | 723 | |
          NLD | PLE/07A. | Platýs evropský | VIIa | 14 | | 0,0 | | 0,0 % | 1,40 | 13 | 14 | |
          NLD | PLE/7DE. | Platýs evropský | VIId a VIIe | 38 | | 12,4 | | 32,6 % | 3,80 | | 4 | |
          NLD | PLE/7HJK. | Platýs evropský | VIIh, VIIj a VIIk | 16 | | 0,0 | | 0,0 % | 1,60 | 46 | 48 | |
          NLD | PRA/2AC4-C | Kreveta severní | Vody EU oblastí IIa a IV | 33 | | 0,0 | | 0,0 % | 3,30 | 25 | 28 | |
          NLD | SOL/24. | Jazyk obecný | Vody EU oblastí II a IV | 10142 | | 8736,4 | | 86,1 % | 1014,20 | 10571 | 11585 | SOL/24-C. |
          NLD | SOL/3A/BCD | Jazyk obecný | IIIa; vody EU oblasti IIIb, c, d | 34 | | 3,6 | | 10,6 % | 3,40 | 68 | 71 | |
          NLD | SRX/07D. | Rejnokovití | Vody EU oblasti VIId | 12 | | 0,7 | | 5,8 % | 1,20 | 4 | 5 | |
          NLD | SRX/2AC4-C | Rejnokovití | Vody EU oblastí IIa a IV | 396 | | 393,3 | | 99,3 % | 2,70 | 201 | 204 | |
          NLD | SRX/67AKXD | Rejnokovití | Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k | 5 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,50 | 4 | 5 | |
          NLD | WHB/1X14 | Treska modravá | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV | 36159 | | 33911,6 | 11,5 | 93,8 % | 2235,90 | 1869 | 4105 | |
          NLD | WHG/7X7A. | Treska bezvousá | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk | 437 | | 102,8 | | 23,5 % | 43,70 | 79 | 123 | WHG/7X7A-C |
          PRT | ANE/9/3411 | Sardel obecná | IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 4174 | | 129,8 | | 3,1 % | 417,40 | 3965 | 4382 | |
          PRT | BSF/C3412- | Tkaničnice tmavá | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí CECAF 34.1.2 | 4714 | | 1860,0 | | 39,5 % | 471,40 | 4071 | 4542 | |
          PRT | GFB/1012- | Mníkovec obecný | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí X a XII | 40 | | 13,8 | | 34,5 % | 4,00 | 36 | 40 | |
          PRT | HKE/8C3411 | Štikozubec obecný | VIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 2777 | | 2419,0 | | 87,1 % | 277,70 | 3194 | 3472 | |
          PRT | JAX/08C. | Kranasi | VIIIc | 2468 | | 809,4 | | 32,8 % | 246,80 | 2226 | 2473 | |
          PRT | JAX/09. | Kranasi | IX | 25425 | | 14040,8 | | 55,2 % | 2542,50 | 21931 | 24474 | |
          PRT | NEP/9/3411 | Humr severský | IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 251 | | 150,1 | | 59,8 % | 25,10 | 227 | 252 | |
          PRT | SBR/09- | Růžicha šedá | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti IX | 186 | | 116,3 | | 62,5 % | 18,60 | 166 | 185 | |
          PRT | SBR/10- | Růžicha šedá | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti X | 1125 | | 684,2 | | 60,8 % | 112,50 | 1116 | 1229 | |
          PRT | SRX/89-C. | Rejnokovití | Vody EU oblastí VIII a IX | 1628 | | 1476,3 | | 90,7 % | 151,70 | 1426 | 1578 | |
          PRT | WHB/8C3 411 | Treska modravá | VIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 2774 | | 1541,3 | | 55,6 % | 277,40 | 206 | 483 | |
          FIN | HER/30/31. | Sleď obecný | Subdivize 30–31 | 92295 | | 59242,2 | | 64,2 % | 9229,50 | 85568 | 94798 | |
          SWE | COD/03AS. | Treska obecná | Kattegat | 161 | | 40,6 | | 25,2 % | 16,10 | 70 | 86 | |
          SWE | HAD/2AC4. | Treska jednoskvrnná | IV; vody EU oblasti IIa | 16 | | 12,0 | | 75,0 % | 1,60 | 136 | 138 | |
          SWE | HER/30/31. | Sleď obecný | Subdivize 30–31 | 20278 | | 3182,4 | | 15,7 % | 2027,80 | 18801 | 20829 | |
          SWE | HKE/3A/BCD | Štikozubec obecný | IIIa; vody EU oblastí IIIb, IIIc a IIId | 142 | | 43,7 | | 30,8 % | 14,20 | 130 | 144 | |
          SWE | JAX/2AX14- | Kranasi | vod EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, jakož i mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 75 | | 2,3 | | 3,1 % | 7,50 | 675 | 683 | JAX/2A-14 |
          SWE | JAX/4BC7D | Kranasi | Vody EU oblastí IVb, IVc a VIId | 75 | | 0,0 | | 0,0 % | 7,50 | 75 | 83 | |
          SWE | LIN/03. | Mník mořský | Vody EU oblasti III | 21 | | 20,5 | | 97,6 % | 0,50 | 20 | 21 | LIN/3A/BCD |
          SWE | LIN/04. | Mník mořský | Vody EU oblasti IV | 11 | | 0,5 | | 4,5 % | 1,10 | 10 | 11 | LIN/04-C. |
          SWE | PRA/2AC4-C | Kreveta severní | Vody EU oblastí IIa a IV | 142 | | 0,0 | | 0,0 % | 14,20 | 108 | 122 | |
          SWE | SOL/3A/BCD | Jazyk obecný | IIIa; vody EU oblastí IIIb, IIIc a IIId | 55 | | 46,5 | | 84,5 % | 5,50 | 27 | 33 | |
          SWE | USK/03-C. | Mníkovec bělolemý | Vody EU oblasti III | 7 | | 2,8 | | 40,0 % | 0,70 | 6 | 7 | USK/3A/BCD |
          SWE | USK/04-C. | Mníkovec bělolemý | Vody EU oblasti IV | 6 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,60 | 5 | 6 | |
          GBR | ALF/3X14- | Pilonoš | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV | 11 | | 1,0 | | 9,1 % | 1,10 | 10 | 11 | |
          GBR | ANF/07. | Ďasovití | VII | 6079 | | 5570,6 | 101,6 | 93,3 % | 406,80 | 5807 | 6214 | |
          GBR | BLI/67- | Mník modrý | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti VI a VII | 142 | | 135,5 | | 95,4 % | 6,50 | 330 | 337 | BLI/5B67- |
          GBR | BSF/1234- | Tkaničnice tmavá | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III a IV | 5 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,50 | 4 | 5 | |
          GBR | BSF/56712- | Tkaničnice tmavá | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII a XII | 80 | | 73,3 | | 91,6 % | 6,70 | 134 | 141 | |
          GBR | COD/07A. | Treska obecná | VIIa | 387 | | 283,1 | | 73,2 % | 38,70 | 146 | 185 | |
          GBR | COD/07D. | Treska obecná | VIId | 197 | | 111,4 | | 56,5 % | 19,70 | 145 | 165 | |
          GBR | COD/5B6A-C | Treska obecná | VIa; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb východně od 12o 00′ z. d. | 139 | | 115,6 | | 83,2 % | 13,90 | 110 | 124 | COD/5BE6A |
          GBR | COD/7XAD34 | Treska obecná | VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 326 | | 280,2 | | 86,0 % | 32,60 | 295 | 328 | |
          GBR | GFB/1012- | Mníkovec obecný | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí X a XII | 10 | | 0,0 | | 0,0 % | 1,00 | 9 | 10 | |
          GBR | GFB/1234- | Mníkovec obecný | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III a IV | 15 | | 1,3 | | 8,7 % | 1,50 | 13 | 15 | |
          GBR | GFB/567- | Mníkovec obecný | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI a VII | 442 | | 249,8 | | 56,5 % | 44,20 | 814 | 858 | |
          GBR | GHL/2A-C46 | Platýs černý | Vody EU oblastí IIa a IV; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VI | 83 | | 82,1 | | 98,9 % | 0,90 | 123 | 124 | |
          GBR | HAD/2AC4. | Treska jednoskvrnná | IV; vody EU oblasti IIa | 25367 | | 24962,1 | | 98,4 % | 404,90 | 22250 | 22655 | |
          GBR | HAD/5BC6A. | Treska jednoskvrnná | Vody EU oblastí Vb a VIa | 2468 | | 2379,8 | | 96,4 % | 88,20 | 1561 | 1649 | |
          GBR | HAD/6B1214 | Treska jednoskvrnná | Vody EU a mezinárodní vody oblastí ICES VIb, XII a XIV | 4761 | | 2854,3 | | 60,0 % | 476,10 | 3022 | 3498 | |
          GBR | HAD/7X7A34 | Treska jednoskvrnná | VIIb-k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 | 944 | | 817,8 | | 86,6 % | 94,40 | 1332 | 1426 | |
          GBR | HER/07A/MM. | Sleď obecný | VIIa | 5030 | | 4981,1 | | 99,0 % | 48,90 | 3906 | 3955 | |
          GBR | HER/5B6ANB | Sleď obecný | Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN | 12165,7 | | 12068,3 | | 99,2 % | 97,40 | 13145 | 13242 | |
          GBR | HER/7G-K. | Sleď obecný | VIIg, VIIh, VIIj a VIIk | 14 | | 0,5 | | 3,6 % | 1,40 | 16 | 17 | |
          GBR | HKE/2AC4-C | Štikozubec obecný | Vody EU oblastí IIa a IV | 1989,4 | | 1896,6 | | 95,3 % | 92,80 | 348 | 441 | |
          GBR | HKE/571214 | Štikozubec obecný | VI a VII; vody EU oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 4046,6 | | 3604,2 | 116,1 | 91,9 % | 326,30 | 5553 | 5879 | |
          GBR | JAX/2AX14- | Kranasi | Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, jakož i mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 15652 | | 14078,1 | | 89,9 % | 1565,20 | 14643 | 16208 | JAX/2A-14 |
          GBR | JAX/4BC7D. | Kranasi | Vody EU oblastí IVb, IVc a VIId | 4396,3 | | 1879,5 | | 42,8 % | 439,63 | 4866 | 5306 | |
          GBR | LIN/03. | Mník mořský | IIIa; vody EU oblastí IIIb, IIIc a IIId | 8 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,80 | 7 | 8 | LIN/3A/BCD |
          GBR | LIN/04. | Mník mořský | Vody EU oblasti IV | 2080 | | 1939,5 | | 93,2 % | 140,50 | 1869 | 2010 | LIN/04-C. |
          GBR | LIN/05. | Mník mořský | Vody EU a mezinárodní vody oblasti V | 7 | | 0,3 | | 4,3 % | 0,70 | 6 | 7 | LIN/05EI. |
          GBR | LIN/1/2. | Mník mořský | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II | 9 | | 1,0 | | 11,1 % | 0,90 | 8 | 9 | |
          GBR | LIN/6X14. | Mník mořský | Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV | 2974 | | 2216,5 | | 74,5 % | 297,40 | 2641 | 2938 | |
          GBR | NEP/07. | Humr severský | VII | 8831 | | 7404,8 | | 83,9 % | 883,10 | 7137 | 8020 | |
          GBR | NEP/2AC4-C | Humr severský | Vody EU oblastí IIa a IV | 22835 | | 18607,9 | | 81,5 % | 2283,50 | 20315 | 22599 | |
          GBR | NEP/5BC6. | Humr severský | VI; vody EU oblasti Vb | 17907 | | 12045,4 | | 67,3 % | 1790,70 | 13357 | 15148 | |
          GBR | PLE/07A. | Platýs evropský | VIIa | 548 | | 147,7 | | 27,0 % | 54,80 | 491 | 546 | |
          GBR | PLE/7DE. | Platýs evropský | VIId a VIIe | 1361 | | 1331,9 | | 97,9 % | 29,10 | 1357 | 1386 | |
          GBR | PLE/7FG. | Platýs evropský | VIIf a VIIg | 60 | | 52,2 | | 87,0 % | 6,00 | 53 | 59 | |
          GBR | PLE/7HJK. | Platýs evropský | VIIh, VIIj a VIIk | 48 | | 34,3 | | 71,5 % | 4,80 | 23 | 28 | |
          GBR | POK/561 214 | Treska sajda | VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, jakož i vody EU a mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 3718 | | 3129,1 | | 84,2 % | 371,80 | 3317 | 3689 | POK/56-14 |
          GBR | PRA/2AC4-C | Kreveta severní | Vody EU oblastí IIa a IV | 1017 | | 0,3 | | 0,0 % | 101,70 | 792 | 894 | |
          GBR | RNG/5B67- | Hlavoun tuponosý | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí Vb, VI a VIII | 181 | | 23,3 | | 12,9 % | 18,10 | 141 | 159 | |
          GBR | RNG/8X14- | Hlavoun tuponosý | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX, X, XII a XIV | 17 | | 0,0 | | 0,0 % | 1,70 | 13 | 15 | |
          GBR | SBR/10- | Růžicha šedá | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti X | 11 | | 0,0 | | 0,0 % | 1,10 | 10 | 11 | |
          GBR | SBR/678- | Růžicha šedá | Vody EU a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VI, VII a VIII | 15 | | 0,0 | | 0,0 % | 1,50 | 22 | 24 | |
          GBR | SOL/07A. | Jazyk obecný | VIIa | 94 | | 11,9 | | 12,7 % | 9,40 | 80 | 89 | |
          GBR | SOL/07D. | Jazyk obecný | VIId | 913 | | 671,5 | | 73,5 % | 91,30 | 933 | 1024 | |
          GBR | SOL/07E. | Jazyk obecný | VIIe | 365 | | 360,5 | | 98,8 % | 4,50 | 418 | 423 | |
          GBR | SOL/24. | Jazyk obecný | Vody EU oblastí II a IV | 1207 | | 936,2 | | 77,6 % | 120,70 | 602 | 723 | SOL/24-C. |
          GBR | SOL/7FG. | Jazyk obecný | VIIf a VIIg | 310 | | 176,3 | | 56,9 % | 31,00 | 349 | 380 | |
          GBR | SRX/07D. | Rejnokovití | Vody EU oblasti VIId | 136 | 30,5 | 129,3 | | 72,6 % | 13,60 | 133 | 147 | |
          GBR | SRX/2AC4-C | Rejnokovití | Vody EU oblastí IIa a IV | 677 | | 651,3 | | 96,2 % | 25,70 | 903 | 929 | |
          GBR | SRX/67AKXD | Rejnokovití | Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k | 3460 | | 1920,0 | 30,5 | 56,4 % | 346,00 | 2941 | 3287 | |
          GBR | SRX/89-C. | Rejnokovití | Vody EU oblastí VIII a IX | 12 | | 0,4 | | 3,3 % | 1,20 | 10 | 11 | |
          GBR | USK/04-C. | Mníkovec bělolemý | Vody EU oblasti IV | 95 | | 82,4 | | 86,7 % | 9,50 | 80 | 90 | |
          GBR | USK/1214EI. | Mníkovec bělolemý | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV | 7 | | 0,5 | | 7,1 % | 0,70 | 6 | 7 | |
          GBR | USK/567EI. | Mníkovec bělolemý | Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII | 61 | | 60,5 | | 99,2 % | 0,50 | 83 | 84 | |
          GBR | WHB/1X14 | Treska modravá | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV | 7622 | | 7009,2 | | 92,0 % | 612,80 | 1990 | 2603 | |
          GBR | WHG/07A. | Treska bezvousá | VIIa | 60 | | 16,7 | | 27,8 % | 6,00 | 46 | 52 | |
          GBR | WHG/561 214 | Treska bezvousá | VI; vody EU oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV | 304 | | 252,8 | | 83,2 % | 30,40 | 185 | 215 | WHG/56-14 |
          GBR | WHG/7X7A. | Treska bezvousá | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk | 1153 | | 815,5 | | 70,7 % | 115,30 | 1740 | 1855 | WHG/7X7A-C |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.