Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 701/2011 ze dne 20. července 2011 o opravě nařízení (EU) č. 1004/2010 o provedení odpočtů od některých rybolovných kvót na rok 2010 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozím roce

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 701/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 701/2011
          ze dne 20. července 2011
          o opravě nařízení (EU) č. 1004/2010 o provedení odpočtů od některých rybolovných kvót na rok 2010 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozím roce
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 [1], a zejména na čl. 105 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha nařízení Komise (EU) č. 1004/2010 [2]: dva řádky by měly být opraveny, protože vykládky z estonských plavidel ve Španělsku a Dánsku byly chybně nahlášeny.
          (2) Nařízení (EU) č. 1004/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.
          (3) Pokud jsou tyto opravy výhodné pro dotyčné osoby, je nezbytné, aby nabyly účinku dnem vstupu nařízení (EU) č. 1004/2010 v platnost.
          (4) Pokud by tyto opravy byly zatěžující pro dotyčné osoby, měly by nabýt účinku vstupem tohoto nařízení v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Tabulka v příloze nařízení (EU) č. 1004/2010 se mění takto:
          1) Sedmý řádek se nahrazuje tímto:
          "EST | RED | N3M | Okouník | OPANO 3M | ano | 1540,00 | 0,0 | 1540,00 | 0,0 | 1642,76 | 1642,76 | 106,7 % | –102,7 | 1571,00 | | 1468" | |
          2) Osmý řádek:
          "EST | SPR | 03 A. | Šprot obecný | IIIa | ano | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 | –150,00 | | 150" |
          se zrušuje
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 291, 9.11.2010, s. 31.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.