Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 707/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se stanoví konečná výše podpory na sušená krmiva pro hospodářský rok 2010/11

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 707/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 707/2011
          ze dne 20. července 2011,
          kterým se stanoví konečná výše podpory na sušená krmiva pro hospodářský rok 2010/11
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 90 písm. c) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 88 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví výši podpory, která se vyplatí zpracovatelským podnikům na sušená krmiva v rámci maximálního zaručeného množství stanoveného v článku 89 uvedeného nařízení.
          (2) V souladu s čl. 33 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení Komise (ES) č. 382/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy [2], členské státy sdělily Komisi množství sušeného krmiva, pro něž byl v hospodářském roce 2010/11 přiznán nárok na podporu. Z těchto sdělení vyplývá, že maximální zaručené množství pro sušená krmiva nebylo překročeno.
          (3) Podle čl. 88 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 tedy výše podpory na sušená krmiva činí 33 EUR na tunu.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro hospodářský rok 2010/11 se konečná výše podpory na sušená krmiva stanoví na 33 EUR na tunu.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 61, 8.3.2005, s. 4.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.