Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 715/2011 ze dne 19. července 2011 , kterým se popatnácté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 715/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 715/2011
          ze dne 19. července 2011,
          kterým se popatnácté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1763/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) [1], a zejména na čl. 10 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 1763/2004 obsahuje seznam osob, kterých se týká zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Komise je oprávněna změnit uvedenou přílohu s přihlédnutím k rozhodnutím Rady, kterými se provádí společný postoj Rady 2004/694/SZBP ze dne 11. října 2004 o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) [2]. Společný postoj 2004/694/SZBP byl nahrazen rozhodnutím Rady 2010/603/SZBP ze dne 7. října 2010 o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) [3]. Rozhodnutí Rady 2010/603/SZBP se provádí prováděcím rozhodnutím Rady 2011/422/SZBP [4].
          (3) Nařízením (ES) č. 1763/2004 se naplňuje rozhodnutí 2010/603/SZBP do té míry, že je vyžadováno opatření na úrovni Unie. Příloha I nařízení (ES) č. 1763/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 1763/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. července 2011.
          Za Komisi,
          jménem předsedy,
          vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
          [1] Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 14.
          [2] Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 52.
          [3] Úř. věst. L 265, 8.10.2010, s. 15.
          [4] Úř. věst. L 188, 19.7.2011, s. 19.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze I nařízení (ES) č. 1763/2004 se ruší se tato položka:
          "14. Mladić, Ratko. Datum narození: 12.3.1942. Místo narození: Bozanovici, obec Kalinovik, Bosna a Hercegovina. Státní příslušnost: a) Bosna a Hercegovina, b) Srbsko a Černá Hora."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.