Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 717/2011 ze dne 20. července 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cornish Pasty (CHZO))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 717/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 717/2011
          ze dne 20. července 2011
          o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cornish Pasty (CHZO))
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Žádost o zápis názvu "Cornish Pasty" do rejstříku předložená Spojeným královstvím byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie [2].
          (2) Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název do rejstříku zapsán.
          (3) Podle čl. 13 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 510/2006 pro podniky usazené v členském státě, v nichž se nachází zeměpisná oblast, je však možno stanovit přechodné období za podmínky, že dotyčné podniky uváděly dané produkty na trh v souladu s právem a používaly dotyčné názvy nepřetržitě po dobu nejméně pěti let před datem zveřejnění podle čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení a že na tuto skutečnost upozornily během vnitrostátního řízení o námitce podle čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení.
          (4) Dopisem doručeným dne 25. března 2011 potvrdily britské orgány Komisi, že podniky Pukka Pies Ltd, Pork Farms Ltd, Shire Foods Ltd, Northern Foods plc, Greggs plc, Peter’s Food Service Ltd a Kerry Group plc, které jsou usazeny na území Velké Británie, splňují podmínky stanovené čl. 13 odst. 3 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006.
          (5) Uvedené podniky mohou za těchto podmínek nadále používat zapsaný název "Cornish Pasty" během přechodného tříletého období, které začíná dnem vstupu tohoto nařízení v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.
          Podniky Pukka Pies Ltd, Pork Farms Ltd, Shire Foods Ltd, Northern Foods plc, Greggs plc, Peter’s Food Service Ltd a Kerry Group plc však mohou nadále používat uvedený název během přechodného tříletého období, které začíná dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. července 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Dacian Cioloş
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.
          [2] Úř. věst. C 190, 14.7.2010, s. 33.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Potraviny uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 510/2006:
          Třída 2.4 Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          Cornish Pasty (CHZO)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.