Nařízení Komise (EU) č. 720/2011 ze dne 22. července 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, pokud jde o postupné zavádění detekčních kontrol kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 720/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 720/2011
          ze dne 22. července 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, pokud jde o postupné zavádění detekčních kontrol kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 [1], a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 300/2008 je Komise povinna přijmout obecná opatření, kterými se mění jiné než podstatné prvky společných základních norem stanovených v příloze uvedeného nařízení, a to jejich doplněním.
          (2) Obecná opatření doplňující společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy jsou stanovena v nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ze dne 2. dubna 2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 [2]. Nařízení (ES) č. 272/2009 zejména ukládá povinnost zavést na letištích v rámci celé EU co nejrychleji, nejpozději však do dne 29. dubna 2013, metody, a to včetně technologií, pro detekci kapalných výbušnin.
          (3) V zájmu postupného zavedení detekčních kontrol kapalných výbušnin stanoví příloha nařízení Komise (EU) č. 297/2010 ze dne 9. dubna 2010 [3] dvě lhůty: 29. dubna 2011 pro detekční kontroly kapalin, aerosolů a gelů získaných na letišti třetí země nebo na palubě letadla leteckého dopravce třetí země a 29. dubna 2013 pro detekční kontroly všech kapalin, aerosolů a gelů.
          (4) Jak je uvedeno ve 12. bodu odůvodnění nařízení (EU) č. 297/2010, mohou být data stanovená v nařízení (ES) č. 272/2009 ovlivněna vývojem technologií nebo předpisů na úrovni EU i mezinárodní úrovni a Komise může případně předložit návrhy na revizi, zejména s ohledem na funkčnost zařízení a usnadnění pohybu cestujících.
          (5) Krátce před 29. dubnem 2011 se situace u předpisů na úrovni EU i mezinárodní úrovni změnila. Z tohoto důvodu by mohlo jen málo letišť dát účinně k dispozici zařízení pro detekční kontrolu a je možné, že cestující by neměli jasno v tom, zda budou moci vnést kapaliny, aerosoly a gely získané na letišti třetí země nebo na palubě letadla leteckého dopravce třetí země do vyhrazených bezpečnostních prostor a na palubu letadel.
          (6) K 29. dubnu 2011 by z výše uvedeného důvodu mělo být ustanovení odkazující na povinnost detekční kontroly kapalin, aerosolů a gelů získaných na letišti třetí země nebo na palubě letadla leteckého dopravce třetí země zrušeno.
          (7) S ohledem na část B.1 odst. 2 přílohy nařízení (ES) č. 272/2009 bude Komise úzce spolupracovat se všemi dotyčnými stranami a do července 2012 posoudí situaci ohledně detekčních kontrol kapalin, aerosolů a gelů.
          (8) V zájmu zajištění řádného provedení požadavků stanovených v části B.1 odstavci 3 přílohy nařízení (ES) č. 272/2009 by měly členské státy a letiště v řádném předstihu před uplynutím lhůty stanovené na rok 2013 podniknout všechny nezbytné přípravné kroky, včetně provozních zkoušek. Zkušenosti získané při zkouškách by měly být sdíleny, aby do července 2012 byla situace ohledně detekčních kontrol, aerosolů a gelů posouzena.
          (9) Příloha nařízení (ES) č. 272/2009 by tedy měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (10) V zájmu co nejrychlejšího zajištění právní jistoty pro členské státy, letiště a cestující by mělo být toto nařízení přijato postupem pro naléhavé případy podle čl. 19 odst. 4 nařízení (ES) č. 300/2008 a mělo by být použitelné ke dni 29. dubna 2011.
          (11) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 272/2009 se mění podle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 29. dubna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.
          [2] Úř. věst. L 91, 3.4.2009, s. 7.
          [3] Úř. věst. L 90, 10.4.2010, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Část B.1 Kapaliny, aerosoly a gely v příloze nařízení (ES) č. 272/2009 se nahrazuje tímto:
          "ČÁST B.1
          Kapaliny, aerosoly a gely
          1. Do vyhrazených bezpečnostních prostor a na palubu letadel se povoluje vnášení kapalin, aerosolů a gelů, pokud se podrobí detekční kontrole nebo pokud jsou od detekční kontroly osvobozeny v souladu s požadavky prováděcích pravidel přijatých podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008.
          2. Nejpozději od 29. dubna 2013 musí každé letiště provádět detekční kontrolu kapalin, aerosolů a gelů v souladu s požadavky prováděcích pravidel přijatých podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008.
          3. Členské státy zajistí včasné přijetí veškerých předpisů s cílem umožnit zavedení zařízení pro detekční kontrolu kapalin v souladu s požadavky prováděcích pravidel přijatých podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008, aby byla dodržena lhůta uvedená v odstavci 2.
          4. Členské státy mohou kdykoliv před 29. dubnem 2013 zavést regulační požadavky na detekční kontrolu kapalin, aerosolů a gelů na některých či všech letištích v souladu s požadavky prováděcích pravidel přijatých podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008. Členský stát tyto regulační požadavky oznámí Komisi. Po obdržení uvedeného oznámení informuje Komise všechny ostatní členské státy.
          5. Cestujícím se poskytnou jasné informace o letištích v EU, na kterých mohou do vyhrazených bezpečnostních prostor a na palubu letadel vnášet kapaliny, aerosoly a gely, jakož i o veškerých souvisejících podmínkách."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.