Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 723/2011 ze dne 18. července 2011 , kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 91/2009 na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 723/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 723/2011
          ze dne 18. července 2011,
          kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 91/2009 na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Evropskou komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          1. POSTUP ŘÍZENÍ
          1.1 Stávající opatření
          (1) Nařízením (ES) č. 91/2009 [2] (dále jen "původní nařízení") Rada uložila konečné antidumpingové clo ve výši 85 % na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen "ČLR" nebo "Čína") pro všechny společnosti jiné než společnosti uvedené v čl. 1 odst. 2 a v příloze I uvedeného nařízení. Uvedená opatření budou dále uváděna jako "platná opatření" a šetření, na jehož základě byla původním nařízením uložena příslušná opatření, bude dále uváděno jako "původní šetření".
          1.2 Zahájení šetření z moci úřední
          (2) Po původním šetření naznačovaly důkazy, které měla Komise k dispozici, že dochází k obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z ČLR (dotčený výrobek), a to formou překládky v Malajsii.
          (3) Důkazy prima facie, jež měla Komise k dispozici, prokázaly, že po uložení platných opatření došlo k významné změně obchodních toků týkajících se vývozu z ČLR a Malajsie do Unie, přičemž se zdálo, že tato změna byla způsobena uložením platných antidumpingových opatření. Pro tuto změnu neexistovalo mimo uložení platných opatření žádné dostatečné opodstatnění nebo důvod.
          (4) Důkazy dále poukázaly na skutečnost, že byly mařeny vyrovnávací účinky platných opatření, pokud se jedná o množství i ceny. Z důkazů vyplývá, že ceny u tohoto zvýšeného dovozu z Malajsie byly nižší než ceny, které nepůsobí újmu, stanovené v rámci původního šetření.
          (5) Navíc existovaly důkazy, že ceny některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie jsou dumpingové ve srovnání s běžnou hodnotou, která byla stanovena pro obdobný výrobek v původním šetření.
          (6) Poté, co bylo po konzultaci s poradním výborem shledáno, že existují dostatečné prima facie důkazy pro zahájení šetření podle článku 13 základního nařízení, zahájila Komise šetření z moci úřední nařízením (EU) č. 966/2010 [3] (dále jen "zahajovací nařízení"). Podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení Komise zahajovacím nařízením rovněž nařídila celním orgánům, aby evidovaly dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie.
          1.3 Šetření
          (7) Komise oficiálně informovala orgány ČLR a Malajsie, vyvážející výrobce a obchodníky v těchto zemích, známé dotčené dovozce do Unie a výrobní odvětví Unie o zahájení šetření. Výrobcům/vývozcům v ČLR a Malajsii známým Komisi nebo těm, kteří se přihlásili ve lhůtách uvedených v 19. bodě odůvodnění zahajovacího nařízení, byly zaslány dotazníky. Dotazníky byly zaslány také dovozcům v Unii. Zúčastněné strany dostaly možnost písemně vyjádřit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení.
          (8) Přihlásilo se devatenáct vyvážejících výrobců v Malajsii, tři skupiny vyvážejících výrobců v Číně a tři dovozci v Unii, kteří nejsou ve spojení. Několik dalších společností kontaktovalo Komisi, avšak prohlásilo, že se nezabývají výrobou ani vývozem výrobku, který je předmětem šetření.
          (9) Následující společnosti poskytly odpovědi na dotazník a následně byly v jejich prostorách provedeny ověřovací návštěvy, s výjimkou společností Menara Kerjaya Fasteners Sdn. Bhd, TR Formac Sdn. Bhd. a Excel Fastener Manufacturing Sdn. Bhd.
          Vyvážející výrobci v Malajsii:
          - Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd, Penang,
          - Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd, Ipoh,
          - MCP Precision Sdn. Bhd, Penang,
          - HBS Fasteners Sdn. Bhd, Klang,
          - TZ Fasteners (M) Sdn. Bhd, Klang,
          - Menara Kerjaya Fasteners Sdn. Bhd, Penang,
          - Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd, Penang,
          - Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd, Penang,
          - Grand Fasteners Sdn. Bhd, Klang,
          - Jinfast Industries Sdn. Bhd, Penang,
          - Andfast Malaysia Sdn. Bhd, Ipoh,
          - ATC Metal Industrial Sdn. Bhd, Klang,
          - Pertama Metal Industries Sdn. Bhd, Shah Alam,
          - Excel Fastener Manufacturing Sdn. Bhd, Ipoh,
          - TI Metal Forgings Sdn. Bhd, Ipoh,
          - TR Formac (Malaysia) Sdn. Bhd, Klang,
          - United Bolt and Nut Sdn. Bhd, Seremban,
          - Power Steel and Electro Plating Sdn. Bhd, Klang,
          - KKC Fastener Industry Sdn. Bhd, Melaka.
          1.4 Období šetření
          (10) Období šetření trvalo od 1. ledna 2008 do 30. září 2010. Za toto období byly shromážděny údaje za účelem prošetření mimo jiné údajné změny obchodních toků. Za období od 1. října 2009 do 30. září 2010 byly shromážděny podrobnější údaje s cílem přezkoumat možné maření vyrovnávacího účinku platných opatření a existenci dumpingu.
          2. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          2.1 Obecné úvahy
          (11) V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení byla existence obcházení posouzena prostřednictvím postupné analýzy, jejímž účelem bylo zjistit, zda dochází ke změně obchodních toků mezi třetími zeměmi a Unií; zda je tato změna způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod; zda existují důkazy o újmě nebo o tom, že vyrovnávací účinky cla jsou mařeny, pokud se jedná o ceny nebo množství obdobného výrobku; a zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě, která byla dříve stanovena pro obdobný výrobek, v případě nutnosti v souladu s ustanoveními článku 2 základního nařízení.
          2.2 Dotčený výrobek a obdobný výrobek
          (12) Dotčeným výrobkem, jak byl definován v původním šetření, jsou: některé spojovací prostředky ze železa nebo oceli, jiné než z nerezavějící oceli, tj. vruty do dřeva (kromě vrtulí do pražců), závitořezné šrouby, ostatní šrouby a svorníky s hlavou (též s jejich maticemi nebo podložkami, ale kromě šroubů soustružených z tyčí, prutů, profilů nebo z drátů, o plném průřezu, s tloušťkou dříku nepřesahující 6 mm a kromě šroubů a svorníků pro upevňování konstrukčních materiálů železničních tratí) a podložky pocházející z ČLR, v současnosti kódů KN 73181290, 73181491, 73181499, 73181559, 73181569, 73181581, 73181589, ex73181590, ex73182100 a ex73182200.
          (13) Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako výrobek vymezený ve 12. bodě odůvodnění, avšak zasílaný z Malajsie, bez ohledu na to, zda pochází z Malajsie.
          (14) Z šetření vyplynulo, že výše definované spojovací prostředky ze železa nebo oceli vyvážené do Unie z ČLR a spojovací prostředky ze železa nebo oceli zasílané do Unie z Malajsie mají stejné základní fyzické i technické vlastnosti a využití, a musí být tedy považovány za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.
          2.3 Míra spolupráce a stanovení objemu obchodu
          (15) Jak je uvedeno v 9. bodě odůvodnění, do spolupráce se poskytnutím odpovědí na dotazník zapojilo devatenáct vyvážejících výrobců v Malajsii a tři vyvážející výrobci v Číně.
          Malajsie
          (16) Jedna malajská společnost po poskytnutí odpovědi oznámila Komisi, že ukončila svou činnost, a tudíž ukončuje spolupráci.
          (17) V případě několika dalších malajských společností bylo zjištěno, že je potřebné uplatňovat čl. 18 odst. 1 základního nařízení, a to z důvodů vysvětlených níže ve 32. až 60. bodě odůvodnění.
          (18) Spolupracující malajští vyvážející výrobci pokryli během období šetření 55 % celkového vývozu výrobku, který je předmětem šetření, z Malajsie do Unie, jak je uvedeno v databázi Comext. Celkové objemy vývozu vycházely z databáze Comext.
          Čínská lidová republika
          (19) Úroveň spolupráce výrobců/vývozců v ČLR byla nízká a odpověď na dotazník poskytli pouze tři vývozci/výrobci. Kromě toho žádná z těchto společností nevyvážela dotčený výrobek do Unie nebo do Malajsie. Proto nebylo možné na základě informací poskytnutých spolupracujícími stranami rozumně určit objemy vývozu dotčeného výrobku z ČLR.
          (20) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo nutné založit zjištění týkající se dovozu některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli do Unie a vývozu dotčeného výrobku z ČLR do Malajsie zčásti na faktech dostupných v souladu s článkem 18 základního nařízení. Ke stanovení celkových objemů dovozu z ČLR do Unie byly použity údaje z databáze Comext. Ke stanovení celkového dovozu do Malajsie z ČLR byly použity čínské a malajské vnitrostátní statistické údaje. Údaje byly rovněž podrobeny křížové kontrole s podrobnými údaji o dovozu a vývozu poskytnutými celními orgány Malajsie.
          (21) Objem dovozu zaznamenaný v malajských a čínských statistických údajích zahrnoval větší skupinu výrobků, než je dotčený výrobek nebo výrobek, který je předmětem šetření. S ohledem na údaje z databáze Comext a na ověřené údaje týkající se čínských a malajských výrobců spojovacích prostředků však bylo možné stanovit, že značná část uvedeného objemu dovozu zahrnuje dotčený výrobek. Tyto údaje mohly být tudíž použity ke stanovení případné změny obchodních toků a mohly být podrobeny křížové kontrole s dalšími údaji, jako jsou údaje poskytnuté spolupracujícími vyvážejícími výrobci a dovozci.
          2.4 Změna obchodních toků
          Dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli do Unie
          (22) Po zavedení původních opatření v lednu 2009 se dovoz dotčeného výrobku z Číny do Unie dramaticky snížil.
          (23) Na druhé straně v roce 2009 a 2010 výrazně vzrostl celkový dovoz výrobku, který je předmětem šetření, z Malajsie do Unie. Jak z údajů databáze Comext, tak z údajů o vývozu poskytnutých spolupracujícími společnostmi je patrné, že vývoz z Malajsie do Unie v těchto letech vzrostl, zatímco v předchozích letech byl vyrovnaný.
          (24) V tabulce 1 jsou uvedena množství některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli dovezená z ČLR a Malajsie do Unie od uložení opatření v roce 2009:
          Tabulka 1
          Vývoj dovozu některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli do Unie od uložení opatření
          Zdroj: Databáze Comext, malajské a čínské statistické údaje.
          Objemy dovozu v tunách | 2008 | 2009 | 1.10.2009 – 30.9.2010 |
          ČLR | 432049 | 64609 | 27000 |
          Podíl na celkovém dovozu | 82,2 % | 38,0 % | 15,4 % |
          Malajsie | 8791 | 31050 | 89000 |
          Podíl na celkovém dovozu | 1,7 % | 18,3 % | 50,9 % |
          (25) Z výše uvedených údajů je jasně patrné, že od roku 2009 malajští vývozci na trhu Unie z hlediska objemu výrazně předčili v prodeji čínské vývozce a do určité míry je nahradili. Od uložení opatření byl zaznamenán výrazný pokles čínského dovozu do Unie (94 %).
          Čínský vývoz do Malajsie
          (26) Během stejného období je rovněž patrný dramatický nárůst vývozu spojovacích prostředků z ČLR do Malajsie: z poměrně malého množství v roce 2008 (8829 tun) vzrostl během období šetření na 89471 tun.
          Tabulka 2
          Dovoz spojovacích prostředků z Číny do Malajsie od roku 2008
          Zdroj: Malajské celní statistiky.
          | 2008 | 2009 | 1.10.2009 – 30.9.2010 |
          Dovoz (v tunách) | 8829 | 61973 | 89471 |
          Roční změna (%) | | 600 % | 45 % |
          Index (2008 = 100) | 100 | 700 | 1013 |
          (27) Aby bylo možné určit vývojovou tendenci obchodního toku některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli z Číny do Malajsie, byly posouzeny jak malajské, tak čínské statistické údaje. Obě tyto skupiny údajů jsou k dispozici pouze na skupiny výrobků o vyšší úrovni, než je úroveň dotčeného výrobku. Nicméně s ohledem na údaje z databáze Comext a na ověřené údaje týkající se čínských a malajských výrobců spojovacích prostředků bylo stanoveno, že značná část objemu dovozu zahrnuje dotčený výrobek, takže tyto údaje mohly být zohledněny.
          Objemy výroby v Malajsii
          (28) Vývoj celkového objemu výroby spolupracujících výrobců v Malajsii byl v období před uložením opatření v roce 2009 relativně vyrovnaný. Od té doby však malajští výrobci značně zvýšili svou výrobu.
          Tabulka 3
          Výroba výrobku, který je předmětem šetření, spolupracujícími společnostmi v Malajsii
          Zdroj: Informace poskytnuté spolupracujícími výrobci.
          | 2008 | 2009 | 1.10.2009 – 30.9.2010 |
          Objem výroby (v tunách) | 38763 | 33758 | 61262 |
          2.5 Závěr týkající se změny obchodních toků
          (29) Celkový pokles čínského vývozu do Unie od roku 2009 a souběžný nárůst vývozu z Malajsie a vývozu z ČLR do Malajsie po uložení původních opatření představoval změnu obchodních toků mezi výše uvedenými zeměmi na jedné straně a Unií na straně druhé.
          2.6 Povaha obcházení
          (30) Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení vyžaduje, aby byla změna obchodních toků způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení vyrovnávacího cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Praktiky, zpracovatelské postupy nebo práce zahrnují mimo jiné zasílání výrobku, který je předmětem opatření, prostřednictvím třetích zemí a montáž součástí při montážní operaci v Unii nebo třetí zemi. Pro tento účel je existence montážních operací určena v souladu s čl. 13 odst. 2 základního nařízení.
          Překládka
          (31) Při šetření bylo zjištěno, že někteří dovozci v Unii získávali spojovací prostředky čínského původu od malajských vývozců, kteří při stávajícím šetření nespolupracovali. Tato informace byla podrobena křížové kontrole za použití malajských obchodních databází a vyšlo najevo, že přinejmenším některé ze spojovacích prostředků vyvezených těmito nespolupracujícími společnostmi byly skutečně vyrobeny v ČLR.
          (32) Kromě toho bylo zjištěno, jak je podrobně uvedeno níže v 52. až 58. bodě odůvodnění, že řada spolupracujících malajských výrobců poskytla zavádějící informace týkající se zejména vztahu s čínskými výrobci, dovozu konečných výrobků z Číny a původu vývozu výrobku, který je předmětem šetření, do Unie. Bylo zjištěno, že někteří z těchto výrobců vyvážejí do Unie spojovací prostředky ze železa nebo oceli čínského původu. To se potvrdilo i zjištěními, která se týkají změny obchodních toků a jsou popsána výše ve 29. bodě odůvodnění.
          (33) V roce 2009 zahájil Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) šetření týkající se údajné překládky téhož výrobku v Malajsii. Při šetření bylo navíc zjištěno, že malajské orgány ve stejné době provedly šetření údajného obcházení a dospěly k závěru, že několik společností, zejména obchodníků, podvádělo tím, že falšovalo původ některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli dovážených z ČLR do Malajsie, když výrobek zpětně vyváželo.
          (34) Existence překládky výrobků čínského původu v Malajsii byla tudíž potvrzena.
          Montáž nebo kompletace
          (35) Jedna prošetřovaná společnost nevyráběla spojovací prostředky ze suroviny (tj. válcovaného drátu), nýbrž spojovací prostředky kompletovala z polotovaru (tj. válcovaného drátu, který byl nařezán a zpracován pěchováním, avšak zatím nebyl opatřen závitem, tepelně zpracován nebo pokoven). Tato společnost však během období šetření nevyvážela. Jiná společnost spojovací prostředky vyráběla převážně z válcovaného drátu, ale některé i z polotovaru. Pro tuto společnost bylo stanoveno, že z hlediska ustanovení čl. 13 odst. 2 základního nařízení nedošlo k žádnému obcházení, jak je podrobněji uvedeno níže v 62. a 63. bodě ustanovení.
          2.7 Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod mimo uložení antidumpingového cla
          (36) Během šetření nevyšlo najevo žádné jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod překládky kromě snahy vyhnout se platným opatřením uloženým na některé spojovací prostředky ze železa nebo oceli pocházející z ČLR. Nebyly zjištěny žádné jiné skutečnosti než clo, jež by bylo možné považovat za vyrovnání nákladů na překládku, zejména nákladů na dopravu dotčeného výrobku z ČLR přes Malajsii a s ní spojenou nakládku.
          2.8 Maření vyrovnávacího účinku antidumpingového cla
          (37) Aby bylo možné posoudit, zda dovážené výrobky z hlediska množství a cen ohrožovaly vyrovnávací účinky platných opatření uložených na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z ČLR, byly jakožto nejlepší dostupné údaje o množstvích a cenách vývozu uskutečňovaného nespolupracujícími společnostmi použity ověřené údaje získané od spolupracujících vyvážejících výrobců a údaje z databáze Comext. Takto stanovené ceny byly srovnány s úrovní pro odstranění újmy stanovenou pro výrobce v Unii ve 226. bodě odůvodnění původního nařízení.
          (38) Nárůst dovozu z Malajsie byl z hlediska množství považován za významný. Odhadnutá spotřeba Unie během období šetření obdobným způsobem poukazuje na význam tohoto dovozu. Ze srovnání úrovně pro odstranění újmy stanovené v původním opatření a vážené průměrné vývozní ceny je zřejmé, že docházelo k výraznému prodeji pod cenou. Z toho důvodu byl vyvozen závěr, že vyrovnávací účinky platných opatření jsou oslabovány jak z hlediska množství, tak cen.
          2.9 Důkazy o existenci dumpingu
          (39) Na závěr se v souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 základního nařízení přezkoumalo, zda existuje důkaz o existenci dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené dříve pro obdobné výrobky.
          (40) V původním nařízení byla běžná hodnota stanovena na základě cen v Indii, která byla během šetření považována za vhodnou zemi s tržním hospodářstvím srovnatelnou s ČLR. Zdálo se být vhodné použít běžnou hodnotu, jak bylo dříve stanoveno v souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení.
          (41) Značnou část malajského vývozu uskutečňovali nespolupracující vývozci nebo spolupracující vývozci, kteří poskytli zavádějící informace. Z toho důvodu bylo pro účely stanovení vývozních cen z Malajsie rozhodnuto vycházet z dostupných údajů, tedy z průměrné vývozní ceny některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli během období šetření uvedené v databázi Comext.
          (42) V zájmu spravedlivého srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny byly v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení provedeny náležité úpravy pro zohlednění rozdílů, které mají vliv na ceny a srovnatelnost cen. Odpovídajícím způsobem byly provedeny úpravy pro zohlednění rozdílů v nepřímých daních a nákladech na dopravu a pojištění vycházející z průměrných nákladů spolupracujících malajských výrobců/vývozců během období šetření.
          (43) V souladu s čl. 2 odst. 11 a čl. 2 odst. 12 základního nařízení byl dumping vypočten srovnáním vážené průměrné běžné hodnoty stanovené v původním nařízení a vážených průměrných vývozních cen v průběhu tohoto období šetření, vyjádřený jako procentní podíl ceny CIF na hranici Unie před proclením.
          (44) Ze srovnání vážené průměrné běžné hodnoty a takto stanovených vážených průměrných vývozních cen je zřejmé, že docházelo k dumpingu.
          3. OPATŘENÍ
          (45) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl učiněn závěr, že konečné antidumpingové clo uložené na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z ČLR bylo obcházeno překládkou v Malajsii podle čl. 13 odst. 1 základního nařízení.
          (46) V souladu s čl. 13 odst. 1 první větou základního nařízení by platná opatření na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR měla být rozšířena na dovoz téhož výrobku zasílaného z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie.
          (47) Zejména vzhledem k nízké úrovni spolupráce čínských vyvážejících výrobců by opatření, které má být rozšířeno, mělo být opatření stanovené pro "všechny ostatní společnosti" v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 91/2009, tedy konečné antidumpingové clo ve výši 85 %, které se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením.
          (48) V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že by se každé rozšířené opatření mělo vztahovat na dovoz výrobků, které vstoupily do Unie na základě celní evidence zavedené zahajovacím nařízením, by měla být z těchto evidovaných případů dovozu některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie vybrána cla.
          4. ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ
          (49) Devatenáct společností v Malajsii, které poskytly odpověď na dotazníky, požádalo v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení o osvobození od možných rozšířených opatření.
          (50) Jak je vysvětleno v 16. bodě odůvodnění, jedna z těchto společností následně ukončila spolupráci a stáhla svou žádost o osvobození.
          (51) Bylo zjištěno, že dvě společnosti během období šetření daný výrobek nevyvážely a ohledně povahy jejich operací nebylo možné vyvodit žádné závěry. Z tohoto důvodu těmto společnostem nelze v této fázi udělit osvobození. Pokud by však po rozšíření platných antidumpingových opatření bylo zjevné, že podmínky čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního nařízení jsou splněny, mohou obě tyto společnosti požádat o přezkum své situace.
          (52) Protože nebyla podána žádná žádost výrobního odvětví Unie o celní evidenci, jedna z těchto společností vznesla dotaz, zda byl dodržen čl. 14 odst. 5 druhá věta základního nařízení, když byla celní evidence dovozu nařízena v zahajovacím nařízení. Jednalo se však o šetření zaměřené na obcházení zahájené Komisí z moci úřední na základě čl. 13 odst. 3 v kombinaci s čl. 14. odst. 5 první větou základního nařízení. Ustanovení čl. 14 odst. 5 druhé věty základního nařízení v tomto případě tudíž není relevantní. Jakýkoli jiný výklad by vyloučil zamýšlený účinek čl. 13 odst. 3 základního nařízení, který stanoví, že Komise může z moci úřední prošetřit možné obcházení.
          (53) Tatáž společnost rovněž uvedla, že konzultace s poradním výborem stanovená v čl. 14 odst. 5 první větě základního nařízení se nekonala. Nicméně v souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14. odst. 5 základního nařízení Komise po konzultaci s poradním výborem provedla zahájení, ačkoli to nebylo výslovně zmíněno v zahajovacím nařízení.
          (54) Bylo zjištěno, že sedm společností poskytlo nepravdivé nebo zavádějící informace. V souladu s čl. 18 odst. 4 základního nařízení byly tyto společnosti zpraveny o záměru nezohlednit informace, které poskytly, a byla jim poskytnuta lhůta k poskytnutí dodatečných vysvětlení.
          (55) Dodatečná vysvětlení těchto společností nebyla dostačující na to, aby byl změněn závěr, že tyto společnosti nepříznivě ovlivňovaly šetření. Z tohoto důvodu byla v souladu s čl. 18 odst. 1 základního nařízení zjištění týkající se těchto společností založena na dostupných údajích.
          (56) Zjistilo se, že dvě z těchto sedmi společností zatajily dovoz konečných výrobků z ČLR. Jedna z těchto společností rovněž padělala faktury. Ukázalo se, že s touto společností je ve spojení další společnost v Malajsii vyrábějící a vyvážející spojovací prostředky, která požádala o osvobození.
          (57) Bylo zjištěno, že další dvě společnosti zatajily své spojení s čínským výrobcem některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli.
          (58) Dále vyšlo najevo, že další dvě společnosti zatajily své vzájemné spojení, přičemž neměly výrobní kapacitu na výrobu vyváženého zboží a kladly překážky šetření tím, že neposkytovaly nezbytné informace.
          (59) Vzhledem ke zjištěním týkajícím se změny obchodních toků a překládky výše uvedeným ve 22. až 34. bodě odůvodnění a s ohledem na povahu zavádějících informací výše uvedenou v 56. až 58. bodě odůvodnění nebylo možné v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení osvobození, o které těchto sedm společností požádalo, udělit.
          (60) Jedna společnost nebyla schopna předvést žádné zařízení na výrobu spojovacích prostředků a odmítla přístup ke svým účtům. Kromě toho byly během období šetření zjištěny důkazy o provádění překládky. Z tohoto důvodu osvobození nemohlo být v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení uděleno.
          (61) U zbývajících osmi malajských vyvážejících výrobců bylo zjištěno, že se nepodíleli na praktikách obcházení, a osvobození těmto společnostem proto mohlo být uděleno.
          (62) Jedna z těchto osmi společností byla založena po uložení platných opatření svou čínskou mateřskou společností, na kterou se tato opatření vztahují. Uvedená čínská mateřská společnost postupně přemístila část svého strojního zařízení do Malajsie s cílem vyvážet na trh EU přes Malajsii. V počáteční fázi společnost vyráběla některé spojovací prostředky z polotovarů, které byly odesílány její čínskou mateřskou společností ke kompletaci. V pozdější fázi, avšak stále během období šetření, když bylo přemístěno více strojního zařízení, vyráběly se spojovací prostředky převážně ze surového ocelového válcovaného drátu, rovněž zasílaného její čínskou mateřskou společností.
          (63) Nejprve se předpokládalo, že osvobození by této společnosti mělo být odepřeno. Nicméně vzhledem k připomínkám obdrženým po poskytnutí informací, mimo jiné s ohledem na hodnotu přidanou výrobku v Malajsii, byl vyvozen závěr, že se společnost nepodílela na praktikách obcházení. Z tohoto důvodu je tedy možné této společnosti osvobození udělit.
          (64) Další z těchto osmi společností je rovněž ve spojení se společností v ČLR, na kterou se vztahují původní opatření. Tato malajská společnost však byla založena v roce 1998 svými tchajwanskými majiteli, kteří založili dceřinou společnost v ČLR teprve v pozdější fázi, nicméně ještě před vstupem opatření proti ČLR v platnost. Neexistují žádné důkazy o tom, že by takovýto vztah byl navázán nebo využíván s cílem obcházet platná opatření uložená na dovoz výrobků pocházejících z ČLR ve smyslu čl. 13 odst. 4 základního nařízení.
          (65) Má se za to, že v tomto případě je zapotřebí zvláštních opatření, aby bylo zajištěno řádné provádění těchto osvobození. Tato zvláštní opatření spočívají v požadavku předložit celním orgánům členských států platnou obchodní fakturu, která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze tohoto nařízení. Na případy dovozu, k nimž taková faktura přiložena není, se vztahuje rozšířené antidumpingové clo.
          (66) Ostatní výrobci, kteří se v rámci tohoto řízení nepřihlásili a během období šetření nevyváželi výrobek, který je předmětem šetření, zamýšlející podat žádost o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13. odst. 4 základního nařízení, budou muset vyplnit dotazník, aby Komise mohla tuto žádost posoudit. Komise v takovém případě rovněž zpravidla provede ověřovací návštěvu na místě. V případě, že budou splněny podmínky stanovené v čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního nařízení, osvobození lze udělit.
          (67) Je-li uděleno osvobození, Komise po konzultaci s poradním výborem navrhne, aby bylo toto nařízení odpovídajícím způsobem změněno. Následně bude každé udělené osvobození sledováno, aby byl zaručen soulad s podmínkami stanovenými v osvobození.
          5. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
          (68) Všem zúčastněným stranám byly sděleny podstatné skutečnosti a úvahy, které vedly k výše uvedeným závěrům, a bylo jim umožněno, aby se k nim vyjádřily. Ústní a písemné připomínky předložené stranami byly zváženy. Kromě připomínek předložených jednou společností, jak je výše uvedeno v 62. a 63. bodě odůvodnění, žádný z předložených argumentů nedal podnět ke změně konečných zjištění,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Konečné antidumpingové clo použitelné pro "všechny ostatní společnosti" uložené čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 91/2009 na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli, jiných než z nerezavějící oceli, tj. vruty do dřeva (kromě vrtulí do pražců), závitořezné šrouby, ostatní šrouby a svorníky s hlavou (též s jejich maticemi nebo podložkami, ale kromě šroubů soustružených z tyčí, prutů, profilů nebo z drátů, o plném průřezu, s tloušťkou dříku nepřesahující 6 mm a kromě šroubů a svorníků pro upevňování konstrukčních materiálů železničních tratí) a podložky pocházející z Čínské lidové republiky se rozšiřuje na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli, jiných než z nerezavějící oceli, tj. vruty do dřeva (kromě vrtulí do pražců), závitořezné šrouby, ostatní šrouby a svorníky s hlavou (též s jejich maticemi nebo podložkami, ale kromě šroubů soustružených z tyčí, prutů, profilů nebo z drátů, o plném průřezu, s tloušťkou dříku nepřesahující 6 mm a kromě šroubů a svorníků pro upevňování konstrukčních materiálů železničních tratí) a podložky zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie, v současnosti kódů KN ex73181290, ex73181491, ex73181499, ex73181559, ex73181569, ex73181581, ex73181589, ex73181590, ex73182100 a ex73182200 (kódy TARIC 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318149991, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 a 7318220095), kromě spojovacích prostředků vyrobených níže vyjmenovanými společnostmi:
          Společnost | Doplňkový kód TARIC |
          Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd | B123 |
          Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd | B124 |
          Jinfast Industries Sdn. Bhd | B125 |
          Power Steel and Electro Plating Sdn. Bhd | B126 |
          Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd | B127 |
          Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd | B128 |
          TI Metal Forgings Sdn. Bhd | B129 |
          United Bolt and Nut Sdn. Bhd | B130 |
          2. Uplatnění osvobození udělených společnostem konkrétně uvedeným v odstavci 1 tohoto článku nebo schváleným Komisí v souladu s čl. 2 odst. 2 je podmíněno předložením platné obchodní faktury, která vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze, celním orgánům členských států. Není-li takováto faktura předložena, použije se antidumpingové clo uložené odstavcem 1 tohoto článku.
          3. Clo rozšířené odstavcem 1 tohoto článku se vybere z dovozu zasílaného z Malajsie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie, celně evidovaného v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 966/2010 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009, s výjimkou výrobků vyrobených společnostmi, které jsou uvedeny v odstavci 1.
          4. Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.
          Článek 2
          1. Žádosti o osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Evropské unie a musí být podepsány osobou oprávněnou k zastupování subjektu žádajícího o osvobození. Žádost musí být zaslána na adresu Evropské komise, generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:
          European Commission
          Directorate-General for Trade
          Directorate H
          Office: N-105 04/92
          1049 Bruxelles/Brussel
          BELGIQUE/BELGIË
          Fax: + 32 22956505.
          2. V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009 může Komise po konzultaci s poradním výborem prostřednictvím rozhodnutí povolit, aby byl dovoz prováděný společnostmi, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 91/2009, osvobozen od cla rozšířeného podle článku 1.
          Článek 3
          Celní orgány se vyzývají, aby ukončily evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 966/2010.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. července 2011.
          Za Radu
          předseda
          M. Dowgielewicz
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
          [2] Úř. věst. L 29, 31.1.2009, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 282, 28.10.2010, s. 29.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Platná obchodní faktura uvedená v čl. 1 odst. 2 musí obsahovat prohlášení podepsané odpovědným pracovníkem subjektu, který fakturu vystavil, v tomto formátu:
          1) Jméno a funkce odpovědného pracovníka subjektu, který obchodní fakturu vystavil.
          2) Prohlášení: "Já, níže podepsaný/podepsaná, potvrzuji, že (objem) (dotčeného výrobku) prodávané na vývoz do Evropské unie, jíž se týká tato faktura, bylo vyrobeno společností (název a adresa) (doplňkový kód TARIC) v (dotčená země). Prohlašuji, že údaje uvedené v této faktuře jsou úplné a správné."
          3) Datum a podpis.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.