Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 737/2011 ze dne 26. července 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1217/2009, pokud jde o seznam oblastí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 737/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 737/2011
          ze dne 26. července 2011,
          kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1217/2009, pokud jde o seznam oblastí
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství [1], a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na žádosti podané Francií a Maďarskem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 1217/2009 obsahuje seznam oblastí ve smyslu čl. 2 písm. d) uvedeného nařízení.
          (2) Podle uvedené přílohy je Francie rozdělena do dvaadvaceti oblastí. Pro účely nařízení (ES) č. 1217/2009 požádala Francie o doplnění seznamu oblastí o Guadeloupe, Martinik a Réunion.
          (3) Podle uvedené přílohy je Maďarsko rozděleno do sedmi oblastí. Pro účely nařízení (ES) č. 1217/2009 požádalo Maďarsko o snížení počtu oblastí sloučením oblastí Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl a Dél-Dunántúl v oblast Dunántúl a sloučením oblastí Közép-Magyarország, Észak-Alföld a Dél-Alföld v oblast Alföld.
          (4) Nařízení (ES) č. 1217/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 1217/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od účetního období 2012.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 27.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 1217/2009 se mění takto:
          1) Do části týkající se Francie se doplňují nové oblasti, které znějí:
          "23. Guadeloupe
          24. Martinique
          25. La Réunion."
          2) Část týkající se Maďarska se nahrazuje tímto:
          "Maďarsko
          1. Észak-Magyarország
          2. Dunántúl
          3. Alföld."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.