Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 739/2011 ze dne 27. července 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 739/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 739/2011
          ze dne 27. července 2011,
          kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [1], a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě. Zejména řada ustanovení týkajících se kontrol masa v příloze I oddíle I kapitole II částech B, D a F, v příloze I oddíle II kapitolách I a V a v příloze I oddíle III kapitole II uvedeného nařízení odkazuje na nákazy uvedené na seznamech A nebo B Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).
          (2) Systém OIE pro dělení nákaz do kategorií a vytváření jejich seznamů se změnil. Seznamy A a B jsou nahrazeny jediným seznamem OIE. Kromě toho jsou právní předpisy Unie nyní v souladu s doporučeními OIE. V důsledku toho již většina odkazů na uvedené seznamy neplatí. Je proto vhodné změnit příslušná ustanovení v příloze I oddílech I, II a III uvedeného nařízení a místo toho při prohlídce před porážkou nebo po porážce nebo při jiné inspekční činnosti odkazovat na nákazy zvířat, na něž se vztahují právní předpisy Unie, pokud se neodkazuje na v současnosti neznámé nákazy pocházející z třetích zemí.
          (3) Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [2], stanoví, že produkty živočišného původu musejí být získány ze zvířat, která nepocházejí z hospodářství, zařízení, z území nebo části území, na něž se vztahují příslušná veterinární omezení. Příloha I uvedené směrnice obsahuje seznam právních předpisů Unie obsahujících opatření pro tlumení určitých nákaz zvířat, které se zohlední v obchodu s produkty živočišného původu. Z důvodu soudržnosti by obchod s produkty živočišného původu měl být omezen pouze z veterinárních důvodů založených na právních předpisech Unie uvedených v příloze I.
          (4) V souladu s přílohou II částí E nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci [3] musí být splněno kritérium nepřítomnosti salmonel v 25 gramech čerstvého drůbežího masa, které má být uvedeno na trh k lidské spotřebě. Avšak podle uvedené části se zmíněné kritérium nepoužije na čerstvé drůbeží maso určené k průmyslovému tepelnému zpracování nebo k jakémukoliv jinému ošetření, kterým se vyloučí salmonely. V příloze I oddíle II kapitole V bodě 2 nařízení (ES) č. 854/2004 se stanoví, že úřední veterinární lékař může stanovit požadavky, pokud jde o použití určitého masa. Aby bylo úřednímu veterinárnímu lékaři umožněno stanovit průmyslové tepelné zpracování nebo jiné ošetření, kterým se vyloučí salmonely, oddíl II kapitola V bod 2 by měl být změněn.
          (5) Příloha I nařízení (ES) č. 854/2004 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 854/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.
          [2] Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
          [3] Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 854/2004 se mění takto:
          1) Oddíl I kapitola II se mění takto:
          a) V části B bodě 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) stavu, který může nepříznivě ovlivnit lidské zdraví nebo zdraví zvířat, přičemž se musí zejména věnovat pozornost detekci zoonóz a nákaz zvířat, pro něž jsou stanoveny veterinární předpisy v právních předpisech Unie."
          b) V části D se bod 1 nahrazuje tímto:
          "1. U jatečně upravených těl a k nim přiložených drobů musí být neprodleně po porážce provedena prohlídka. Musí se prohlédnout celý vnější povrch. Přitom může být nezbytné s jatečně upravenými těly a droby omezeným způsobem manipulovat a použít zvláštní technická zařízení. Zvláštní pozornost musí být věnována detekci zoonóz a nákaz zvířat, pro něž jsou stanoveny veterinární předpisy v právních předpisech Unie. Rychlost porážkové linky a počet pracovníků provádějících prohlídku musí umožňovat řádnou prohlídku."
          c) V části F bodě 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:
          "d) detekce nákaz zvířat, pro něž jsou stanoveny veterinární předpisy v právních předpisech Unie."
          2) Oddíl II se mění takto:
          a) V kapitole I se bod 4 nahrazuje tímto:
          "4. Pokud má úřední veterinární lékař při prohlídce před porážkou nebo po porážce nebo při jiné inspekční činnosti podezření na výskyt původců infekčních nákaz zvířat, pro něž jsou stanoveny veterinární předpisy v právních předpisech Unie, oznámí to odpovídajícím způsobem příslušnému orgánu a oba musí v souladu s použitelnými právními předpisy Unie přijmout veškerá nezbytná opatření a předběžná opatření s cílem zabránit možnému šíření původců infekčních nákaz."
          b) Kapitola V se mění takto:
          i) v bodě 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:
          "e) pochází ze zvířat postižených nákazami zvířat, pro něž jsou stanoveny veterinární předpisy v právních předpisech Unie a které jsou uvedeny na seznamu v příloze I směrnice Rady 2002/99/ES [*], s výjimkou případu, kdy je maso získáno v souladu se zvláštními požadavky stanovenými v uvedených právních předpisech, pokud není v oddílu IV stanoveno jinak;
          ii) bod 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Úřední veterinární lékař může stanovit požadavky, pokud jde o použití masa ze zvířat:
          a) která byla nuceně poražena mimo jatky; nebo
          b) pokud pochází z hejn, kde bude uplatněno ošetření masa v souladu s přílohou II částí E nařízení (ES) č. 2160/2003 před uvedením masa na trh."
          3) V oddíle III kapitole II bodě 3 se písmena e) a f) nahrazují tímto:
          "e) v případě ohniska nákaz zvířat, pro něž jsou stanoveny veterinární předpisy v právních předpisech Unie. To se týká zvířat vnímavých k určité dotčené nákaze, která pocházejí z určitého regionu podle článku 2 směrnice Rady 64/432/EHS [**];
          f) pokud jsou nezbytné přísnější kontroly s ohledem na nově se objevující nákazy nebo určité nákazy uvedené na seznamu OIE.
          [*] Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11."
          [**] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.