Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 773/2011 ze dne 2. srpna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 773/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 773/2011
          ze dne 2. srpna 2011
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
          (4) Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
          Článek 2
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. srpna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Algirdas Šemeta
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Zařazení (kód KN) | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          Dvoukolé vozidlo poháněné nohama o váze přibližně 10 kg. Skládá se z: ocelového rámu s vidlicí z pochromovaného hliníku s odpružením,výškově nastavitelnými řídítky,stupínku s rozměry přibližně 38 × 11 cm s otvory a protiskluzovou páskou,dvou kol s těmito rozměry: 26 palců (přední) a 18 palců (zadní),ručně ovládaných předních a zadních brzd, anožního stojánku.Vozidlo nemá sedlo, pedály ani pedálové ústrojí. Výška řídítek při úplném vytažení je 97 cm. [1] Viz obrázek | 87168000 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8716 a 87168000. Zařazení jako koloběžka nebo podobná vozidla a vozítka jako hračky kódu KN 95030010 je vyloučeno, neboť ačkoliv je vozidlo poháněno nohama a má stupínek, většina jeho vlastností, jako jsou rozměry, brzdy, kola, přední vidlice nebo odpružení neodpovídají vlastnostem koloběžky nebo hračky položky 950300. Výrobek je tedy nutné zařadit do kódu KN 87168000 jako vozidlo bez mechanického pohonu. |
          +++++ TIFF +++++
          [*] Obrázek slouží pouze pro informaci.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.