Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 775/2011 ze dne 2. srpna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 775/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 775/2011
          ze dne 2. srpna 2011
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
          (4) Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
          Článek 2
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. srpna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Algirdas Šemeta
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Zařazení (kód KN) | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          1.Mlezivo (kolostrum) skotu v kapalné formě, odtučněné a zbavené kaseinu, v balení pro drobný prodej v lahvích o objemu 125 ml s následujícími informacemi o nutriční hodnotě na 100 ml:—mléčná bílkovina2,5 až 5,5 g—sacharidy3,3 g—mléčný tuk< 0,5 gVýrobek je lehce kalná kapalina žluto-hnědé barvy.Má vyšší obsah imunoglobulinu než přírodní syrovátka nebo mléko.Podle etikety se jedná o výrobek určený k lidskému požívání a užívá se jednou denně (1 až 2 polévkové lžíce) buď samotný nebo s vychlazeným ovocným džusem. Jeho oblast použití není uvedena. | 04041048 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 0404, 040410 a 04041048. Zařazení do čísla 3001 nebo 3004 není možné, neboť výrobek neslouží k terapeutickým nebo profylaktickým účelům. Technologické kroky při zpracování výrobku a jeho složení jsou srovnatelné s kroky a složením v případě modifikované syrovátky. Vzhledem ke svým vlastnostem se proto výrobek zařazuje do čísla 0404. |
          2.Rozprašováním sušené mlezivo (kolostrum) v prášku se sníženým obsahem tuku, které nebylo zbaveno kaseinu, v balení pro drobný prodej v plastových nádobách se šroubovacím uzávěrem obsahujících 64 g prášku s následujícím složením (% hmotnostních):—mléčný tuk1,2—mléčná bílkovina alespoň 50 a obvykle65,5Výrobek obsahuje 93,3 % hmotnostních sušiny.Výrobek je prášek krémové barvy, který má tendenci tvořit hrudky a má vůni mléka.Má vyšší obsah imunoglobulinu než přírodní syrovátka nebo mléko.Podle etikety se jedná o výrobek určený k lidskému požívání. | 04049021 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 0404, 040490 a 04049021. Zařazení do čísla 3001 nebo 3004 není možné, neboť výrobek neslouží k terapeutickým nebo profylaktickým účelům pro člověka. Zařazení do čísla 0402 je rovněž vyloučeno, neboť složení výrobku neodpovídá složení přírodního mléka v prášku. Vzhledem ke svým vlastnostem se proto výrobek zařazuje do čísla 0404. |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.