Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 777/2011 ze dne 3. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 777/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 777/2011
          ze dne 3. srpna 2011
          o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny [2], a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k tomu, že:
          prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 4. srpna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. srpna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Kódy třetích zemí [1] | Paušální dovozní hodnota |
          07020000 | AR | 23,8 |
          ZA | 27,3 |
          ZZ | 25,6 |
          07070005 | TR | 105,8 |
          ZZ | 105,8 |
          07099070 | TR | 115,3 |
          ZZ | 115,3 |
          08055010 | AR | 60,5 |
          CL | 76,3 |
          TR | 56,0 |
          UY | 68,1 |
          ZA | 76,6 |
          ZZ | 67,5 |
          08061010 | EG | 160,1 |
          MA | 185,6 |
          TR | 165,9 |
          ZA | 98,7 |
          ZZ | 152,6 |
          08081080 | AR | 119,9 |
          BR | 75,0 |
          CL | 105,8 |
          CN | 82,8 |
          NZ | 100,1 |
          US | 100,4 |
          ZA | 84,9 |
          ZZ | 95,6 |
          08082050 | AR | 72,8 |
          CL | 110,1 |
          CN | 53,9 |
          NZ | 105,7 |
          ZA | 94,3 |
          ZZ | 87,4 |
          08092095 | CA | 870,0 |
          TR | 287,5 |
          ZZ | 578,8 |
          080930 | TR | 154,6 |
          ZZ | 154,6 |
          08094005 | BA | 46,1 |
          IL | 149,1 |
          XS | 57,7 |
          ZZ | 84,3 |
          [1] Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód "ZZ" znamená "jiného původu".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.