Nařízení Rady (EU) č. 779/2011 ze dne 12. července 2011 o rozdělení rybolovných práv podle Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 779/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 779/2011
          ze dne 12. července 2011
          o rozdělení rybolovných práv podle Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 22. května 2006 přijala Rada nařízení Rady (ES) č. 764/2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu [1] (dále jen "dohoda o partnerství").
          (2) Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle uvedené dohody o partnerství, pozbyl platnosti dne 27. února 2011 a dne 25. února 2011 byl parafován nový protokol mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství [2] (dále jen "protokol"). Tento protokol uděluje plavidlům Unie rybolovná práva ve vodách, které spadají pod svrchovanost nebo podléhají pravomoci Maroka.
          (3) Dne 12. července 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/491/EU [3] o podpisu a prozatímním provádění protokolu.
          (4) Je nezbytné stanovit způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy po dobu platnosti protokolu.
          (5) V souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství [4], jestliže se ukáže, že rybolovná práva přidělená Unii podle protokolu nejsou plně využívána, uvědomí o tom Komise dotčené členské státy. Neobdržení odpovědi ve lhůtě, o níž rozhodne Rada, je považováno za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu v daném období plně nevyužívají svých rybolovných práv. Je třeba stanovit uvedenou lhůtu.
          (6) Vzhledem k tomu, že předchozí protokol pozbyl platnosti dne 27. února 2011 a že protokol je prozatímně prováděn ode dne 28. února 2011, je třeba, aby bylo toto nařízení použitelné ode dne 28. února 2011,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Rybolovná práva stanovená Protokolem mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen "protokol"), se mezi členské státy rozdělují takto:
          Kategorie rybolovu | Typ plavidla | Členský stát | Licence nebo kvóty |
          Drobný rybolov na severu, pelagické druhy | plavidla lovící vlečnou sítí | Španělsko | 20 |
          Drobný rybolov na severu | plavidla pro rybolov na dně na dlouhé lovné šňůry, < 40 GT | Španělsko | 20 |
          Portugalsko | 7 |
          plavidla pro rybolov na dně na dlouhé lovné šňůry, > 40 GT < 150 GT | Portugalsko | 3 |
          Drobný rybolov na jihu | | Španělsko | 20 |
          Rybolov při dně | plavidla pro rybolov na dně na dlouhé lovné šňůry | Španělsko | 7 |
          Portugalsko | 4 |
          lodě lovící vlečnými sítěmi | Španělsko | 10 |
          Itálie | 1 |
          Lov tuňáka | plavidla lovící na pruty | Španělsko | 23 |
          Francie | 4 |
          Průmyslový pelagický rybolov | | Německo | 4850 t |
          Litva | 15520 t |
          Lotyšsko | 8730 t |
          Nizozemsko | 19400 t |
          Irsko | 2500 t |
          Polsko | 2500 t |
          Spojené království | 2500 t |
          Španělsko | 400 t |
          Portugalsko | 1333 t |
          Francie | 2267 t |
          2. Nařízení (ES) č. 1006/2008 se použije, aniž je dotčena Dohoda mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu.
          3. Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu z členských států uvedených v odstavci 1 nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, zváží Komise žádosti o oprávnění k rybolovu od jakéhokoliv jiného členského státu podle článku 10 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008.
          Lhůta podle čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení činí deset pracovních dnů.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 28. února 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. července 2011.
          Za Radu
          předseda
          J. Vincent-Rostowski
          [1] Úř. věst. L 141, 29.5.2006, s. 1.
          [2] Viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku.
          [3] Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.
          [4] Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.