Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 780/2011 ze dne 4. srpna 2011 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1122/2009 a nařízení (EU) č. 65/2011, pokud jde o snížení částek podpory z důvodu opožděného podání jednotných žádostí týkajících se kontinentálního Portugalska na rok 2011

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 780/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 780/2011
          ze dne 4. srpna 2011,
          kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1122/2009 a nařízení (EU) č. 65/2011, pokud jde o snížení částek podpory z důvodu opožděného podání jednotných žádostí týkajících se kontinentálního Portugalska na rok 2011
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [1], a zejména na článek 91 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 [2], a zejména na čl. 142 písm. c) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína [3], stanoví v čl. 23 odst. 1 snížení, jež se použijí v případě opožděného podání žádosti o podporu, jakož i dokumentů, smluv nebo prohlášení konstitutivních pro způsobilost pro podporu.
          (2) Podle čl. 8 odst. 3 nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova [4], se články 22 a 23 nařízení (ES) č. 1122/2009 použijí obdobně na žádosti o platbu v rámci hlavy I části II nařízení (EU) č. 65/2011.
          (3) Portugalsko zavedlo systém jednotné žádosti o podporu, jež se podle čl. 19 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 vztahuje na několik režimů podpory. Součást jednotné žádosti tvoří zejména žádosti o režim jednotné platby v rámci hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, žádosti o prémie na bahnice a kozy podle článku 35 nařízení Komise (ES) č. 1121/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení [5] a některé žádosti o podporu přiznanou podle nařízení (ES) č. 1698/2005.
          (4) V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1122/2009 a čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 65/2011 stanovilo Portugalsko 15. květen roku podání žádosti jako poslední den pro podání jednotné žádosti na rok 2011. Pokud jde o jednotné žádosti včetně žádostí o prémii na bahnice a kozy, Portugalsko v souladu s čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 1121/2009 stanovilo 30. duben roku podání žádosti jako poslední den pro podání žádosti o prémii na bahnice a kozy na rok 2011.
          (5) V souladu s článkem 22 nařízení (ES) č. 1122/2009 se v případě, kdy poslední den pro podání žádosti o podporu nebo předložení jakýchkoli podkladů, smluv nebo prohlášení podle hlavy II části II nařízení (ES) č. 1122/2009 připadá na státní svátek, sobotu nebo neděli, považuje za poslední den první následující pracovní den. Z toho vyplývá, že v roce 2011 lze jednotné žádosti předložit nejpozději do 16. května 2011, což je první pracovní den po 15. květnu 2011. Pokud jde o jednotné žádosti včetně žádostí o prémii na bahnice a kozy, lze je předložit nejpozději do 2. května 2011, což je první pracovní den po 30. dubnu 2011.
          (6) Článek 6 nařízení (ES) č. 1122/2009 ukládá členským státům zajistit, aby byly zemědělské pozemky spolehlivě identifikovány, a vyžaduje, aby byly k jednotné žádosti přiloženy doklady o identifikaci pozemků pro účely provádění kontrolního systému.
          (7) V reakci na nedostatky s identifikací zemědělských parcel, jež byly v minulosti zjišťovány pravidelně, zavedlo Portugalsko ve spojení s Komisí "akční plán". Tento závazek zahrnuje zejména aktualizaci Systému identifikace zemědělských parcel (Land Parcel Identification System – LPIS) v Portugalsku.
          (8) V souvislosti s prováděním těchto závazků zvýšilo Portugalsko svou administrativní kapacitu k přijímání žádostí o podporu a, oproti roku 2010, předsunulo zahajovací datum k přijímání žádostí o podporu na 1. únor 2011.
          (9) Portugalsko však zakusilo výjimečné okolnosti ve správě jednotných žádostí na rok 2011, pokud jde o Portugalsko kontinentální. Pro opožděnou finalizaci vyhodnocení snímků 1800000 parcel externím dodavatelem nemohl být zejména aktualizován LPIS v souladu se stanoveným harmonogramem. Zemědělcům byly tudíž poskytnuty aktualizované informace o parcelách až od 21. února 2011.
          (10) Vzhledem ke stávající technické kapacitě v Portugalsku, která již byla rozšířena v anticipaci provedení "akčního plánu", byla touto situací dotčena schopnost žadatelů předložit jednotné žádosti o podporu pro kontinentální Portugalsko ve lhůtách stanovených v čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1122/2009 a čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 1121/2009.
          (11) Tyto obtíže byly umocněny skutečností, že řízení o žádosti je v Portugalsku obzvlášť časově náročné vzhledem k opravám hranic referenčních parcel, jež musejí zemědělci po aktualizaci LPIS pečlivě kontrolovat. Dodržet lhůty nastavené na 16. května 2011 a 2. května 2011 je tudíž obzvlášť obtížné vzhledem k celkovému pozadí akčního plánu a k závazkům, jež přijalo Portugalsko co do zlepšení svého integrovaného správního a kontrolního systému.
          (12) Je tudíž vhodné nepoužít snížení stanovená v nařízení (ES) č. 1122/2009 z důvodu opožděného podání jednotných žádostí u těch zemědělců, kteří vyhotovili své jednotné žádosti pro kontinentální Portugalsko v elektronickém systému pro podávání žádostí nejpozději dnem 16. května 2011 nebo v případě prémie na bahnice a kozy nejpozději dnem 2. května 2011 a kteří dokončili a předložili svou žádost nejpozději 14 kalendářních dnů po 16. květnu 2011 nebo u prémie na bahnice a kozy po 2. květnu 2011.
          (13) Obdobně je odchylně od čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 65/2011 a u žádostí o platbu týkajících se kontinentálního Portugalska v rámci hlavy I části II nařízení (EU) č. 65/2011 vhodné nepoužít snížení z důvodu opožděného podání jednotných žádostí, jež byly vyhotoveny v elektronickém systému pro podávání žádostí nejpozději dnem 16. května 2011 a byly dokončeny a předloženy nejpozději 14 kalendářních dnů po 16. květnu 2011.
          (14) Protože by se navrhované odchylky měly vztahovat na jednotné žádosti o podporu podané na rok 2011, je třeba, aby se toto nařízení uplatňovalo se zpětnou působností.
          (15) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova a Řídícího výboru pro přímé platby,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Odchylně od čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1122/2009 se ve vztahu k roku žádostí 2011 nepoužijí žádná snížení z důvodu opožděného podání jednotných žádostí u těch zemědělců, kteří vyhotovili své jednotné žádosti pro kontinentální Portugalsko v elektronickém systému pro podávání žádostí nejpozději dne 16. května 2011 a kteří dokončili a předložili své žádosti nejpozději 14 kalendářních dnů po 16. květnu 2011.
          2. Odchylně od čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1122/2009 se v případě, že jednotné žádosti na rok 2011 zahrnují žádost o prémii na bahnice a kozy, nepoužijí žádná snížení z důvodu opožděného podání jednotných žádostí o uvedenou prémii u těch zemědělců, kteří vyhotovili své jednotné žádosti pro kontinentální Portugalsko v elektronickém systému pro podávání žádostí nejpozději dne 2. května 2011 a kteří dokončili a předložili své žádosti nejpozději 14 kalendářních dnů po 2. květnu 2011.
          Článek 2
          Odchylně od čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 65/2011 se pro rok žádostí 2011 nepoužijí žádná snížení stanovená v čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1122/2009 u žádostí o platbu týkajících se kontinentálního Portugalska v rámci hlavy I části II nařízení (EU) č. 65/2011 z důvodu opožděného podání jednotných žádostí, pokud byly tyto žádosti vyhotoveny v elektronickém systému pro podávání žádostí nejpozději dne 16. května 2011 a byly dokončeny a předloženy nejpozději 14 kalendářních dnů po 16. květnu 2011.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. srpna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.
          [3] Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 65.
          [4] Úř. věst. L 25, 28.1.2011, s. 8.
          [5] Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 27.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.