Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 783/2011 ze dne 5. srpna 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 724/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu v reálném čase v určitých oblastech Severního moře a Skagerraku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 783/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 783/2011
          ze dne 5. srpna 2011,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 724/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu v reálném čase v určitých oblastech Severního moře a Skagerraku
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 [1], a zejména na čl. 51 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 4 nařízení Komise (EU) č. 724/2010 [2] stanoví spouštěcí úroveň úlovku na 15 % hmotnosti nedospělých jedinců tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky tmavé a tresky bezvousé, nebo pokud množství tresky obecné v daném vzorku překročí 75 % v poměru k celkovému množství daných čtyř druhů při jednom zátahu, stanoví spouštěcí úroveň na 10 % hmotnosti nedospělých jedinců těchto druhů.
          (2) Podle přílohy I nařízení (EU) č. 724/2010 se vzorek odebírá v případě, že je při jednom zátahu hmotnost odhadnuta nejméně na 300 kg tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky tmavé a tresky bezvousé.
          (3) Během rybářských konzultací mezi Unií a Norskem pro rok 2011, které se konaly dne 4. prosince 2010, bylo rozhodnuto, že v zájmu větší účinnosti systému je třeba, aby Unie změnila hlavní parametry systému pro ukončení rybolovu v reálném čase v Severním moři a Skagerraku, a to spouštěcí úroveň úlovku a odhadované minimální množství dotčených ryb v jednom zátahu.
          (4) Nařízení (EU) č. 724/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (5) Výbor pro rybolov a akvakulturu nevydal k opatřením stanoveným tímto nařízením žádné stanovisko,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EU) č. 724/2010 se mění takto:
          1) Článek 4 se nahrazuje tímto:
          "Článek 4
          Spouštěcí úroveň úlovku
          1. Spouštěcí úroveň úlovku pro ukončení rybolovu v reálném čase podle článku 51 nařízení (ES) č. 1224/2009 činí 10 % hmotnosti nedospělých jedinců ve srovnání s celkovým množstvím čtyř druhů uvedených v článku 2 při jednom zátahu.
          2. Pokud však množství tresky obecné v daném vzorku překročí 75 % v poměru k celkovému množství daných čtyř druhů při jednom zátahu, činí spouštěcí úroveň 7,5 % hmotnosti nedospělých jedinců v poměru k celkovému množství daných čtyř druhů při jednom zátahu."
          2) V příloze I se bod 3 nahrazuje tímto:
          "3. Vzorek se odebírá v případě, že při jednom zátahu je hmotnost tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky tmavé nebo tresky bezvousé v jakémkoli zastoupení jednotlivých druhů odhadnuta nejméně na 200 kg.
          a) Minimální velikost vzorku je 200 kg tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky tmavé nebo tresky bezvousé při jakémkoli zastoupení jednotlivých druhů.
          b) Vzorek musí být odebírán takovým způsobem, který zohledňuje složení úlovku, pokud jde o uvedené čtyři druhy.
          c) Pokud je to vhodné s ohledem na velikost úlovku, měl by být vzorek odebírán na počátku, uprostřed a na konci příslušného odlovu."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. srpna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 213, 13.8.2010, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.