Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 784/2011 ze dne 5. srpna 2011 o zálohách přímých plateb uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, jež mají být vyplaceny od 16. října 2011

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 784/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 784/2011
          ze dne 5. srpna 2011
          o zálohách přímých plateb uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, jež mají být vyplaceny od 16. října 2011
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 [1], a zejména na čl. 29 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009 stanoví, že platby v rámci režimů podpor uvedených v příloze I uvedeného nařízení se provádějí během období, které začíná 1. prosince a končí 30. června následujícího kalendářního roku. Ustanovení čl. 29 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení však Komisi umožňuje stanovit zálohy.
          (2) Nepříznivé povětrnostní podmínky v Evropě v roce 2011 spolu s velmi chladnou zimou a pozdním jarem následovaným extrémními suchy a vysokými teplotami způsobily vážné škody na produkci plodin a krmiv. Zemědělci, zejména chovatelé hovězího dobytka, se v důsledku toho potýkali se závažnými finančními obtížemi. K uvedeným potížím přispívají i důsledky probíhající finanční krize, která mnohým zemědělcům způsobila závažné problémy s likviditou. Tuto již dostatečně složitou situaci zhoršily účinky na trh související s rozšířením bakterie E. coli, jež vedly k dramatickým propadům poptávky a cen ovoce a zeleniny. Pro zmírnění těchto obtíží je vhodné umožnit, aby byly zemědělcům vyplaceny zálohy až do výše 50 % plateb v rámci režimu podpor uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 73/2009. U plateb na hovězí a telecí maso stanovených v oddílu 11 kapitoly 1 hlavy IV nařízení (ES) č. 73/2009 by měly být členské státy oprávněny zvýšit zálohové platby uvedené v článku 82 nařízení Komise (ES) č. 1121/2009 [2] až na 80 % platby.
          (3) Aby mohly být zálohové platby zaúčtovány do rozpočtového roku 2012, měly by být provedeny ode dne 16. října 2011. Před vyplacením záloh je však třeba v zájmu řádného finančního řízení provést ověření podmínek požadovaných pro poskytnutí podpory podle čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Za předpokladu, že bylo dokončeno ověření podmínek pro poskytnutí podpory podle článku 20 nařízení (ES) č. 73/2009, mohou členské státy ode dne 16. října 2011 vyplatit zemědělcům zálohy ve výši až 50 % přímých plateb uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 73/2009, na které se vztahují žádosti podané v roce 2011.
          U plateb na hovězí a telecí maso stanovených v oddílu 11 kapitoly 1 hlavy IV nařízení (ES) č. 73/2009 jsou členské státy oprávněny zvýšit částku uvedenou v prvním odstavci až na 80 %.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. srpna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.
          [2] Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 27.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.