Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 785/2011 ze dne 5. srpna 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o maximální zaručenou plochu, na niž lze poskytnout prémii na bílkovinné plodiny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 785/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 785/2011
          ze dne 5. srpna 2011,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o maximální zaručenou plochu, na niž lze poskytnout prémii na bílkovinné plodiny
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 [1], a zejména na čl. 81 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 81 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 určuje maximální zaručenou plochu, na niž lze poskytnout prémii na bílkovinné plodiny.
          (2) Ustanovení čl. 81 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 uvádí, že pokud se podle článku 67 některý členský stát rozhodne začlenit prémii na bílkovinné plodiny do režimu jednotné platby, sníží Komise maximální zaručenou plochu podle čl. 81 odst. 1 poměrně k ploše odpovídající částce na bílkovinné plodiny uvedené pro daný členský stát v příloze XII.
          (3) Dánsko, Řecko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Finsko, Švédsko a Spojené království, s výjimkou Anglie, se rozhodly začlenit prémii na bílkovinné plodiny do režimu jednotné platby.
          (4) Ustanovení čl. 81 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 81 nařízení (ES) č. 73/2009 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Stanovuje se maximální zaručená plocha 1505056 hektarů, na niž lze poskytnout prémii na bílkovinné plodiny."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. srpna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.