Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 786/2011 ze dne 5. srpna 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 1-naftylacetamid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/941/ES Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 786/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 786/2011
          ze dne 5. srpna 2011,
          kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 1-naftylacetamid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/941/ES
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS [1], a zejména na čl. 13 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s čl. 80 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1107/2009 se směrnice Rady 91/414/EHS [2] použije na postupy a podmínky schvalování účinných látek, u nichž bylo v souladu s článkem 16 nařízení Komise (ES) č. 33/2008 [3] zjištěno, že žádost je úplná. 1-naftylacetamid je účinná látka, u níž bylo v souladu s uvedeným nařízením zjištěno, že žádost je úplná.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 1112/2002 [4] a (ES) č. 2229/2004 [5] stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Zmíněný seznam zahrnoval 1-naftylacetamid.
          (3) V souladu s ustanovením článku 24e nařízení (ES) č. 2229/2004 stáhl oznamovatel svou podporu zařazení zmíněné účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS do dvou měsíců od získání návrhu zprávy o hodnocení uvedeného v čl. 24 odst. 2 uvedeného nařízení. Rozhodnutí Komise 2008/941/ES ze dne 8. prosince 2008 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky [6] se proto týkalo i nezařazení 1-naftylacetamidu.
          (4) V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS předložil původní oznamovatel (dále jen "žadatel") novou žádost o uplatnění zkráceného postupu, jak je stanoveno články 14 až 19 nařízení (ES) č. 33/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I.
          (5) Žádost byla předložena Francii, která byla nařízením (ES) č. 2229/2004 jmenována členským státem zpravodajem. Lhůta pro zkrácený postup byla dodržena. Specifikace účinné látky a doporučená použití jsou stejná jako v případě rozhodnutí 2008/941/ES. Uvedená žádost je také v souladu se zbývajícími hmotněprávními a procesními požadavky článku 15 nařízení (ES) č. 33/2008.
          (6) Francie posoudila dodatečné údaje poskytnuté žadatelem a připravila dodatečnou zprávu. Dne 12. března 2010 uvedenou zprávu předala Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") a Komisi. Úřad zaslal dodatečnou zprávu ostatním členským státům a žadateli k vyjádření připomínek a obdržené připomínky postoupil Komisi. Na žádost Komise a v souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 33/2008 předložil úřad dne 15. února 2011 svůj závěr ohledně 1-naftylacetamidu [7] Komisi. Návrh zprávy o hodnocení byl spolu s dodatečnou zprávou a závěrem úřadu přezkoumán členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončen dne 17. června 2011 v podobě zprávy Komise o přezkoumání 1-naftylacetamidu.
          (7) Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že u přípravků na ochranu rostlin obsahujících 1-naftylacetamid lze očekávat, že budou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Je proto vhodné schválit 1-naftylacetamid v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009.
          (8) V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je však nezbytné stanovit určité podmínky a omezení.
          (9) Aniž je dotčen závěr, že by 1-naftylacetamid měl být schválen, je obzvláště vhodné požadovat další potvrzující informace.
          (10) Před schválením je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků plynoucích ze schválení.
          (11) Aniž jsou v důsledku schválení dotčeny povinnosti definované v nařízení (ES) č. 1107/2009, a s ohledem na zvláštní situaci, ke které došlo v důsledku přechodu od směrnice 91/414/EHS k nařízení (ES) č. 1107/2009, by však mělo platit dále uvedené. Členským státům by po schválení mělo být poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících 1-naftylacetamid. Členské státy by na základě výsledků přezkumu měly stávající povolení změnit, nahradit nebo odejmout. Odchylně od uvedené lhůty by pro předložení a zhodnocení aktualizace úplné dokumentace podle přílohy III, jak je stanoveno ve směrnici 91/414/EHS, mělo být pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé navrhované použití v souladu s jednotnými zásadami poskytnuto delší období.
          (12) Zkušenosti se zařazováním účinných látek posouzených v rámci nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [8], do přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se proto být nezbytné ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, zda má držitel povolení přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a kterými se mění příloha I uvedené směrnice nebo nařízení o schválení účinných látek, však toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.
          (13) V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek [9], měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (14) Rozhodnutí 2008/941/ES stanoví nezařazení 1-naftylacetamidu a odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedenou látku do 31. prosince 2011. Z přílohy uvedeného rozhodnutí je třeba vypustit řádek týkající se 1-naftylacetamidu. Rozhodnutí 2008/941/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (15) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Schválení účinné látky
          Účinná látka 1-naftylacetamid, specifikovaná v příloze I, se schvaluje za podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          Přehodnocení přípravků na ochranu rostlin
          1. V souladu s nařízením (ES) 1107/2009 členské státy do 30. června 2012 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku 1-naftylacetamid.
          Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I tohoto nařízení, s výjimkou podmínek stanovených v části B ve sloupci o zvláštních ustanoveních uvedené přílohy, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II směrnice 91/414/EHS v souladu s podmínkami čl. 13 odst. 1 až 4 uvedené směrnice a čl. 62 nařízení (ES) č. 1107/2009.
          2. Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 přehodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující 1-naftylacetamid jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. prosince 2011 uvedeny v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III směrnice 91/414/EHS a při zohlednění části B sloupce o zvláštních ustanoveních přílohy I tohoto nařízení. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009. Po tomto určení postupují členské státy takto:
          a) v případě, že přípravek obsahuje 1-naftylacetamid jako jedinou účinnou látku, povolení v případě nutnosti změní nebo odejmou nejpozději do 31. prosince 2015, nebo
          b) pokud přípravek obsahuje 1-naftylacetamid jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do 31. prosince 2015 nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí v příslušném aktu nebo aktech, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS nebo jimiž se příslušná látka nebo látky schvalují, podle toho, co nastane později.
          Článek 3
          Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
          Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
          Článek 4
          Změny rozhodnutí 2008/941/ES
          V příloze rozhodnutí 2008/941/ES se ruší řádek týkající se 1-naftylacetamidu.
          Článek 5
          Vstup v platnost a použitelnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 1. ledna 2012.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. srpna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.
          [4] Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 14.
          [5] Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 13.
          [6] Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 91.
          [7] Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-(1-naphthyl)acetamide. EFSA Journal 2011; 9(2):2020. [58 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2020. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu
          [8] Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10.
          [9] Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Obecný název, identifikační čísla | Název podle IUPAC | Čistota [1] | Datum schválení | Konec platnosti schválení | Zvláštní ustanovení |
          1-naftylacetamid č. CAS 86-86-2 č. CIPAC 282 | 2-(1-naftyl)acetamid | ≥ 980 g/kg | 1. ledna 2012 | 31. prosince 2021 | ČÁST APovoleno může být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad uvedených v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání 1-naftylacetamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 17. června 2011.V tomto celkovém hodnocení musí členské státy:a)věnovat zvláštní pozornost riziku pro obsluhu a pracovníky a zajistit, aby v podmínkách použití bylo zahrnuto užití odpovídajících osobních ochranných prostředků;b)věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, pokud je tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami;c)věnovat zvláštní pozornost riziku pro vodní organismy;d)věnovat zvláštní pozornost riziku pro necílové rostliny;e)věnovat zvláštní pozornost riziku pro ptáky.Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Žadatel musí předložit doplňující informace, které se týkají:1)rizika pro necílové rostliny;2)dlouhodobého rizika pro ptáky.Tyto informace předloží žadatel Komisi, členským státům a úřadu do 31. prosince 2013. |
          [1] Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:
          Číslo | Obecný název, identifikační čísla | Název podle IUPAC | Čistota [1] | Datum schválení | Konec platnosti schválení | Zvláštní ustanovení |
          "12 | 1-naftylacetamid CAS 86-86-2 CIPAC 282 | 2-(1-naftyl)acetamid | ≥ 980 g/kg | 1. ledna 2012 | 31. prosince 2021 | ČÁST APovoleno může být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad uvedených v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání 1-naftylacetamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 17. června 2011.V tomto celkovém hodnocení musí členské státy:a)věnovat zvláštní pozornost rizikům pro obsluhu a pracovníky a zajistit, aby v podmínkách použití bylo zahrnuto užití odpovídajících osobních ochranných prostředků;b)věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, pokud je tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami;c)věnovat zvláštní pozornost riziku pro vodní organismy;d)věnovat zvláštní pozornost riziku pro necílové rostliny;e)věnovat zvláštní pozornost riziku pro ptáky.Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Žadatel musí předložit doplňující informace, které se týkají:1)rizika pro necílové rostliny;2)dlouhodobého rizika pro ptáky.Tyto informace předloží žadatel Komisi, členským státům a úřadu do 31. prosince 2013." |
          [*] Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.