Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 789/2011 ze dne 5. srpna 2011 , kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2012 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 789/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 789/2011
          ze dne 5. srpna 2011,
          kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2012 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 171 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Kapitola III oddíl 2 nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky [2], stanoví, že vývozní licence pro sýry vyvážené do Spojených států amerických jako součást kvót v rámci dohod uzavřených během mnohostranných obchodních jednání mohou být přiděleny podle zvláštního postupu, na jehož základě mohou být určeni upřednostňovaní dovozci v USA.
          (2) Tento postup by měl být zahájen pro vývozy během roku 2012 a zároveň by měla být stanovena příslušná doplňující pravidla.
          (3) Příslušné orgány USA činí při správě dovozů rozdíl mezi doplňkovou kvótou přidělenou Evropské unii v rámci Uruguayského kola a kvótami vyplývajícími z Tokijského kola. Vývozní licence by měly být přidělovány s přihlédnutím ke způsobilosti těchto výrobků pro příslušnou kvótu USA podle Harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických.
          (4) S cílem umožnit vývoz maximálního množství v rámci kvót, o které není velký zájem, je třeba povolit žádosti, které pokrývají celkový objem kvóty.
          (5) Komise vypracovala informační systém, který umožňuje elektronickou správu dokumentů a postupů v rámci jejích interních pracovních postupů a jejích vztahů s orgány podílejícími se na společné zemědělské politice. Má se za to, že oznámení uvedená v kapitole III oddílu 2 nařízení (ES) č. 1187/2009 a v tomto nařízení mohou být splněna prostřednictvím uvedeného systému v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři [3]. V zájmu účinné správy by členské státy měly v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009 tento systém používat.
          (6) Z důvodů právní jistoty a jasnosti je třeba stanovit, že opatření uvedená v tomto nařízení platí jen do konce roku 2012.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vývozní licence pro výrobky kódu KN 0406 uvedené v příloze I tohoto nařízení, které mají být vyvezeny do Spojených států amerických v roce 2012 v rámci kvót podle článku 21 nařízení (ES) č. 1187/2009, se vydají v souladu s kapitolou III oddílem 2 uvedeného nařízení a s ustanoveními tohoto nařízení.
          Článek 2
          1. Žádosti o licence podle článku 22 nařízení (ES) č. 1187/2009 (dále jen "žádosti") se podají příslušným orgánům od 1. do 9. září 2011, kdy je nejzazší termín.
          2. Žádosti se přijmou, pouze pokud obsahují všechny údaje uvedené v článku 22 nařízení (ES) č. 1187/2009 a pokud jsou k nim přiloženy dokumenty uvedené ve zmíněném článku.
          V případě, kdy pro stejnou skupinu výrobků uvedenou ve sloupci 2 přílohy I tohoto nařízení je dostupné množství rozděleno mezi kvótu Uruguayského kola a kvótu Tokijského kola, se žádosti o licenci mohou týkat pouze jedné z těchto kvót s uvedením dotyčné kvóty a s přesným označením skupiny a kvóty podle sloupce 3 uvedené přílohy.
          Informace podle článku 22 nařízení (ES) č. 1187/2009 se předloží podle vzoru uvedeného v příloze II tohoto nařízení.
          3. Pokud jde o kvóty označené ve sloupci 3 přílohy I jako 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo a 25-Uruguay, žádosti se týkají nejméně 10 tun a nejvýše množství dostupného v rámci příslušné kvóty podle sloupce 4 uvedené přílohy.
          Pokud jde o další kvóty označené ve sloupci 3 přílohy I, žádosti se týkají nejméně 10 tun a nejvýše 40 % množství dostupného v rámci příslušné kvóty podle sloupce 4 uvedené přílohy.
          4. Žádosti se přijmou, pouze pokud žadatelé písemně potvrdí, že pro stejnou skupinu výrobků a stejnou kvótu nepodali jiné žádosti, a pokud se zavážou, že tak neučiní.
          Pokud žadatel podá více žádostí pro stejnou skupinu výrobků a stejnou kvótu v jednom nebo více členských státech, považují se všechny jeho žádosti za nepřípustné.
          Článek 3
          1. Členské státy nejpozději do 16. září oznámí Komisi žádosti podané pro každou skupinu výrobků a případně kvóty uvedené v příloze I.
          Všechna oznámení, včetně oznámení označených jako "bezpředmětné", budou provedena v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009.
          2. Oznámení obsahují pro každou skupinu a případně pro každou kvótu:
          a) seznam žadatelů, jejich jméno, adresu a referenční označení (číslo);
          b) množství požadovaná každým žadatelem a rozdělená podle kódu výrobku kombinované nomenklatury a podle kódu přiděleného v souladu s Harmonizovaným celním sazebníkem Spojených států amerických (2011);
          c) jméno, adresu a referenční označení (číslo) dovozce určeného žadatelem.
          Článek 4
          Podle čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1187/2009 Komise neprodleně rozhodne o přidělení licencí a své rozhodnutí oznámí členským státům nejpozději do 31. října 2011.
          Do pěti pracovních dnů po zveřejnění přídělových koeficientů sdělí členské státy Komisi pro každou skupinu, a případně pro každou kvótu, množství na každého žadatele, kód výrobku, referenční označení (číslo) žadatele a referenční označení (číslo) určeného dovozce, a to v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1187/2009.
          Množství přidělená losováním podle čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1187/2009 se rozdělí mezi jednotlivé kódy KN v poměru k množstvím výrobků jednotlivých kódů KN, o která se žádá.
          Oznámení se provede v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009.
          Článek 5
          Před vydáním licencí a nejpozději do 15. prosince 2011 ověří členské státy informace oznámené podle článku 3 tohoto nařízení a podle článku 22 nařízení (ES) č. 1187/2009.
          Pokud se zjistí, že hospodářský subjekt, kterému byla vydána licence, uvedl nesprávné informace, licence se zruší a jistota propadne. Členský stát tuto skutečnost neprodleně oznámí Komisi. Oznámení se provede v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009 a pro každou skupinu a případně pro každou kvótu obsahuje:
          a) referenční označení (číslo) žadatele;
          b) množství požadovaná každým žadatelem a rozdělená podle kódu výrobku kombinované nomenklatury a podle kódu přiděleného v souladu s Harmonizovaným celním sazebníkem Spojených států amerických (2011);
          c) referenční označení (číslo) určeného dovozce.
          Článek 6
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Jeho použitelnost skončí dnem 31. prosince 2012.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. srpna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Sýry, které se vyvezou do Spojených států amerických v roce 2012 v rámci některých kvót GATT
          Kapitola III oddíl 2 nařízení (ES) č. 1187/2009 a nařízení (EU) č. 789/2011
          Označení skupiny v souladu s doplňkovými poznámkami v kapitole 4 Harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických | Označení skupiny a kvóty | Množství dostupné pro rok 2012 |
          Poznámka číslo | Skupina | | Kg |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16-Tokyo | 908877 |
          16-Uruguay | 3446000 |
          17 | Blue Mould | 17-Uruguay | 350000 |
          18 | Cheddar | 18-Uruguay | 1050000 |
          20 | Edam/Gouda | 20-Uruguay | 1100000 |
          21 | Italian type | 21-Uruguay | 2025000 |
          22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22-Tokyo | 393006 |
          22-Uruguay | 380000 |
          25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25-Tokyo | 4003172 |
          25-Uruguay | 2420000 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Údaje požadované podle článku 22 nařízení (ES) č. 1187/2009
          Určení skupiny a kvóty podle přílohy I sloupce 3 nařízení (EU) č. 789/2011: | |
          Název skupiny uvedený v příloze I sloupci 2 nařízení (EU) č. 789/2011: …
          …
          Původ kvóty: | Uruguayské kolo:  | Tokijské kolo:  |
          Název a adresa žadatele | Kód výrobku kombinované nomenklatury | Požadované množství v kg | Kód Harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických | Název a adresa určeného dovozce |
          | | | | |
          | | |
          | | |
          Celkem: | | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.