Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1235 ze dne 26. července 2016, kterým se schvaluje laboratoř v Korejské republice k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek (oznámeno pod číslem C(2016) 4665) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1235 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 202/43
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1235
   ze dne 26. července 2016,
   kterým se schvaluje laboratoř v Korejské republice k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 4665)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/258/ES ze dne 20. března 2000 o určení zvláštního institutu odpovědného za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozhodnutí 2000/258/ES určuje laboratoř Agence française de sécurité sanitaire des aliments (dále jen „AFSSA“) v Nancy (Francie) jako zvláštní institut odpovědný za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině. AFSSA byla nyní začleněna do Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (dále jen „ANSES“) ve Francii.
            
   
               (2)
            
               Rozhodnutí 2000/258/ES mimo jiné stanoví, že ANSES hodnotí laboratoře ve třetích zemích, které předložily žádost o provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině.
            
   
               (3)
            
               V návaznosti na nepříznivou hodnotící zprávu ze dne 29. září 2015, kterou pro laboratoř Choong Ang Vaccine laboratory v Daejeonu vypracovala a předložila Komisi ANSES, bylo schválení udělené této laboratoři dne 9. února 2007 v souladu s rozhodnutím 2000/258/ES v souladu s rozhodnutím Komise 2010/436/EU (2) odňato.
            
   
               (4)
            
               Příslušný orgán v Korejské republice předložil žádost o nové schválení Choong Ang Vaccine laboratory v Daejeonu a ANSES vypracovala a předložila Komisi pro tuto laboratoř příznivou hodnotící zprávu ze dne 21. března 2016.
            
   
               (5)
            
               Uvedená laboratoř by proto měla být schválena k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V souladu s čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2000/258/ES se k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek schvaluje tato laboratoř:
   
               Choong Ang Vaccine laboratory
            
               1476-37 Yuseong-daero Yuseong-gu
            
               Daejeon, 34055
            
               Korejská republika
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. srpna 2016.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 26. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 40.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2010/436/EU ze dne 9. srpna 2010, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2000/258/ES, pokud jde o testy odborné způsobilosti, které slouží k zachování schválení laboratoří pro provádění sérologických testů za účelem sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (Úř. věst. L 209, 10.8.2010, s. 19).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.