Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1251 ze dne 12. července 2016, kterým se přijímá víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 2017–2019 (oznámeno pod číslem C(2016) 4329)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1251 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 207/113
               
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1251
      ze dne 12. července 2016,
      kterým se přijímá víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 2017–2019
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2016) 4329)
         
      
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (1), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  V souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 199/2008 se za účelem zajištění jednotného uplatňování povinnosti shromažďovat a spravovat údaje má na dobu tří let přijmout víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu.
               
      
                  (2)
               
                  Současný víceletý program Unie je založen na víceletém programu na období 2011–2013, který byl prodloužen prováděcím rozhodnutím Komise C(2013) 5243 za účelem překlenutí období mezi přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2) a dnem 31. prosince 2016. Je proto nutné stanovit víceletý program Unie na tříleté období začínající dnem 1. ledna 2017.
               
      
                  (3)
               
                  V souladu s článkem 25 nařízení (EU) č. 1380/2013 členské státy shromažďují biologické, environmentální, technické a sociálně ekonomické údaje potřebné pro řízení rybolovu. Víceletý program Unie je nezbytný, aby mohly členské státy ve svých vnitrostátních pracovních plánech stanovit a naplánovat činnosti související se shromažďováním údajů. V souladu s článkem 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (3) mají být tyto vnitrostátní pracovní plány předloženy Komisi do 31. října roku předcházejícího roku zahájení uplatňování pracovního plánu.
               
      
                  (4)
               
                  Víceletý program Unie by měl definovat požadavky na shromažďování údajů v souladu s článkem 1 nařízení (ES) č. 199/2008. Měl by obsahovat prvky potřebné pro provádění společné rybářské politiky v rozsahu, který dosud nebyl pokryt v rámci jiných právních předpisů.
               
      
                  (5)
               
                  Za účelem dosažení cílů reformované společné rybářské politiky stanovených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 je třeba aktualizovat požadavky Unie ohledně údajů o spolehlivých vědeckých doporučeních na období začínající dnem 1. ledna 2017.
               
      
                  (6)
               
                  Nové mezinárodní povinnosti a závazky v oblasti rybolovu uložené členským státům a Unii vícestrannými a dvoustrannými dohodami kromě toho vyžadují začlenění některých požadavků týkajících se shromažďování údajů do víceletého programu Unie, a to zejména těch, které vyplývají z dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (SFPA).
               
      
                  (7)
               
                  Z hodnocení současného rámce pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a z následných konzultací se zúčastněnými stranami vyplynulo, že víceletý program Unie by se měl zaměřit na to, jaké údaje se od členských států požadují, než na metody shromažďování těchto údajů. Metodologické požadavky musí být na základě úzké spolupráce mezi členskými státy na úrovni mořských oblastí popsány v pracovních plánech členských států, které schválí Komise.
               
      
                  (8)
               
                  Program Unie na období 2017–2019 by tedy měl vzít v úvahu všechny tyto prvky a cíle nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména články 2 a 25 uvedeného nařízení, v rozsahu současného právního rámce stanoveného nařízením (ES) č. 199/2008. Pokud nové požadavky na údaje přesahují stávající legislativní rámec, měly by být nepovinné. Jakmile vstoupí v platnost nový právní rámec, kterým se mění nařízení (ES) č. 199/2008, Komise bude moci podle potřeby změnit víceletý program Unie, aby zohlednila případné nové požadavky na shromažďování údajů.
               
      
                  (9)
               
                  Komise vzala v úvahu doporučení vyplývající z konzultací s účastníky regionálních koordinačních zasedání podle článku 5 nařízení (ES) č. 199/2008 a s Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR). Byly konzultovány i další vhodné poradní vědecké subjekty, jako je Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES), a dále zástupci členských států shromážděných v rámci specializovaných odborných skupin.
               
      
                  (10)
               
                  Za účelem zajištění právní jistoty by mělo být zrušeno prováděcí rozhodnutí C(2013) 5243.
               
      
                  (11)
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu na období 2017–2019 podle článku 3 nařízení (ES) č. 199/2008 je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Prováděcí rozhodnutí C(2013) 5243 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2017.
      Článek 3
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 12. července 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            Karmenu VELLA
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            KAPITOLA I
         
         
            Definice
         
         Pro účely této přílohy se použijí definice uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (1), prováděcím nařízení Komise (EU) č. 404/2011 (2) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3). Kromě toho se použijí také následující definice:
         1)   
               Aktivní plavidla
            : plavidla, která během kalendářního roku provedla jakoukoli rybolovnou operaci (jeden den a více). V opačném případě se plavidlo považuje za „neaktivní“.
         2)   
               Anadromní druhy
            : živé vodní zdroje s životním cyklem, který začíná vylíhnutím ve sladké vodě, pokračuje přesunem do slané vody a vrcholí návratem do sladké vody a následným třením.
         3)   
               Katadromní druhy
            : živé vodní zdroje s životním cyklem, který začíná vylíhnutím ve slané vodě, pokračuje přesunem do sladké vody a vrcholí návratem do slané vody a následným třením.
         4)   
               Podíl odlovu
            : část celkového odlovu, například vyložená část odlovu větší než minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, vyložená část menší než minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, výměty menší než minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, výměty de minimis nebo výměty.
         5)   
               Dny na moři
            : každé nepřetržité období 24 hodin (nebo jeho část), kdy je plavidlo přítomno v nějaké oblasti a nepřítomno v přístavu.
         6)   
               Dny rybolovu
            : každý kalendářní den na moři, během něhož probíhá rybolovná operace, aniž by tím byly dotčeny mezinárodní závazky Unie a jejích členských států. Jeden rybářský výjezd lze započítat jak do součtu dnů rybolovu u pasivních lovných zařízení, tak do součtu dnů rybolovu u aktivních lovných zařízení na tomto výjezdu.
         7)   
               Loviště
            : zeměpisná oblast nebo skupina oblastí, kde jsou loveny ryby. Tyto oblasti jsou dohodnuty na úrovni mořských oblastí na základě stávajících oblastí stanovených regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo vědeckými subjekty.
         8)   
               Skupina loďstva
            : skupina plavidel, které spadají do stejné délkové třídy (LOA, celková délka) a během roku převážně používají stejné lovné zařízení.
         9)F   
               Métier
            : skupina rybolovných operací zaměřených na podobné druhy (soubory druhů), využívajících podobná lovná zařízení (4), probíhajících ve stejné části roku a/nebo ve stejné oblasti a vyznačujících se podobným vzorcem využívání zdrojů.
         10)   
               Výzkumná šetření na moři
            : výjezdy na výzkumném plavidle nebo plavidle určeném k vědeckému výzkumu za účelem monitorování populací a ekosystémů, které bylo pro tento účel vyhrazeno orgánem pověřeným prováděním vnitrostátního pracovního plánu vytvořeného v souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. 508/2014.
         
            KAPITOLA II
         
         
            Metody shromažďování údajů
         
         Metody a kvalita shromažďování údajů musí být přiměřené s ohledem na zamýšlené účely stanovené v článku 25 nařízení (EU) č. 1380/2013 a musí dodržovat osvědčené postupy a příslušnou metodiku doporučovanou příslušnými vědeckými subjekty. Proto musí být metody a výsledek použití metod přezkoumávány nezávislými vědeckými subjekty v pravidelných intervalech, aby se ověřila jejich vhodnost, pokud jde o řízení společné rybářské politiky.
         
            KAPITOLA III
         
         
            Požadavky na údaje
         
         1.   Soubory údajů
         
         
                     1.1.
                  
                     Členské státy musí v rámci pracovních plánů vypracovaných v souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. 508/2014 stanovit, které údaje se mají dle bodů 2 a 7 této kapitoly shromáždit do následujících souborů:
                     
                                 a)
                              
                                 biologické údaje rozdělené podle podílů odlovu o populacích úlovků komerčního rybolovu Unie ve vodách Unie i mimo vody Unie a rekreačního rybolovu ve vodách Unie;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 údaje pro posouzení dopadů rybolovu Unie na mořský ekosystém ve vodách Unie a mimo vody Unie;
                              
                     
                                 c)
                              
                                 podrobné údaje o činnosti plavidel Unie ve vodách Unie a mimo vody Unie oznámené podle nařízení (ES) č. 1224/2009;
                              
                     
                                 d)
                              
                                 sociální a hospodářské údaje o rybolovu (5);
                              
                     
                                 e)
                              
                                 sociální, hospodářské a environmentální údaje o akvakultuře.
                              
                  
         
                     1.2.
                  
                     Údaje, které se mají shromažďovat, se určí v souladu s články 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 199/2008 a zohlední se prahové hodnoty stanovené v kapitole V této přílohy.
                  
         
                     1.3.
                  
                     Údaje jsou shromažďovány za účelem stanovení správného odhadu pro daný druh rybolovu, časové období a oblast na základě potřeb konečných uživatelů dohodnutých na úrovni mořských oblastí. Četnost sběru údajů je třeba koordinovat na úrovni mořských oblastí, není-li stanoveno jinak v této příloze a odpovídajících tabulkách.
                  
         2.   Biologické údaje o populacích úlovků komerčního rybolovu Unie ve vodách Unie i mimo vody Unie a rekreačního rybolovu ve vodách Unie
         
         Tyto údaje musí obsahovat:
         
                     a)
                  
                     Odlovená množství rozdělená podle druhů a biologické údaje z individuálních vzorků, čímž se umožní odhadnout:
                     
                                 i)
                              
                                 v případě komerčního rybolovu objem a četnost délek všech podílů odlovu (včetně výmětů a nežádoucích úlovků) u populací uvedených v tabulkách 1A, 1B a 1C, oznámených v rámci agregace úrovně 6 uvedené v tabulce 2. Časové rozlišení musí být koordinováno na úrovni mořských oblastí na základě potřeb konečných uživatelů,
                              
                     
                                 ii)
                              
                                 v případě komerčního rybolovu průměrnou hmotnost a rozložení stáří úlovků populací uvedených v tabulkách 1A, 1B a 1C. Časové rozlišení a výběr populací, ze kterých se mají shromažďovat tyto proměnné, je třeba koordinovat na úrovni mořských oblastí na základě potřeb konečných uživatelů,
                              
                     
                                 iii)
                              
                                 v případě komerčního rybolovu údaje o poměru pohlaví, dospělosti a plodnosti populací uvedených v tabulkách 1A, 1B a 1C úlovků při četnosti, která vyžaduje vědecké doporučení. Časové rozlišení a výběr populací, ze kterých se mají shromažďovat tyto proměnné, je třeba koordinovat na úrovni mořských oblastí na základě potřeb konečných uživatelů,
                              
                     
                                 iv)
                              
                                 v případě rekreačního rybolovu roční objem (množství a hmotnost nebo délky) úlovků a ryb vypuštěných zpět do vody druhů uvedených v tabulce 3 a/nebo druhů určených na úrovni mořských oblastí, podle potřeby, pro účely řízení rybolovu. Potřeby koncových uživatelů ohledně stáří nebo dalších biologických údajů uvedených v bodech i)–iii) budou u rekreačního rybolovu vyhodnoceny na úrovni mořských oblastí.
                              
                  
         
                     b)
                  
                     Kromě údajů shromážděných podle písmene a) musí být dále uvedeny následující údaje o anadromních a katadromních druzích uvedených v tabulce 1E, které byly uloveny v rámci komerčního rybolovu během sladkovodní části jejich životního cyklu, bez ohledu na způsob rybolovu:
                     
                                 i)
                              
                                 proměnné týkající se populací (za jednotlivé vzorky, o stáří, délce, hmotnosti, pohlaví, dospělosti a plodnosti, rozdělené podle stadia života a dále upřesněné podle druhu a oblasti),
                              
                     
                                 ii)
                              
                                 roční odlovené množství rozdělené podle třídy stáří nebo stadia života.
                              
                  
         
                     c)
                  
                     Kromě toho:
                     v případě úhoře, informace (např. údaje, odhady, relativní vývoj atd.) zjišťované jednou ročně v alespoň jednom povodí každé jednotky řízení stavu úhoře, ohledně:
                     
                                 i)
                              
                                 nadbytku přírůstků,
                              
                     
                                 ii)
                              
                                 nadbytku stálých populací (úhoř žlutý),
                              
                     
                                 iii)
                              
                                 počtu nebo hmotnosti a poměru pohlaví migrujících stříbrných úhořů;
                              
                     a v případě všech druhů volně žijícího lososa, informace zjišťované jednou ročně – pokud nebylo dohodnuto jinak na regionální úrovni – ohledně nadbytku strdlic a mladých lososů a počtu jedinců plujících proti proudu.
                     Označení řek, ve kterých mají být monitorovány stavy úhoře a lososa, musí být vymezeny na regionální úrovni. Výběr populací, ze kterých se mají shromažďovat tyto proměnné, je třeba koordinovat na regionální úrovni na základě potřeb konečných uživatelů.
                  
         3.   Údaje pro posouzení dopadů rybolovu Unie na mořské ekosystémy ve vodách Unie a mimo vody Unie
         
         Tyto údaje musí obsahovat:
         
                     a)
                  
                     V případě všech druhů rybolovu náhodné vedlejší úlovky všech ptáků, savců, plazů a ryb chráněných podle právních předpisů Unie a mezinárodních dohod, včetně druhů uvedených v tabulce 1D, včetně neexistence takových vedlejších úlovků, během vědeckých pozorovatelských výjezdů na rybářských lodích nebo rybáři samotnými prostřednictvím lodních deníků.
                     Pokud jsou údaje o náhodných vedlejších úlovcích shromážděné během pozorovatelských výjezdů považovány za nedostatečné pro potřeby konečného uživatele, členské státy použijí jiné metodiky. Výběr takových metodik musí být koordinován na úrovni mořských oblastí a musí být založen na potřebách konečných uživatelů.
                  
         
                     b)
                  
                     Údaje umožňující vyhodnocení dopadu rybolovu ve vodách Unie i mimo vody Unie na mořská stanoviště.
                     Pro hodnocení dopadu rybolovu na mořská stanoviště se použijí údaje zaznamenané podle nařízení (ES) č. 1224/2009. Údaje musí být rozčleněné podle rybolovné činnosti na úrovni 3 (6), kromě případů, kdy je vyžadována nižší úroveň agregace na regionální úrovni, zejména v případě chráněných mořských oblastí.
                     Pokud údaje zaznamenané podle nařízení (ES) č. 1224/2009 nejsou ve správném rozlišení nebo nemají dostatečnou kvalitu nebo rozsah pro zamýšlené vědecké použití, je třeba je shromáždit alternativním způsobem pomocí vhodných metod sběru vzorků. Údaje zaznamenané podle nařízení (ES) č. 1224/2009 se na vhodné úrovni agregace poskytnou vnitrostátním institucím, které provádí pracovní plány.
                  
         
                     c)
                  
                     Údaje pro odhad úrovně rybolovu a dopadu rybolovných činností na biologické mořské zdroje a na mořské ekosystémy, jako je vliv na nekomerční druhy, vztahy mezi dravcem a kořistí a přirozená úmrtnost druhů ryb v každé mořské oblasti.
                     Tyto údaje musí být nejdříve posouzeny v rámci pilotních studií. Na základě výsledků těchto pilotních studií členské státy rozhodnou o budoucím sběru dat konkrétně za každou mořskou oblast, koordinovaném na úrovni mořských oblastí a založeném na potřebách konečných uživatelů.
                  
         4.   Podrobné údaje o činnosti plavidel Unie
             (7)
            ve vodách Unie a mimo vody Unie zaznamenané podle nařízení (ES) č. 1224/2009
         
         Údaje pro posouzení činnosti rybářských plavidel Unie ve vodách Unie a mimo vody Unie obsahují proměnné, jak je uvedeno v tabulce 4. Údaje zaznamenané, oznámené a předložené podle nařízení (ES) č. 1224/2009 se ve formě primárních údajů poskytnou vnitrostátním institucím, které provádí pracovní plány. Pokud tyto údaje nemají být shromážděny podle nařízení (ES) č. 1224/2009 nebo pokud údaje shromážděné podle nařízení (ES) č. 1224/2009 nejsou ve správném rozlišení nebo dostatečné kvalitě či rozsahu pro zamýšlené vědecké použití, je třeba je shromáždit alternativním způsobem pomocí vhodných metod sběru vzorků. Tyto metody umožní odhad proměnných uvedených v tabulce 4 na nejnižší relevantní zeměpisné úrovni, rozdělených podle skupin loďstva (tabulka 5a) a podle métier úrovně 6 (tabulka 2).
         5.   Sociální a hospodářské údaje o rybolovu, které umožní posoudit sociální a hospodářskou výkonnost odvětví rybolovu v Unii
         
         Tyto údaje musí obsahovat:
         
                     a)
                  
                     Hospodářské proměnné, jak je uvedeno v tabulce 5A, rozdělené podle odvětvových skupin uvedených v tabulce 5B a podle nadregionů uvedených v tabulce 5C.
                     Populace znamená všechna aktivní a neaktivní plavidla zapsaná do rejstříku rybářského loďstva Unie definovaného v nařízení Komise (ES) č. 26/2004 (8) ke dni 31. prosince vykazovaného roku a plavidla, která nejsou zapsaná v uvedeném rejstříku k tomuto dni, ale která provozovala rybolov alespoň jeden den během vykazovaného roku.
                     U neaktivních plavidel budou shromážděny pouze údaje o kapitálové hodnotě a investičních nákladech.
                     V případech, kdy existuje riziko identifikace fyzických a/nebo právnických osob jako seskupení, lze použít požadavek na oznamování hospodářských proměnných, aby byla zajištěna statistická důvěrnost. Seskupení lze také použít, pokud je potřeba navrhnout statisticky spolehlivý plán odběru vzorků. Takový seskupovací režim musí být konzistentní i do budoucna.
                     Hospodářské údaje se shromažďují jednou ročně.
                  
         
                     b)
                  
                     Sociální proměnné, jak je uvedeno v tabulce 6.
                     Sociální údaje se shromažďují každé tři roky, počínaje rokem 2018.
                     Údaje o zaměstnanosti, rozdělené podle úrovně vzdělání a národnosti, lze shromažďovat na základě pilotních studií.
                  
         6.   Sociální, hospodářské a environmentální údaje o mořské akvakultuře a volitelně o sladkovodní akvakultuře, které umožní posouzení sociálního, hospodářského a environmentálního výkonu odvětví akvakultury Unie
         
         Tyto údaje musí obsahovat:
         
                     a)
                  
                     Hospodářské proměnné, jak je uvedeno v tabulce 7, rozdělené podle odvětvových skupin stanovených v tabulce 9.
                     Populace znamená všechny podniky, jejichž hlavní činnost je definována podle kódů 03.21 a 03.22 Evropské klasifikace ekonomických činností NACE (9), a které jsou provozovány za účelem zisku.
                     Hospodářské údaje se shromažďují jednou ročně.
                  
         
                     b)
                  
                     Sociální proměnné, jak je uvedeno v tabulce 6.
                     Sociální údaje se shromažďují každé tři roky, počínaje rokem 2018.
                     Údaje o zaměstnanosti, rozdělené podle úrovně vzdělání a národnosti, lze shromažďovat na základě pilotních studií.
                  
         
                     c)
                  
                     Environmentální údaje o akvakultuře, jak je uvedeno v tabulce 8, za účelem umožnit posouzení aspektů její environmentální výkonnosti.
                     Environmentální údaje mohou být shromažďovány na základě pilotních studií a extrapolovány, aby se zjistila celková množství související s celkovými objemy ryb produkovanými v členském státě.
                     Environmentální údaje se shromažďují každé dva roky.
                  
         
            KAPITOLA IV
         
         
            Výzkumná šetření na moři
         
         
                     1.
                  
                     Je třeba provést alespoň všechna výzkumná šetření na moři uvedená v tabulce 10, pokud se v přezkumu šetření nedojde k závěru, že šetření již není vhodné pro informování posouzení stavu populace a správy rybolovu. Na základě stejných vědeckých kritérií přezkumu lze do této tabulky přidat nová šetření.
                  
         
                     2.
                  
                     Členské státy stanoví výzkumná šetření na moři, která se mají provést jako součást pracovních plánů definovaných v článku 21 nařízení (EU) č. 508/2014, a budou za tato šetření zodpovědné.
                  
         
                     3.
                  
                     Příspěvky každého členského státu do mezinárodních výzkumných šetření jsou koordinovány v rámci stejných mořských oblastí.
                  
         
                     4.
                  
                     Členské státy ve svých vnitrostátních pracovních plánech zaručí návaznost na předchozí plány šetření.
                  
         
            KAPITOLA V
         
         
            Prahové hodnoty
         
         
                     1.
                  
                     Tato kapitola se použije pro jednotlivé druhy rybolovu Unie.
                  
         
                     2.
                  
                     Pro příslušný druh ryb nebo populaci se nemusí shromažďovat biologické údaje, pokud:
                     
                                 a)
                              
                                 je podíl celkového přípustného odlovu (TAC) členského státu menší než 10 % celkového TAC Unie nebo
                              
                     
                                 b)
                              
                                 v případě, že není stanoven TAC, celkové vykládky členského státu pro danou populaci nebo daný druh jsou nižší než 10 % průměru celkových vykládek EU v předchozích třech letech nebo
                              
                     
                                 c)
                              
                                 celkové roční vykládky členského státu jsou pro daný druh nižší než 200 tun. U druhů vyžadujících zvláštní řízení je na úrovni mořských oblastí možné stanovit nižší práh.
                              
                     Pokud je součet příslušných kvót několika členských států, jejichž podíl TAC je nižší než 10 %, vyšší než 25 % podílu TAC pro konkrétní populaci, 10 % práh podle písmene a) se nepoužije a členské státy zajistí sdílení úkolů na regionální úrovni za účelem zajištění pokrytí populace sběrem vzorků ve shodě s potřebami konečných uživatelů.
                     Nepoužijí se žádné prahové hodnoty na velké pelagické druhy a anadromní a katadromní druhy.
                  
         
                     3.
                  
                     Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení týkající se mezinárodních závazků přijatých v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu, není třeba shromažďovat biologické údaje, pokud u příslušných mezinárodně lovených populací ryb, s výjimkou populací velkých pelagických nebo vysoce stěhovavých ryb, je podíl Unie menší než 10 %.
                  
         
                     4.
                  
                     Členské státy stanoví odhadované úlovky ze stávajících šetření o rekreačním rybolovu, včetně těch, které byly provedeny podle rámce pro shromažďování údajů nebo z dodatečných pilotních studií, ve lhůtě do dvou let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude účinnosti. Tato šetření umožní posoudit podíl úlovků z rekreačního rybolovu ve vztahu ke komerčním úlovkům u všech druhů v mořské oblasti, za kterou jsou podle tohoto víceletého programu Unie vyžadovány odhady rekreačního rybolovu. Následné plány a rozsah vnitrostátních šetření o rekreačním rybolovu, včetně jakýchkoliv prahů pro shromažďování údajů, budou koordinovány na úrovni mořských oblastí a založeny na potřebách koncových uživatelů.
                     Nepoužije se žádná prahová hodnota na rekreační úlovky populací ryb, na něž se vztahují plány obnovy nebo víceleté plány řízení, jako např. ty, které se vztahují na velké pelagické druhy a vysoce stěhovavé druhy.
                  
         
                     5.
                  
                     Pokud je celková produkce členského státu menší než 1 % celkového objemu a hodnoty produkce Unie, není třeba shromažďovat žádné sociální a hospodářské údaje o akvakultuře. U druhů, které představují méně než 10 % objemu a hodnoty produkce akvakultury členského státu, není třeba shromažďovat žádné údaje o akvakultuře. Kromě toho mohou členské státy, jejichž celková produkce je nižší než 2,5 % celkového objemu a hodnoty produkce akvakultury Unie, stanovit zjednodušenou metodiku, např. pilotní studie, za účelem odvození vyžadovaných údajů pro druhy, které představují méně než 10 % objemu a hodnoty produkce akvakultury členských států.
                     Referenční údaje tvoří poslední předložení členských států podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 (10) a odpovídající údaje zveřejněné Eurostatem.
                  
         
                     6.
                  
                     Pokud je celková produkce akvakultury členského státu menší než 2,5 % celkového objemu a hodnoty produkce akvakultury Unie, není třeba shromažďovat žádné environmentální údaje o akvakultuře.
                     Referenční údaje tvoří poslední předložení členských států podle nařízení (ES) č. 762/2008 a odpovídající údaje zveřejněné Eurostatem.
                  
         
                     7.
                  
                     Účast členského státu (fyzická nebo finanční) ve výzkumných šetřeních na moři uvedených v tabulce 10 není povinná, pokud je podíl tohoto členského státu na TAC Unie pro druh, který je cílem šetření, nižší než prahová hodnota ve výši 3 %. Pokud není TAC stanoven, účast členského státu (fyzická nebo finanční) ve výzkumných šetřeních na moři není povinná, pokud je podíl tohoto členského státu na celkových vykládkách Unie dané populace nebo druhu za poslední tři roky nižší než prahová hodnota ve výši 3 %. Prahové hodnoty pro vícedruhová a ekosystémová šetření mohou být definovány na úrovni mořských oblastí.
                  
         
                     8.
                  
                     Bez ohledu na body 2 až 7 se mohou členské státy dohodnout na jiných prahových hodnotách v rámci téže mořské oblasti.
                  
         BIOLOGICKÉ ÚDAJE
         
            Tabulka 1A
         
         
            Populace ve vodách Unie
         
         
                     Druh (obecný název)
                  
                     Druh (vědecký název)
                  
                     Oblast (kód oblasti ICES (11), IBSFC (12) nebo FAO (13)), kde se populace nachází/kód populace
                  
                     Východní část Severního ledového oceánu, Norské moře, Barentsovo moře
                  
                     Úhoř říční
                  
                     
                        Anguilla anguilla
                     
                  
                     I, II
                  
                     Mníkovec bělolemý
                  
                     
                        Brosme brosme
                     
                  
                     I, II
                  
                     Sleď obecný
                  
                     
                        Clupea harengus
                     
                  
                     I, II
                  
                     Treska obecná
                  
                     
                        Gadus morhua
                     
                  
                     I, II
                  
                     Huňáček severní
                  
                     
                        Mallotus villosus
                     
                  
                     I, II
                  
                     Treska jednoskvrnná
                  
                     
                        Melanogrammus aeglefinus
                     
                  
                     I, II
                  
                     Treska modravá
                  
                     
                        Micromesistius poutassou
                     
                  
                     I-II
                  
                     Kreveta severní
                  
                     
                        Pandalus borealis
                     
                  
                     I, II
                  
                     Treska tmavá
                  
                     
                        Pollachius virens
                     
                  
                     I, II
                  
                     Platýs černý
                  
                     
                        Reinhardtius hippoglossoides
                     
                  
                     I, II
                  
                     Losos obecný
                  
                     
                        Salmo salar
                     
                  
                     I, II
                  
                     Makrela obecná
                  
                     
                        Scomber scombrus
                     
                  
                     II
                  
                     Okouník mořský
                  
                     
                        Sebastes marinus
                     
                  
                     I, II
                  
                     Okouník bradatý
                  
                     
                        Sebastes mentella
                     
                  
                     I, II
                  
                     Kranasi rodu Trachurus
                  
                     
                        Trachurus trachurus
                     
                  
                     IIa
                  
                     Skagerrak a Kattegat
                  
                     Smačci rodu Ammodytes
                  
                     
                        Ammodytidae
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Úhoř říční
                  
                     
                        Anguilla anguilla
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Sleď obecný
                  
                     
                        Clupea harengus
                     
                  
                     IIIa/22–24, IIIa
                  
                     Hlavoun tuponosý
                  
                     
                        Coryphaenoides rupestris
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Štítník šedý
                  
                     
                        Eutrigla gurnardus
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Štítník kukaččí
                  
                     
                        Aspitrigla cuculus
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Treska obecná
                  
                     
                        Gadus morhua
                     
                  
                     IIIaN
                  
                     Treska obecná
                  
                     
                        Gadus morhua
                     
                  
                     IIIaS
                  
                     Platýs protažený
                  
                     
                        Glyptocephalus cynoglossus
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Limanda obecná
                  
                     
                        Limanda limanda
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Treska jednoskvrnná
                  
                     
                        Melanogrammus aeglefinus
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Treska bezvousá
                  
                     
                        Merlangius merlangus
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Štikozubec obecný
                  
                     
                        Merluccius merluccius
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Treska modravá
                  
                     
                        Micromesistius poutassou
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Humr severský
                  
                     
                        Nephrops norvegicus
                     
                  
                     Funkční jednotka
                  
                     Kreveta severní
                  
                     
                        Pandalus borealis
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Platýs evropský
                  
                     
                        Pleuronectes platessa
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Treska tmavá
                  
                     
                        Pollachius virens
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Losos obecný
                  
                     
                        Salmo salar
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Pakambala velká
                  
                     
                        Psetta maxima
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Makrela obecná
                  
                     
                        Scomber scombrus
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Pakambala východoatlantská
                  
                     
                        Scophthalmus rhombus
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Jazyk rodu Solea
                  
                     
                        Solea solea
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Šprot obecný
                  
                     
                        Sprattus sprattus
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Treska Esmarkova
                  
                     
                        Trisopterus esmarki
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Všichni komerční žraloci, rejnokovité paryby a rejnokovití (čeleď) (14)
                     
                  
                     
                        Selachii, Rajidae
                     
                  
                     IIIa
                  
                     Baltské moře —
                  
                     Úhoř říční
                  
                     
                        Anguilla anguilla
                     
                  
                     22–32
                  
                     Sleď obecný
                  
                     
                        Clupea harengus
                     
                  
                     22–24/25–29, 32/30/31/Rižský záliv
                  
                     Síh severní/síh ostrorypý
                  
                     
                        Coregonus lavaretus
                     
                  
                     IIId
                  
                     Síh malý
                  
                     
                        Coregonus albula
                     
                  
                     22–32
                  
                     Treska obecná
                  
                     
                        Gadus morhua
                     
                  
                     22–24/25–32
                  
                     Limanda obecná
                  
                     
                        Limanda limanda
                     
                  
                     22–32
                  
                     Okoun říční
                  
                     
                        Perca fluviatilis
                     
                  
                     IIId
                  
                     Platýs bradavičnatý
                  
                     
                        Platichtys flesus
                     
                  
                     22–32
                  
                     Platýs evropský
                  
                     
                        Pleuronectes platessa
                     
                  
                     22–32
                  
                     Pakambala velká
                  
                     
                        Psetta maxima
                     
                  
                     22–32
                  
                     Losos obecný
                  
                     
                        Salmo salar
                     
                  
                     22–31/32
                  
                     Pstruh obecný mořský
                  
                     
                        Salmo trutta
                     
                  
                     22–32
                  
                     Candát obecný
                  
                     
                        Sander lucioperca
                     
                  
                     IIId
                  
                     Pakambala východoatlantská
                  
                     
                        Scophthalmus rhombus
                     
                  
                     22–32
                  
                     Jazyk rodu Solea
                  
                     
                        Solea solea
                     
                  
                     22
                  
                     Šprot obecný
                  
                     
                        Sprattus sprattus
                     
                  
                     22–32
                  
                     Severní moře a východní část Lamanšského průlivu
                  
                     Smačci rodu Ammodytes
                  
                     
                        Ammodytidae
                     
                  
                     IV
                  
                     Vlkouš obecný
                  
                     
                        Anarhichas spp.
                  
                     IV
                  
                     Úhoř říční
                  
                     
                        Anguilla anguilla
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Stříbrnice
                  
                     
                        Argentina spp.
                  
                     IV
                  
                     Štítník šedý
                  
                     
                        Eutrigla gurnardus
                     
                  
                     IV
                  
                     Mníkovec bělolemý
                  
                     
                        Brosme brosme
                     
                  
                     IV
                  
                     Sleď obecný
                  
                     
                        Clupea harengus
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Garnát obecný
                  
                     
                        Crangon crangon
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Mořčák evropský
                  
                     
                        Dicentrarchus labrax
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Štítník šedý
                  
                     
                        Eutrigla gurnardus
                     
                  
                     IV
                  
                     Treska obecná
                  
                     
                        Gadus morhua
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Platýs protažený
                  
                     
                        Glyptocephalus cynoglossus
                     
                  
                     IV
                  
                     Okouník modroústý
                  
                     
                        Helicolenus dactylopterus
                     
                  
                     IV
                  
                     Pakambala čtyřskvrnná
                  
                     
                        Lepidorhombus boscii
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Pakambala průsvitná
                  
                     
                        Lepidorhombus whiffiagonis
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Limanda obecná
                  
                     
                        Limanda limanda
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Ďas černobřichý
                  
                     
                        Lophius budegassa
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Ďasovití
                  
                     
                        Lophius piscatorius
                     
                  
                     IV
                  
                     Hlavoun severní
                  
                     
                        Macrourus berglax
                     
                  
                     IV
                  
                     Treska jednoskvrnná
                  
                     
                        Melanogrammus aeglefinus
                     
                  
                     IV
                  
                     Treska bezvousá
                  
                     
                        Merlangius merlangus
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Štikozubec obecný
                  
                     
                        Merluccius merluccius
                     
                  
                     IV VII
                  
                     Treska modravá
                  
                     
                        Micromesistius poutassou
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Platýs červený
                  
                     
                        Microstomus kitt
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Mník modrý
                  
                     
                        Molva dypterygia
                     
                  
                     IV
                  
                     Mník mořský
                  
                     
                        Molva molva
                     
                  
                     IV
                  
                     Parmice nachová
                  
                     
                        Mullus barbatus
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Parmice pruhovaná
                  
                     
                        Mullus surmuletus
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Humr severský
                  
                     
                        Nephrops norvegicus
                     
                  
                     Všechny funkční jednotky
                  
                     Kreveta severní
                  
                     
                        Pandalus borealis
                     
                  
                     IVa východ/IVa/IV
                  
                     Hřebenatka kuchyňská
                  
                     
                        Pecten maximus
                     
                  
                     VIId
                  
                     Mníkovec velkooký
                  
                     
                        Phycis blennoides
                     
                  
                     IV
                  
                     Treska středomořská
                  
                     
                        Phycis phycis
                     
                  
                     IV
                  
                     Platýs bradavičnatý
                  
                     
                        Platichthys flesus
                     
                  
                     IV
                  
                     Platýs evropský
                  
                     
                        Pleuronectes platessa
                     
                  
                     IV
                  
                     Platýs evropský
                  
                     
                        Pleuronectes platessa
                     
                  
                     VIId
                  
                     Treska tmavá
                  
                     
                        Pollachius virens
                     
                  
                     IV
                  
                     Pakambala velká
                  
                     
                        Psetta maxima
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Platýs černý
                  
                     
                        Reinhardtius hippoglossoides
                     
                  
                     IV
                  
                     Losos obecný
                  
                     
                        Salmo salar
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Makrela obecná
                  
                     
                        Scomber scombrus
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Pakambala východoatlantská
                  
                     
                        Scophthalmus rhombus
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Okouníci rodu Sebastes
                  
                     
                        Sebastes mentella
                     
                  
                     IV
                  
                     Jazyk rodu Solea
                  
                     
                        Solea solea
                     
                  
                     IV
                  
                     Jazyk rodu Solea
                  
                     
                        Solea solea
                     
                  
                     VIId
                  
                     Šprot obecný
                  
                     
                        Sprattus sprattus
                     
                  
                     IV/VIId
                  
                     Kranasi rodu Trachurus
                  
                     
                        Trachurus trachurus.
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Štítník červený
                  
                     
                        Trigla lucerna
                     
                  
                     IV
                  
                     Treska Esmarkova
                  
                     
                        Trisopterus esmarki
                     
                  
                     IV
                  
                     Pilobřich ostnitý
                  
                     
                        Zeus faber
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Všichni komerční žraloci, rejnokovité paryby a rejnokovití (čeleď) (14)
                     
                  
                     
                        Selachii, Rajidae
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Severovýchodní Atlantik a západní část Lamanšského průlivu
                  
                     Uzlatka Bairdova
                  
                     
                        Alepocephalus bairdii
                     
                  
                     VI, XII
                  
                     Smačci rodu Ammodytes
                  
                     
                        Ammodytidae
                     
                  
                     VIa
                  
                     Drsnatec obecný
                  
                     
                        Capros aper
                     
                  
                     V, VI,VII
                  
                     Hřebenatka
                  
                     
                        Pecten maximus
                     
                  
                     IV, VI, VII
                  
                     Hřebenatka víčkovitá
                  
                     
                        Aequipecten opercularis
                     
                  
                     VII
                  
                     Krab pavoučí
                  
                     
                        Maja squinado
                     
                  
                     V, VI,VII
                  
                     Úhoř říční
                  
                     Anguilla anguilla
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Tkaničnice
                  
                     
                        Aphanopus spp.
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Stříbrnice
                  
                     
                        Argentina spp.
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Smuha královská
                  
                     
                        Argyrosomus regius
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Štítník kukaččí
                  
                     
                        Aspitrigla cuculus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Pilonoši rodu Beryx
                  
                     
                        Beryx spp.
                  
                     Všechny oblasti kromě X a IXa
                  
                     Pilonoši rodu Beryx
                  
                     
                        Beryx spp.
                  
                     IXa a X
                  
                     Krab německý
                  
                     
                        Cancer pagurus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Sleď obecný
                  
                     
                        Clupea harengus
                     
                  
                     VIa/VIaN/
                     VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj
                  
                     Úhoř mořský
                  
                     
                        Conger conger
                     
                  
                     Všechny oblasti kromě X
                  
                     Úhoř mořský
                  
                     
                        Conger conger
                     
                  
                     X
                  
                     Hlavoun tuponosý
                  
                     
                        Coryphaenoides rupestris
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Světloun Bonnaterrův
                  
                     
                        Dalatias licha
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Trnucha obecná
                  
                     
                        Dasyatis pastinaca
                     
                  
                     VII, VIII
                  
                     Bezkýlovec lopatonosý
                  
                     
                        Deania calcea
                     
                  
                     V, VI, VII, IX, X, XII
                  
                     Mořčák evropský
                  
                     
                        Dicentrarchus labrax
                     
                  
                     Všechny oblasti kromě IX
                  
                     Mořčák evropský
                  
                     
                        Dicentrarchus labrax
                     
                  
                     IX
                  
                     Jazyk klínotvarý
                  
                     
                        Dicologlossa cuneata
                     
                  
                     VIIIc, IX
                  
                     Sardel obecná
                  
                     
                        Engraulis encrasicolus
                     
                  
                     IXa (pouze Cadiz)
                  
                     Sardel obecná
                  
                     
                        Engraulis encrasicolus
                     
                  
                     VIII
                  
                     Světloun trnitý
                  
                     
                        Etmopterus spinax
                     
                  
                     VI, VII, VIII
                  
                     Štítník šedý
                  
                     
                        Eutrigla gurnardus
                     
                  
                     VIId,e
                  
                     Treska obecná
                  
                     
                        Gadus morhua
                     
                  
                     Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k
                  
                     Platýs šedohnědý
                  
                     
                        Glyptocephalus cynoglossus
                     
                  
                     VI, VII
                  
                     Okouník modroústý
                  
                     
                        Helicolenus dactylopterus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Humr evopský
                  
                     
                        Homarus gammarus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Červenice obecná
                  
                     
                        Hoplostethus atlanticus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Tkaničnice stříbřitá
                  
                     
                        Lepidopus caudatus
                     
                  
                     IXa
                  
                     Pakambala čtyřskvrnná
                  
                     
                        Lepidorhombus boscii
                     
                  
                     VIIIc, IXa
                  
                     Pakambala průsvitná
                  
                     
                        Lepidorhombus whiffiagonis
                     
                  
                     VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa
                  
                     Limanda obecná
                  
                     
                        Limanda limanda
                     
                  
                     VIIe/VIIa, f–h
                  
                     Oliheň obecná
                  
                     
                        Loligo vulgaris
                     
                  
                     Všechny oblasti kromě VIIIc, IXa
                  
                     Oliheň obecná
                  
                     
                        Loligo vulgaris
                     
                  
                     VIIIc, IXa
                  
                     Ďas černobřichý
                  
                     
                        Lophius budegassa
                     
                  
                     IV, VI/VIIb–k, VIIIabd
                  
                     Ďas černobřichý
                  
                     
                        Lophius budegassa
                     
                  
                     VIIIc, IXa
                  
                     Ďasovití
                  
                     
                        Lophius piscatorious
                     
                  
                     IV, VI/VIIb–k, VIIIabd
                  
                     Ďasovití
                  
                     
                        Lophius piscatorious
                     
                  
                     VIIIc, IXa
                  
                     Huňáček severní
                  
                     
                        Mallotus villosus
                     
                  
                     XIV
                  
                     Treska jednoskvrnná
                  
                     
                        Melanogrammus aeglefinus
                     
                  
                     Va/Vb
                  
                     Treska jednoskvrnná
                  
                     
                        Melanogrammus aeglefinus
                     
                  
                     VIa/VIb/VIIa/VIIb–k
                  
                     Treska bezvousá
                  
                     
                        Merlangius merlangus
                     
                  
                     VIII/IX, X
                  
                     Treska bezvousá
                  
                     
                        Merlangius merlangus
                     
                  
                     Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k
                  
                     Štikozubec obecný
                  
                     
                        Merluccius merluccius
                     
                  
                     IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa
                  
                     Jazyk klínotvarý
                  
                     
                        Microchirus variegatus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Treska modravá
                  
                     
                        Micromesistius poutassou
                     
                  
                     I–IX, XII, XIV
                  
                     Platýs červený
                  
                     
                        Microstomus kitt
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Mník modrý
                  
                     
                        Molva dypterygia
                     
                  
                     Všechny oblasti kromě X
                  
                     Mník velkooký
                  
                     
                        Molva macrophthalma
                     
                  
                     X
                  
                     Mník mořský
                  
                     
                        Molva molva
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Parmice pruhovaná
                  
                     
                        Mullus surmuletus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Hladkoun hvězdnatý
                  
                     
                        Mustelus asterias
                     
                  
                     VI, VII, VIII, IX
                  
                     Hladkoun obecný
                  
                     
                        Mustelus mustelus
                     
                  
                     VI, VII, VIII, IX
                  
                     Hladkoun černoskvrnný
                  
                     
                        Mustelus punctulatus
                     
                  
                     VI, VII, VIII, IX
                  
                     Humr severský
                  
                     
                        Nephrops norvegicus
                     
                  
                     VI funkční jednotka
                  
                     Humr severský
                  
                     
                        Nephrops norvegicus
                     
                  
                     VII funkční jednotka
                  
                     Humr severský
                  
                     
                        Nephrops norvegicus
                     
                  
                     VIII, IX funkční jednotka
                  
                     Chobotnice pobřežní
                  
                     
                        Octopus vulgaris
                     
                  
                     Všechny oblasti kromě VIIIc, IXa
                  
                     Chobotnice pobřežní
                  
                     
                        Octopus vulgaris
                     
                  
                     VIIIc, IXa
                  
                     Růžicha šedá
                  
                     
                        Pagellus bogaraveo
                     
                  
                     IXa, X
                  
                     Krevety rodu Pandalus
                  
                     
                        Pandalus spp.
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Kreveta Parapenaeus longirostris
                  
                     
                        Parapenaeus longirostris
                     
                  
                     IXa
                  
                     Mníkovec velkooký
                  
                     
                        Phycis blennoides
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Treska středomořská
                  
                     
                        Phycis phycis
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Platýs evropský
                  
                     
                        Pleuronectes platessa
                     
                  
                     VIIa/VIIe/VIIfg
                  
                     Platýs evropský
                  
                     
                        Pleuronectes platessa
                     
                  
                     VIIbc/VIIh–k/VIII, IX, X
                  
                     Treska sajda
                  
                     
                        Pollachius pollachius
                     
                  
                     Všechny oblasti kromě IX, X
                  
                     Treska sajda
                  
                     
                        Pollachius pollachius
                     
                  
                     IX, X
                  
                     Treska tmavá
                  
                     
                        Pollachius virens
                     
                  
                     Va/Vb/IV, IIIa, VI
                  
                     Treska tmavá
                  
                     
                        Pollachius virens
                     
                  
                     VII, VIII
                  
                     Mnohopilák americký
                  
                     
                        Polyprion americanus
                     
                  
                     X
                  
                     Pakambala velká
                  
                     
                        Psetta maxima
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Platýs černý
                  
                     
                        Reinhardtius hippoglossoides
                     
                  
                     V, XIV/VI
                  
                     Platýs obecný
                  
                     
                        Hippoglossus hippoglossus
                     
                  
                     V, XIV
                  
                     Losos obecný
                  
                     
                        Salmo salar
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Sardinka obecná
                  
                     
                        Sardina pilchardus
                     
                  
                     VIIIabd/VIIIc, IXa
                  
                     Makrela španělská
                  
                     
                        Scomber colias
                     
                  
                     VIII, IX, X
                  
                     Makrela obecná
                  
                     
                        Scomber scombrus
                     
                  
                     II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX
                  
                     Pakambala východoatlantská
                  
                     
                        Scophthalmus rhombus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Okouník mořský
                  
                     
                        Sebastes marinus
                     
                  
                     Podoblasti ICES V, VI, XII, XIV a NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K)
                  
                     Okouník bradatý
                  
                     
                        Sebastes mentella
                     
                  
                     Podoblasti ICES V, VI, XII, XIV a NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K)
                  
                     Sépie obecná
                  
                     
                        Sepia officinalis
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Jazyk rodu Solea
                  
                     
                        Solea solea
                     
                  
                     VIIa/VIIfg
                  
                     Jazyk rodu Solea
                  
                     
                        Solea solea
                     
                  
                     VIIbc/VIIhjk/IXa/VIIIc
                  
                     Jazyk rodu Solea
                  
                     
                        Solea solea
                     
                  
                     VIIe
                  
                     Jazyk rodu Solea
                  
                     
                        Solea solea
                     
                  
                     VIIIab
                  
                     Mořanovití
                  
                     
                        Sparidae
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Kranas evropský
                  
                     
                        Trachurus mediterraneus
                     
                  
                     VIII, IX
                  
                     Kranas pestrý
                  
                     
                        Trachurus picturatus
                     
                  
                     VIII, IX, X
                  
                     Kranasi rodu Trachurus
                  
                     
                        Trachurus trachurus
                     
                  
                     IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/X
                  
                     Kranasi rodu Trachurus
                  
                     
                        Trachurus trachurus
                     
                  
                     VIIIc, IXa
                  
                     Treskovití rodu Trisopterus
                  
                     
                        Trisopterus spp.
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Pilobřich ostnitý
                  
                     
                        Zeus faber
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Všichni komerční žraloci, rejnokovité paryby a rejnokovití (čeleď) (14)
                     
                  
                     
                        Selachii, Rajidae
                     
                  
                     IV, VIId
                  
                     Středozemní moře a Černé moře
                  
                     Úhoř říční
                  
                     
                        Anguilla anguilla
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Kreveta Aristeomorpha foliacea
                  
                     
                        Aristeomorpha foliacea
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Kreveta Aristeus antennatus
                  
                     
                        Aristeus antennatus
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Očnatec štíhlý
                  
                     
                        Boops boops
                     
                  
                     1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2
                  
                     Zlak
                  
                     
                        Coryphaena equiselis
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Zlak
                  
                     
                        Coryphaena hippurus
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Mořčák evropský
                  
                     
                        Dicentrarchus labrax
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Chobotnice kadeřavá
                  
                     
                        Eledone cirrhosa
                     
                  
                     1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
                  
                     Chobotnice pižmová
                  
                     
                        Eledone moschata
                     
                  
                     1.3, 2.1, 2.2, 3.1
                  
                     Sardel obecná
                  
                     
                        Engraulis encrasicolus
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Sardel obecná
                  
                     
                        Engraulis encrasicolus
                     
                  
                     Černé moře GSA 29
                  
                     Štítník šedý
                  
                     
                        Eutrigla gurnardus
                     
                  
                     2.2, 3.1
                  
                     Kalmar Hyadesův
                  
                     
                        Illex spp., Todarodes spp.
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Plachetníkovití
                  
                     
                        Istiophoridae
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Oliheň obecná
                  
                     
                        Loligo vulgaris
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Ďas černobřichý
                  
                     
                        Lophius budegassa
                     
                  
                     1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1
                  
                     Ďasovití
                  
                     
                        Lophius piscatorius
                     
                  
                     1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1
                  
                     Treska bezvousá
                  
                     
                        Merlangius merlangus
                     
                  
                     Černé moře GSA 29
                  
                     Štikozubec obecný
                  
                     
                        Merluccius merluccius
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Treska modravá
                  
                     
                        Micromesistius poutassou
                     
                  
                     1.1, 3.1
                  
                     Cípalovití
                  
                     
                        Mugilidae
                     
                  
                     1.3, 2.1, 2.2, 3.1
                  
                     Parmice nachová
                  
                     
                        Mullus barbatus
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Parmice nachová
                  
                     
                        Mullus barbatus
                     
                  
                     Černé moře GSA 29
                  
                     Parmice pruhovaná
                  
                     
                        Mullus surmuletus
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Chobotnice pobřežní
                  
                     
                        Octopus vulgaris
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Humr severský
                  
                     
                        Nephrops norvegicus
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Růžicha červená
                  
                     
                        Pagellus erythrinus
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Kreveta Parapenaeus longirostris
                  
                     
                        Parapenaeus longirostris
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Kreveta Penaeus kerathurus
                  
                     
                        Penaeus kerathurus
                     
                  
                     3.1
                  
                     Pakambala velká
                  
                     
                        Psetta maxima
                     
                  
                     Černé moře GSA 29
                  
                     Sardinka obecná
                  
                     
                        Sardina pilchardus
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Makrela obecná
                  
                     
                        Scomber spp.
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Sépie obecná
                  
                     
                        Sepia officinalis
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Jazyk rodu Solea
                  
                     
                        Solea vulgaris
                     
                  
                     1.2, 2.1, 3.1
                  
                     Mořan zlatý
                  
                     
                        Sparus aurata
                     
                  
                     1.2, 3.1
                  
                     Modrák ostronosý
                  
                     
                        Spicara smaris
                     
                  
                     2.1, 3.1, 3.2
                  
                     Šprot obecný
                  
                     
                        Sprattus sprattus
                     
                  
                     Černé moře GSA 29
                  
                     Strašek kudlankový
                  
                     
                        Squilla mantis
                     
                  
                     1.3, 2.1, 2.2
                  
                     Kranas evropský
                  
                     
                        Trachurus mediterraneus
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Kranas evropský
                  
                     
                        Trachurus mediterraneus
                     
                  
                     Černé moře GSA 29
                  
                     Kranasi rodu Trachurus
                  
                     
                        Trachurus trachurus
                     
                  
                     Všechny oblasti ve Středomoří
                  
                     Kranasi rodu Trachurus
                  
                     
                        Trachurus trachurus
                     
                  
                     Černé moře GSA 29
                  
                     Štítník červený
                  
                     
                        Trigla lucerna
                     
                  
                     1.3, 2.2, 3.1
                  
                     Zaděnkovití
                  
                     
                        Veneridae
                     
                  
                     2.1, 2.2
                  
                     Hlaváč průsvitný
                  
                     
                        Aphia minuta
                     
                  
                     GSA 9,10,16 a 19
                  
                     Gavúni
                  
                     Atherina spp
                  
                     GSA 9,10,16 a 19
                  
                     Treska středozemní
                  
                     
                        Trisopterus minutus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Všichni komerční žraloci, rejnokovité paryby a rejnokovití (čeleď) (14)
                     
                  
                     
                        Selachii, Rajidae
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
         BIOLOGICKÉ ÚDAJE
         
            Tabulka 1B
         
         
            Populace nejvzdálenějších oblastí Unie
         
         
                     Druh (obecný název)
                  
                     Druh (vědecký název)
                  
                     Francouzská Guyana
                  
                     Chňapal Lutjanus purpureus
                  
                     
                        Lutjanus purpureus
                     
                  
                     Krevety/garnáti
                  
                     
                        Farfantepenaeus subtilis
                     
                  
                     Smuha Cynoscion acoupa
                  
                     
                        Cynoscion acoupa
                     
                  
                     Smuha Cynoscion steindachneri
                  
                     
                        Cynoscion steindachneri
                     
                  
                     Smuha Cynoscion virescens
                  
                     
                        Cynoscion virescens
                     
                  
                     Křížovcovití
                  
                     
                        Ariidae
                     
                  
                     Pilohřbetec hnědý
                  
                     
                        Lobotes surinamensis
                     
                  
                     Chrochtal Genyatremus luteus
                  
                     
                        Genyatremus luteus
                     
                  
                     Robala
                  
                     Centropomus spp.
                  
                     Kanicovití
                  
                     
                        Serranidae
                     
                  
                     Cípalové
                  
                     Mugil spp.
                  
                     Guadeloupe a Martinik
                  
                     Chňapalovití
                  
                     
                        Lutjanidae
                     
                  
                     Chrochtalovití
                  
                     
                        Haemulidae
                     
                  
                     Kanicovití
                  
                     
                        Serranidae
                     
                  
                     Perutýn ohnivý
                  
                     
                        Pterois volitans
                     
                  
                     Makrelovití
                  
                     
                        Scombridae
                     
                  
                     Marlín modrý
                  
                     
                        Makaira nigricans
                     
                  
                     Zlak
                  
                     
                        Coryphaena hippurus
                     
                  
                     Ostrov Réunion a Mayotte
                  
                     Chňapalovití
                  
                     
                        Lutjanidae
                     
                  
                     Kanicovití
                  
                     
                        Serranidae
                     
                  
                     Makrelovití
                  
                     
                        Scombridae
                     
                  
                     Mečoun obecný
                  
                     
                        Xiphias gladius
                     
                  
                     Ostatní plachetníkovití
                  
                     
                        Istiophoridae
                     
                  
                     Zlak
                  
                     
                        Coryphaena hippurus
                     
                  
                     Kranas mosazopruhý
                  
                     
                        Selar crumenophthalmus
                     
                  
                     Azory, Madeira a Kanárské ostrovy
                  
                     Makrela atlantská
                  
                     
                        Scomber colias
                     
                  
                     Sardinka madeirská
                  
                     
                        Sardinella maderensis
                     
                  
                     Kranasi rodu Trachurus
                  
                     Trachurus spp.
                  
                     Sardinka obecná
                  
                     
                        Sardina pilchardus
                     
                  
                     Ploskozubec evropský
                  
                     
                        Sparisoma cretense
                     
                  
                     Přílipkovití
                  
                     
                        Patellidae
                     
                  
         BIOLOGICKÉ ÚDAJE
         
            Tabulka 1C
         
         
            Populace v mořských oblastech podle regionálních organizací pro řízení rybolovu a dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
         
         Meziamerická komise pro tropické tuňáky
         
                     DRUH
                     Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.
                  
                     Četnost shromažďování biologických proměnných
                  
                     Vědecký název
                  
                     Obecný název
                  
                     Zeměpisná oblast
                  
                     Priorita
                  
                     Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
                  
                     
                        Thunnus albacares
                     
                  
                     Tuňák žlutoploutvý
                  
                     Východní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Thunnus obesus
                     
                  
                     Tuňák velkooký
                  
                     Východní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Katsuwonus pelamis
                     
                  
                     Tuňák pruhovaný
                  
                     Východní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Thunnus alalunga
                     
                  
                     Tuňák křídlatý
                  
                     Východní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Thunnus orientalis
                     
                  
                     Tuňák Thunnus orientalis
                  
                     Východní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Xiphias gladius
                     
                  
                     Mečoun obecný
                  
                     Východní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     Makaira nigricans (nebo mazara)
                  
                     Marlín modrý
                  
                     Východní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Makaira indica
                     
                  
                     Marlín Makaira indica
                  
                     Východní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Tetrapturus audax
                     
                  
                     Marlín Tetrapturus audax
                  
                     Východní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
         
            
         
         Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku
         
                     DRUH
                     Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.
                  
                     Četnost shromažďování biologických proměnných
                  
                     Vědecký název
                  
                     Obecný název
                  
                     Zeměpisná oblast
                  
                     Priorita
                  
                     Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
                  
                     
                        Thunnus albacares
                     
                  
                     Tuňák žlutoploutvý
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Thunnus obesus
                     
                  
                     Tuňák velkooký
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Katsuwonus pelamis
                     
                  
                     Tuňák pruhovaný
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Thunnus alalunga
                     
                  
                     Tuňák křídlatý
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Thunnus thynnus
                     
                  
                     Tuňák obecný
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Xiphias gladius
                     
                  
                     Mečoun obecný
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Vysoká
                  
                     Makaira nigricans (nebo mazara)
                  
                     Marlín modrý
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Istiophorus albicans
                     
                  
                     Plachetník Istiophorus albicans
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Tetrapturus albidus
                     
                  
                     Marlín bělavý
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Prionace glauca
                     
                  
                     Žralok modrý
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Auxis rochei
                     
                  
                     Tuňák makrelovitý
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Sarda sarda
                     
                  
                     Pelamida obecná
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Euthynnus alleteratus
                     
                  
                     Tunec atlantický
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Střední
                  
                     
                        Thunnus atlanticus
                     
                  
                     Tuňák atlantský
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Střední
                  
                     
                        Orcynopsis unicolor
                     
                  
                     Tuňák jednobarvý
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Střední
                  
                     
                        Scomberomorus brasiliensis
                     
                  
                     Makrelovec Scomberomorus brasiliensis
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Střední
                  
                     
                        Scomberomorus regalis
                     
                  
                     Makrela skvrnitá
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Střední
                  
                     
                        Auxis thazard
                     
                  
                     Tuňák nepravý
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Střední
                  
                     
                        Scomberomorus cavalla
                     
                  
                     Makrelovec kavala
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Střední
                  
                     
                        Scomberomorus tritor
                     
                  
                     Makrelovec západoafrický
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Střední
                  
                     
                        Scomberomorus maculatus
                     
                  
                     Makrela španělská
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Střední
                  
                     
                        Acanthocybium solandri
                     
                  
                     Makrelovec wahoo
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Střední
                  
                     
                        Coryphaena hippurus
                     
                  
                     Zlak
                  
                     Atlantský oceán a přilehlá moře
                  
                     Střední
                  
         
            
         
         Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
         
                     DRUH
                     Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.
                  
                     Četnost shromažďování biologických proměnných
                  
                     Vědecký název
                  
                     Obecný název
                  
                     Populace podle definice regionální organizace pro řízení rybolovu
                  
                     Priorita
                  
                     Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
                  
                     
                        Gadus morhua
                     
                  
                     Treska obecná
                  
                     NAFO 2J 3KL
                  
                     Nízká
                  
                     
                        Gadus morhua
                     
                  
                     Treska obecná
                  
                     NAFO 3M
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Gadus morhua
                     
                  
                     Treska obecná
                  
                     NAFO 3NO
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Gadus morhua
                     
                  
                     Treska obecná
                  
                     NAFO 3Ps
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Gadus morhua
                     
                  
                     Treska obecná
                  
                     NAFO SA1
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Glyptocephalus cynoglossus
                     
                  
                     Platýs protažený
                  
                     NAFO 3NO
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Glyptocephalus cynoglossus
                     
                  
                     Platýs protažený
                  
                     NAFO 2J3KL
                  
                     Nízká
                  
                     
                        Hippoglossoides platessoides
                     
                  
                     Platýs atlantský
                  
                     NAFO 3LNO
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Hippoglossoides platessoides
                     
                  
                     Platýs atlantský
                  
                     NAFO 3M
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Limanda ferruginea
                     
                  
                     Limanda žlutoocasá
                  
                     NAFO 3LNO
                  
                     Střední
                  
                     
                        Coryphaenoides rupestris
                     
                  
                     Hlavoun tuponosý
                  
                     NAFO SA0 + 1
                  
                     Nízká
                  
                     
                        Macrourus berglax
                     
                  
                     Hlavoun severní
                  
                     NAFO SA2 + 3
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Pandalus borealis
                     
                  
                     Kreveta severní
                  
                     NAFO 3LNO
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Pandalus borealis
                     
                  
                     Kreveta severní
                  
                     NAFO 3M
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Amblyraja radiata
                     
                  
                     Rejnok paprsčitý
                  
                     NAFO 3LNOPs
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Reinhardtius hippoglossoides
                     
                  
                     Platýs černý
                  
                     NAFO 3KLMNO
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Reinhardtius hippoglossoides
                     
                  
                     Platýs černý
                  
                     NAFO SA1
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Hippoglossus hippoglossus
                     
                  
                     Platýs obecný
                  
                     NAFO SA1
                  
                     Nízká
                  
                     
                        Sebastes mentella
                     
                  
                     Okouník bradatý
                  
                     NAFO SA1
                  
                     Vysoká
                  
                     Sebastes spp.
                  
                     Okouníci rodu Sebastes
                  
                     NAFO 3LN
                  
                     Vysoká
                  
                     Sebastes spp.
                  
                     Okouníci rodu Sebastes
                  
                     NAFO 3M
                  
                     Vysoká
                  
                     Sebastes spp.
                  
                     Okouníci rodu Sebastes
                  
                     NAFO 3O
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Urophycis tenuis
                     
                  
                     Mníkovec bělavý
                  
                     NAFO 3NO
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Mallotus villosus
                     
                  
                     Huňáček severní
                  
                     NAFO 3NO
                  
                     Vysoká
                  
                     Beryx spp.
                  
                     Pilonoši rodu Beryx
                  
                     NAFO 6G
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Illex illecebrosus
                     
                  
                     Kalmar tryskový
                  
                     NAFO podoblasti 3 + 4
                  
                     Nízká
                  
                     
                        Salmo salar
                     
                  
                     Losos obecný
                  
                     NAFO S1 + podoblast ICES XIV, NEAF, NASCO
                  
                     Vysoká
                  
                      
                  
         
            
         
         Mořská oblast FAO 34 – Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku
         
                     DRUH
                     Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.
                  
                     Četnost shromažďování biologických proměnných
                  
                     Vědecký název
                  
                     Obecný název
                  
                     Zeměpisná oblast
                  
                     Priorita
                  
                     Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
                  
                     Brachydeuterus spp.
                  
                     Chrochtalovití rodu Brachydeuterus
                  
                     34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     Caranx spp.
                  
                     Kranasi rodu Caranx
                  
                     34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     Cynoglossus spp.
                  
                     Jazykovci rodu Cynoglossus
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     Decapterus spp.
                  
                     Kranasi rodu Decapterus
                  
                     34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Dentex canariensis
                     
                  
                     Zubatec kanárský
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Střední
                  
                     
                        Dentex congoensis
                     
                  
                     Zubatec konžský
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Střední
                  
                     
                        Dentex macrophthalmus
                     
                  
                     Zubatec velkooký
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Dentex maroccanus
                     
                  
                     Zubatec marocký
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Střední
                  
                     Dentex spp.
                  
                     Zubatci
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Engraulis encrasicolus
                     
                  
                     Sardel obecná
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Epinephelus aeneus
                     
                  
                     Kanic západoafrický
                  
                     34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Ethmalosa fimbriata
                     
                  
                     Bonga africká
                  
                     34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Farfantepenaeus notialis
                     
                  
                     Kreveta Farfantepenaeus notialis
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Galeoides decadactylus
                     
                  
                     Smuhovec africký
                  
                     34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
                  
                     
                        Loligo vulgaris
                     
                  
                     Oliheň obecná
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Merluccius polli
                     
                  
                     Štikozubec Pollův
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Merluccius senegalensis
                     
                  
                     Štikozubec senegalský
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     Merluccius spp.
                  
                     Ostatní štikozubci
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Střední
                  
                     
                        Octopus vulgaris
                     
                  
                     Chobotnice pobřežní
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Pagellus acarne
                     
                  
                     Růžicha stříbřitá
                  
                     34.1.1
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Pagellus bellottii
                     
                  
                     Růžicha Bellottova
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Pagellus bogaraveo
                     
                  
                     Růžicha šedá
                  
                     34.1.1
                  
                     Střední
                  
                     Pagellus spp.
                  
                     Ostatní růžichy
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Pagrus caeruleostictus
                     
                  
                     Pražman modroskvrnný
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Parapenaeus longirostris
                     
                  
                     Kreveta Parapenaeus longirostris
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Pomadasys incisus
                     
                  
                     Chrochtal růžovoploutvý
                  
                     34.1.1
                  
                     Střední
                  
                     Pomadasys spp.
                  
                     Chrochtalovití rodu Pomadasys
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     Pseudotolithus spp.
                  
                     Smuhovití rodu Pseudotolithus
                  
                     34.1.1
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Sardina pilchardus
                     
                  
                     Sardinka obecná
                  
                     34.1.1, 34.1.3
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Sardinella aurita
                     
                  
                     Sardinka oblá
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Sardinella maderensis
                     
                  
                     Sardinka madeirská
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
                  
                     
                        Scomber japonicus
                     
                  
                     Makrela japonská
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     Scomber spp.
                  
                     Ostatní makrely
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Sepia hierredda
                     
                  
                     Sépie Sepia hierredda
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Sepia officinalis
                     
                  
                     Sépie obecná
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     Sepia spp.
                  
                     Ostatní sépie
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Střední
                  
                     
                        Sparidae
                     
                  
                     Mořanovití
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     Sparus spp.
                  
                     Mořanovití
                  
                     34.1.1
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Trachurus trachurus
                     
                  
                     Kranas obecný
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Trachurus trecae
                     
                  
                     Kranas Trachurus trecae
                  
                     34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Umbrina canariensis
                     
                  
                     Smuha kanárská
                  
                     34.3.3-6
                  
                     Střední
                  
         
            
         
         Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku
         
                     DRUH
                     Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.
                  
                     Četnost shromažďování biologických proměnných
                  
                     Vědecký název
                  
                     Obecný název
                  
                     Zeměpisná oblast
                  
                     Priorita
                  
                     Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
                  
                     
                        Dissostichus eleginoides
                     
                  
                     Ledovka patagonská
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Vysoká
                     
                  
                     
                        Beryx spp.
                  
                     Pilonoši rodu Beryx
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Vysoká
                     
                  
                     
                        Chaceon spp.
                  
                     Červení/zlatí krabi
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Vysoká
                     
                  
                     
                        Pseudopentaceros richardsoni
                     
                  
                     Kostlivka Richardsonova/drsnatec jižní
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Vysoká
                     
                  
                     
                        Helicolenus spp.
                  
                     Okouníci
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Vysoká
                     
                  
                     
                        Hoplostethus atlanticus
                     
                  
                     Červenice obecná
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Vysoká
                     
                  
                     Trachurus spp
                  
                     Kranasi rodu Trachurus
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Vysoká
                     
                  
                     Scomber spp
                  
                     Makrela obecná
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Vysoká
                     
                  
                     
                        Polyprion americanus
                     
                  
                     Mnohopilák americký
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Střední
                     
                  
                     
                        Jasus tristani
                     
                  
                     Langusta Jasus tristani
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Střední
                     
                  
                     
                        Lepidopus caudatus
                     
                  
                     Tkaničnice stříbřitá
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Střední
                     
                  
                     
                        Schedophilus ovalis
                     
                  
                     Medúzovec císařský
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Nízká
                     
                  
                     
                        Schedophilus velaini
                     
                  
                     Medúzovec Schedophilus velaini
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Nízká
                     
                  
                     
                        Allocyttus verrucosus
                     
                  
                     Pilouš jižní
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Nízká
                     
                  
                     
                        Neocyttus romboidales
                     
                  
                      
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                      
                  
                     
                        Allocyttus guineensis
                     
                  
                      
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                      
                  
                     
                        Pseudocyttu smaculatus
                     
                  
                      
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                      
                  
                     
                        Emmelichthys nitidus
                     
                  
                     Bezzubka Emmelichthys nitidus
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Nízká
                     
                  
                     
                        Ruvettus pretiosus
                     
                  
                     Pamakrela olejnatá
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Nízká
                     
                  
                     
                        Promethichthys prometheus
                     
                  
                     Pamakrela meděná
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Nízká
                     
                  
                     
                        Macrourus spp.
                  
                     Hlavouni rodu Macrourus
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Nízká
                     
                  
                     
                        Antimora rostrata
                     
                  
                     Morida nosatá
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Nízká
                     
                  
                     Epigonus spp
                  
                     Parmovky rodu Epigonus
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Nízká
                     
                  
                     Merluccius spp
                  
                     Štikozubec obecný
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Nízká
                     
                  
                     
                        Notopogon fernandezianus
                     
                  
                     Špičatka oranžová
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Nízká
                     
                  
                     
                        Octopodidae a Loliginidae
                     
                  
                     Chobotnice a olihně
                  
                     Jihovýchodní část Atlantského oceánu
                  
                     
                        Nízká
                     
                  
                      
                  
         
            
         
         Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu
         
                     DRUH
                     Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.
                  
                     Četnost shromažďování biologických proměnných
                  
                     Vědecký název
                  
                     Obecný název
                  
                     Zeměpisná oblast
                  
                     Priorita
                  
                     Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
                  
                     
                        Thunnus albacares
                     
                  
                     Tuňák žlutoploutvý
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Thunnus obesus
                     
                  
                     Tuňák velkooký
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Katsuwonus pelamis
                     
                  
                     Tuňák pruhovaný
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Thunnus alalunga
                     
                  
                     Tuňák křídlatý
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Thunnus orientalis
                     
                  
                     Tuňák Thunnus orientalis
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Xiphias gladius
                     
                  
                     Mečoun obecný
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     Makaira nigricans (nebo mazara)
                  
                     Marlín modrý
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Makaira indica
                     
                  
                     Marlín Makaira indica
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Tetrapturus audax
                     
                  
                     Marlín Tetrapturus audax
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Acanthocybium solandri
                     
                  
                     Makrelovec wahoo
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Střední
                  
                     
                        Coryphaena hippurus
                     
                  
                     Zlak
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Střední
                  
                     
                        Elagatis bipinnulata
                     
                  
                     Kranas duhový
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Střední
                  
                     
                        Lepidocybium flavobrunneum
                     
                  
                     Pamakrela temná
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Střední
                  
                     
                        Lampris regius
                     
                  
                     Leskyně skvrnitá
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Střední
                  
                     
                        Mola mola
                     
                  
                     Měsíčník svítivý
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Střední
                  
                     
                        Istiophorus platypterus
                     
                  
                     Plachetník širokoploutvý
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Střední
                  
                     
                        Tetrapturus angustirostris
                     
                  
                     Marlín Tetrapturus angustirostris
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Střední
                  
                     
                        Ruvettus pretiosus
                     
                  
                     Pamakrela olejnatá
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Střední
                  
                     
                        Prionace glauca
                     
                  
                     Žralok modrý
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                      
                  
                     
                        Carcharhinus longimanus
                     
                  
                     Žralok dlouhoploutvý
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Carcharhinus falciformis
                     
                  
                     Žralok hedvábný
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Alopias superciliosus
                     
                  
                     Liškoun velkooký
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Alopias vulpinus
                     
                  
                     Liškoun obecný
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Alopias pelagicus
                     
                  
                     Liškoun pelagický
                  
                     Středozápadní část Tichého oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Pozn.: U rybolovu v západním a středním Tichém oceánu se přidávají následující ohlašovací požadavky pro plavidla využívající dlouhé lovné šňůry:
                     
                     
                                 1)
                              
                                 Počet vedlejších lanek mezi splávky. Počet vedlejších lanek mezi splávky je třeba oznámit za každý soubor.
                              
                     
                                 2)
                              
                                 Počet ulovených ryb v každém souboru, u následujících druhů: tuňák křídlatý (Thunnus alalunga), tuňák velkooký (Thunnus obesus), tuňák pruhovaný (Katsuwonus pelamis), tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares), marlín Tetrapturus audax, marlín modrý (Makaira mazara), marlín Makaira indica a mečoun obecný (Xiphias gladius); žralok modrý, žralok hedvábný, žralok dlouhoploutvý, žraloci mako, liškounovití, žralok nosatý (na jih od 20° j. š., dokud biologické údaje prokazují, že je toto nebo jiné zeměpisné omezení přiměřené), kladivouni (k. Blochův, k. bronzový, k. velký, k. obecný), žralok obrovský a další druhy, které určila Komise.
                              
                     Pokud byla zaznamenána celková hmotnost nebo průměrná hmotnost ryb ulovených v každém souboru, je třeba tuto celkovou hmotnost nebo průměrnou hmotnost ryb ulovených v každém souboru také ohlásit, a to rozdělenou podle druhů. Pokud nebyla zaznamenána celková hmotnost nebo průměrná hmotnost ryb ulovených v každém souboru, je třeba tuto celkovou hmotnost nebo průměrnou hmotnost ryb ulovených v každém souboru odhadnout a odhady ohlásit, a to rozdělené podle druhů. Celková hmotnost nebo průměrná hmotnost se týká celé hmotnosti, nikoliv zpracované hmotnosti.
                  
         
            
         
         Komise pro rybolov ve středozápadním Atlantiku
         
                     DRUH
                     Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.
                  
                     Četnost shromažďování biologických proměnných
                  
                     Vědecký název
                  
                     Obecný název
                  
                     Zeměpisná oblast
                  
                     Priorita
                  
                     Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
                  
                     
                        Panulirus argus
                     
                  
                     Langusta karibská
                  
                     Středozápadní část Atlantského oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Strombus gigas
                     
                  
                     Křídlatec veliký
                  
                     Středozápadní část Atlantského oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     Selachii, Rajidae
                  
                     Žraloci, rejnokovité paryby a rejnokovití (čeleď)
                  
                     Středozápadní část Atlantského oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Coryphaena hippurus
                     
                  
                     Zlak nachový
                  
                     Středozápadní část Atlantského oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Acanthocybium solandri
                     
                  
                     Makrelovec wahoo
                  
                     Středozápadní část Atlantského oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Epinephelus guttatus
                     
                  
                     Kanic puntíkovaný
                  
                     Středozápadní část Atlantského oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Lutjanus vivanus
                     
                  
                     Chňapal Lutjanus vivanus
                  
                     Středozápadní část Atlantského oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Lutjanus buccanella
                     
                  
                     Chňapal černoploutvý
                  
                     Středozápadní část Atlantského oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Lutjanus campechanus
                     
                  
                     Chňapal červený
                  
                     Středozápadní část Atlantského oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Penaeus subtilis
                     
                  
                     Garnela (rodu Penaeus)
                  
                     Francouzská Guayana ZEE
                  
                     Vysoká
                  
         
            
         
         Komise pro tuňáky Indického oceánu
         
                     DRUH
                     Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.
                  
                     Četnost shromažďování biologických proměnných
                  
                     Vědecký název
                  
                     Obecný název
                  
                     Zeměpisná oblast
                  
                     Priorita
                  
                     Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
                  
                     
                        Thunnus albacares
                     
                  
                     Tuňák žlutoploutvý
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Thunnus obesus
                     
                  
                     Tuňák velkooký
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Katsuwonus pelamis
                     
                  
                     Tuňák pruhovaný
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Thunnus alalunga
                     
                  
                     Tuňák křídlatý
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Xiphias gladius
                     
                  
                     Mečoun obecný
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     Makaira nigricans (nebo mazara)
                  
                     Marlín modrý
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Makaira indica
                     
                  
                     Marlín Makaira indica
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Tetrapturus audax
                     
                  
                     Marlín Tetrapturus audax
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Istiophorus platypterus
                     
                  
                     Plachetník širokoploutvý
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Auxis rochei
                     
                  
                     Tuňák makrelovitý
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Střední
                  
                     
                        Auxis thazard
                     
                  
                     Tuňák nepravý
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Střední
                  
                     
                        Euthynnus affinis
                     
                  
                     Tuňák východní
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Střední
                  
                     
                        Thunnus tonggol
                     
                  
                     Tuňák dlouhoocasý
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Střední
                  
                     
                        Scomberomorus guttatus
                     
                  
                     Makrelovec skvrnitý
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Střední
                  
                     
                        Scomberomorus commerson
                     
                  
                     Makrelovec Commersonův
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Střední
                  
                     
                        Prionace glauca
                     
                  
                     Žralok modrý
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Alopias superciliosus
                     
                  
                     Liškoun velkooký
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Carcharhinus falciformis
                     
                  
                     Žralok hedvábný
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Carcharhinus longimanus
                     
                  
                     Žralok dlouhoploutvý
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Alopias pelagicus
                     
                  
                     Liškoun pelagický
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Sphyrna lewini
                     
                  
                     Kladivoun bronzový
                  
                     Západní a východní část Indického oceánu
                  
                     Vysoká
                  
         
            
         
         Ostatní regionální organizace pro řízení rybolovu
         
                     DRUH
                     Při vytváření výběrových plánů za účelem shromažďování biologických údajů, jak je stanoveno v kapitole III této přílohy, musí být zohledněny hranice populací stanovené příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo regionálními rybolovnými organizacemi a ke každé populaci musí být přiděleno přiměřené množství vzorků.
                  
                     Četnost shromažďování biologických proměnných
                  
                     Vědecký název
                  
                     Obecný název
                  
                     Zeměpisná oblast
                  
                     Priorita
                  
                     Shromažďování údajů se provádí jednou ročně a aktualizace/zpracování údajů musí být provedena(o) včas, aby byl dodržen časový rozvrh posuzování stavu populace.
                  
                     
                        Trachurus murphyi
                     
                  
                     Kranas Murphyho
                  
                     Oblast úmluvy SPRFMO
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Euphausia superba
                     
                  
                     Krunýřovka krilová
                  
                     Oblast úmluvy CCAMLR
                  
                     Vysoká
                  
                     Dissostichus spp
                     Dissostichus eleginoides a Dissostichus mawsoni
                  
                     Ledovky rodu Dissostichus
                  
                     Oblast úmluvy CCAMLR
                  
                     Vysoká
                  
                     
                        Champsocephalus gunnari
                     
                  
                     Ledařka makrelovitá
                  
                     Oblast úmluvy CCAMLR
                  
                     Nízká
                  
                     Zdroje ryb, měkkýšů, korýšů a dalších přisedlých druhů v dané oblasti, kromě: i) přisedlých druhů podléhajících jurisdikci pobřežních států pro oblast rybolovu podle čl. 77 odst. 4 Úmluvy OSN z roku 1982 o mořském právu, a ii) vysoce stěhovavých druhů uvedených v příloze I Úmluvy OSN z roku 1982 o mořském právu.
                  
                     Oblast úmluvy SIOFA
                  
                      
                  
                      
                  
         BIOLOGICKÉ ÚDAJE
         
            Tabulka 1D
         
         
            Druhy, které se budou monitorovat podle programů ochrany v Unii nebo podle mezinárodních závazků
         
         
                     Obecný název
                  
                     Vědecký název
                  
                     Oblast/regionální organizace pro řízení rybolovu
                  
                     Právní rámec
                  
                     Kostnatí
                  
                     Teleostei
                  
                      
                  
                      
                  
                     Jeseteři rodu Acipenser
                  
                     Acipenser spp
                  
                     Středozemní moře a Černé moře; Baltské moře; OSPAR II, IV
                  
                     Příloha II Barcelonské úmluvy (15), příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře; OSPAR (16); HELCOM (17)
                     
                  
                     Uzlatkovití
                  
                     
                        Alepocephalidae
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov (18)
                     
                  
                     Uzlatka Bairdova
                  
                     
                        Alepocephalus Bairdii
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Uzlatka východoatlantská
                  
                     
                        Alepocephalus rostratus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Placka bezeskvrnná
                  
                     
                        Alosa immaculata
                     
                  
                     Černé moře
                  
                     Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
                  
                     Placka pomořanská
                  
                     
                        Alosa alosa
                     
                  
                     OSPAR II, III, IV
                  
                     OSPAR
                  
                     Síh severní/síh ostrorypý
                  
                     
                        Coregonus lavaretus
                     
                  
                     OSPAR II
                  
                     OSPAR
                  
                     Treska obecná
                  
                     
                        Gadus morhua
                     
                  
                     OSPAR II, III; Baltské moře
                  
                     OSPAR; HELCOM
                  
                     Koníček mořský
                  
                     Hippocampus guttulatus (synonymum: Hippocampus ramulosus)
                  
                     OSPAR II, III, IV, V
                  
                     OSPAR
                  
                     Koníček obecný
                  
                     
                        Hippocampus hippocampus
                     
                  
                     OSPAR II, III, IV, V
                  
                     OSPAR
                  
                     Placka tanajská
                  
                     
                        Alosa tanaica
                     
                  
                     Černé moře
                  
                     Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
                  
                     Morida nosatá
                  
                     
                        Antimora rostrata
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Tkaničnice tmavá
                  
                     
                        Aphanopus carbo
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Tkaničnice
                  
                     
                        Aphanopus intermedius
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Raci
                  
                     Astacus spp
                  
                     Černé moře
                  
                     Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
                  
                     Gavún štíhlý
                  
                     
                        Atherina pontica
                     
                  
                     Černé moře
                  
                     Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
                  
                     Jehlice rohozubá černomořská
                  
                     
                        Belone belone euxini
                     
                  
                     Černé moře
                  
                     Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
                  
                     Pilonoši rodu Beryx
                  
                     Beryx spp
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Jeskyňovka širohlavá
                  
                     
                        Cataetyx laticeps
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Síh malý
                  
                     
                        Coregonus albula
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     Baltské doporučení RCM
                  
                     Hranáč šedý
                  
                     
                        Cyclopterus lumpus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Mořan ocasopruhý
                  
                     
                        Diplodus annularis
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 (19) (minimální velikost zachování)
                  
                     Mořan ostrotlamý
                  
                     
                        Diplodus puntazzo
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
                  
                     Mořan příčnopruhý
                  
                     
                        Diplodus sargus
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
                  
                     Mořan obecný
                  
                     
                        Diplodus vulgaris
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
                  
                     Ledovka patagonská
                  
                     
                        Dissostichus eleginoides
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Ledovka antarktická
                  
                     
                        Dissostichus mawsoni
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Kanicovití
                  
                     Epinephelus spp
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
                  
                     Parmovka tmavá
                  
                     
                        Epigonus telescopus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Ohrožený druh, Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Hlaváčovití
                  
                     
                        Gobiidae
                     
                  
                     Černé moře
                  
                     Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
                  
                     Okouník modroústý
                  
                     
                        Helicolenus dactylopterus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Platýs obecný
                  
                     
                        Hippoglossus hippoglossus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Červenice obecná
                  
                     
                        Hoplostethus atlanticus
                     
                  
                     Všechny oblasti; OSPAR I, V
                  
                     Ohrožený druh, Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Červenice středomořská
                  
                     
                        Hoplostethus mediterraneus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Tkaničnice stříbřitá
                  
                     
                        Lepidopus caudatus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Mořan ryjící
                  
                     
                        Lithognathus mormyrus
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
                  
                     Cípal zlatý
                  
                     
                        Liza aurata
                     
                  
                     Černé moře
                  
                     Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
                  
                     Cípal šedý
                  
                     
                        Liza saliens
                     
                  
                     Černé moře
                  
                     Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
                  
                     Slimule Esmarkova
                  
                     
                        Lycodes esmarkii
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Hlavounovití jiní než hlavoun tuponosý a hlavoun severní
                  
                     Macrouridae jiní než Coryphaenoides rupestris a Macrourus berglax
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Hlavoun severní
                  
                     
                        Macrourus berglax
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Treska bezvousá
                  
                     
                        Merlangius merlangus
                     
                  
                     Baltské moře a Černé moře
                  
                     Baltské doporučení RCM; příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
                  
                     Úhoř říční
                  
                     
                        Anguilla anguilla
                     
                  
                     OSPAR I, II, III, IV, Baltské moře
                  
                     OSPAR; HELCOM
                  
                     Losos obecný
                  
                     *Salmo salar
                  
                     OSPAR I, II, III, IV, Baltské moře
                  
                     OSPAR; HELCOM
                  
                     Tuňák obecný
                  
                     *Thunnus thynnus
                  
                     OSPAR V
                  
                     OSPAR; HELCOM
                  
                     Mník modrý
                  
                     
                        Molva dypterygia
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Morida obecná
                  
                     
                        Mora moro
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Cípalové
                  
                     Mugil spp.
                  
                     Černé moře
                  
                     příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
                  
                     Pamakrela nosatá
                  
                     
                        Nesiarchus nasutus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Ostnohřbetec severní
                  
                     
                        Notacanthus chemnitzii
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Koruška evropská
                  
                     
                        Osmerus eperlanus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     Baltské doporučení RCM (regionálního koordinačního zasedání), HELCOM
                  
                     Růžicha stříbřitá
                  
                     
                        Pagellus acarne
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
                  
                     Růžicha šedá
                  
                     
                        Pagellus bogaraveo
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
                  
                     Pražman obecný
                  
                     
                        Pagrus pagrus
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
                  
                     Mnohopilák americký
                  
                     
                        Polyprion americanus
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Nařízení (ES) č. 1967/2006 (minimální velikost zachování)
                  
                     Mnohopilák americký
                  
                     
                        Polyprion americanus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Lufara dravá
                  
                     
                        Pomatomus saltatrix
                     
                  
                     Černé moře
                  
                     příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
                  
                     Okouník živorodý
                  
                     
                        Sebastes viviparus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Vyza velká
                  
                     
                        Huso huso
                     
                  
                     Černé moře
                  
                     příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
                  
                     Okouník trnitý
                  
                     
                        Trachyscorpia cristulata
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Pražma obecná
                  
                     Brama spp.
                  
                     GSA 1.1, 1.2, 1.3 a GSA 29 v Černém moři
                  
                     Příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 894/97 (20)
                     
                  
                     Makrela atlantská
                  
                     
                        Scomber colias
                     
                  
                     Černé moře
                  
                     Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře
                  
                     Hlaváč Nilssonův
                  
                     
                        Crystallogobius linearis
                     
                  
                     Černé moře
                  
                     Vnitrostátní plány řízení
                  
                     Chiméra podivná
                  
                     
                        Chimaera monstrosa
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Placka pomořanská
                  
                     
                        Alosa alosa
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Placka skvrnitá
                  
                     
                        Alosa fallax
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Sleď obecný
                  
                     Poddruhy Clupea harengus
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Cejn siný
                  
                     
                        Abramis ballerus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Ouklej obecná
                  
                     
                        Alburnus alburnus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Bolen dravý
                  
                     
                        Aspius aspius
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Parma obecná
                  
                     
                        Barbus barbus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Hrouzek obecný
                  
                     
                        Gobio gobio
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Ostrucha křivočará
                  
                     
                        Pelecus cultratus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Střevle potoční
                  
                     
                        Phoxinus phoxinus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Podoustev říční
                  
                     
                        Vimba vimba
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Sekavec písečný
                  
                     
                        Cobitis taenia
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Pstruh obecný
                  
                     
                        Salmo trutta
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Síh malý
                  
                     
                        Coregonus albula
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Síh severní
                  
                     Coregonus balticus, synonymum: Coregonus lavaretus, stěhovavý
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Síh maréna
                  
                     Coregonus maraena, synonymum: Coregonus lavaretus, stálý
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Síh Pallasův
                  
                     
                        Coregonus pallasii
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Koruška evropská
                  
                     
                        Osmerus eperlanomarinus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Ďas černobřichý
                  
                     
                        Lophius budegassa
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Koljuška patnáctiostná
                  
                     
                        Spinachia spinachia
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Jehla velká
                  
                     
                        Entelurus aequoreus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Jehla zelenavá
                  
                     
                        Nerophis ophidion
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Jehla červovitá
                  
                     
                        Nerophis lumbriciformis
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Jehla hranatá
                  
                     
                        Syngnathus acus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Jehla mořská
                  
                     
                        Syngnathus typhle
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Hlavoun tuponosý
                  
                     
                        Coryphaenoides rupestris
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Treska jednoskvrnná
                  
                     
                        Melanogrammus aeglefinus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Treska sajda
                  
                     
                        Pollachius pollachius
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Mník mořský
                  
                     
                        Molva molva
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Ostnohřbetník hadovitý
                  
                     
                        Lumpenus lampretaeformis
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Okouník mořský
                  
                     
                        Sebastes marinus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Okouník živorodý
                  
                     
                        Sebastes viviparus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Vranka obecná
                  
                     
                        Cottus gobio
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Vranka pruhoploutvá
                  
                     
                        Cottus poecilopus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Vranka mořská
                  
                     
                        Myoxocephalus scorpius
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Vranka buvolí
                  
                     
                        Taurulus bubalis
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Vranka čtyřrohá
                  
                     
                        Triglopsis quadricornis
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Hranáč šedý
                  
                     
                        Cyclopterus lumpus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Terčovka velká
                  
                     
                        Liparis liparis
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Terčovka malá
                  
                     
                        Liparis montagui
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Pilobřich ostnitý
                  
                     
                        Zeus faber
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Mořčák evropský
                  
                     
                        Dicentrarchus labrax
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Pyskoun skvrnitý
                  
                     
                        Labrus bergylta
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Pyskoun kukaččí
                  
                     
                        Labrus mixtus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Pyskoun proměnlivý
                  
                     
                        Symphodus melops
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Ostnatec veliký
                  
                     
                        Trachinus draco
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Vlkouš obecný
                  
                     
                        Anarhichas lupus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Smaček mořský
                  
                     
                        Ammodytes marinus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Smaček písečný
                  
                     
                        Ammodytes tobianus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Hlaváč skvrnitý
                  
                     
                        Pomatoschistus pictus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Tuňák makrelovitý
                  
                     
                        Auxis rochei
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Tuňák malý
                  
                     
                        Euthynnus alleteratus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Tuňák jednobarvý
                  
                     
                        Orcynopsis unicolor
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Makrela obecná
                  
                     
                        Scomber scombrus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Platýs obecný
                  
                     
                        Hippoglossus hippoglossus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Mečoun obecný
                  
                     
                        Xiphias gladius
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Medúzovec černý
                  
                     
                        Centrolophus niger
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Paryby
                  
                     Chondrichthyes
                  
                      
                  
                      
                  
                     Piloun indický
                  
                     
                        Anoxypristis cuspidata
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Bezkýlovec lopatonosý
                  
                     
                        Deania calcea
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Světloun malý
                  
                     
                        Etmopterus pusillus
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Piloun queenslandský
                  
                     
                        Pristis clavata
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Piloun zelenavý
                  
                     
                        Pristis zijsron
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Rejnok norský
                  
                     
                        Raja (Dipturus) nidarosiensis
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Rejnok ostnatý
                  
                     
                        Raja clavata
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita OSPAR; HELCOM
                  
                     Rejnok vlnitý
                  
                     
                        Raja undulata
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Liškoun pelagický
                  
                     
                        Alopias pelagicus
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Liškoun velkooký
                  
                     
                        Alopias superciliosus
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Liškoun obecný
                  
                     
                        Alopias vulpinus
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita; HELCOM
                  
                     Rejnok hvězdnatý
                  
                     
                        Amblyraja radiata
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Máčky rodu Apristurus
                  
                     Apristurus spp
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, ohrožený druh, relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Žralok hedvábný
                  
                     
                        Carcharhinus falciformis
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Žralok galapážský
                  
                     
                        Carcharhinus galapagensis
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Žralok dlouhoploutvý
                  
                     
                        Carcharhinus longimanus
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Žralok hnědý
                  
                     
                        Carcharhinus plumbeus
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Žralok písečný
                  
                     
                        Carcharias taurus
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Žralok bílý
                  
                     
                        Carcharodon carcharias
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Bezkýlovec zrnitý
                  
                     
                        Centrophorus granulosus
                     
                  
                     Všechny oceány a moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha III Barcelonské úmluvy; OSPAR
                  
                     Bezkýlovci
                  
                     Centrophorus spp
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Bezkýlovec listošupinatý
                  
                     
                        Centrophorus squamosus
                     
                  
                     Všechny oceány a moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita; OSPAR
                  
                     Světloun grónský
                  
                     
                        Centroscyllium fabricii
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Světloun bělooký
                  
                     
                        Centroscymnus coelolepis
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, relevantní pro hlubinný rybolov; OSPAR
                  
                     Světloun dlouhonosý
                  
                     
                        Centroscymnus crepidater
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, ohrožený druh, relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Žralok veliký
                  
                     
                        Cetorhinus maximus
                     
                  
                     Všechny oceány a moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita; OSPAR; HELCOM
                  
                     Chiméra podivná
                  
                     
                        Chimaera monstrosa
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Žralok límcový
                  
                     
                        Chlamydoselachus anguineus
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, ohrožený druh, relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Světloun Bonnaterrův
                  
                     
                        Dalatias licha
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, ohrožený druh, relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Trnucha obecná
                  
                     
                        Dasyatis pastinaca
                     
                  
                     Černé moře
                  
                     Příloha IV protokolu o zachování biologické rozmanitosti a krajiny oblasti Černého moře; HELCOM
                  
                     Bezkýlovec lopatonosý
                  
                     
                        Deania calcea
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Rejnok hladký
                  
                     
                        Dipturus batis
                     
                  
                     Všechny oceány a moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy; OSPAR; HELCOM
                  
                     Rejnok bílý
                  
                     *Rostroraja alba
                  
                     OSPAR II, III, IV
                  
                     OSPAR
                  
                     Světloun velký
                  
                     
                        Etmopterus princeps
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, ohrožený druh, relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Světloun trnitý
                  
                     
                        Etmopterus spinax
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, relevantní pro hlubinný rybolov; HELCOM
                  
                     Kladivoun Blochův
                  
                     
                        Eusphyra blochii
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Psohlav obecný
                  
                     
                        Galeorhinus galeus
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy; HELCOM
                  
                     Máčka černoústá
                  
                     
                        Galeus melastomus
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Máčka myší
                  
                     
                        Galeus murinus
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Křídloun atlantský
                  
                     
                        Gymnura altavela
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Žralok sedmižábrý
                  
                     
                        Heptranchias perlo
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha III Barcelonské úmluvy
                  
                     Žralok šedý
                  
                     
                        Hexanchus griseus
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy; HELCOM
                  
                     Chiméra Hydrolagus mirabilis
                  
                     
                        Hydrolagus mirabilis
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Žralok mako
                  
                     
                        Isurus oxyrinchus
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Žralok východní
                  
                     
                        Isurus paucus
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Žralok nosatý
                  
                     
                        Lamna nasus
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, OSPAR; HELCOM
                  
                     Rejnok kruhový
                  
                     
                        Leucoraja circularis
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Rejnok maltský
                  
                     
                        Leucoraja melitensis
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Manta atlantská
                  
                     
                        Manta alfredi
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Manta atlantská
                  
                     
                        Manta birostris
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Manta kambodžská
                  
                     
                        Mobula eregoodootenkee
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Manta malá
                  
                     
                        Mobula hypostoma
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Manta japonská
                  
                     
                        Mobula japanica
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Manta Kuhlova
                  
                     
                        Mobula kuhlii
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Manta velká
                  
                     
                        Mobula mobular
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Manta mexická
                  
                     
                        Mobula munkiana
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Manta senegalská
                  
                     
                        Mobula rochebrunei
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Manta chilská
                  
                     
                        Mobula tarapacana
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Manta Thurstonova
                  
                     
                        Mobula thurstoni
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Hladkoun hvězdnatý
                  
                     
                        Mustelus asterias
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha III Barcelonské úmluvy
                  
                     Hladkoun obecný
                  
                     
                        Mustelus mustelus
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha III Barcelonské úmluvy
                  
                     Hladkoun černoskvrnný
                  
                     
                        Mustelus punctulatus
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha III Barcelonské úmluvy
                  
                     Máčka černoústá
                  
                     
                        Galeus melanostomus
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Máčka skvrnitá
                  
                     
                        Scyliorhinus canicula
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Rejnok paprsčitý
                  
                     
                        Amblyraja radiata
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Rejnok valchář
                  
                     
                        Leucoraja fullonica
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Parejnok elektrický
                  
                     
                        Torpedo marmorata
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Světloun podivný
                  
                     
                        Oxynotus paradoxus
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, ohrožený druh, relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Piloun mnohozubý
                  
                     
                        Pristis pectinata
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Piloun obecný
                  
                     
                        Pristis pristis
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Žralok krokodýlí
                  
                     
                        Pseudocarcharias kamoharai
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Trnucha fialová
                  
                     
                        Pteroplatytrygon violacea
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Rejnok listový
                  
                     
                        Raja fyllae
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Rejnok tmavobřichý
                  
                     
                        Raja hyperborea
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Rejnok norský
                  
                     
                        Raja nidarosiensis
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Rejnok devonshirský
                  
                     
                        Raja montagui
                     
                  
                     OSPAR I, II, III, IV
                  
                     OSPAR; HELCOM
                  
                     Žralok obrovský
                  
                     
                        Rhincodon typus
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Pilohřbet černobradý
                  
                     
                        Rhinobatos cemiculus
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Pilohřbet obecný
                  
                     
                        Rhinobatos rhinobatos
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Pachiméra atlantská
                  
                     
                        Rhinochimaera atlantica
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Rejnok bílý
                  
                     
                        Rostroraja alba
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Světloun nožozubý
                  
                     
                        Scymnodon ringens
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, relevantní pro hlubinný rybolov
                  
                     Ostatní žraloci
                  
                     Selachimorpha (nebo Selachii), Batoidea (třeba určit na úrovni druhů podle údajů o vykládkách, šetření nebo úlovcích)
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita; HELCOM
                  
                     Světloun malohlavý
                  
                     
                        Somniosus microcephalus
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, relevantní pro hlubinný rybolov; HELCOM
                  
                     Kladivoun bronzový
                  
                     
                        Sphyrna lewini
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Kladivoun velký
                  
                     
                        Sphyrna mokarran
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Kladivoun obecný
                  
                     
                        Sphyrna zygaena
                     
                  
                     Všechny oceány
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita
                  
                     Ostroun obecný
                  
                     
                        Squalus acanthias
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha III Barcelonské úmluvy, OSPAR; HELCOM
                  
                     Polorejnok obecný
                  
                     
                        Squatina aculeata
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Polorejnok okatý
                  
                     
                        Squatina oculata
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Polorejnok křídlatý
                  
                     
                        Squatina squatina
                     
                  
                     Všechny oceány + Středozemní a Černé moře
                  
                     Regionální organizace pro řízení rybolovu, vysoká priorita, příloha II Barcelonské úmluvy, OSPAR; HELCOM
                  
                     Mihule mořská
                  
                     
                        Petromyzon marinus
                     
                  
                     OSPAR I, II, III, IV
                  
                     OSPAR; HELCOM
                  
                     Mihule říční
                  
                     
                        Lampetra fluviatilis
                     
                  
                     Baltské moře
                  
                     HELCOM
                  
                     Savci
                  
                     Mammalia
                  
                      
                  
                      
                  
                     Kytovci – všechny druhy
                  
                     Cetacea – všechny druhy
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice Rady 92/43/EHS (21)
                     
                  
                     Plejtvák malý
                  
                     
                        Balaenoptera acutorostrata
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM (22)/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Velryba grónská
                  
                     
                        Balaena mysticetus
                     
                  
                     OSPAR I
                  
                     OSPAR
                  
                     Plejtvák obrovský
                  
                     
                        Balaenoptera musculus
                     
                  
                     Všechny OSPAR
                  
                     OSPAR
                  
                     Velryba černá
                  
                     
                        Eubalaena glacialis
                     
                  
                     Všechny OSPAR
                  
                     OSPAR
                  
                     Plejtvák sejval
                  
                     
                        Balaenoptera borealis
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Plejtvák myšok
                  
                     
                        Balaenoptera physalus
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Delfín obecný
                  
                     
                        Delphinus delphis
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Velryba černá
                  
                     
                        Eubalaena glacialis
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Kulohlavec černý
                  
                     
                        Globicephala melas
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Plískavice šedá
                  
                     
                        Grampus griseus
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Kogia Owenova
                  
                     
                        Kogia simus
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Keporkak
                  
                     
                        Megaptera novaeangliae
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Vorvaňovec tropický
                  
                     
                        Mesoplodon densirostris
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Kosatka dravá
                  
                     
                        Orcinus orca
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Sviňucha obecná
                  
                     
                        Phocoena phocoena
                     
                  
                     Středozemní moře; OSPAR II, III
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy; směrnice 92/43/EHS; OSPAR
                  
                     Vorvaň obrovský
                  
                     
                        Physeter macrocephalus
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Kosatka černá
                  
                     
                        Pseudorca crassidens
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Delfín pruhovaný
                  
                     
                        Stenella coeruleoalba
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Delfín drsnozubý
                  
                     
                        Steno bredanensis
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Delfín skákavý
                  
                     
                        Tursiops truncatus
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Vorvaňovec zobatý
                  
                     
                        Ziphius cavirostris
                     
                  
                     Středozemní moře
                  
                     Doporučení GFCM/36/2012/2 a příloha II Barcelonské úmluvy
                  
                     Tuleň středomořský
                  
                     
                        Monachus monachus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Doporučení GFCM/35/2011/5 a příloha II Barcelonské úmluvy; směrnice 92/43/EHS
                  
                     Tuleň kroužkovaný saimaaský
                  
                     
                        Phoca hispida saimensis
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 92/43/EHS
                  
                     Tuleň kuželozubý
                  
                     
                        Halichoerus grypus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 92/43/EHS
                  
                     Tuleň obecný
                  
                     
                        Phoca vitulina
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 92/43/EHS
                  
                     Tuleň kroužkovaný baltský
                  
                     
                        Phoca hispida bottnica
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 92/43/EHS
                  
                     Ptáci
                  
                     Aves
                  
                      
                  
                      
                  
                     Buřňák šedý
                  
                     
                        Calonectris borealis
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (23)
                     
                  
                     Kormorán velký
                  
                     
                        Phalacrocorax carbo
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 2009/147/ES
                  
                     Terej bílý
                  
                     
                        Morus bassanus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 2009/147/ES
                  
                     Papuchalk severní
                  
                     
                        Fratercula arctica
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 2009/147/ES
                  
                     Buřňák baleárský
                  
                     
                        Puffinus mauretanicus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 2009/147/ES
                  
                     Racek chechtavý
                  
                     
                        Larus ridibundus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 2009/147/ES
                  
                     Turpan černý
                  
                     
                        Melanitta nigra
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 2009/147/ES
                  
                     Kormorán chocholatý
                  
                     
                        Phalacrocorax aristotelis
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 2009/147/ES
                  
                     Buřňák velký
                  
                     
                        Ardenna gravis
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 2009/147/ES
                  
                     Buřňák severní
                  
                     
                        Puffinus puffinus
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 2009/147/ES
                  
                     Buřňák lední
                  
                     
                        Fulmarus glacialis
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 2009/147/ES
                  
                     Buřňák šedý
                  
                     
                        Calonectris diomedea
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 2009/147/ES
                  
                     Buřňák temný
                  
                     
                        Ardenna grisea
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 2009/147/ES
                  
                     Buřňák středomořský
                  
                     
                        Puffinus yelkouan
                     
                  
                     Všechny oblasti
                  
                     Směrnice 2009/147/ES