Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1255 ze dne 29. července 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2055 o ochranných opatřeních a očkování proti nodulární dermatitidě v Řecku (oznámeno pod číslem C(2016) 5035) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1255 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 205/20
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1255
   ze dne 29. července 2016,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2055 o ochranných opatřeních a očkování proti nodulární dermatitidě v Řecku
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 5035)
      
   
   (Pouze řecké znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (3), a zejména na čl. 19 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) a odst. 6 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (4), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Směrnice 92/119/EHS stanoví obecná opatření pro tlumení použitelná v případě ohniska některých nákaz zvířat, včetně nodulární dermatitidy. Mezi tato opatření pro tlumení patří rovněž vytvoření ochranných pásem a pásem dozoru kolem infikovaných hospodářství a k doplnění jiných opatření pro tlumení rovněž nouzové očkování v případě ohniska nodulární dermatitidy.
            
   
               (2)
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1500 (5) stanoví některá ochranná veterinární opatření pro tlumení nodulární dermatitidy potvrzené v Řecku v roce 2015. Mezi tato opatření patří vytvoření pásem s omezením, jež jsou popsána v příloze prováděcího rozhodnutí a zahrnují oblast, ve které byla potvrzena nodulární dermatitida, a ochranná pásma a pásma dozoru vytvořená v Řecku v souladu se směrnicí 92/119/EHS.
            
   
               (3)
            
               V návaznosti na vývoj epizootologické situace v Řecku přijala Komise prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2055 (6). Prováděcí rozhodnutí stanoví, že Řecko může provést nouzové očkování u skotu chovaného v hospodářstvích v pásmu očkování vymezeném v příloze I uvedeného prováděcího rozhodnutí. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2055 rovněž změnilo některá ustanovení prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1500, včetně rozšíření pásma s omezením stanoveného v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
            
   
               (4)
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 a (EU) 2015/2055 byla následně pozměněna prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/2311 (7), které rozšířilo pásmo s omezením vymezené v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1500 a pásmo očkování vymezené v příloze I prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2055 poté, co byla potvrzena další ohniska v regionální jednotce Chalkidiki a co řecké orgány oznámily svůj záměr provést očkování proti nodulární dermatitidě v některých regionálních jednotkách.
            
   
               (5)
            
               Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1500 a příloha II prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2055 byly následně pozměněny prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1116 (8), aby se zohlednil následný vývoj epizootologické situace v Řecku a očkovací opatření přijatá tímto členským státem.
            
   
               (6)
            
               Dne 19. července 2016 oznámilo Řecko další ohnisko nodulární dermatitidy v regionální jednotce Achaia, která se nachází v kontinentálním Řecku na Peloponéském poloostrově a kde dosud nebyla žádná ohniska nodulární dermatitidy hlášena – tato oblast se nachází více než 150 km jižně od nejbližší regionální jednotky, na niž se v současné době vztahují omezení a očkovací opatření v souvislosti s nodulární dermatitidou.
            
   
               (7)
            
               S ohledem na stávající epizootologickou situaci v Řecku a na rychlost přenosu nodulární dermatitidy je nezbytné rozšířit pásmo s omezením vymezené v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1500 a pásmo očkování vymezené v příloze I prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2055 tak, aby tato pásma zahrnovala celé území kontinentálního Řecka. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 a (EU) 2015/2055 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1500 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2055 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Řecké republice.
   
      V Bruselu dne 29. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69.
   
      (4)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1500 ze dne 7. září 2015 o některých ochranných opatřeních proti nodulární dermatitidě v Řecku a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1423 (Úř. věst. L 234, 8.9.2015, s. 19).
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2055 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se stanoví podmínky pro stanovení programu nouzového očkování skotu proti nodulární dermatitidě v Řecku a kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 (Úř. věst. L 300, 17.11.2015, s. 31).
   
      (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2311 ze dne 9. prosince 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2055 o ochranných opatřeních proti nodulární dermatitidě (Úř. věst. L 326, 11.12.2015, s. 65).
   
      (8)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1116 ze dne 7. července 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2055 o ochranných opatřeních a očkování proti nodulární dermatitidě v Řecku (Úř. věst. L 186, 9.7.2016, s. 24).
   
   
      PŘÍLOHA I
      Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1500 se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA
            
               Pásma s omezením podle čl. 2 písm. b)
            
            
                        A.
                     
                        Tyto regiony v Řecku:
                        
                                    —
                                 
                                    Atika
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Střední Řecko
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Střední Makedonie
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Východní Makedonie a Thrákie
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Epirus
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Peloponés
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Thesálie
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Západní Řecko
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Západní Makedonie
                                 
                     
            
                        B.
                     
                        Tyto regionální jednotky v Řecku:
                        
                                    —
                                 
                                    regionální jednotka Limnos.“
                                 
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2055 se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA I
            
                        A.
                     
                        Tyto regiony v Řecku:
                        
                                    —
                                 
                                    Atika
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Střední Řecko
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Střední Makedonie
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Východní Makedonie a Thrákie
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Epirus
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Peloponés
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Thesálie
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Západní Řecko
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Západní Makedonie
                                 
                     
            
                        B.
                     
                        Tyto regionální jednotky v Řecku:
                        
                                    —
                                 
                                    regionální jednotka Limnos.“
                                 
                     
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.