Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1316 ze dne 26. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2009/908/EU, kterým se stanoví prováděcí opatření k rozhodnutí Evropské rady o výkonu předsednictví Rady, a o předsednictví přípravných orgánů Rady

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1316 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 208/42
               
      
      ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1316
      ze dne 26. července 2016,
      kterým se mění rozhodnutí 2009/908/EU, kterým se stanoví prováděcí opatření k rozhodnutí Evropské rady o výkonu předsednictví Rady, a o předsednictví přípravných orgánů Rady
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na rozhodnutí Evropské rady 2009/881/EU ze dne 1. prosince 2009 o výkonu předsednictví Rady (1), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Rozhodnutím 2009/908/EU (2) stanovila Rada pořadí, ve kterém mají členské státy Evropské unie vykonávat předsednictví Rady od 1. ledna 2007 do 30. června 2020, a rozdělila toto pořadí do skupin po třech členských státech.
               
      
                  (2)
               
                  Dne 1. července 2013 se Evropská unie rozšířila o nový členský stát – Chorvatsko.
               
      
                  (3)
               
                  Jeden členský stát veřejně uvedl, že z Unie vystoupí, i když oznámení podle článku 50 Smlouvy o EU zatím jeho vláda neučinila. Aniž jsou dotčeny práva a povinnosti tohoto členského státu, mělo by být pořadí předsednictví Rady v zájmu zohlednění této skutečnosti upraveno.
               
      
                  (4)
               
                  Rada by měla stanovit pořadí, ve kterém bude předsednictví Rady vykonáváno v blízké budoucnosti. Toto pořadí by mělo být určeno v souladu s kritérii stanovenými ve Smlouvách a v rozhodnutí Evropské rady 2009/881/EU. Rozhodnutí 2009/908/EU by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Rozhodnutí Rady 2009/908/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví prováděcí opatření k rozhodnutí Evropské rady o výkonu předsednictví Rady, a o předsednictví přípravných orgánů Rady se mění takto:
      
                  1)
               
                  Článek 1 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 1
                  Pořadí, ve kterém členské státy vykonávají předsednictví Rady od 1. července 2017 do 31. prosince 2030, jakož i rozdělení tohoto pořadí do skupin po třech členských státech je uvedeno v příloze I tohoto rozhodnutí.“;
               
      
                  2)
               
                  Článek 3 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 3
                  Do 31. prosince 2029 Rada rozhodne o pořadí, v jakém budou členské státy vykonávat předsednictví Rady od 1. ledna 2031.“;
               
      
                  3)
               
                  Znění přílohy I rozhodnutí Rady 2009/908/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
               
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      Použije se ode dne 1. července 2017.
      Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         V Bruselu dne 26. července 2016.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            M. LAJČÁK
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 315, 2.12.2009, s. 50.
      
         (2)  Rozhodnutí Rady 2009/908/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví prováděcí opatření k rozhodnutí Evropské rady o výkonu předsednictví Rady, a o předsednictví přípravných orgánů Rady (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 28).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
               „PŘÍLOHA I
               
                  Návrh tabulky pořadí předsednictví Rady
                   (*)
               
               
                           Nizozemsko (**)
                           
                        
                           leden–červen
                        
                           2016
                        
                           Slovensko (**)
                           
                        
                           červenec–prosinec
                        
                           2016
                        
                           Malta (**)
                           
                        
                           leden–červen
                        
                           2017
                        
                           Estonsko
                        
                           červenec–prosinec
                        
                           2017
                        
                           Bulharsko
                        
                           leden–červen
                        
                           2018
                        
                           Rakousko
                        
                           červenec–prosinec
                        
                           2018
                        
                           Rumunsko
                        
                           leden–červen
                        
                           2019
                        
                           Finsko
                        
                           červenec–prosinec
                        
                           2019
                        
                           Chorvatsko
                        
                           leden–červen
                        
                           2020
                        
                           Německo
                        
                           červenec–prosinec
                        
                           2020
                        
                           Portugalsko
                        
                           leden–červen
                        
                           2021
                        
                           Slovinsko
                        
                           červenec–prosinec
                        
                           2021
                        
                           Francie
                        
                           leden–červen
                        
                           2022
                        
                           Česká republika
                        
                           červenec–prosinec
                        
                           2022
                        
                           Švédsko
                        
                           leden–červen
                        
                           2023
                        
                           Španělsko
                        
                           červenec–prosinec
                        
                           2023
                        
                           Belgie
                        
                           leden–červen
                        
                           2024
                        
                           Maďarsko
                        
                           červenec–prosinec
                        
                           2024
                        
                           Polsko
                        
                           leden–červen
                        
                           2025
                        
                           Dánsko
                        
                           červenec–prosinec
                        
                           2025
                        
                           Kypr
                        
                           leden–červen
                        
                           2026
                        
                           Irsko
                        
                           červenec–prosinec
                        
                           2026
                        
                           Litva
                        
                           leden–červen
                        
                           2027
                        
                           Řecko
                        
                           červenec–prosinec
                        
                           2027
                        
                           Itálie
                        
                           leden–červen
                        
                           2028
                        
                           Lotyšsko
                        
                           červenec–prosinec
                        
                           2028
                        
                           Lucembursko
                        
                           leden–červen
                        
                           2029
                        
                           Nizozemsko
                        
                           červenec–prosinec
                        
                           2029
                        
                           Slovensko
                        
                           leden–červen
                        
                           2030
                        
                           Malta
                        
                           červenec–prosinec
                        
                           2030
                        
            
         
         
         
            (*)  Aniž jsou dotčeny práva a povinnosti Spojeného království jakožto členského státu.
         
            (**)  Stávající trojice je v této příloze uvedena pro informaci.“.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.