Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1336 ze dne 18. července 2016 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení EU–Střední Amerika k nahrazení dodatku 2 k příloze II Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1336 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 212/8
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1336
   ze dne 18. července 2016
   o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení EU–Střední Amerika k nahrazení dodatku 2 k příloze II Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (1) („dohoda“) byla parafována dne 22. března 2011 a podepsána dne 29. června 2012. Podle čl. 353 odst. 4 dohody se část IV dohody prozatímně provádí od 1. srpna 2013 mezi Unií, Nikaraguou, Hondurasem a Panamou, od 1. října 2013 mezi uvedenými stranami a Salvadorem a Kostarikou a od 1. prosince 2013 mezi Unií, Nikaraguou, Hondurasem, Panamou, Salvadorem a Kostarikou na jedné straně a Guatemalou na straně druhé.
            
   
               (2)
            
               V souladu s článkem 36 přílohy II dohody může Rada přidružení EU–Střední Amerika („Rada přidružení“) rozhodnout o změně dodatků k příloze II.
            
   
               (3)
            
               Dodatek 2 k příloze II dohody je založen na harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží („HS“) z roku 2007.
            
   
               (4)
            
               Harmonizovaný systém se aktualizuje každých pět let a jeho poslední aktualizace proběhla v roce 2012. Vzhledem k tomu, že pravidla vázaná na jednotlivé produkty v dohodě vycházejí ze zastaralého znění harmonizovaného systému, a sice harmonizovaného systému z roku 2007, měla by být aktualizována tak, aby vycházela z harmonizovaného systému z roku 2012.
            
   
               (5)
            
               Podvýbor pro celní spolupráci, usnadňování obchodu a pravidla původu uvedený v článku 123 dohody souhlasil se změnami dodatku 2 k příloze II dohody stanovujícího seznam opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu („pravidla vázaná na jednotlivé produkty“), aby tento dodatek byl v souladu s posledním zněním harmonizovaného systému.
            
   
               (6)
            
               Pro produkty, jež byly přeřazeny v rámci harmonizovaného systému z roku 2012, by pravidla vázaná na jednotlivé produkty měla zůstat nezměněna. V případech, kdy se produkty přesouvají do jiné kapitoly nebo do jiného čísla, by pravidla vázaná na jednotlivé produkty měla být doplněna k seznamu pravidel v nové kapitole nebo v novém čísle, pokud je seznam pravidel v nové kapitole nebo v novém čísle odlišný od pravidel stanovených ve staré kapitole nebo starém čísle.
            
   
               (7)
            
               Změny pravidel vázaných na jednotlivé produkty v číslech 2852 a 9619 vyplývající z HS 2012 by bylo obtížné uplatnit z důvodu velkého počtu produktů přesouvaných do těchto čísel, přičemž každý má odlišná pravidla pro určení původu. Stávající pravidla by mohla být ponechána beze změny, protože dopady neprovedení změn by výrazně nezměnily určení původu produktů.
            
   
               (8)
            
               U většiny produktů přesouvaných do čísla 9619 existuje alternativní pravidlo, které stanoví, že hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne určitý procentní podíl ceny produktu ze závodu. Toto alternativní pravidlo by mělo být doplněno o hodnotu nepůvodních materiálů stanovenou na maximálně 50 %.
            
   
               (9)
            
               Této příležitosti by se mělo využít k nápravě chyby v pravidlech vázaných na jednotlivé produkty v poznámce pod čarou k číslu 3920 pouze ve španělském znění.
            
   
               (10)
            
               Je nutno provést změny seznamu pravidel v kapitole 84 a v čísle 8522. Měla by být využita příležitost provést tyto opravy zahrnutím změn do nového dodatku.
            
   
               (11)
            
               Z důvodů jasnosti a s přihlédnutím k počtu změn, které musí být provedeny v dodatku 2 k příloze II dohody, by měl být uvedený dodatek nahrazen v celém rozsahu.
            
   
               (12)
            
               Postoj, který má být v Radě přidružení zaujat jménem Unie, by měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Postoj, který má být zaujat jménem Unie v Radě přidružení k nahrazení dodatku 2 k příloze II dohody, který stanoví pravidla vázaná na jednotlivé produkty, vychází z návrhu rozhodnutí Rady přidružení připojeného k tomuto rozhodnutí.
   2.   Zástupci Unie v Radě přidružení mohou schválit drobné změny návrhu rozhodnutí Rady přidružení bez dalšího rozhodnutí Rady.
   Článek 2
   Rozhodnutí Rady přidružení se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 18. července 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 346, 15.12.2012, s. 3.
   
   
      NÁVRH
      ROZHODNUTÍ č. …/2016 RADY PŘIDRUŽENÍ EU-STŘEDNÍ AMERIKA
      ze dne …,
      kterým se mění dodatek 2 (Seznam opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu) k příloze II (týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce)
      RADA PŘIDRUŽENÍ EU-STŘEDNÍ AMERIKA,
      s ohledem na Dohodu zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé, a zejména na článek 36 přílohy II a čl. 345 odst. 2 písm. a) bod iv) uvedené dohody,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Podle článku 36 přílohy II a čl. 345 odst. 2 písm. a) bodu iv) Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (dále jen „dohoda“) může Rada přidružení změnit dodatek 2 k příloze II dohody.
               
      
                  (2)
               
                  Dne 1. ledna 2012 byly zavedeny změny nomenklatury, která je upravena Mezinárodní úmluvou o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (dále jen „HS“).
               
      
                  (3)
               
                  Za účelem zohlednění HS 2012 se strany dohody dohodly na aktualizaci pravidel vázaných na jednotlivé produkty.
               
      
                  (4)
               
                  Změny pravidel vázaných na jednotlivé produkty v číslech 2852 a 9619 vyplývající z HS 2012 by bylo obtížné uplatnit z důvodu velkého počtu produktů přesouvaných do těchto čísel, přičemž každý má odlišná pravidla pro určení původu. Stávající pravidla by měla být ponechána beze změny, protože dopady neprovedení změn by výrazně nezměnily určení původu výrobků.
               
      
                  (5)
               
                  U většiny produktů přesouvaných do čísla 9619 existuje alternativní pravidlo, že hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne určitý procentní podíl ceny produktu ze závodu. Toto alternativní pravidlo by mělo být doplněno o hodnotu nepůvodních materiálů stanovenou na maximálně 50 %.
               
      
                  (6)
               
                  Je nutno provést změny seznamu pravidel v kapitole 84 a v čísle 8522. Měla by být využita příležitost provést tyto opravy zahrnutím změn do nového dodatku.
               
      
                  (7)
               
                  Měla by se provést změna v poznámce pod čarou 88, pokud jde o pravidla původu v dodatku 2 pro produkty v čísle 3920, aby se sjednotila španělská verze s ostatními verzemi.
               
      
                  (8)
               
                  Vzhledem k výše uvedenému je nutno změnit dodatek 2 k příloze II dohody. Tyto změny nemění podstatným způsobem sjednaná pravidla původu,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Dodatek 2 přílohy II dohody, který obsahuje seznam opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu, se nahrazuje dodatkem uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 120 dní po dni přijetí.
      
         V … dne …
         
            
               Za Radu přidružení
            
            
               Za stranu Střední Ameriky
            
            
               Za stranu EU
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA
      
         DODATEK 2
         SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU
         Dohoda se nemusí vztahovat na všechny produkty uvedené v seznamu. Je proto nutné přihlédnout k ostatním částem této dohody.
         
                     Kód HS
                  
                     Popis produktu
                  
                     Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech nezbytné pro získání statusu původu
                  
                     (1)
                  
                     (2)
                  
                     (3)
                  
                     nebo (4)
                  
                     Kapitola 01
                  
                     Živá zvířata
                  
                     Všechna zvířata kapitoly 01 musí být zcela získána
                  
                      
                  
                     Kapitola 02
                  
                     Maso a jedlé droby
                  
                     Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 01 a 02 musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     Kapitola 03
                  
                     Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí
                  
                     Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 03 musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 04
                  
                     Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté kromě:
                  
                     Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 04 musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     0403
                  
                     Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao
                  
                     Výroba, ve které:
                     
                                 —
                              
                                 všechny použité materiály kapitoly 04 musí být zcela získané,
                              
                     
                                 —
                              
                                 všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) čísla 2009  musí být původní a
                              
                     
                                 —
                              
                                 hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 05
                  
                     Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, kromě:
                  
                     Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 05 musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     ex ex 0502
                  
                     Zpracované štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat
                  
                     Čištění, dezinfekce, třídění a rovnání štětin a chlupů
                  
                      
                  
                     Kapitola 06 (63)
                     
                  
                     Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     Kapitola 07 (64)
                     
                  
                     Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy
                  
                     Výroba, v níž všechny produkty kapitoly 07 musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     Kapitola 08 (65)
                     
                  
                     Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů
                  
                     Výroba, ve které:
                     
                                 —
                              
                                 všechno ovoce a ořechy musí být zcela získané a
                              
                     
                                 —
                              
                                 hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 09 (66)
                     
                  
                     Káva, čaj, maté a koření; kromě:
                  
                     Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 09 musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     0902
                  
                     Čaj, též aromatizovaný
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                  
                      
                  
                     ex ex 0910
                  
                     Směsi koření
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                  
                      
                  
                     Kapitola 10 (67)
                     
                  
                     Obiloviny
                  
                     Výroba, v níž všechny produkty kapitoly 10 musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 11 (68)
                     
                  
                     Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; kromě:
                  
                     Výroba, v níž všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714  nebo ovoce musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     1101
                  
                     Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex ex 1102  a ex ex 1103
                  
                     Kukuřičná mouka, krupice a krupička z kukuřice
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, v níž je alespoň 50 % hmotnostních kukuřice čísla 1005  původních
                  
                      
                  
                     ex ex 1106
                  
                     Mouka, krupice a prášek ze sušených vyluštěných luštěnin čísla 0713
                  
                     Sušení a mletí luštěnin čísla 0708
                  
                      
                  
                     Kapitola 12 (69)
                     
                  
                     Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny
                  
                     Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     1301
                  
                     Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní olejové pryskyřice (například balzámy)
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 1301  nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     1302
                  
                     Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené.
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Upravené slizy a zahušťovadla získané z rostlin
                              
                  
                     Výroba z neupravených slizů a zahušťovadel
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     Kapitola 14 (70)
                     
                  
                     Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                  
                     Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 15
                  
                     Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt, v níž všechny použité rostlinné materiály čísel 1511  a 1513  musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     1501
                  
                     Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209  nebo 1503 :
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Tuky z kostí nebo odpadu
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0203 , 0206  nebo 0207  nebo kostí čísla 0506
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z vepřového masa nebo jedlých vepřových drobů čísel 0203  nebo 0206  nebo z drůbežího masa a jedlých drůbežích drobů čísla 0207
                  
                      
                  
                     1502
                  
                     Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Tuky z kostí nebo odpadu
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0201 , 0202 , 0204  nebo 0206  nebo kostí čísla 0506
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 02 musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     1504
                  
                     Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Pevné frakce
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1504
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 02 a 03 musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     ex ex 1505
                  
                     Rafinovaný lanolin
                  
                     Výroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505
                  
                      
                  
                     1506
                  
                     Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Pevné frakce
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1506
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 02 musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     1507  až 1510
                  
                     
                                 –
                              
                                 Sójový olej, podzemnicový olej a oleje pro technické nebo průmyslové účely jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Pevné frakce
                              
                  
                     Výroba z ostatních materiálů čísel 1507  až 1510
                  
                      
                  
                      
                  
                     Ostatní
                  
                     Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     1511
                  
                     Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
                     Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     1512
                  
                     
                                 –
                              
                                 Oleje pro technické nebo průmyslové účely jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Pevné frakce
                              
                  
                     Výroba z ostatních materiálů čísla 1512
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     1513
                  
                     Kokosový olej (kopra), olej z palmových jader, babassuový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
                  
                     Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     1514  až 1515
                  
                     
                                 –
                              
                                 Tungový (čínský dřevný) a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a olejů pro technické nebo průmyslové účely jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Pevné frakce, kromě frakcí jojobového oleje
                              
                  
                     Výroba z ostatních materiálů čísel 1514  až 1515
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     1516
                  
                     Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené
                  
                     Výroba, ve které:
                     
                                 —
                              
                                 všechny použité materiály kapitoly 02 musí být zcela získány a
                              
                     
                                 —
                              
                                 všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané. Lze však použít materiály čísel 1507  a 1508
                              
                  
                      
                  
                     1517
                  
                     Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516
                  
                     Výroba, ve které:
                     
                                 —
                              
                                 všechny použité materiály kapitol 02 a 04 musí být zcela získané a
                              
                     
                                 —
                              
                                 všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané. Lze však použít materiály čísel 1507  a 1508
                              
                  
                      
                  
                     Kapitola 16 (71)
                     
                  
                     Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z živočichů kapitoly 01 a/nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž všechny použité materiály kapitoly 03 musí být zcela získané
                              
                  
                      
                  
                     1701
                  
                     Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu
                  
                     Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 17 musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     1702
                  
                     Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísady aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Chemicky čistá maltóza a fruktóza
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1702
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní cukry v pevném stavu, s přísadou aromatických přípravků nebo barviv
                              
                  
                     Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 17 musí být zcela získané
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba, v níž všechny použité materiály musí být původní
                  
                      
                  
                     1703
                  
                     Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru
                  
                     Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 17 musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     1704
                  
                     Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17, kromě materiálů podpoložky 1702  30, nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     Kapitola 18
                  
                     Kakao a kakaové přípravky
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17, kromě materiálů podpoložky 1702  30, nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     1901
                  
                     Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401  až 0404 , neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Sladový výtažek
                              
                  
                     
                                 —
                              
                                 Výroba z obilovin kapitoly 10
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     1902
                  
                     Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Neobsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů
                              
                  
                     Výroba, v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich (kromě pšenice tvrdé a výrobků z ní) musí být zcela získané
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů
                              
                  
                     Výroba, ve které:
                     
                                 —
                              
                                 všechny použité obiloviny a výrobky z nich (kromě pšenice tvrdé a výrobků z ní) musí být zcela získané a
                              
                     
                                 —
                              
                                 všechny použité materiály kapitol 02 a 03 musí být zcela získané
                              
                  
                      
                  
                     1903
                  
                     Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě bramborového škrobu čísla 1108
                  
                      
                  
                     1904
                  
                     Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 1006  a 1806 ,
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž všechny použité materiály kapitoly 11 musí být zcela získané a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     1905
                  
                     Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů kapitoly 11
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 20
                  
                     Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin; kromě:
                  
                     Výroba, v níž veškerá použitá zelenina, ovoce nebo ořechy musí být zcela získané. Může se však použít půlená černá fazole čísla ex ex 0713
                  
                      
                  
                     ex ex 2001
                  
                     Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex ex 2004  a ex ex 2005
                  
                     Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     2006
                  
                     Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     2007
                  
                     Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné nebo ořechové protlaky (pyré) a ovocné nebo ořechové pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     ex ex 2008
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ořechy, bez přídavku cukru nebo alkoholu
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, v níž hodnota všech použitých nepůvodních materiálů čísla 1202  nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Arašídové máslo; směsi z obilovin; palmová jádra; kukuřice
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, v níž hodnota všech použitých nepůvodních materiálů čísla 1202  nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní, kromě ovoce a ořechů vařených jinak než v páře nebo vodě, bez přídavku cukru, zmrazené
                              
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     2009
                  
                     Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 21
                  
                     Různé jedlé přípravky; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     2101
                  
                     Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž veškerá použitá káva čísla 0901  musí být zcela získaná
                              
                  
                      
                  
                     2103
                  
                     Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít hořčičnou mouku a moučku nebo hotovou hořčici
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Hořčičná mouka a připravená hořčice
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                  
                      
                  
                     ex ex 2104
                  
                     Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě upravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002  až 2005
                  
                      
                  
                     2106
                  
                     Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 22
                  
                     Nápoje, lihoviny a ocet; kromě:
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány
                              
                  
                      
                  
                     2202
                  
                     Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     2207
                  
                     Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 1005 , 1007 , 1703 , 2207  nebo 2208 , a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány
                              
                  
                      
                  
                     2208
                  
                     Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny:
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 1703  nebo 2207
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 2207  nebo 2208  a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány
                              
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 23
                  
                     Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex ex 2301
                  
                     Velrybí moučka; moučky, šroty a pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání
                  
                     Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 02 a 03 musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     ex ex 2303
                  
                     Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrovanou vodu z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40 % hmotnostních
                  
                     Výroba, v níž veškerá použitá kukuřice musí být zcela získána
                  
                      
                  
                     ex ex 2306
                  
                     Pokrutiny z oliv a jiné pevné zbytky po extrakci olivového oleje, s obsahem převyšujícím 3 % olivového oleje
                  
                     Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     ex ex 2308
                  
                     Ostatní
                  
                     Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané
                  
                      
                  
                     2309
                  
                     Přípravky používané k výživě zvířat:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej
                              
                  
                     Výroba, ve které hodnota všech použitých obilovin kapitoly 10 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu a použitý cukr, melasa, maso nebo mléko musí být původní a
                     
                                 —
                              
                                 všechny použité materiály kapitoly 03 musí být zcela získány
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba, ve které:
                     
                                 —
                              
                                 všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko musí být původní a
                              
                     
                                 —
                              
                                 všechny použité materiály kapitoly 03 musí být zcela získány
                              
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 24
                  
                     Tabák a vyrobené tabákové náhražky; kromě:
                  
                     Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány
                  
                      
                  
                     2402
                  
                     Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
                  
                     Výroba, v níž nejméně 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401  musí být původních
                  
                      
                  
                     ex ex 2403
                  
                     Tabák ke kouření
                  
                     Výroba, v níž nejméně 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401  musí být původních
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 25
                  
                     Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály; vápno a cement; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex ex 2504
                  
                     Přírodní krystalický grafit s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletý
                  
                     Obohacení obsahu uhlíku, čištění a mletí surového krystalického grafitu
                  
                      
                  
                     ex ex 2515
                  
                     Mramor, rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, o tloušťce nepřesahující 25 cm
                  
                     Řezání mramoru (též rozřezaného) o tloušťce přesahující 25 cm, pilou nebo jinak
                  
                      
                  
                     ex ex 2516
                  
                     Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, o tloušťce nepřesahující 25 cm
                  
                     Řezání kamene (též rozřezaného) o tloušťce přesahující 25 cm, pilou nebo jinak
                  
                      
                  
                     ex ex 2518
                  
                     Kalcinovaný dolomit
                  
                     Kalcinace nekalcinovaného dolomitu
                  
                      
                  
                     ex ex 2519
                  
                     Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) v hermeticky uzavřených kontejnerech, a oxid hořečnatý, též čistý, jiný než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézie
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)
                  
                      
                  
                     ex ex 2520
                  
                     Sádry speciálně připravené pro zubní lékařství
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex ex 2524
                  
                     Přírodní osinková (azbestová) vlákna
                  
                     Výroba z azbestového koncentrátu
                  
                      
                  
                     ex ex 2525
                  
                     Slídový prach
                  
                     Mletí slídy nebo slídového odpadu
                  
                      
                  
                     ex ex 2530
                  
                     Barevné hlinky, kalcinované nebo ve formě prášku
                  
                     Kalcinace nebo mletí barevných hlinek
                  
                      
                  
                     Kapitola 26
                  
                     Rudy kovů, strusky a popely
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 27
                  
                     Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex ex 2707
                  
                     Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, přičemž se tyto oleje podobají minerálním olejům získaným destilací vysokoteplotního uhelného dehtu, z nichž více než 65 % objemu předestiluje při teplotě do 250 °C (včetně směsí lakového benzinu a benzolu), k použití jako energetická nebo topná paliva
                  
                     Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (72)
                     
                     nebo
                     ostatní úkony, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex ex 2709
                  
                     Surové oleje ze živičných nerostů
                  
                     Destruktivní destilace živičných materiálů
                  
                      
                  
                     2710
                  
                     Minerální oleje a oleje ze živičných materiálů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných materiálů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje
                  
                     Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (73)
                     
                     nebo
                     ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     2711
                  
                     Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky
                  
                     Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (74)
                     
                     nebo
                     ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     2712
                  
                     Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené
                  
                     Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (75)
                     
                     nebo
                     ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     2713
                  
                     Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
                  
                     Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (76)
                     
                     nebo
                     ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     2714
                  
                     Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltové horniny
                  
                     Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (77)
                     
                     nebo
                     ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     2715
                  
                     Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)
                  
                     Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (78)
                     
                     nebo
                     ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 28
                  
                     Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 2805
                  
                     Smíšený kov „Mischmetall“
                  
                     Výroba elektrolytickou nebo termální cestou, při které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex ex 2811
                  
                     Oxid sírový
                  
                     Výroba z oxidu siřičitého
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 2833
                  
                     Síran hlinitý
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex ex 2840
                  
                     Perboritan sodíku
                  
                     Výroba z pentahydrátu tetraboritanu disodného
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 2852
                  
                     
                                 –
                              
                                 Sloučeniny rtuti vnitřních etherů a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909  však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Sloučeniny rtuti nukleových kyselin a jejich soli, též chemicky definované; ostatní heterocyklické sloučeniny rtuti
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2852 , 2932 , 2933  a 2934  však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002  nebo 3006 ; certifikované referenční materiály
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 29
                  
                     Organické chemikálie; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 2901
                  
                     Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná paliva
                  
                     Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (79)
                     
                     nebo
                     ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex ex 2902
                  
                     Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva
                  
                     Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (80)
                     
                     nebo
                     ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex ex 2905
                  
                     Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a ethanolu
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 2905 . Lze však použít kovové alkoholáty tohoto čísla za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     2915
                  
                     Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2915  a 2916  však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 2932
                  
                     
                                 –
                              
                                 Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909  však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     2933
                  
                     Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932  a 2933  však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     2934
                  
                     Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 , 2933  a 2934  však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 2939
                  
                     Koncentráty makové slámy obsahující nejméně 50 % hmotnostních alkaloidů
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 30
                  
                     Farmaceutické výrobky; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     3001
                  
                     Žlázy a jiné orgány k organoterapeutickým účelům, sušené, též v prášku; výtažky ze žláz nebo jiných orgánů nebo z jejich výměšků k organoterapeutickým účelům; heparin a jeho soli; jiné lidské nebo živočišné látky připravené k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                  
                      
                  
                     3002
                  
                     Lidská krev; zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; antiséra a ostatní krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní sloučeniny s karboxyimidovou funkcí (včetně sacharinu a jeho solí) a sloučeniny s iminovou funkcí, ve formě peptidů a proteinů, které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní hormony, prostaglandiny, tromboxany a leukotrieny, přírodní nebo reprodukované syntézou, ve formě peptidů a proteinů (jiné než zboží čísla 2937 ), které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů; jejich deriváty a strukturní analoga, včetně polypeptidů s modifikovaným řetězcem, používané zejména jako hormony, ve formě peptidů a proteinů (jiné než zboží čísla 2937 ), které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy), obsahující ve struktuře nekondenzovaný imidazolový kruh (též hydrogenovaný), ve formě peptidů a proteinů, které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932  a 2933  však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní nukleové kyseliny a jejich soli, též chemicky definované, ve formě peptidů a proteinů, které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů; ostatní heterocyklické sloučeniny ve formě peptidů a proteinů, které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 , 2933  a 2934  však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní polyethery v primárních formách, ve formě peptidů a proteinů, které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů
                              
                  
                     Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                  
                     3003  a 3004
                  
                     Léky (kromě zboží čísel 3002 , 3005  nebo 3006 ):
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 3003
                  
                      
                  
                     ex ex 3006
                  
                     
                                 –
                              
                                 Farmaceutický odpad specifikovaný v poznámce 4 písm. k) k této kapitole
                              
                  
                     Původ produktu v jeho původním zařazení se ponechává
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Sterilní adhézní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství, též absorbovatelné:
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 z plastu
                              
                  
                     Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 z tkaniny
                              
                  
                     Výroba z (81):
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                                 nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Zařízení rozpoznatelná pro stomické použití
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 31
                  
                     Hnojiva; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 3105
                  
                     Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; ostatní hnojiva; výrobky této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, kromě:
                     
                                 —
                              
                                 dusičnanu sodného
                              
                     
                                 —
                              
                                 kyanamidu vápenného
                              
                     
                                 —
                              
                                 síranu draselného
                              
                     
                                 —
                              
                                 síranu hořečnatodraselnatého
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex Kapitola 32
                  
                     Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 3201
                  
                     Taniny a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty
                  
                     Výroba z taninových výtažků rostlinného původu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     3205
                  
                     Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole (82)
                     
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3203 , 3204  a 3205 . Lze však použít materiály čísla 3205  za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex Kapitola 33
                  
                     Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     3301
                  
                     Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně materiálů jiné „skupiny“ tohoto čísla (83). Lze však použít materiály stejné skupiny jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex Kapitola 34
                  
                     Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry, kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 3403
                  
                     Mazací prostředky obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
                  
                     Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (84)
                     
                     nebo
                     ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     3404
                  
                     Umělé vosky a připravené vosky:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Na bázi parafinu, minerálních vosků, vosků ze živičných nerostů, parafínového gáče nebo volného vosku
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě:
                     
                                 —
                              
                                 hydrogenovaných olejů, které mají charakter vosků čísla 1516 ,
                              
                     
                                 —
                              
                                 mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo technických mastných alkoholů, které mají charakter vosků čísla 3823 , a
                              
                     
                                 —
                              
                                 materiálů čísla 3404
                              
                     Tyto materiály však lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex Kapitola 35
                  
                     Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     3505
                  
                     Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Etherifikované a esterifikované škroby
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3505
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 1108
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 3507
                  
                     Připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     Kapitola 36
                  
                     Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex Kapitola 37
                  
                     Fotografické nebo kinematografické zboží; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     3701
                  
                     Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; ploché filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované, též v kazetách:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Film pro okamžitou barevnou fotografii, v kazetách
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 3701  a 3702 . Lze však použít materiály čísla 3702  za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 3701  a 3702 . Lze však použít materiály čísla 3701  nebo 3702  za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     3702
                  
                     Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích, citlivé, neexponované
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 3701  a 3702
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     3704
                  
                     Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka a textilie, exponované, avšak nevyvolané
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3701  až 3704
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex Kapitola 38
                  
                     Různé chemické výrobky; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 3801
                  
                     
                                 –
                              
                                 Koloidní grafit v olejové suspenzi a polokoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 grafit ve formě pasty ve směsi s minerálním olejem, která obsahuje více než 30 % hmotnostních grafitu
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3403  nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 3803
                  
                     Tallový olej, rafinovaný
                  
                     Rafinace surového tallového oleje
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 3805
                  
                     Sulfátové terpentýnové silice, čištěné
                  
                     Čištění surových sulfátových terpentýnových silic destilací nebo rafinací
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 3806
                  
                     Estery pryskyřic
                  
                     Výroba z pryskyřičných kyselin
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 3807
                  
                     Dřevná smola (smola z dřevného dehtu)
                  
                     Destilace dřevného dehtu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     3808
                  
                     Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (např. sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     3809
                  
                     Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     3810
                  
                     Přípravky na moření kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení naměkko, pájení natvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     3811
                  
                     Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva, pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Připravená aditiva pro mazací oleje, obsahující minerální oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811  nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     3812
                  
                     Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     3813
                  
                     Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     3814
                  
                     Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     3818
                  
                     Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     3819
                  
                     Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     3820
                  
                     Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex ex 3821
                  
                     Připravené živné půdy pro vyživování mikroorganismů (včetně virů apod.) nebo rostlinných, lidských nebo živočišných buněk
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     3822
                  
                     Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002  nebo 3006 ; certifikované referenční materiály
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     3823
                  
                     Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Technické mastné alkoholy
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3823
                  
                      
                  
                     3824
                  
                     Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Následující výrobky tohoto čísla:
                              
                     
                                 – –
                              
                                 Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných výrobků
                              
                     
                                 – –
                              
                                 Naftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery
                              
                     
                                 – –
                              
                                 Sorbitol, jiný než čísla 2905
                              
                     
                                 – –
                              
                                 Ropné sulfonáty, kromě ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo etanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů ze živičných nerostů a jejich soli
                              
                     
                                 – –
                              
                                 Iontoměniče
                              
                     
                                 – –
                              
                                 Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice
                              
                     
                                 – –
                              
                                 Alkalický oxid železa k čištění plynu
                              
                     
                                 – –
                              
                                 Zředěná čpavková voda a upotřebený oxid, získané při čištění svítiplynu
                              
                     
                                 – –
                              
                                 Sulfonaftenové kyseliny, jejich soli nerozpustné ve vodě a jejich estery
                              
                     
                                 – –
                              
                                 Přiboudlina a Dippelův olej
                              
                     
                                 – –
                              
                                 Směsi solí s různými anionty
                              
                     
                                 – –
                              
                                 Kopírovací pasty na bázi želatiny, též na papírové nebo textilní podložce
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     3826
                  
                     Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných materiálů
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     3901  až 3915
                  
                     Plasty v primárních formách, odpady, úlomky a odřezky z plastů; kromě čísel ex 3907  a 3912 , pro která jsou pravidla stanovena níže:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Produkty adiční homopolymerace, ve kterých jeden monomer tvoří více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymeru
                              
                  
                     Výroba, ve které:
                     
                                 —
                              
                                 hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (85)
                                 
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (86)
                     
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 3907
                  
                     
                                 –
                              
                                 Kopolymer vyrobený z polykarbonátu a akrylonitril-butadien-styrenového kopolymeru (ABS)
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu (87)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Polyester
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu, a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabromo-(bisfenolu A)
                  
                      
                  
                     3912
                  
                     Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách
                  
                     Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     3916  až 3919
                  
                     Polotovary a výrobky z plastů
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                  
                     3920  (88)
                     
                  
                     Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, nelehčené a nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                     3921  až 3926
                  
                     Výrobky z plastů
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex Kapitola 40
                  
                     Kaučuk a výrobky z něj; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     4005
                  
                     Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů, kromě přírodního kaučuku, nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     4012
                  
                     Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z kaučuku:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Protektorované pneumatiky, komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, z kaučuku
                              
                  
                     Protektorování použitých pneumatik
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 4011  a 4012
                  
                      
                  
                     ex ex 4017
                  
                     Výrobky z tvrdého kaučuku
                  
                     Výroba z tvrdého kaučuku
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 41
                  
                     Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex ex 4102
                  
                     Surové kůže ovčí nebo jehněčí, odchlupené
                  
                     Odstranění vlny z neodchlupených ovčích či jehněčích kůží
                  
                      
                  
                     4104  až 4106
                  
                     Kůže a kožky vyčiněné nebo zpracované na crust, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené
                  
                     Činění předčiněné kůže
                     nebo
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     4107 , 4112  a 4113
                  
                     Usně po vyčinění nebo poločinění (crust) dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 4104  až 4113
                  
                      
                  
                     ex ex 4114
                  
                     Lakové usně nebo lakové- laminované usně; metalizované usně
                  
                     Výroba z materiálů čísel 4104  až 4106 , 4107 , 4112  nebo 4113  za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     Kapitola 42
                  
                     Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 43
                  
                     Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex ex 4302
                  
                     Vyčiněné nebo upravené kožešiny, sešité:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Díly, kříže a podobné formy
                              
                  
                     Bělení nebo barvení a stříhání a sešití jednotlivých nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin
                  
                      
                  
                     4303
                  
                     Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin
                  
                     Výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 44
                  
                     Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex ex 4403
                  
                     Nahrubo opracované dřevo
                  
                     Výroba ze surového dřeva, též odkorněného nebo pouze částečně nahrubo opracovaného
                  
                      
                  
                     ex ex 4407
                  
                     Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
                  
                     Hoblování, broušení pískem nebo spojování na koncích
                  
                      
                  
                     ex ex 4408
                  
                     Listy na dýhování (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky) a na překližky o tloušťce nepřesahující 6 mm, sesazované, a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce nepřesahující 6 mm, hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované
                  
                     Sesazování, hoblování, broušení pískem nebo spojování na koncích
                  
                      
                  
                     ex ex 4409
                  
                     Dřevo souvisle profilované podél jakékoli z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Broušené pískem nebo na koncích spojované
                              
                  
                     Broušení pískem nebo spojování na koncích
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Obruby a lišty
                              
                  
                     Lemování nebo lištování
                  
                      
                  
                     ex ex 4410  až ex ex 4413
                  
                     Obruby a lišty včetně tvarovaných lemů a jiných tvarovaných desek
                  
                     Lemování nebo lištování
                  
                      
                  
                     ex ex 4415
                  
                     Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly
                  
                     Výroba z prken neřezaných na míru
                  
                      
                  
                     ex ex 4416
                  
                     Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva
                  
                     Výroba ze štípaných dužin, které mají nařezané pouze dva základní povrchy
                  
                      
                  
                     ex ex 4418
                  
                     
                                 –
                              
                                 Výrobky stavebního truhlářství a tesařství
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít dřevěné voštinové desky a šindele („shingles“ a „shakes“)
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Obruby a lišty
                              
                  
                     Lemování nebo lištování
                  
                      
                  
                     ex ex 4421
                  
                     Štěpiny pro zápalky; dřevěné kolíky nebo zarážky pro obuv
                  
                     Výroba ze dřeva kteréhokoli čísla, kromě protahovaného dřeva čísla 4409
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 45
                  
                     Korek a korkové výrobky; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     4503
                  
                     Výrobky z přírodního korku
                  
                     Výroba z korku čísla 4501
                  
                      
                  
                     Kapitola 46
                  
                     Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     Kapitola 47
                  
                     Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 48 (89)
                     
                  
                     Papír, kartón a lepenka; výrobky z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex ex 4811
                  
                     Papír, kartón a lepenka, pouze linkované nebo čtverečkované
                  
                     Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
                  
                      
                  
                     4816
                  
                     Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809 ), rozmnožovací blány nebo ofsetové desky, z papíru, též v krabicích
                  
                     Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
                  
                      
                  
                     4817
                  
                     Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, náprsní tašky a psací soupravy, obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     ex ex 4818
                  
                     Toaletní papír
                  
                     Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
                  
                      
                  
                     ex ex 4819
                  
                     Kartóny, bedny, krabice, pytle a jiné obaly z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     ex ex 4820
                  
                     Složky dopisních papírů
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex ex 4823
                  
                     Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané na určitý rozměr nebo tvar
                  
                     Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 49
                  
                     Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     4909
                  
                     Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 4909  a 4911
                  
                      
                  
                     4910
                  
                     Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Kalendáře „věčného“ typu nebo s výměnnými bloky na základně jiné než z papíru, kartonu nebo lepenky
                              
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 4909  a 4911
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 50
                  
                     Hedvábí; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex ex 5003
                  
                     Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu), mykaný nebo česaný
                  
                     Mykání nebo česání hedvábného odpadu
                  
                      
                  
                     5004  až ex ex 5006
                  
                     Hedvábné nitě a příze spředené z hedvábného odpadu
                  
                     Výroba z (90):
                     
                                 —
                              
                                 surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 jiných přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 papírenských materiálů
                              
                  
                      
                  
                     5007
                  
                     Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Obsahující kaučukové nitě
                              
                  
                     Výroba z jednoduché příze (91)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z (92):
                     
                                 —
                              
                                 kokosových nití,
                              
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 papíru
                              
                     nebo
                     potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 51
                  
                     Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     5106  až 5110
                  
                     Vlněná příze, příze z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo žíní
                  
                     Výroba z (93):
                     
                                 —
                              
                                 surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 papírenských materiálů
                              
                  
                      
                  
                     5111  až 5113
                  
                     Tkaniny z vlny, jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Obsahující kaučukové nitě
                              
                  
                     Výroba z jednoduché příze (94)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z (95):
                     
                                 —
                              
                                 kokosových nití,
                              
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 papíru
                              
                     nebo
                     potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 52
                  
                     Bavlna; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     5204  až 5207
                  
                     Bavlněná příze a nitě
                  
                     Výroba z (96):
                     
                                 —
                              
                                 surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 papírenských materiálů
                              
                  
                      
                  
                     5208  až 5212
                  
                     Bavlněné tkaniny:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Obsahující kaučukové nitě
                              
                  
                     Výroba z jednoduché příze (97)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z (98):
                     
                                 —
                              
                                 kokosových nití,
                              
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 papíru
                              
                     nebo
                     potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 53
                  
                     Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     5306  až 5308
                  
                     Nitě z ostatních rostlinných textilních vláken; papírové nitě
                  
                     Výroba z (99):
                     
                                 —
                              
                                 surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 papírenských materiálů
                              
                  
                      
                  
                     5309  až 5311
                  
                     Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Obsahující kaučukové nitě
                              
                  
                     Výroba z jednoduché příze (100)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z (101):
                     
                                 —
                              
                                 kokosových nití,
                              
                     
                                 —
                              
                                 jutových vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 papíru
                              
                     nebo
                     potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     5401  až 5406
                  
                     Nitě, nitě z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) a nitě z chemických nekonečných vláken
                  
                     Výroba z (102):
                     
                                 —
                              
                                 surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 papírenských materiálů
                              
                  
                      
                  
                     5407  a 5408
                  
                     Tkaniny z nití z chemických nekonečných vláken:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Obsahující kaučukové nitě
                              
                  
                     Výroba z jednoduché příze (103)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z (104):
                     
                                 —
                              
                                 kokosových nití,
                              
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 papíru
                              
                     nebo
                     potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     5501  až 5507
                  
                     Chemická střižová vlákna
                  
                     Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                  
                      
                  
                     5508  až 5511
                  
                     Příze a šicí nitě z chemických střižových vláken
                  
                     Výroba z (105):
                     
                                 —
                              
                                 surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 papírenských materiálů
                              
                  
                      
                  
                     5512  až 5516
                  
                     Tkaniny z chemických střižových vláken:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Obsahující kaučukové nitě
                              
                  
                     Výroba z jednoduché příze (106)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z (107):
                     
                                 —
                              
                                 kokosových nití,
                              
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 papíru
                              
                     nebo
                     potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 56
                  
                     Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; kromě:
                  
                     Výroba z (108):
                     
                                 —
                              
                                 kokosových nití,
                              
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 papírenských materiálů
                              
                  
                      
                  
                     5602
                  
                     Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Vpichovaná plsť
                              
                  
                     Výroba z (109):
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                              
                     Nicméně:
                     
                                 —
                              
                                 nitě z nekonečných vláken z polypropylenu čísla 5402 ,
                              
                     
                                 —
                              
                                 polypropylenová vlákna čísla 5503  nebo 5506 , nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 kabel z nekonečných vláken z polypropylenu čísla 5501 ,
                              
                     jejichž délková hmotnost pro každé nekonečné vlákno nebo vlákno je nižší než 9 decitex, mohou být použita za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z (110):
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken vyrobených z kaseinu nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                              
                  
                      
                  
                     5604
                  
                     Kaučukové nitě a šňůry pokryté textilem; textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel 5404  nebo 5405 , impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Kaučukové nitě a šňůry, potažené textilem
                              
                  
                     Výroba z kaučukových nití nebo šňůr, nepotažených textilem
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z (111):
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 papírenských materiálů
                              
                  
                      
                  
                     5605
                  
                     Metalizované nitě, též ovinuté, představující textilní nitě, pásky nebo podobné tvary čísel 5404  nebo 5405 , kombinované s kovem ve formě nití, pásků nebo prášků nebo potažené kovem
                  
                     Výroba z (112):
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 papírenských materiálů
                              
                  
                      
                  
                     5606
                  
                     Ovinuté nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404  nebo 5405 , ovinuté (jiné než čísla 5605  a jiné než ovinuté žíněné nitě); žinylkové nitě (včetně povločkované žinylkové nitě); řetízkové nitě
                  
                     Výroba z (113):
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 papírenských materiálů
                              
                  
                      
                  
                     Kapitola 57
                  
                     Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Z vpichované plsti
                              
                  
                     Výroba z (114):
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                              
                     Nicméně:
                     
                                 —
                              
                                 nitě z nekonečných vláken z polypropylenu čísla 5402 ,
                              
                     
                                 —
                              
                                 polypropylenová vlákna čísla 5503  nebo 5506 , nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 kabel z nekonečných vláken z polypropylenu čísla 5501 ,
                              
                     jejichž délková hmotnost pro každé nekonečné vlákno nebo vlákno je nižší než 9 decitex, mohou být použita za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     Jutovou tkaninu lze použít jako podložku
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Z jiné plsti
                              
                  
                     Výroba z (115):
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z (116):
                     
                                 —
                              
                                 kokosových nebo jutových nití,
                              
                     
                                 —
                              
                                 nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken
                              
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání
                              
                     Jutovou tkaninu lze použít jako podložku.
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 58
                  
                     Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky; kromě:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Kombinované s kaučukovou nití
                              
                  
                     Výroba z jednoduché příze (117)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z (118):
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                              
                     nebo
                     potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     5805
                  
                     Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou vypracované tapiserie (například stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též zcela zhotovené
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     5810
                  
                     Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     5901
                  
                     Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky
                  
                     Výroba z příze
                  
                      
                  
                     5902
                  
                     Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového vlákna:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 obsahující nejvýše 90 % hmotnostních textilních materiálů
                              
                  
                     Výroba z příze
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                  
                      
                  
                     5903
                  
                     Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902
                  
                     Výroba z příze
                     nebo
                     potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     5904
                  
                     Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo povlaku na textilní podložce, též přiříznuté do tvaru
                  
                     Výroba z příze (119)
                     
                  
                      
                  
                     5905
                  
                     Textilní tapety:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované kaučukem, plasty nebo jinými materiály
                              
                  
                     Výroba z příze
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z (120):
                     
                                 —
                              
                                 kokosových nití,
                              
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                              
                     nebo
                     potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     5906
                  
                     Pogumované textilie, jiné než čísla 5902 :
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Pletené nebo háčkované textilie
                              
                  
                     Výroba z (121):
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní textilie vyrobené z nití ze syntetických nekonečných vláken, obsahující více než 90 % hmotnostních textilních materiálů
                              
                  
                     Výroba z chemických materiálů
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z příze
                  
                      
                  
                     5907
                  
                     Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilie
                  
                     Výroba z příze
                     nebo
                     potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     5908
                  
                     Textilní knoty tkané, spletené nebo pletené, pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnované:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Žárové punčošky, impregnované
                              
                  
                     Výroba z dutého úpletu pro žárové punčošky
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     5909  až 5911
                  
                     Textilní výrobky a zboží pro technické účely:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Lešticí kotouče nebo kruhy jiné než z plsti čísla 5911
                              
                  
                     Výroba z příze nebo odpadní textilie či hadrů čísla 6310
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Tkaniny, běžně používané v papírenství nebo pro podobné technické účely, též plstěné, též impregnované nebo potažené, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, jednoduše nebo násobně tkané nebo násobně tkané na plocho na osnově nebo na útku čísla 5911
                              
                  
                     Výroba z (122):
                     
                                 —
                              
                                 kokosových nití,
                              
                     
                                 —
                              
                                 těchto materiálů:
                                 
                                             —
                                          
                                             polytetrafluoroetylenové příze (123),
                                          
                                 
                                             —
                                          
                                             násobné polyamidové příze, povrstvené, impregnované nebo potažené fenolickou pryskyřicí,
                                          
                                 
                                             —
                                          
                                             příze ze syntetických textilních vláken z aromatických polyamidů, získaných polykondenzací m- fenylendiaminu a kyseliny isoftalové,
                                          
                                 
                                             —
                                          
                                             polytetrafluoroetylenového monofilu (124),
                                          
                                 
                                             —
                                          
                                             příze ze syntetických textilních vláken z poly(p-fenylen-tereftaldehydu),
                                          
                                 
                                             —
                                          
                                             příze ze skleněných vláken povrstvené fenolovou pryskyřicí a opředené akrylovou přízí (125),
                                          
                                 
                                             —
                                          
                                             kopolyesterového monofilu z polyesteru a pryskyřice tereftalové kyseliny a 1,4-cyklohexandiethanolu a kyseliny isoftalové,
                                          
                                 
                                             —
                                          
                                             přírodních vláken,
                                          
                                 
                                             —
                                          
                                             chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo
                                          
                                 
                                             —
                                          
                                             chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                                          
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z (126):
                     
                                 —
                              
                                 kokosových nití,
                              
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                              
                  
                      
                  
                     Kapitola 60
                  
                     Pletené nebo háčkované textilie
                  
                     Výroba z (127):
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                              
                  
                      
                  
                     Kapitola 61 (128)
                     
                  
                     Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Získané sešitím nebo jiným spojením dvou či více kusů pletené nebo háčkované textilie, které byly buď nastříhány do tvaru, nebo jejichž tvar byl získán přímo
                              
                  
                     Výroba z příze (129)
                         (130)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z (131):
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                              
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 62 (132)
                     
                  
                     Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované; kromě:
                  
                     Výroba z příze (133)
                         (134)
                     
                  
                      
                  
                     ex ex 6202 , ex ex 6204 , ex ex 6206 , ex ex 6209  a ex ex 6211
                  
                     Dámské, dívčí a kojenecké oděvy a oděvní doplňky pro kojence, vyšívané
                  
                     Výroba z příze (135)
                     
                     nebo
                     výroba z nevyšívané textilie za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu (136)
                     
                  
                      
                  
                     ex ex 6210  a ex ex 6216
                  
                     Ohnivzdorné vybavení z textilií potažených fólií z hliníkovaného polyesteru
                  
                     Výroba z příze (137)
                     
                     nebo
                     výroba z nepovrstvené textilie za předpokladu, že hodnota použité nepovrstvené textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu (138)
                     
                  
                      
                  
                     6213  a 6214
                  
                     Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Vyšívané
                              
                  
                     Výroba z nebělené jednoduché příze (139)
                         (140)
                     
                     nebo
                     výroba z nevyšívané textilie za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu (141)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z nebělené jednoduché příze (142)
                         (143)
                     
                     nebo
                     zhotovení, po němž následuje potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné textilie čísel 6213  a 6214  nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     6217
                  
                     Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212 :
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Vyšívané
                              
                  
                     Výroba z příze (144)
                     
                     nebo
                     výroba z nevyšívané textilie za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu (145)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ohnivzdorné vybavení z textilií potažených fólií z hliníkovaného polyesteru
                              
                  
                     Výroba z příze (146)
                     
                     nebo
                     výroba z nepovrstvené textilie za předpokladu, že hodnota použité nepovrstvené textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu (147)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Výztuhy límců a manžet, vystříhané
                              
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z příze (148)
                     
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 63
                  
                     Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     6301  až 6304
                  
                     Přikrývky, plédy, ložní prádlo atd.; záclony atd.; ostatní bytové textilie:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Z plsti, z netkaných textilií
                              
                  
                     Výroba z (149):
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní:
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 – –
                              
                                 Vyšívané
                              
                  
                     Výroba z nebělené jednoduché příze (150)
                         (151)
                     
                     nebo
                     výroba z nevyšívané textilie (jiné než pletené nebo háčkované) za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 – –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z nebělené jednoduché příze (152)
                         (153)
                     
                  
                      
                  
                     6305
                  
                     Pytle a pytlíky k balení zboží
                  
                     Výroba z (154):
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken,
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                              
                  
                      
                  
                     6306
                  
                     Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; stany; plachty pro lodě, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempinkové výrobky:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Z netkaných textilií
                              
                  
                     Výroba z (155)
                         (156):
                     
                                 —
                              
                                 přírodních vláken nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z nebělené jednoduché příze (157)
                         (158)
                     
                  
                      
                  
                     6307
                  
                     Ostatní zcela zhotovené výrobky, včetně střihových šablon
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     6308
                  
                     Soupravy sestávající z tkaniny a nitě, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro drobný prodej
                  
                     Každá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Nepůvodní předměty však mohou být do souprav zařazeny za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu
                  
                      
                  
                     6401
                  
                     Nepromokavá obuv se zevní podešví a se svrškem z kaučuku nebo z plastů, jejíž svršek není k podešvi připevněn ani s ní spojen šitím, přinýtováním, přibitím hřebíčky, přišroubováním, přibitím kolíky nebo podobným způsobem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 s celní hodnotou vyšší než 10 EUR
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě svršků spojených se stélkou nebo jinou částí spodku čísla 6406
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 s celní hodnotou 10 EUR nebo nižší
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a svršky čísla 6406
                  
                      
                  
                     6402
                  
                     Ostatní obuv se zevní podešví a svrškem z kaučuku nebo plastů
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 s celní hodnotou vyšší než 8 EUR
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě svršků spojených se stélkou nebo jinou částí spodku čísla 6406
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 s celní hodnotou 8 EUR nebo nižší
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a svršky čísla 6406
                  
                      
                  
                     6403
                  
                     Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 s celní hodnotou vyšší než 24 EUR
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě svršků spojených se stélkou nebo jinou částí spodku čísla 6406
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 s celní hodnotou 24 EUR nebo nižší
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a svršky čísla 6406
                  
                      
                  
                     6404
                  
                     Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z textilních materiálů
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 s celní hodnotou vyšší než 13 EUR
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě svršků spojených se stélkou nebo jinou částí spodku čísla 6406
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 s celní hodnotou 13 EUR nebo nižší
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a svršky čísla 6406
                  
                      
                  
                     6405
                  
                     Ostatní obuv
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 s celní hodnotou vyšší než 9 EUR
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě svršků spojených se stélkou nebo jinou částí spodku čísla 6406
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 s celní hodnotou 9 EUR nebo nižší
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a svršky čísla 6406
                  
                      
                  
                     6406
                  
                     Části a součásti obuvi (včetně svršků, též spojených s podešvemi, jinými než zevními); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky, a jejich části a součásti
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 65
                  
                     Pokrývky hlavy a jejich části a součásti; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     6505
                  
                     Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilních materiálů, v metráži (ne však v pásech), též podšívané nebo zdobené; síťky na vlasy z jakéhokoliv materiálu, též podšívané nebo zdobené
                  
                     Výroba z příze nebo textilních vláken (159)
                     
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 66
                  
                     Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     6601
                  
                     Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních deštníků a podobných deštníků)
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     Kapitola 67
                  
                     Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 68
                  
                     Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex ex 6802
                  
                     Mramor, travertin a alabastr
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 2515
                  
                      
                  
                     ex ex 6803
                  
                     Výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice
                  
                     Výroba z opracované břidlice
                  
                      
                  
                     ex ex 6812
                  
                     Výrobky z osinku (azbestu); výrobky ze směsí na bázi osinku (azbestu) nebo ze směsi na bázi osinku (azbestu) a uhličitanu hořečnatého
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                  
                      
                  
                     ex ex 6814
                  
                     Výrobky ze slídy, včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy, též na podložce z papíru, kartónu, lepenky nebo jiných materiálů
                  
                     Výroba ze zpracované slídy (včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy)
                  
                      
                  
                     Kapitola 69
                  
                     Keramické výrobky
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 70
                  
                     Sklo a skleněné výrobky; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex ex 7003 , ex ex 7004  a ex ex 7005
                  
                     Sklo s nereflexní vrstvou
                  
                     Výroba z materiálů čísla 7001
                  
                      
                  
                     7006
                  
                     Sklo čísel 7003 , 7004  nebo 7005 , ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak opracované, avšak nezarámované ani nespojované s jinými materiály:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Skleněné substráty, povrstvené slabou dielektrickou fólií, polovodičového stupně v souladu s normami SEMII (160)
                                 
                              
                  
                     Výroba z nepovrstveného skleněného substrátu čísla 7006
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z materiálů čísla 7001
                  
                      
                  
                     7007
                  
                     Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla
                  
                     Výroba z materiálů čísla 7001
                  
                      
                  
                     7008
                  
                     Izolační jednotky z několika skleněných tabulí
                  
                     Výroba z materiálů čísla 7001
                  
                      
                  
                     7009
                  
                     Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek
                  
                     Výroba z materiálů čísla 7001
                  
                      
                  
                     7010
                  
                     Demižóny, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zavařovací sklenice; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     nebo
                     broušení skleněných výrobků za předpokladu, že hodnota použitých nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     7013
                  
                     Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, skleněné výrobky pro vnitřní výzdobu nebo pro podobné účely (jiné než zboží čísel 7010  nebo 7018 )
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     nebo
                     broušení skleněných výrobků za předpokladu, že hodnota použitých nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     nebo
                     ruční dekorování (kromě zdobení sítotiskem) ručně foukaných skleněných výrobků, za předpokladu, že celková hodnota použitých ručně foukaných skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex ex 7019
                  
                     Výrobky (jiné než příze) ze skleněných vláken
                  
                     Výroba z:
                     
                                 —
                              
                                 nebarvených pramenů, rovingů, příze nebo sekaných pramenů nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 skleněné vlny
                              
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 71
                  
                     Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex ex 7101
                  
                     Přírodní nebo uměle pěstované perly, tříděné a dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex ex 7102 , ex ex 7103  a ex ex 7104
                  
                     Opracované drahokamy nebo polodrahokamy (přírodní, syntetické nebo rekonstituované)
                  
                     Výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů
                  
                      
                  
                     7106 , 7108  a 7110
                  
                     Drahé kovy:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Netepané
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 7106 , 7108  a 7110
                     nebo
                     elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých kovů čísel 7106 , 7108  nebo 7110
                     nebo
                     slévání drahých kovů čísel 7106 , 7108  nebo 7110  navzájem nebo s obecnými kovy
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ve formě polotovarů nebo prachu
                              
                  
                     Výroba z netepaných drahých kovů
                  
                      
                  
                     ex ex 7107 , ex ex 7109  a ex ex 7111
                  
                     Kovy plátované drahými kovy, ve formě polotovarů
                  
                     Výroba z kovů plátovaných drahými kovy, netepaných
                  
                      
                  
                     7116
                  
                     Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     7117
                  
                     Bižuterie
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     nebo
                     výroba z částí obecných kovů, nepokovených ani napotažených drahými kovy za předpokladu, že hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 72
                  
                     Železo a ocel; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     7207
                  
                     Polotovary ze železa nebo nelegované oceli
                  
                     Výroba z materiálů čísel 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205  nebo 7206
                  
                      
                  
                     7208  až 7216
                  
                     Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli
                  
                     Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem nebo polotovarů čísel 7206  nebo 7207 .
                  
                      
                  
                     7217
                  
                     Dráty ze železa nebo nelegované oceli
                  
                     Výroba z polotovarů čísla 7207
                  
                      
                  
                     ex ex 7218 91  a ex ex 7218 99
                  
                     Polotovary
                  
                     Výroba z materiálů čísel 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205  nebo 7218  10
                  
                      
                  
                     7219  až 7222
                  
                     Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli
                  
                     Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem nebo polotovarů čísla 7218
                  
                      
                  
                     7223
                  
                     Dráty z nerezavějící oceli
                  
                     Výroba z polotovarů čísla 7218
                  
                      
                  
                     ex ex 7224 90
                  
                     Polotovary
                  
                     Výroba z materiálů čísel 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205  nebo 7224 10
                  
                      
                  
                     7225  až 7228
                  
                     Ploché válcované výrobky, tyče a pruty válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích; úhelníky, tvarovky a profily, z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli
                  
                     Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem nebo polotovarů čísel 7206 , 7207 , 7218  nebo 7224
                  
                      
                  
                     7229
                  
                     Dráty z ostatní legované oceli
                  
                     Výroba z polotovarů čísla 7224
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 73
                  
                     Výrobky ze železa nebo oceli; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex ex 7301
                  
                     Štětovnice
                  
                     Výroba z materiálů čísla 7206
                  
                      
                  
                     7302
                  
                     Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic
                  
                     Výroba z materiálů čísla 7206
                  
                      
                  
                     7304 , 7305  a 7306
                  
                     Trouby, trubky a duté profily, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
                  
                     Výroba z materiálů čísla 7206 , 7207 , 7218  nebo 7224
                  
                      
                  
                     ex ex 7307
                  
                     Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (ISO č. X5CrNiMo 1712), sestávající z několika částí
                  
                     Soustružení, vrtání, vystružování, řezání závitů, odstraňování otřepů a otryskávání (pískování) kovaných polotovarů, za předpokladu, že hodnota kovaných polotovarů nepřesahuje 35 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     7308
                  
                     Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406 ) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Nelze však použít svařované úhelníky, tvarovky a profily čísla 7301
                  
                      
                  
                     ex ex 7315
                  
                     Protismykové řetězy
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 7315  nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 74
                  
                     Měď a výrobky z ní; kromě:
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     7401
                  
                     Měděný kamínek (lech); cementová měď (srážená měď)
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     7402
                  
                     Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     7403
                  
                     Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené (surové):
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Rafinovaná měď
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Slitiny mědi a rafinovaná měď obsahující jiné prvky
                              
                  
                     Výroba z rafinované mědi, netvářené (surové) mědi nebo měděného odpadu či šrotu
                  
                      
                  
                     7404
                  
                     Měděný odpad a šrot
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     7405
                  
                     Předslitiny mědi
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     7413
                  
                     Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z mědi, elektricky neizolované
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt.
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 75
                  
                     Nikl a výrobky z něho; kromě:
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     7501  až 7503
                  
                     Niklový kamínek (lech), slinutý oxid nikelnatý a jiné meziprodukty metalurgie niklu; netvářený (surový) nikl; niklový odpad a šrot
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 76
                  
                     Hliník a výrobky z něho; kromě:
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     7601
                  
                     Netvářený (surový) hliník
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                              
                     nebo
                     výroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo odpadu a šrotu z hliníku
                  
                      
                  
                     7602
                  
                     Hliníkový odpad a šrot
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     7607  (161)
                     
                  
                     Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 7606
                  
                      
                  
                     7610  a 7614
                  
                     Hliníkové konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406 ) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky); hliníkové desky, tyče, profily, trubky a podobné výrobky, připravené pro použití v konstrukcích; splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex ex 7616
                  
                     Výrobky z hliníku jiné než jemné drátěné pletivo, látky, mřížoviny, síťoviny, pletiva, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu a plechová mřížovina z hliníku
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít jemné drátěné pletivo, látky, mřížoviny, síťoviny, pletiva, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu nebo plechovou mřížovinu z hliníku; a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     Kapitola 77
                  
                     Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému
                  
                      
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 78
                  
                     Olovo a výrobky z něho; kromě:
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     7801
                  
                     Netvářené (surové) olovo:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Rafinované olovo
                              
                  
                     Výroba z olova ve slitině se stříbrem nebo ze surového olova
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 7802
                  
                      
                  
                     7802
                  
                     Olověný odpad a šrot
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 79
                  
                     Zinek a výrobky z něho; kromě:
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     7901
                  
                     Netvářený (surový) zinek
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 7902
                  
                      
                  
                     7902
                  
                     Zinkový odpad a šrot
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 80
                  
                     Cín a výrobky z něho, kromě: kromě:
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     8001
                  
                     Netvářený (surový) cín
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 8002
                  
                      
                  
                     8002  a 8007
                  
                     Cínový odpad a šrot; ostatní výrobky z cínu
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     Kapitola 81
                  
                     Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní obecné kovy, tvářené; výrobky z nich
                              
                  
                     Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 82
                  
                     Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů; kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     8206
                  
                     Nástroje a nářadí dvou nebo více čísel 8202  až 8205 , v soupravách (sadách) pro drobný prodej
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísel 8202  až 8205 . Nástroje čísel 8202  až 8205  však mohou být začleněny do soupravy za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu
                  
                      
                  
                     8207
                  
                     Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a nářadí, též poháněné motorem, nebo pro obráběcí stroje (například na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších nebo vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení nebo šroubování), včetně průvlaků pro tažení nebo protlačování kovů a nástrojů na vrtání nebo sondáž při zemních pracích
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     8208
                  
                     Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                      
                  
                     ex ex 8211
                  
                     Nože s řeznou čepelí, též zoubkovanou (včetně zahradnických žabek), jiné než nože čísla 8208
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít čepele a rukojeti z obecných kovů
                  
                      
                  
                     8214
                  
                     Ostatní nožířské výrobky (například strojky na střihání vlasů, řeznické nebo kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolébací nože, nože na papír); soupravy (sady) a nástroje na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty)
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít rukojeti z obecných kovů
                  
                      
                  
                     8215
                  
                     Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní výrobky
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít rukojeti z obecných kovů
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 83
                  
                     Různé výrobky z obecných kovů kromě:
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                      
                  
                     ex ex 8302
                  
                     Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky pro budovy a zařízení pro automatické zavírání dveří
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Ostatní materiály čísla 8302  lze však použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex ex 8306
                  
                     Sošky a jiné ozdobné předměty z obecných kovů
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Ostatní materiály čísla 8306  lze však použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex Kapitola 84
                  
                     Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti; kromě:
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 8401
                  
                     Palivové články pro jaderné reaktory
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                  
                     8402
                  
                     Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak horkou vodu, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané „na přehřátou vodu“
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                  
                     8403  a ex ex 8404
                  
                     Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než čísla 8402 , a pomocná zařízení pro kotle k ústřednímu vytápění
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 8403  a 8404
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     8406
                  
                     Parní turbíny
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     8407
                  
                     Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     8408
                  
                     Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     8409
                  
                     Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s motory čísel 8407  nebo 8408
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     8411
                  
                     Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                  
                     8412
                  
                     Ostatní motory a pohony
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     ex ex 8413
                  
                     Objemová rotační čerpadla
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 8414
                  
                     Průmyslové ventilátory, fukary a podobné výrobky
                  
                     Výroba:
                     
                                 —
                              
                                 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                  
                     8415
                  
                     Klimatizační zařízení skládající se z motorem poháněného ventilátoru a ze zařízení pro změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně takových zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     8418
                  
                     Chladničky, mrazničky a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla jiná než klimatizační zařízení čísla 8415
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 8419
                  
                     Stroje pro zpracování dřeva, buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky
                  
                     Výroba, ve které:
                     
                                 —
                              
                                 hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů zařazených ve stejném čísle jako produkt nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                  
                     8420
                  
                     Kalandry nebo jiné válcovací stroje, jiné než stroje na válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje
                  
                     Výroba, ve které:
                     
                                 —
                              
                                 hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů zařazených ve stejném čísle jako produkt nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                  
                     8423
                  
                     Přístroje a zařízení k určování hmotnosti (kromě vah o citlivosti 5 cg nebo citlivějších), včetně váhových počítacích nebo kontrolních strojů; závaží pro váhy všech druhů
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     8424
                  
                     Mechanické přístroje (též ruční) ke stříkání, rozstřikování (rozmetávání) nebo rozprašování kapalin nebo prášků; hasicí přístroje, též s náplní; stříkací pistole a podobné přístroje; dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje
                  
                     Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                     8425  až 8428
                  
                     Zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
                  
                     Výroba, ve které:
                     
                                 —
                              
                                 hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8431  nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                  
                     8429
                  
                     Samohybné buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla, lopatové nakladače, dusadla a silniční válce:
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Silniční válce
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 –
                              
                                 Ostatní
                              
                  
                     Výroba, ve které:
                     
                                 —
                              
                                 hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8431  nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                  
                     8430
                  
                     Ostatní srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací stroje, pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněhové frézy
                  
                     Výroba, ve které:
                     
                                 —
                              
                                 hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8431  nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                  
                     ex ex 8431
                  
                     Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se silničními válci
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                  
                      
                  
                     8439
                  
                     Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) z vláknitého celulózového materiálu nebo pro výrobu nebo konečnou úpravu papíru, kartónu nebo lepenky
                  
                     Výroba, ve které:
                     
                                 —
                              
                                 hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a
                              
                     
                                 —
                              
                                 v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů zařazených ve stejném čísle jako produkt nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                              
                  
                     Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                  
                     8441
                  
                     Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů
                  
                     Výroba, ve které:
                     
                                 —
                              
                                 hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a
                              
                     
                                 —
                              
                       &n