Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1339 ze dne 4. srpna 2016 o změně a prodloužení platnosti rozhodnutí 2013/233/SZBP o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1339 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 212/111
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1339
   ze dne 4. srpna 2016
   o změně a prodloužení platnosti rozhodnutí 2013/233/SZBP o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 22. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/233/SZBP (1) o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya).
            
   
               (2)
            
               Dne 7. prosince 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/2276 (2) o změně rozhodnutí 2013/233/SZBP a prodloužení jeho platnosti do 21. února 2016.
            
   
               (3)
            
               Dne 15. února 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/207 (3) o změně rozhodnutí 2013/233/SZBP a prodloužení jeho platnosti o šest měsíců do 21. srpna 2016.
            
   
               (4)
            
               Dne 9. června 2016 se Politický a bezpečnostní výbor dohodl na tom, že by mise EUBAM Libya měla být prodloužena o jeden rok.
            
   
               (5)
            
               Rozhodnutí 2013/233/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (6)
            
               Mise EUBAM Libya bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2013/233/SZBP se mění takto:
   
               1)
            
               V čl. 13 odst. 1 se doplňuje pododstavec, který zní:
               „Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUBAM Libya na období od 22. srpna 2016 do 21. srpna 2017 se stanoví na 17 000 000 EUR.“
            
   
               2)
            
               V článku 16 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
               „Použije se do dne 21. srpna 2017.“
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 4. srpna 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2013/233/SZBP ze dne 22. května 2013 o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (Úř. věst. L 138, 24.5.2013, s. 15).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2276 ze dne 7. prosince 2015 o změně a prodloužení platnosti rozhodnutí 2013/233/SZBP o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (Úř. věst. L 322, 8.12.2015, s. 51).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/207 ze dne 15. února 2016 o změně rozhodnutí 2013/233/SZBP o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (Úř. věst. L 39, 16.2.2016, s. 45).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.