Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1349 ze dne 5. srpna 2016, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU obuvi (oznámeno pod číslem C(2016) 5028) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1349 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 214/16
               
      
      ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1349
      ze dne 5. srpna 2016,
      kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU obuvi
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2016) 5028)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 6 odst. 7 a čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,
      po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Podle nařízení (ES) č. 66/2010 lze ekoznačku EU udělit produktům, které mají během celého životního cyklu menší dopad na životní prostředí.
               
      
                  (2)
               
                  Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že konkrétní kritéria pro udělování ekoznačky EU se stanoví podle skupin produktů.
               
      
                  (3)
               
                  Komise rozhodnutím 2009/563/ES (2) stanovila ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro obuv. Aby byl lépe reflektován aktuální stav na trhu s touto skupinou produktů a byly zohledněny inovace, k nimž v mezidobí došlo, je záhodno stanovit revidovaný soubor ekologických kritérií.
               
      
                  (4)
               
                  Cílem revidovaných ekologických kritérií je zejména podpora produktů, které mají menší dopad na životní prostředí (především pokud jde o vyčerpávání přírodních zdrojů a o emise z výrobních procesů, jež jsou vypouštěny do vody, vzduchu a půdy), po celou dobu svého životního cyklu přispívají k ekologicky udržitelnému rozvoji, mají dlouhou životnost a omezují přítomnost nebezpečných látek.
               
      
                  (5)
               
                  Revidovaná kritéria rovněž podporují sociální rozměr udržitelného rozvoje, neboť zavádějí požadavky týkající se pracovních podmínek v závodech provádějících konečnou montáž s odkazem na tripartitní deklaraci Mezinárodní organizace práce o zásadách pro nadnárodní společnosti a sociální politiku, na iniciativu OSN nazvanou Global Compact, na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a na pravidla OECD pro nadnárodní podniky.
               
      
                  (6)
               
                  Revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování by měly platit po dobu šesti let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, při zohlednění inovačního cyklu u této skupiny produktů.
               
      
                  (7)
               
                  Rozhodnutí 2009/563/ES by proto mělo být nahrazeno.
               
      
                  (8)
               
                  Pro výrobce, jejichž výrobkům byla udělena ekoznačka EU pro obuv na základě ekologických kritérií uvedených v rozhodnutí 2009/563/ES, je záhodno stanovit přechodné období, aby se zajistilo, že budou mít dostatek času na přizpůsobení svých výrobků revidovaným ekologickým kritériím a požadavkům. Výrobci by také měli mít možnost podávat po dostatečně dlouhou dobu žádosti vypracované podle ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí 2009/563/ES, nebo podle revidovaných ekologických kritérií stanovených v tomto rozhodnutí.
               
      
                  (9)
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      1.   Skupina produktů „obuv“ zahrnuje veškeré výrobky, které jsou určeny k ochraně nebo krytí nohou a mají aplikovánu podešev, jež přichází do styku se zemí. S výhradou výjimek stanovených v odstavci 3 spadá do této skupiny obuv uvedená v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/ES (3) a ochranná obuv, na niž se vztahuje směrnice Rady 89/686/EHS (4).
      2.   Obuv se může skládat z různých přírodních a/nebo syntetických materiálů v souladu se směrnicí 94/11/ES.
      3.   Tato skupina produktů nezahrnuje:
      
                  a)
               
                  obuv obsahující jakékoliv elektrické či elektronické součásti;
               
      
                  b)
               
                  obuv zahazovanou po jediném použití;
               
      
                  c)
               
                  ponožky s aplikovanou podešví;
               
      
                  d)
               
                  obuv, která má povahu hračky.
               
      Článek 2
      Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:
      
                  1)
               
                  „vrchem“ svrchní stavební část složená z jednoho či více materiálů, která je připevněna k podešvi. Vrch zahrnuje i podšívku a stélku;
               
      
                  2)
               
                  „podšívkou a stélkou“ podšívka vrchu a stélka, které tvoří vnitřek obuvi;
               
      
                  3)
               
                  „podešví“ spodní část obuvi připevněná k vrchu;
               
      
                  4)
               
                  „kompletací obuvi“ série úkonů, jejichž cílem je spojit vrch s podešví tak, aby vznikl hotový výrobek. Patří sem i balení hotového výrobku;
               
      
                  5)
               
                  „místem kompletace obuvi“ místo, kde se uskutečňují závěrečné fáze výroby (od řezání materiálu nebo jeho tvarování [v případě výroby vstřikováním] až po balení výrobku) licencovaného produktu, které zůstávají pod manažerskou kontrolou žadatele;
               
      
                  6)
               
                  „těkavými organickými sloučeninami“ organické sloučeniny, které mají při teplotě 293,15 K tlak par 0,01 kPa nebo více nebo mají odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejich použití, jak je definováno v normě EN 14602;
               
      
                  7)
               
                  „biologicky inherentně rozložitelnou chemickou látkou“ látka, která při použití některé z těchto zkušebních metod vykazuje za 28 dnů rozklad 70 % rozpuštěného organického uhlíku nebo vykazuje za 28 dnů 60 % teoretického maxima spotřeby kyslíku nebo uvolnění oxidu uhličitého: ISO 14593, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888, OECD 302 C.
               
      
                  8)
               
                  „snadno biologicky rozložitelnou chemickou látkou“ látka, která při použití některé z těchto zkušebních metod vykazuje za 28 dnů rozklad 70 % rozpuštěného organického uhlíku nebo vykazuje za 28 dnů 60 % teoretického maxima spotřeby kyslíku nebo uvolnění oxidu uhličitého: OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 F, ISO 9408.
               
      Článek 3
      Aby mohla být výrobku udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010, musí spadat do skupiny produktů „obuv“, jak je definována v článku 1 tohoto rozhodnutí, a musí splňovat ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování stanovená v příloze tohoto rozhodnutí.
      Článek 4
      Ekologická kritéria pro skupinu produktů „obuv“ a související požadavky na posuzování a ověřování platí po dobu šesti let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.
      Článek 5
      Pro správní účely se skupině produktů „obuv“ přiděluje číselný kód „017“.
      Článek 6
      Rozhodnutí 2009/563/ES se zrušuje.
      Článek 7
      1.   Žádosti o ekoznačku EU pro výrobky spadající do skupiny produktů „obuv“ podané přede dnem přijetí tohoto rozhodnutí se odchylně od článku 6 hodnotí podle podmínek stanovených v rozhodnutí 2009/563/ES.
      2.   Žádosti o ekoznačku EU pro výrobky spadající do skupiny produktů „obuv“ podané do dvou měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí se mohou zakládat buď na kritériích stanovených v rozhodnutí 2009/563/ES, nebo na kritériích stanovených v tomto rozhodnutí. Žádosti se pak hodnotí podle kritérií, na nichž jsou založeny.
      3.   Licence na ekoznačku EU udělené v souladu s kritérii stanovenými v rozhodnutí 2009/563/ES se smí používat po dobu dvanácti měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.
      Článek 8
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 5. srpna 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            Karmenu VELLA
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.
      
         (2)  Rozhodnutí Komise 2009/563/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství obuvi (Úř. věst. L 196, 28.7.2009, s. 27).
      
         (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli (Úř. věst. L 100, 19.4.1994, s. 37).
      
         (4)  Směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            KRITÉRIA PRO UDĚLOVÁNÍ EKOZNAČKY EU A POŽADAVKY NA POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ
         
         Kritéria pro udělování ekoznačky EU obuvi:
         
                     1.
                  
                     Původ kůží a kožek, bavlny, dřeva a korku a umělých celulózových vláken
                  
         
                     2.
                  
                     Snížení spotřeby vody a omezení v procesu činění kůží a kožek
                  
         
                     3.
                  
                     Emise vypouštěné do vody v souvislosti s výrobou usní, textilií a pryže
                  
         
                     4.
                  
                     Těkavé organické sloučeniny
                  
         
                     5.
                  
                     Nebezpečné látky ve výrobku a dílech obuvi
                  
         
                     6.
                  
                     Seznam látek podléhajících omezení
                  
         
                     7.
                  
                     Parametry přispívající k trvanlivosti
                  
         
                     8.
                  
                     Sociální odpovědnost podniků s ohledem na pracovní aspekty
                  
         
                     9.
                  
                     Balení
                  
         
                     10.
                  
                     Informace uváděné na obalu
                  
         
            Posuzování a ověřování: U každého kritéria jsou uvedeny podrobné požadavky na posuzování a ověřování.
         Je-li požadováno, aby žadatel předložil prohlášení, dokumentaci, rozbory, zprávy o zkouškách nebo jiné doklady dosvědčující splnění kritérií, mohou tyto podklady pocházet od žadatele nebo popřípadě od jeho dodavatele (dodavatelů) nebo jejich subdodavatelů.
         Příslušné subjekty přednostně uznávají osvědčení vydaná orgány, které jsou akreditovány podle příslušné harmonizované normy pro zkušební a kalibrační laboratoře, a ověření provedená subjekty, které jsou akreditovány podle příslušné harmonizované normy pro orgány certifikující produkty, procesy a služby.
         V náležitých případech lze použít jiné zkušební metody než ty, které se uvádějí u jednotlivých kritérií, pakliže je příslušný subjekt posuzující žádost uzná za rovnocenné.
         V náležitých případech mohou příslušné subjekty vyžadovat podpůrnou dokumentaci a mohou provádět nezávislá ověření nebo inspekce na místě.
         Hotovým výrobkem se rozumí jeden pár obuvi. Požadavky jsou stanoveny na základě těchto velikostí: podle francouzského číslování: 42 u pánské obuvi, 38 u dámské obuvi, 40 u unisexové obuvi, 32 u dětské obuvi (nebo na největší velikosti, jsou-li velikosti menší než francouzské číslo 32) a 26 u obuvi určené pro děti do tří let.
         Není-li zvlášť uvedeno jinak, kritéria platí pro hotový výrobek, který se skládá z vrchu a podešve vyrobených z homogenních materiálů, a pro předměty, které tvoří hotový výrobek.
         Žadatel předloží soupis materiálů produktu, ve kterém uvede všechny použité homogenní materiály a předměty. Váha každého základního materiálu se vyjadřuje v gramech a jako procentní podíl vrchu a podešve. Uvádí se celková jednotková hmotnost hotového výrobku.
         Kritérium č. 6 se odvolává na seznam látek podléhajících omezení, který je uveden v dodatku. V seznamu je stanoven rozsah omezení a příslušné metody ověřování.
         KRITÉRIA PRO UDĚLOVÁNÍ EKOZNAČKY EU
         
            Kritérium č. 1 – Původ kůží a kožek, bavlny, dřeva a korku a umělých celulózových vláken a plastů
         
         1.1   Požadavky na kůže a kožky
         
         Surové kůže a kožky určené k použití v hotovém výrobku podléhají omezením uvedeným v kritériích 1.1 a) a b).
         1.1 a)   Kůže a kožky
         
         Kritérium 1.1 a) platí, je-li obsah usně ve vrších nebo podešvích vyšší než 10,0 % hmotnostních kteréhokoli z těchto dílů.
         Useň určená k použití v hotovém výrobku se smí vyrábět jen ze surových kůží a kožek, jež pocházejí ze zvířat chovaných na mléko či maso.
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria vydané výrobcem usně nebo dodavatelem kůží či kožek. V prohlášení musí být uvedeno, že podnik vyrábějící useň provádí u používaných surovin ověřovací zkoušky souladu a že surové kůže a kožky určené k použití v hotovém výrobku pocházejí ze zvířat chovaných na mléko či maso.
         1.1 b)   Zakázané kůže a kožky
         
         V hotovém výrobku nesmí být použity surové kůže a kožky pocházející z druhů, které figurují na Červeném seznamu ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) (1) jako vyhynulé, vyhynulé v přírodě, kriticky ohrožené, ohrožené, zranitelné nebo téměř ohrožené.
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria vydané výrobcem usně nebo jejím dodavatelem. V prohlášení musí být upřesněno, z jakého zvířete materiál pochází, a musí v něm být uvedeno, že surové kůže a kožky určené k použití v hotovém výrobku nepocházejí z druhů, které podle klasifikace IUCN patří mezi vyhynulé, vyhynulé v přírodě, kriticky ohrožené, ohrožené, zranitelné nebo téměř ohrožené.
         1.2   Bavlna a jiná přírodní celulózová vlákna ze semen
         
         Kritérium 1.2 platí, je-li obsah bavlny ve vrších nebo podešvích vyšší než 10,0 % hmotnostních kteréhokoli z těchto dílů.
         Bavlna, jež obsahuje nejméně 70,0 % hmotnostních recyklátu, je z požadavku kritéria 1.2 vyňata.
         Bavlněná a jiná přírodní celulózová vlákna ze semen (dále jen „bavlna“) nepocházející z recyklace musí obsahovat určitý minimální podíl buď ekologicky pěstované bavlny (viz kritérium 1.2 a)), nebo bavlny pěstované v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin (IPM) (viz kritérium 1.2 b)).
         V případě textilií, kterým byla udělena ekoznačka EU na základě ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí Komise 2014/350/EU (2), se má za to, že kritérium 1.2 splňují.
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel, nebo případně dodavatel materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.
         V případě použití textilií nesoucích ekoznačku EU poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím 2014/350/EU.
         Recyklát, je-li použit, musí být zpětně vysledovatelný až do fáze opětovného zpracování suroviny. K ověření poslouží certifikace dodavatelského řetězce nezávislou třetí stranou nebo dokumentace od dodavatelů surovin a subjektů provádějících opětovné zpracování.
         1.2 a)   Norma pro ekologickou produkci
         
         S výjimkou obuvi určené pro děti do tří let musí být alespoň 10 % hmotnostních nerecyklovaných bavlněných vláken použitých ve výrobku vypěstováno v souladu s požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (3), s normou National Organic Program (NOP) Spojených států amerických nebo s rovnocennými právními povinnostmi stanovenými obchodními partnery EU. Ekologická bavlna obsažená ve výrobku může pocházet z ekologické zemědělské produkce a zemědělské produkce ve fázi přechodu na ekologické zemědělství.
         Alespoň 95 % hmotnostních nerecyklovaných bavlněných vláken použitých v obuvi určené pro děti do tří let musí být z ekologicky pěstované bavlny.
         Pokud má být ekologicky pěstovaná bavlna smíšena s bavlnou vypěstovanou tradičním způsobem nebo v souladu se zásadami IPM, musí bavlna pocházet z odrůd, které nejsou geneticky modifikovány.
         Tvrzení, že produkt je vyroben z ekologicky pěstované bavlny, lze vznést pouze tehdy, pokud podíl této bavlny na obsahu je alespoň 95 %.
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel, nebo případně dodavatel materiálu předloží prohlášení o splnění požadavku na obsah ekologicky pěstované bavlny spolu s doklady, v nichž nezávislý kontrolní subjekt certifikoval, že byla vyprodukována v souladu s požadavky na produkci a inspekce stanovenými v nařízení (ES) č. 834/2007, v souladu s americkou normou National Organic Program nebo v souladu s požadavky dalších obchodních partnerů. Ověření se předkládá u každé země původu.
         Žadatel, nebo případně dodavatel materiálu doloží splnění požadavku na minimální obsah ekologicky pěstované bavlny, který je založen na ročním objemu bavlny zakoupené za účelem výroby hotového výrobku (hotových výrobků) a podle jednotlivých výrobních řad, a předloží záznamy transakcí a/nebo faktury dokládající množství nakoupené certifikované bavlny.
         U bavlny vypěstované tradičním způsobem nebo v souladu se zásadami IPM, která se používá ve směsích z ekologicky pěstované bavlny, se za důkaz, že se jedná o stanovené odrůdy bavlny, považuje screeningový test na běžnou genetickou modifikaci.
         1.2 b)   Produkce bavlny v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin (IPM) a omezení pesticidů
         
         S výjimkou obuvi určené pro děti do tří let musí být alespoň 20 % hmotnostních nerecyklovaných bavlněných vláken použitých ve výrobku vypěstováno v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin, jak je definuje program integrované ochrany rostlin Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), nebo v souladu se systémy integrované produkce rostlin zahrnujícími zásady integrované ochrany rostlin.
         Alespoň 60 % nerecyklovaných bavlněných vláken použitých v obuvi určené pro děti do tří let musí být vypěstováno v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin.
         Bavlna vypěstovaná v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin a určená k použití v hotovém výrobku musí být vyprodukována bez použití kterékoli z těchto látek: aldikarb, aldrin, kamfechlor (toxafen), kaptafol, chlordan, 2,4,5-T, chlordimeform, cypermethrin, DDT, dieldrin, dinoseb a jeho soli, endosulfan, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen, hexachlorcyklohexan (suma izomerů), methamidofos, methylparathion, monokrotofos, neonikotinoidy (klothianidin, imidakloprid, thiametoxam), parathion, pentachlorfenol.
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel, nebo případně dodavatel materiálu předloží prohlášení o splnění kritéria 1.2 b), a to spolu s doklady o tom, že alespoň 20 % hmotnostních nerecyklovaných bavlněných vláken obsažených ve výrobku nebo 60 % hmotnostních v případě obuvi určené pro děti do tří let bylo vypěstováno zemědělci, kteří se zúčastnili oficiálních školicích programů Organizace OSN pro výživu a zemědělství nebo vládních programů integrované ochrany rostlin či integrované produkce plodin a/nebo kteří byli auditováni v rámci systémů integrované ochrany rostlin certifikovaných třetí stranou. Ověření se provádí buď jednou ročně pro každou zemi původu, nebo na základě certifikace veškeré bavlny vypěstované v souladu se zásadami IPM zakoupené za účelem výroby daného produktu.
         Žadatel, nebo případně dodavatel materiálu musí rovněž prohlásit, že při produkci bavlny pěstované v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin nebyla použita žádná z látek uvedených v kritériu 1.2 b). Certifikační systémy integrované ochrany rostlin vylučující použití vyjmenovaných látek jsou akceptovány jako doklad o splnění tohoto kritéria.
         1.3   Udržitelně získávané dřevo a korek
         
         Kritérium 1.3 platí, je-li obsah dřeva či korku ve vrších nebo podešvích vyšší než 10,0 % hmotnostních kteréhokoli z těchto dílů.
         Pro veškeré dřevo a veškerý korek musí být k dispozici certifikáty dodavatelského řetězce vystavené nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) nebo jejich ekvivalenty.
         Veškeré surové dřevo a veškerý korek musí pocházet z geneticky nemodifikovaných odrůd a být kryty platnými osvědčeními o udržitelném obhospodařování lesů a certifikáty dodavatelského řetězce vystavenými nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou FSC, PEFC nebo jejich ekvivalenty.
         Pokud certifikační systém dovoluje smíchávat ve výrobku nebo výrobní řadě necertifikovaný materiál s certifikovaným a/nebo recyklovaným, musí nejméně 70 % dřeva, respektive korku představovat udržitelný certifikovaný surový materiál a/nebo recyklovaný materiál.
         Necertifikovaný materiál musí procházet ověřovacím systémem, který zajišťuje, že pochází z legálních zdrojů a splňuje veškeré další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.
         Certifikační orgány, které vydávají osvědčení o udržitelném obhospodařování lesů a/nebo provádějí certifikaci dodavatelského řetězce, musí být akreditovány nebo uznány uvedeným certifikačním systémem.
         
            Posuzování a ověřování: U veškerého dřeva a korku používaného ve výrobku či výrobní řadě předloží žadatel, nebo případně dodavatel materiálu prohlášení o splnění tohoto kritéria, a to spolu s platným certifikátem (certifikáty) dodavatelského řetězce vydaným nezávislým subjektem, a prokáže, že alespoň 70 % dřeva či korku pochází z lesů či oblastí obhospodařovaných v souladu se zásadami udržitelného obhospodařování lesů a/nebo z recyklovaných zdrojů, jež splňují požadavky stanovené příslušným nezávislým certifikačním systémem dodavatelského řetězce. Jako nezávislé certifikace třetí stranou jsou akceptovány FSC, PEFC nebo rovnocenné systémy. V případě, že režim neobsahuje zvláštní požadavek, aby veškerý surový materiál byl odebírán z geneticky nemodifikovaných odrůd, je třeba předložit další důkazy za účelem prokázání této skutečnosti.
         Jestliže výrobek nebo výrobní řada obsahuje necertifikovaný surový materiál, je třeba doložit, že podíl necertifikovaného surového materiálu nepřekračuje 30 % a že prošel ověřovacím systémem, který zajišťuje, že pochází z legálních zdrojů a splňuje veškeré další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.
         1.4   Umělá celulózová vlákna (včetně viskózy, modalu a lyocellu)
         
         Kritérium 1.4 platí, je-li obsah umělých celulózových vláken ve vrších nebo podešvích vyšší než 10,0 % hmotnostních kteréhokoli z těchto dílů.
         Umělá celulózová vlákna, jež obsahují nejméně 70,0 % hmotnostních recyklátu, jsou z požadavku kritéria 1.4 vyňata.
         Alespoň 25,0 % nerecyklovaných celulózových vláken musí být vyrobeno ze dřeva, které bylo vyprodukováno v souladu se zásadami udržitelného obhospodařování lesů definovanými Organizací OSN pro výživu a zemědělství. Zbývající podíl nerecyklovaných celulózových vláken musí být tvořen celulózou pocházející z legálního lesního hospodářství a výsadby.
         V případě textilních výrobků, kterým byla udělena ekoznačka EU na základě ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí 2014/350/EU, se má za to, že kritérium č. 1.4 splňují.
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel, nebo případně dodavatel materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.
         V případě použití textilních výrobků nesoucích ekoznačku EU poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím 2014/350/EU. V ostatních případech získá žadatel od výrobce (výrobců) vláken platné certifikáty dodavatelského řetězce vystavené třetí stranou, jež prokazují, že dřevitá vlákna byla vyprodukována v souladu se zásadami udržitelného obhospodařování lesů a/nebo pochází z legálních zdrojů. Jako nezávislé certifikace jsou akceptovány FSC, PEFC nebo rovnocenné systémy.
         Výrobce vláken prokáže, že dodržel postupy náležité péče, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 (4), aby zajistil, že dřevo pochází z legální těžby. Jako doklad legální těžby jsou akceptovány platné licence udělené v rámci plánu EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) nebo Úmluvy OSN o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a/nebo osvědčení vydaná třetí stranou.
         Recyklát, je-li použit, musí být zpětně vysledovatelný až do fáze opětovného zpracování suroviny. K ověření poslouží certifikace dodavatelského řetězce nezávislou třetí stranou nebo dokumentace od dodavatelů surovin a subjektů provádějících opětovné zpracování.
         1.5   Plasty
         
         Plasty typu PVC se nesmí používat v žádné části výrobku.
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel, nebo případně dodavatel materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.
         
            Kritérium č. 2 – Snížení spotřeby vody a omezení v procesu činění kůží a kožek
         
         U surových kůží a kožek určených k použití v hotovém výrobku platí omezení co do spotřeby vody v procesu činění, jak je uvedeno v kritériu 2.1.
         V případě usně používané ve výrobcích určených pro děti do tří let je omezeno chromočinění, jak je uvedeno v kritériu 2.2.
         2.1   Spotřeba vody
         
         Kritérium platí, je-li obsah usně ve vrších nebo podešvích vyšší než 10,0 % hmotnostních kteréhokoli z těchto dílů.
         Spotřeba vody, vyjádřená jako roční průměrné množství vody spotřebované na jednu tunu surových kůží a kožek, nesmí překročit mezní hodnoty uvedené v tabulce č. 1.
         
            Tabulka č. 1
         
         
            Maximální povolená spotřeba vody při postupech činění
         
         
                     Kůže
                  
                     28 m3/t
                  
                     Kožky
                  
                     45 m3/t
                  
                     Třísločiněné usně
                  
                     35 m3/t
                  
                     Vepřovice
                  
                     80 m3/t
                  
                     Skopovice
                  
                     180 l/kožka
                  
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria vydané dodavatelem usně, nebo případně jejím výrobcem. V prohlášení je třeba uvést roční objem výroby usní a související spotřebu vody, a to na základě průměrných měsíčních hodnot za posledních dvanáct měsíců před podáním žádosti, měřeno podle množství vypouštěných odpadních vod.
         Probíhá-li proces výroby usně na různých zeměpisných místech, žadatel nebo dodavatel usňového polotovaru předloží dokumentaci, ve které bude uvedeno, jaké množství vody (m3) bylo vypuštěno na množství zpracovaného usňového polotovaru v tunách (t), případně, jedná-li se o skopovice, na počet zpracovaných kožek, a to na základě průměrných měsíčních hodnot během dvanácti měsíců předcházejících podání žádosti.
         2.2   Omezení v procesu činění kůží a kožek
         
         V případě obuvi určené pro děti do tří let musí být surové kůže a kožky určené k použití v podšívkách a stélkách, jak je definováno v čl. 2 odst. 2, vyčiněny technologií, která nepracuje s chromem.
         
            Posuzování a ověřování: U obuvi určené pro děti do tří let předloží žadatel prohlášení o splnění tohoto kritéria vydané výrobcem usně, nebo případně jejím dodavatelem, přičemž v prohlášení musí být uvedeno, že useň použitá ve vnitřních částech obuvi (v podšívce a/nebo stélce) byla vyčiněna bez použití chromu. V prohlášení je třeba uvést, jaké činidlo bylo při zpracovávání surových kůží a kožek použito.
         
            Kritérium č. 3 – Emise vypouštěné do vody v souvislosti s výrobou usní, textilií a pryže
         
         U textilií, usní a pryže určených k použití v hotovém výrobku platí omezení co do emisí vypouštěných do vody.
         Kritérium platí vždy, když se useň, textilie nebo pryž používají ve vrších nebo podešvích a jejich podíl představuje více než 10,0 % hmotnostních kteréhokoli z těchto dílů.
         3.1   Chemická spotřeba kyslíku v odpadních vodách vypouštěných z koželužen
         
         Hodnota chemické spotřeby kyslíku v odpadních vodách, které jsou po čištění (v místě nebo jinde) vypouštěny z koželužen do povrchových vod, nesmí přesáhnout 200,0 mg/l.
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel, nebo případně dodavatel materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, a to spolu s podrobnou dokumentací a zprávami o zkouškách podle normy ISO 6060, jež prokazují dodržení tohoto kritéria na základě měsíčních průměrů za posledních šest měsíců před podáním žádosti. Údaje musí prokazovat splnění požadavku ze strany výrobního závodu, nebo je-li tekutý odpad čištěn mimo něj, ze strany provozovatele čistírny odpadních vod.
         3.2   Chemická spotřeba kyslíku v odpadních vodách produkovaných při konečné úpravě textilu
         
         Hodnota chemické spotřeby kyslíku ve vypouštěných odpadních vodách vznikajících při konečné úpravě textilu nesmí přesáhnout 20,0 g/kg zpracovávaných textilií.
         Konečná úprava zahrnuje tepelnou fixaci, termosolové zpracování, potahování a impregnaci textilií. Tento požadavek platí pro mokré postupy uplatňované při konečné úpravě textilií. Splnění požadavku se měří za čistírnou odpadních vod, která je přímo v závodu, nebo za obecní čistírnou odpadních vod, do které jsou odpadní vody z místa zpracování odváděny.
         V případě textilních výrobků, kterým byla udělena ekoznačka EU na základě ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí 2014/350/EU, se má za to, že kritérium 3.2 splňují.
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel, nebo případně dodavatel materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.
         V případě použití textilních výrobků nesoucích ekoznačku EU poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím 2014/350/EU.
         V ostatních případech předloží žadatel, nebo případně dodavatel materiálu podrobnou dokumentaci a zprávy o zkouškách podle normy ISO 6060, jež prokazují dodržení tohoto kritéria na základě měsíčních průměrů za posledních šest měsíců před podáním žádosti. Údaje musí prokazovat splnění požadavku ze strany výrobního závodu, nebo je-li tekutý odpad čištěn mimo něj, ze strany provozovatele čistírny odpadních vod.
         3.3   Chemická spotřeba kyslíku v odpadních vodách produkovaných při zpracovávání přírodní a syntetické pryže
         
         Hodnota chemické spotřeby kyslíku v odpadních vodách, které vznikají při zpracovávání přírodní nebo syntetické pryže a po čištění (v místě nebo jinde) jsou vypouštěny do povrchových vod, nesmí přesáhnout 150,0 mg/l. Tento požadavek platí pro mokré postupy uplatňované při výrobě pryže.
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel, nebo případně dodavatel materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, a to spolu s podrobnou dokumentací a zprávami o zkouškách podle normy ISO 6060, jež prokazují dodržení tohoto kritéria na základě měsíčních průměrů za posledních šest měsíců před podáním žádosti. Údaje musí prokazovat splnění požadavku ze strany výrobního závodu, nebo je-li tekutý odpad čištěn mimo něj, ze strany provozovatele čistírny odpadních vod.
         3.4   Chrom ve vyčištěných odpadních vodách z koželužen
         
         Celková koncentrace chromu ve vyčištěných odpadních vodách z koželužen nesmí přesahovat 1,0 mg/l, jak je stanoveno v prováděcím rozhodnutí Komise 2013/84/EU (5).
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel nebo případně dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží zprávou o zkouškách, při nichž byla použita jedna z těchto zkušebních metod: ISO 9174, EN 1233 nebo EN ISO 11885 pro chrom, jež prokazují dodržení tohoto kritéria na základě měsíčních průměrů za posledních šest měsíců před podáním žádosti. Žadatel předloží prohlášení o dodržení nejlepších dostupných technik č. 10 a buď č. 11, nebo č. 12, které jsou ke snížení obsahu chromu ve vypouštěných odpadních vodách stanoveny v prováděcím rozhodnutí 2013/84/EU.
         
            Kritérium č. 4 – Těkavé organické sloučeniny
         
         Není-li uvedeno jinak, celkové průměrné množství těkavých organických sloučenin použitých při konečné výrobě obuvi nesmí překročit 18,0 gramů na 1 pár.
         V případě obuvi, jež se řadí mezi osobní ochranné prostředky v souladu se směrnicí 89/686/EHS, nesmí celkové průměrné množství těkavých organických sloučenin použitých při konečné výrobě obuvi překročit 20,0 gramů na 1 pár.
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které podloží výpočtem celkového množství těkavých organických sloučenin použitých při konečné výrobě obuvi provedeným v souladu s normou EN 14602. Výpočet je třeba poskytnout spolu s výsledky zkoušek, popřípadě s dokumentací (vyžadují se záznamy o zakoupené usni, lepidlech, výrobcích pro konečnou úpravu a o výrobě obuvi samé).
         V příslušných případech musí být také poskytnuta kopie osvědčení, které vydal certifikační orgán oznámený podle směrnice 89/686/EHS a které prokazuje, že se výrobek řadí mezi osobní ochranné prostředky.
         
            Kritérium č. 5 – Nebezpečné látky ve výrobku a dílech obuvi
         
         V hotovém výrobku a ve veškerých jeho homogenních materiálech či předmětech se v souladu s kritérii 5.1 a 5.2 omezuje přítomnost látek a směsí, jež splňují kritéria pro zařazení mezi látky vzbuzující mimořádné obavy podle článku 57 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (6) nebo mezi látky či směsi, jež splňují kritéria pro klasifikaci, označování a balení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (7) z důvodu nebezpečnosti uvedené v tabulce č. 2.
         Klasifikace nebezpečnosti, pokud jde o seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy a o klasifikaci, označování a balení, jsou pro účely tohoto kritéria v tabulce č. 2 sdruženy do skupin podle nebezpečných vlastností.
         Kritérium neplatí pro látky či směsi, které po zpracování mění své vlastnosti (tj. přestanou být biologicky dostupné nebo projdou chemickou změnou), takže zjištěné riziko už u nich nehrozí. To je rovněž případ chemických reakcí, při nichž se látky změní, jako je například polymerace, při které dochází ke kovalentnímu vázání monomerů či přísad.
         V případě textilních výrobků, kterým byla udělena ekoznačka EU na základě ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí 2014/350/EU, se má za to, že kritérium č. 5 splňují.
         
            Tabulka č. 2
         
         
            Uskupení nebezpečnosti látek, jejichž používání je omezeno
         
         
            1. skupina nebezpečnosti – látky vzbuzující mimořádné obavy
         
         Nebezpečnost, pro kterou se látka či směs řadí do 1. skupiny:
         
                     —
                  
                     látky figurující na seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy vedeném Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) (8)
                     
                  
         
                     —
                  
                     karcinogenita, mutagenita nebo toxicita pro reprodukci kategorie 1 A nebo 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df
                  
         
            2. skupina nebezpečnosti – nebezpečnost, pokud jde o klasifikaci, označování a balení
         
         Nebezpečnost, pro kterou se látka či směs řadí do 2. skupiny:
         
                     —
                  
                     karcinogenita, mutagenita nebo toxicita pro reprodukci kategorie 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362
                  
         
                     —
                  
                     toxicita pro vodní prostředí kategorie 1: H400, H410
                  
         
                     —
                  
                     akutní toxicita kategorie 1 a 2: H300, H310, H330,
                  
         
                     —
                  
                     toxicita při vdechnutí kategorie 1: H304
                  
         
                     —
                  
                     toxicita pro specifické cílové orgány kategorie 1: H370, H372
                  
         
                     —
                  
                     Senzibilizace kůže kategorie 1: H317
                  
         
            3. skupina nebezpečnosti – nebezpečnost, pokud jde o klasifikaci, označování a balení
         
         Nebezpečnost, pro kterou se látka či směs řadí do 3. skupiny:
         
                     —
                  
                     toxicita pro vodní prostředí kategorie 2, 3 a 4: H411, H412, H413
                  
         
                     —
                  
                     akutní toxicita kategorie 3: H301, H311, H331, EUH070
                  
         
                     —
                  
                     STOT (*) kategorie 2: H371, H373
                  
         5.1   Omezení látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)
         
         Hotový výrobek ani žádné jeho homogenní materiály či předměty nesmí obsahovat látky, které byly identifikovány podle postupu popsaného v čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 a zařazeny na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy, v koncentracích převyšujících 0,10 % hmotnostních.
         Pro látky uvedené na seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy, jsou-li obsaženy v hotovém výrobku nebo v některých homogenních materiálech či předmětech, které jsou jeho součástí, v koncentracích převyšujících 0,10 % hmotnostních, nelze udělit žádnou výjimku.
         Prověřování musí vycházet ze zjištění, že by takovéto látky mohly být ve výrobku obsaženy.
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které v příslušných případech podloží prohlášeními od dodavatele materiálu, že v hotovém výrobku ani v žádném homogenním materiálu či předmětu, které jsou jeho součástí, nejsou přítomny látky vzbuzující mimořádné obavy v koncentracích převyšujících 0,10 % (hmotnostních). Prohlášení musí vycházet z poslední verze seznamu látek zveřejněného agenturou ECHA (9).
         V případě použití textilních výrobků nesoucích ekoznačku EU poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím 2014/350/EU.
         5.2   Omezení založené na látkách a směsích klasifikovaných podle CLP
         
         S výjimkou podšívek a stélek definovaných v čl. 2 odst. 2 tohoto rozhodnutí platí toto kritérium, pokud je obsah jakéhokoli homogenního materiálu nebo předmětu ve vrších či podešvích vyšší než 3,0 % hmotnostních kteréhokoli z těchto dílů. V případě podšívek a stélek podléhá jakýkoli homogenní materiál či předmět, který je pro ně použit, omezení uvedenému v následujícím odstavci.
         Látky a směsi, které spadají do skupin vymezených v tabulce č. 3 a splňují kritéria pro klasifikaci nebezpečnosti podle nařízení o klasifikaci, označování a balení v tabulce č. 2, nesmí být přítomny v žádném homogenním materiálu či předmětu, které jsou součástí hotového výrobku, v koncentracích převyšujících 0,10 % (hmotnostních).
         
            Tabulka č. 3
         
         
            Skupiny látek a směsí, pro které platí kritérium 5.2
         
         
                     —
                  
                     Účinné látky biocidních přípravků
                  
         
                     —
                  
                     Barviva (včetně inkoustů, pigmentů a laků)
                  
         
                     —
                  
                     Pomocné přenašeče, egalizační a disperzní činidla, nadouvadla, povrchově aktivní látky
                  
         
                     —
                  
                     Likrovací přípravky
                  
         
                     —
                  
                     Rozpouštědla
                  
         
                     —
                  
                     Zahušťovadla tiskacích past, pojidla, zpevňovače a změkčovadla
                  
         
                     —
                  
                     Zpomalovače hoření
                  
         
                     —
                  
                     Síťovací činidla, lepidla
                  
         
                     —
                  
                     Vodoodpudivé látky, látky zajišťující odolnost proti ušpinění a skvrnám
                  
         Používání některých látek a směsí uvedených v tabulce č. 3 je z požadavků kritéria 5.2 vyňato, s výhradou podmínek stanovených v tabulce č. 4.
         
            Tabulka č. 4
         
         
            Podmínky pro odchylky – platí pro používání funkčních látek a směsí
         
         
                     Látky a směsi
                  
                     Rozsah odchylky
                  
                     Podmínky odchylky
                  
                     Použitelnost v případě obuvi
                  
                     Nikl
                  
                     H317, H351, H372
                  
                     Nikl může být obsažen jen v nerezavějící oceli.
                     Míra uvolňování niklu z nerezavějící oceli smí být nejvýše 0,5 μg/cm2 za týden, jak je uvedeno v kritériu 6 (seznam látek podléhajících omezení).
                  
                     Kovové tužinky a obuvní doplňky
                  
                     Barviva pro barvení a nepigmentový potisk
                  
                     H301, H311, H331, H317
                  
                     V barvírnách a tiskárnách se používají bezprašná barviva nebo automatické dávkování a nanášení barev, aby se minimalizovala expozice zaměstnanců.
                  
                     Barviva
                  
                     Barviva pro barvení a nepigmentový potisk
                  
                     H411, H412, H413
                  
                     Barvicí postupy používající reaktivní, přímá, kypová nebo sirná barviva s těmito klasifikacemi musí splňovat alespoň jednu z těchto podmínek:
                     
                                 1.
                              
                                 používají se barviva s vysokou afinitou;
                              
                     
                                 2.
                              
                                 odpadovost je nižší než 3,0 %;
                              
                     
                                 3.
                              
                                 používá se přístrojové vybavení pro slaďování barevného odstínu;
                              
                     
                                 4.
                              
                                 pro barvení jsou zavedeny standardní provozní postupy;
                              
                     
                                 5.
                              
                                 při čištění odpadních vod se provádí jejich odbarvení.
                              
                     Barvení ve hmotě a/nebo digitální potisk jsou z těchto podmínek vyňaty.
                  
                     Barviva
                  
                     Vodoodpudivé látky, látky zajišťující odolnost proti ušpinění a skvrnám
                  
                     H413
                  
                     Látka a její degradační produkty musí být ve vodním prostředí, včetně vodního sedimentu, snadno a/nebo přirozeně biologicky rozložitelné a nesmí být bioakumulativní.
                  
                     Vodoodpudivost
                  
                     Zbytkové pomocné látky v jakýchkoli homogenních materiálech či předmětech, které jsou součástí hotového výrobku
                  
                     Pomocné látky zahrnující: přenašeče, egalizační a disperzní činidla, povrchově aktivní látky, zahušťovadla, pojidla
                  
                     H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H411, H412, H413, EUH070,
                  
                     Receptury se vyvíjejí s použitím systémů automatického dávkování a pochody se musí řídit standardními operačními postupy.
                     Látky klasifikované jako H311, H331, H317 (1B) nesmí být v žádném homogenním materiálu nebo předmětu, který je součástí hotového výrobku, přítomny v koncentracích vyšších než 1,0 % hmotnostních.
                  
                     Pomocné látky
                  
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria 5.2, které v příslušných případech podloží prohlášeními od dodavatele (dodavatelů) materiálu. Prohlášení musí být podloženo seznamem látek a/nebo látek ve směsích, jak je uvedeno v tabulce č. 3, jež jsou přítomny v kterémkoli homogenním materiálu či předmětu, které jsou součástí hotového výrobku, spolu s informacemi o tom, zda jsou klasifikovány z hlediska nebezpečnosti, či nikoliv.
         Na podporu prohlášení o klasifikaci nebezpečnosti nebo o neklasifikování musí být pro každou látku či směs poskytnuty následující informace:
         
                     —
                  
                     číslo CAS, číslo ES nebo číslo látky (případně směsi) na seznamu,
                  
         
                     —
                  
                     fyzikální forma a skupenství, v kterých je látka či směs použita,
                  
         
                     —
                  
                     harmonizovaná klasifikace nebezpečnosti podle nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,
                  
         
                     —
                  
                     záznamy vlastní klasifikace látek registrovaných podle nařízení REACH v databázi agentury ECHA, pokud není k dispozici žádná harmonizovaná klasifikace (10),
                  
         
                     —
                  
                     klasifikace směsí podle kritérií stanovených v nařízení CLP.
                  
         Záznamy u společných předložení mají při zvažování záznamů vlastní klasifikace v databázi látek registrovaných podle nařízení REACH přednost.
         Je-li u klasifikace v databázi látek registrovaných podle nařízení REACH zaznamenáno „nedostatek údajů“ nebo „neprůkazné údaje“ nebo pokud látka nebyla v rámci systému podle nařízení REACH dosud registrována, předloží se toxikologické údaje splňující požadavky uvedené v příloze VII nařízení (ES) č. 1907/2006, které dostatečně dokládají průkaznost vlastní klasifikace v souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 1272/2008 a s pomocnými pokyny agentury ECHA. V případech, kdy v databázi figurují záznamy „nedostatek údajů“ nebo „neprůkazné údaje“, musí být vlastní klasifikace ověřená, přičemž jako zdroje informací jsou akceptovány:
         
                     —
                  
                     Toxikologické studie a posouzení nebezpečnosti od regulačních agentur spolupracujících s agenturou ECHA (11), regulačních orgánů členských států nebo mezivládních subjektů.
                  
         
                     —
                  
                     Bezpečnostní listy zcela vyplněné v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006.
                  
         
                     —
                  
                     Zdokumentovaný odborný posudek předložený odborníkem v oboru toxikologie. Posudek musí být založen na přezkumu vědecké literatury a existujících údajů o zkouškách a v případě potřeby podložen výsledky nových zkoušek provedených nezávislými laboratořemi za použití metod uznávaných agenturou ECHA.
                  
         
                     —
                  
                     Osvědčení, v příslušných případech založené na odborném posudku, vydané akreditovaným subjektem posuzování shody, který provádí posouzení nebezpečnosti podle globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí nebo systémů klasifikace nebezpečnosti podle nařízení CLP.
                  
         Informace o nebezpečných vlastnostech látek či směsí se mohou v souladu s přílohou XI nařízení (ES) č. 1907/2006 získávat i jinak než zkouškami, například alternativními metodami, jako jsou metody in vitro, modely kvantitativních vztahů mezi strukturou a aktivitou nebo s využitím sdružování nebo analogického přístupu.
         U látek a směsí uvedených v tabulce č. 4, pro které je stanovena odchylka, žadatel prokáže, že jsou splněny všechny podmínky odchylky.
         V případě použití textilních výrobků nesoucích ekoznačku EU poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím 2014/350/EU.
         
            Kritérium č. 6 – Seznam látek podléhajících omezení
         
         Kritérium platí, je-li obsah jakéhokoli homogenního materiálu či předmětu ve vrších nebo podešvích vyšší než 3,0 % hmotnostních kteréhokoli z těchto dílů.
         Hotový výrobek, homogenní materiály či předměty, které jej tvoří, nebo případně uplatňované výrobní receptury nesmí obsahovat látky uvedené na seznamu látek podléhajících omezení. Na tomto seznamu jsou pro každou látku nebo skupinu látek stanoveny použitelnost, rozsah omezení a požadavky na ověřování a zkoušení. Seznam látek podléhajících omezení je uveden v dodatku tohoto rozhodnutí.
         O tomto seznamu informuje žadatel všechny dodavatele materiálů či předmětů, které budou ve výrobku nesoucím ekoznačku EU použity jako díly.
         V případě textilních výrobků, kterým byla udělena ekoznačka EU na základě ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí 2014/350/EU, se má za to, že kritérium č. 6 splňují.
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel a v příslušných případech dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení o respektování seznamu látek podléhajících omezení, které podloží příslušnými důkazy o látkách a směsích použitých při výrobě hotového výrobku nebo jeho materiálů. Pro každý relevantní požadavek, který je uveden v seznamu, se zajišťuje ověření, kterým mohou být:
         
                     —
                  
                     prohlášení získaná od subjektů odpovědných za související výrobní fáze,
                  
         
                     —
                  
                     prohlášení dodavatelů chemických látek nebo
                  
         
                     —
                  
                     výsledky zkoušek uskutečněných při laboratorních rozborech vzorků hotového výrobku.
                  
         Je-li jich zapotřebí, bezpečnostní listy musí být vyplněny v souladu s pokyny v oddílech 10, 11 a 12 přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006 (Požadavky na sestavení bezpečnostních listů). V případě neúplných bezpečnostních listů jsou zapotřebí doplňková prohlášení dodavatelů chemických látek.
         Pokud je vyžadován laboratorní rozbor hotového výrobku, provádí se u konkrétních výrobních řad a na základě náhodných vzorků. Je-li tak stanoveno, provádí se tento rozbor během období, po které platí licence, každý rok, aby bylo prokazováno neustálé plnění kritéria souvisejícího se seznamem látek podléhajících omezení, přičemž s výsledky je následně seznamován příslušný orgán.
         Údaje ze zkoušek získané pro účely ověřování shody s odvětvovými seznamy látek podléhajících omezení a s jinými certifikačními systémy pro obuv jsou akceptovány v případě, že bylo použito rovnocenných zkušebních metod.
         V případě použití textilních výrobků nesoucích ekoznačku EU poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím 2014/350/EU.
         
            Kritérium č. 7 – Parametry přispívající k trvanlivosti
         
         Pracovní a bezpečnostní obuv musí být opatřena značkou ES a musí splňovat požadavky na trvanlivost stanovené v souladu se směrnicí 89/686/EHS. Všechny ostatní druhy obuvi musí splňovat požadavky uvedené v tabulce č. 5.
         
            Tabulka č. 5
         
         
            Parametry trvanlivosti
         
         
                     Parametr/Standardní zkušební metoda
                  
                     Sportovní obuv (nespecializovaná)
                  
                     Školní obuv
                  
                     Obuv pro volný čas
                  
                     Pánská vycházková obuv
                  
                     Zimní obuv
                  
                     Dámská vycházková obuv
                  
                     Módní obuv
                  
                     Dětská obuv
                  
                     Domácí obuv
                  
                     Odolnost vrchů proti opakovanému ohybu:
                     (v tisících cyklů bez viditelného poškození)/EN 13512
                     
                  
                     Za sucha = 100
                     Za mokra = 20
                  
                     Za sucha = 100
                     Za mokra = 20
                  
                     Za sucha = 80
                     Za mokra = 20
                  
                     Za sucha = 80
                     Za mokra = 20
                  
                     Za sucha = 100
                     Za mokra = 20
                     – 20° = 30
                  
                     Za sucha = 50
                     Za mokra = 10
                  
                     Za sucha = 15
                  
                     Za sucha = 15
                  
                     Za sucha = 15
                  
                     Pevnost vrchů v dalším trhání
                     (průměrná síla trhání v N)/EN 13571
                     
                  
                     Useň
                  
                     ≥ 80
                  
                     ≥ 60
                  
                     ≥ 60
                  
                     ≥ 60
                  
                     ≥ 60
                  
                     ≥ 40
                  
                     ≥ 30
                  
                     ≥ 30
                  
                     ≥ 30
                  
                     Jiné materiály
                  
                     ≥ 40
                  
                     ≥ 40
                  
                     ≥ 40
                  
                     ≥ 40
                  
                     ≥ 40
                  
                     ≥ 40
                  
                     ≥ 30
                  
                     ≥ 30
                  
                     ≥ 30
                  
                     Odolnost podešví proti opakovanému ohybu:
                     
                        EN 17707
                     
                  
                     Nárůst roztržení (mm)
                     Žsp = Žádná spontánní prasklina
                  
                     ≤ 4
                     Žsp
                  
                     ≤ 4
                     Žsp
                  
                     ≤ 4
                     Žsp
                  
                     ≤ 4
                     Žsp
                  
                     ≤ 4
                     Žsp při – 10 °C
                  
                     ≤ 4
                     Žsp
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Odolnost podešví proti odírání/EN 12770
                     
                  
                     D ≥ 0,9 g/cm3 (mm3)
                  
                     ≤ 200
                  
                     ≤ 200
                  
                     ≤ 250
                  
                     ≤ 350
                  
                     ≤ 200
                  
                     ≤ 400
                  
                      
                  
                      
                  
                     ≤ 450
                  
                     D < 0,9 g/cm3 (mg)
                  
                     ≤ 150
                  
                     ≤ 150
                  
                     ≤ 170
                  
                     ≤ 200
                  
                     ≤ 150
                  
                     ≤ 250
                  
                      
                  
                      
                  
                     ≤ 300
                  
                     Pevnost spoje mezi vrchem a podešví (N/mm)/EN 17708
                     
                  
                     ≥ 4,0
                  
                     ≥ 4,0
                  
                     ≥ 3,0
                  
                     ≥ 3,5
                  
                     ≥ 3,5
                  
                     ≥ 3,0
                  
                     ≥ 2,5
                  
                     ≥ 3,0
                  
                     ≥ 2,5
                  
                     Pevnost podešví v dalším trhání
                     (průměrná síla v N/mm)/EN 12771
                     
                  
                     D ≥ 0,9 g/cm3
                     
                  
                     8
                  
                     8
                  
                     8
                  
                     6
                  
                     8
                  
                     6
                  
                     5
                  
                     6
                  
                     5
                  
                     D < 0,9 g/cm3
                     
                  
                     6
                  
                     6
                  
                     6
                  
                     4
                  
                     6
                  
                     4
                  
                     4
                  
                     5
                  
                     4
                  
                     Stálost barev vnitřní části boty (podšívky nebo vnitřní strany vrchu). Odstín šedi plsti po 50 cyklech za mokra/EN ISO 17700
                     
                  
                     ≥ 2/3
                  
                     ≥ 2/3
                  
                     ≥ 2/3
                  
                     ≥ 2/3
                  
                     ≥ 2/3
                  
                     ≥ 2/3
                  
                      
                  
                     ≥ 2/3
                  
                     ≥ 2/3
                  
                     Cykly odírání podšívek a stélek/EN 17704
                     
                  
                     > 25 600  za sucha
                     > 12 800  za mokra
                  
                     > 25 600  za sucha
                     > 12 800  za mokra
                  
                     > 25 600  za sucha
                     > 12 800  za mokra
                  
                     > 25 600  za sucha
                     > 6 400  za mokra
                  
                     > 25 600  za sucha
                     > 12 800  za mokra
                  
                     > 25 600  za sucha
                     > 6 400  za mokra
                  
                     > 25 600  za sucha
                     > 3 200  za mokra
                  
                     >= 25 600  za sucha
                     >= 12 800  za mokra
                  
                     > 8 400  za sucha
                     > 1 600  za mokra
                  
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které podloží zprávami o zkouškách podle tabulky č. 5.
         V příslušných případech musí být také poskytnuta kopie osvědčení, které vydal certifikační orgán oznámený podle směrnice 89/686/EHS a které prokazuje, že se výrobek řadí mezi osobní ochranné prostředky.
         
            Kritérium č. 8 – Sociální odpovědnost podniků s ohledem na pracovní aspekty
         
         Požadavky tohoto kritéria platí pro závody, kde se provádí finální kompletace obuvi.
         S ohledem na tripartitní deklaraci Mezinárodní organizace práce (ILO) o zásadách pro nadnárodní společnosti a sociální politiku, na iniciativu OSN Global Compact (2. pilíř), na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a na pravidla OECD pro nadnárodní podniky získá žadatel od třetí strany ověření podložené kontrolou (kontrolami) na místě a dokládající, že v závodě, kde se provádí finální kompletace obuvi, jsou dodržovány příslušné zásady obsažené v základních úmluvách ILO a níže uvedená doplňující ustanovení.
         Základní úmluvy ILO:
         
                     i)
                  
                     Dětská práce:
                     
                                 —
                              
                                 Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání z roku 1973,
                              
                     
                                 —
                              
                                 Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce z roku 1999.
                              
                  
         
                     ii)
                  
                     Nucené a povinné práce:
                     
                                 —
                              
                                 Úmluva č. 29 o nucené práci z roku 1930 a protokol z roku 2014 k úmluvě o nucené práci,
                              
                     
                                 —
                              
                                 Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce z roku 1957.
                              
                  
         
                     iii)
                  
                     Svoboda shromažďování a sdružování a právo na kolektivní vyjednávání:
                     
                                 —
                              
                                 Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat z roku 1948,
                              
                     
                                 —
                              
                                 Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat z roku 1949.
                              
                  
         
                     iv)
                  
                     Diskriminace:
                     
                                 —
                              
                                 Úmluva č. 100 o stejném odměňování z roku 1951,
                              
                     
                                 —
                              
                                 Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání) z roku 1958.
                              
                     Doplňující ustanovení:
                  
         
                     v)
                  
                     Pracovní doba:
                     
                                 —
                              
                                 Úmluva ILO č. 1 o pracovní době (v průmyslu) z roku 1919.
                              
                  
         
                     vi)
                  
                     Odměňování:
                     
                                 —
                              
                                 Úmluva ILO č. 131 o stanovení minimálních mezd z roku 1970.
                              
                     
                                 —
                              
                                 Životní minimum: Žadatel zajistí, aby mzda vyplácená za běžný pracovní týden vždy odpovídala alespoň minimální zákonné či odvětvové normě, stačila k pokrytí základních potřeb pracovníků a poskytovala určitý diskreční příjem. Plnění tohoto požadavku je auditováno na základě pokynů k odměňování ve standardu SA8000 (12).
                              
                  
         
                     vii)
                  
                     Zdraví a bezpečnost:
                     
                     
                                 —
                              
                                 Úmluva ILO č. 170 o bezpečnosti při používání chemických látek při práci z roku 1981,
                              
                     
                                 —
                              
                                 Úmluva ILO č. 155 o bezpečnosti a zdraví při práci z roku 1990.
                              
                  
         V místech, kde je ze zákona omezena svoboda shromažďování a sdružování a právo na kolektivní vyjednávání, uzná společnost legitimní sdružení zaměstnanců, s nimiž může zahájit dialog o otázkách týkajících se pracoviště.
         Součástí auditu musí být konzultace s externími zúčastněnými stranami z okolí závodů, včetně odborových organizací, místních občanských organizací, nevládních organizací a odborníků na pracovní záležitosti. Souhrnné výsledky a hlavní zjištění z auditů zveřejní žadatel na internetu, aby měli zainteresovaní spotřebitelé k dispozici fakta o tom, jak si z hlediska sociálně-pracovních aspektů stojí jeho dodavatel.
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel poskytne prohlášení o splnění tohoto kritéria a spolu s ním také kopie osvědčení a podpůrných auditních zpráv ke každému závodu, který provádí finální kompletaci výrobku v případě modelu či modelů, jimž má být udělena ekoznačka.
         Audit na místě, který musí zajišťovat třetí strana, provádějí soukromí auditoři kvalifikovaní k posuzování shody obuvnického dodavatelského řetězce se sociálními standardy či kodexy chování, nebo inspektoři práce jmenovaní některým vnitrostátním orgánem (v zemích, kde byla ratifikována úmluva ILO č. 81 o inspekci práce z roku 1947 a dohled ze strany organizace ILO nasvědčuje tomu, že vnitrostátní systém inspekce práce je účinný (13), a kde do působnosti systémů inspekce spadají výše uvedené oblasti).
         Akceptována jsou osvědčení, která byla vydána nejvýše 12 měsíců před podáním žádosti na základě auditních systémů nebo postupů kontrolujících dodržování příslušných zásad, jež jsou zakotveny v uvedených základních úmluvách organizace ILO, včetně doplňujících ustanovení o pracovní době, odměňování a zdraví a bezpečnosti.
         
            Kritérium č. 9 – Balení
         
         Toto kritérium se vztahuje pouze na primární obaly, jak je definuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES (14).
         9.1   Karton a papír
         
         Karton a papír, které se používají ke konečnému balení obuvi, musí být vyrobeny ze stoprocentně recyklovaného materiálu.
         9.2   Plasty
         
         Plasty, které se používají ke konečnému balení obuvi, musí být vyrobeny z materiálu, který je recyklovaný alespoň z 80 %.
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel, nebo případně dodavatel obalu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, ve kterém uvede materiálové složení obalu a podíl recyklovaného a zcela nového materiálu.
         
            Kritérium č. 10 – Informace uváděné na obalu
         
         10.1   Návod k použití
         
         K výrobku se připojují následující informace:
         
                     —
                  
                     návod na čištění a ošetřování pro každý konkrétní výrobek,
                  
         
                     —
                  
                     „Obuv nezahazujte – nechejte ji raději opravit. Je to šetrnější k životnímu prostředí.“
                  
         
                     —
                  
                     „Nechtěnou obuv prosím odevzdejte na příslušném sběrném místě, které je ve Vašem okolí.“
                  
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel předloží vzorek obalu nebo navrhovanou předlohu obalu, na kterých bude uveden návod k použití, jenž se bude k výrobku připojovat.
         10.2   Informace uvedené na ekoznačce EU
         
         Jestliže se použije volitelný štítek s textovým polem, musí případně obsahovat tři z těchto sdělení:
         
                     i)
                  
                     udržitelné hospodaření se surovinami přírodního původu (platí-li kritérium č. 1);
                  
         
                     ii)
                  
                     méně znečišťující výrobní postupy;
                  
         
                     iii)
                  
                     minimální používání nebezpečných látek;
                  
         
                     iv)
                  
                     testovaná trvanlivost;
                  
         
                     v)
                  
                     použito xx % ekologicky pěstované bavlny (toto tvrzení lze uplatnit pouze tehdy, pokud podle kritéria 1.2 a) více než 95 % celkové bavlny tvoří ekologicky pěstovaná bavlna).
                  
         Instrukce k používání nepovinné etikety s textovým polem lze nalézt v „Pokynech pro používání loga ekoznačky“ na internetové stránce:
         http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a spolu s ním vzorek etikety výrobku nebo její navrhovanou předlohu, ze které je patrné, kde bude ekoznačka EU umístěna.
         
         
            (1)  http://www.iucnredlist.org/.
         
            (2)  Rozhodnutí Komise 2014/350/EU ze dne 5. června 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU textilním výrobkům (Úř. věst. L 174, 13.6.2014, s. 45).
         
            (3)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).
         
            (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23).
         
            (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/84/EU ze dne 11. února 2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro vydělávání kůží a kožešin (Úř. věst. L 45, 16.2.2013, s. 13).
         
            (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3).
         
            (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
         
            (8)  Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy pro případné zahrnutí do povolovacího postupu, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.
         
            (*)  STOT = Toxicita pro specifické cílové orgány.
         
            (9)  Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy pro případné zahrnutí do povolovacího postupu, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.
         
            (10)  Agentura ECHA, Databáze látek registrovaných podle nařízení REACH, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.
         
            (11)  Agentura ECHA, Spolupráce s ostatními regulačními agenturami, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.
         
            (12)  Organizace Social Accountability International, Mezinárodní standard sociální odpovědnosti 8000 (Social Accountability 8000 International Standard), http://www.sa-intl.org.
         
            (13)  Viz ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) a doplňující pokyny.
         
            (14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).
         
            DODATEK
            
               SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH OMEZENÍ
            
            Seznam se týká látek, které se mohou používat při výrobě nebo které mohou být přítomny v hotovém výrobku. Seznam látek podléhajících omezení stanovený pro ekoznačku EU pro obuv zahrnuje látky či skupiny látek, jejichž přítomnost v hotovém výrobku, v materiálech či předmětech, které jsou jeho součástí, nebo případně ve výrobních recepturách musí být zvlášť omezována nebo ověřována. Omezení se vztahují:
            
                        —
                     
                        na fáze výroby (např. barvení),
                     
            
                        —
                     
                        na receptury používané ve fázích obuvní výroby (např. pomocné látky),
                     
            
                        —
                     
                        na homogenní materiály či předměty (např. syntetickou či přírodní pryž),
                     
            
                        —
                     
                        na hotové výrobky.
                     
            U každého požadavku jsou stanoveny použitelnost, materiál(y) a/nebo případně výrobní fáze, rozsah omezení a požadavky na ověřování a/nebo zkoušení.
            Žadatel o tomto seznamu informuje všechny dodavatele materiálů.
            V případě textilních výrobků, kterým byla udělena ekoznačka EU na základě ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí 2014/350/EU, se má za to, že kritérium č. 6 splňují.
            
               Tabulka č. 1
            
            
               Pro uvedené fáze výroby platí následující omezení
            
            
                        Použitelnost
                     
                        Rozsah omezení
                     
                        Mezní hodnoty
                     
                        Ověřování
                     a)   Pomocné látky
                     
                        Veškeré směsi nebo přípravky používané ve fázích výroby usní, textilií a povrstvených usní a textilií
                     
                        V žádné ze směsí nebo přípravků uplatňovaných ve výrobních fázích se nesmí používat následující látky; pro přítomnost těchto látek v hotovém výrobku platí mezní hodnoty:
                        
                                    —
                                 
                                    nonylfenol, směs izomerů CAS č. 25154-52-3
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    4-nonylfenol CAS č. 104-40-5
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    4-nonylfenol, rozvětvený CAS č. 84852-15-3
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    oktylfenol 27193-28-8 CAS č. 27193-28-8
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    4-oktylfenol CAS č. 1806-26-4
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    4-terc-oktylfenol CAS č. 140-66-9
                                 
                        Následující alkylfenol-ethoxyláty (APEO):
                        
                                    —
                                 
                                    polyoxyethylovaný oktylfenol CAS č. 9002-93-1
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    polyoxyethylovaný nonylfenol CAS č. 9016-45-9
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    polyoxyethylovaný p-nonylfenol CAS č. 26027-38-3
                                 
                     
                        25 mg/kg celkem u textilií
                        100 mg/kg celkem u usní
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží buď prohlášení, že těchto látek nebylo použito, podložené bezpečnostním listem, nebo výsledky zkoušek provedených na hotovém výrobku nebo na usni, textiliích, povrstvené usni či textiliích, ze kterých je hotový výrobek zhotoven. Zkušební metoda: useň: EN ISO 18218-2 (nepřímá metoda); textil a povrstvené textilie: EN ISO 18254 u alkylfenol-ethoxylátů, v případě zkoušení hotového výrobku na přítomnost alkylfenolů se využívá extrakce pomocí rozpouštědel, po níž následuje metoda LC-MS nebo GC-MS.
                     
                        Barvení a dokončovací úkony u usní, textilií a povrstvených usní a textilií
                     
                        V žádné ze směsí nebo přípravků uplatňovaných při barvení a dokončování usní, povrstvených usní a textilií se nesmí používat následující látky:
                        
                                    —
                                 
                                    bis-(hydrogenovaný lojový alkyl)-dimethyl amonium chlorid (DTDMAC)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    distearyl dimethyl amonium chlorid (DSDMAC)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    di-(tvrzený lůj)- dimethyl amonium chlorid (DHTDMAC)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    ethylendiamintetraoctan (EDTA)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    diethyltriaminpentaoctan (DTPA)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    nitrilotrioctová kyselina (NTA)
                                 
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení, že tyto látky nepoužili.
                     b)   Kalafuna
                     
                        Potiskování, lakování a lepení
                     
                        V tiskových inkoustech, lacích nebo lepidlech se nesmí jako složka používat kalafuna.
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) předloží prohlášení, že tyto látky nepoužili.
                     c)   Rozpouštědla
                     
                        Pomocné látky používané v směsích, přípravcích a lepidlech na usně, textilie, povrstvené usně a textilie, plasty a hotové výrobky
                     
                        V žádném ze směsí nebo přípravků určených ke zpracovávání materiálů ani v lepidlech uplatňovaných při finální kompletaci výrobku se nesmí používat následující látky:
                        
                                    —
                                 
                                    2-methoxyethanol
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    n,n-dimethylformamid
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    1-methyl-2-pyrrolidon
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    bis(2-methoxyethyl)ether
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    4,4′- diaminodifenylmethan
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    1,2,3-trichlorpropan
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    1,2-dichlorethan; ethylendichlorid
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    2-ethoxyethanol
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    benzen-1,4-diamin dihydrochlorid
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    bis(2-methoxyethyl)ether
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    formamid
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    n-methyl-2-pyrrolidon
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    trichlorethylen
                                 
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení, že tyto látky nepoužili.
                     d)   Chlorované parafiny
                     
                        Všechny fáze výroby usní, syntetické pryže, plastů, textilií a apretur
                     
                        Při výrobě a dokončování usní, syntetické pryže, plastů, textilií nebo apretur se nesmí používat chlorované parafiny s krátkým řetězcem (C10-C13).
                     
                        nedetekovatelné
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení, že chlorované parafiny s krátkým řetězcem C10-C13 nepoužili, a skutečnost doloží bezpečnostním listem. V opačném případě předloží žadatel a/nebo dodavatel(é) materiálu prohlášení o souladu, které doloží výsledky ze zprávy o zkoušce podle normy EN ISO 18219.
                     
                        Zpracovávání materiálů pro usně, syntetickou pryž, plasty, textilie a apretury
                     
                        Při výrobě a dokončování usní, syntetické pryže, plastů, textilií nebo apretur je omezeno používání chlorovaných parafinů se středně dlouhým řetězcem (C14-C17).
                     
                        1 000  mg/kg
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení, že chlorované parafiny se středně dlouhým řetězcem C14-C17 nepoužili, a skutečnost doloží bezpečnostním listem. V opačném případě předloží žadatel a/nebo dodavatel(é) materiálu prohlášení o souladu, které doloží výsledky ze zprávy o zkoušce podle normy EN ISO 18219.
                     e)   Biocidní přípravky ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (1)
                        
                     
                        Přeprava nebo skladování surovin a polotovarů, hotových výrobků nebo obalů hotových výrobků
                     
                        
                                    i)
                                 
                                    Smí se používat pouze tyto účinné látky povolené podle čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 528/2012:
                                    
                                                —
                                             
                                                účinné látky zařazené na seznam vypracovaný podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro příslušný typ přípravku (tj. vlákna, useň, pryž a polymerní materiály), pokud jsou splněny podmínky nebo omezení uvedené v tomto nařízení,
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                účinné látky zařazené do přílohy I uvedeného nařízení, pokud jsou splněny podmínky nebo omezení uvedené v tomto nařízení,
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                účinné látky testované pro příslušný typ přípravku v pracovním programu uvedeném v čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012.
                                             
                                 
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel a dodavatel materiálu předloží buď prohlášení, že biocidů nebylo před přepravou a skladováním použito, nebo prokáže, že použití biocidní účinné látky je povoleno podle směrnice 98/8/ES nebo podle nařízení (EU) č. 528/2012.
                        Bylo-li biocidů použito, je třeba poskytnout seznam účinných látek, jež byly při přepravě či skladování do surovin, polotovarů nebo obalů hotových výrobků přidány, včetně souvisejících standardních vět o nebezpečnosti.
                     
                        
                                    ii)
                                 
                                    Při kompletaci obuvi se do hotového výrobku ani do žádné jeho části nesmí přidávat biocidní přípravky s cílem dodat hotovému výrobku biocidní vlastnosti.
                                 
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel a dodavatel materiálu předloží prohlášení, že v hotovém výrobku ani v žádné jeho části nebyly biocidy použity.
                     
                        
                                    iii)
                                 
                                    Při přepravě a skladování výrobku, jakýchkoli předmětů, které jsou jeho součástí, a jakýchkoli jeho homogenních částí se nesmí používat chlorfenoly (jejich soli a estery), organocínové sloučeniny (včetně TBT, TPhT, DBT a DOT), dimethylfumarát (DMFu), triklosan a nanostříbro a tyto látky také nesmí být přidávány do hotového výrobku nebo do jeho obalů.
                                 
                     
                        nedetekovatelné
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení, že tyto látky nepoužili. Prohlášení je třeba doložit výsledky, k nimž se dospělo při zkouškách hotového výrobku na přítomnost níže uvedených látek:
                        
                                     
                                 
                                    chlorfenoly: usně, EN ISO 17070; textilie, XP G 08-015 (detekční limity: usně: 0,1 ppm; textilie: 0,05 ppm);
                                 
                        
                                     
                                 
                                    dimethylfumarát: ISO/TS 16186.
                                 
                     f)   Jiné specifické látky
                     
                        Výrobní receptury a lepidla používaná v hotovém výrobku nebo v kterékoli jeho části
                     
                        Do směsí a přípravků nebo do lepidel používaných při kompletaci obuvi se nesmí záměrně přidávat následující látky:
                        
                                    —
                                 
                                    chlorované nebo bromované dioxiny či furany
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    chlorované uhlovodíky (1,1,2,2-tetrachlorethan, pentachlorethan, 1,1,2-trichlorethan, 1,1-dichlorethylen)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hexachlorcyklohexan
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    monomethyldibromdifenylmethan
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    monomethyldichlordifenylmethan
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    dusitany
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    polybromované bifenyly (PBB)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    pentabromdifenylether (PeBDE)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    oktabromdifenylether (OBDE)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    polychlorované bifenyly (PCB)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    polychlorované terfenyly (PCT)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    tri(2,3-dibrompropyl)fosfát (TRIS)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    trimethylfosfát
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    tris-(aziridinyl)-fosfinoxid (TEPA)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    tris(2-chlorethyl)fosfát (TCEP)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    dimethyl-methylfosfonát (DMMP)
                                 
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení, že tyto látky nepoužili.
                     
            
               
            
            
               Tabulka č. 2
            
            
               Pro postupy v barvírně platí následující omezení
            
            
                        Použitelnost
                     
                        Rozsah omezení
                     
                        Mezní hodnoty
                     
                        Ověřování
                     a)   Přenašeče
                     
                        Přenašeče používané při barvení disperzními barvivy
                     
                        Nesmí se používat halogenované urychlovače barvení (přenašeče) (mezi přenašeče patří například 1,2-dichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen, chlorfenoxyethanol).
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a doloží jej bezpečnostním listem.
                     
                        Přenašeče používané jako nadouvadla u plastů a pěn
                     
                        Jako nadouvadla nebo pomocná nadouvadla se nesmějí používat halogenované organické sloučeniny.
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a doloží jej bezpečnostním listem.
                     b)   Barviva podléhající omezením
                     
                        Azobarviva
                        Uplatnění v procesu barvení
                     
                        V hotovém výrobku nesmí být přítomny níže uvedené karcinogenní aromatické aminy.
                        
                           
                                       Arylamin
                                    
                                       Číslo CAS
                                    
                                       4-aminodifenyl
                                    
                                       92-67-1
                                    
                                       benzidin
                                    
                                       92-87-5
                                    
                                       4-chlor-o-toluidin
                                    
                                       95-69-2
                                    
                                       2-naftylamin
                                    
                                       91-59-8
                                    
                                       o-aminoazotoluen
                                    
                                       97-56-3
                                    
                                       2-amino-4-nitrotoluen
                                    
                                       99-55-8
                                    
                                       p-chloranilin
                                    
                                       106-47-8
                                    
                                       2,4-diaminoanisol
                                    
                                       615-05-4
                                    
                                       4,4′-diaminodifenylmethan
                                    
                                       101-77-9
                                    
                                       3,3′-dichlorbenzidin
                                    
                                       91-94-1
                                    
                                       3,3′-dimethoxybenzidin
                                    
                                       119-90-4
                                    
                                       3,3′-dimethylbenzidin
                                    
                                       119-93-7
                                    
                                       3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodifenylmethan
                                    
                                       838-88-0
                                    
                                       p-kresidin
                                    
                                       120-71-8
                                    
                                       4,4′-methylen-bis-(2-chloranilin)
                                    
                                       101-14-4
                                    
                                       4,4′-oxydianilin
                                    
                                       101-80-4
                                    
                                       4,4′-thiodianilin
                                    
                                       139-65-1
                                    
                                       o-toluidin
                                    
                                       95-53-4
                                    
                                       2,4-diaminotoluen
                                    
                                       95-80-7
                                    
                                       2,4,5-trimethylanilin
                                    
                                       137-17-7
                                    
                                       o-anisidin (2-methoxyanilin)
                                    
                                       90-04-0
                                    
                                       2,4-xylidin
                                    
                                       95-68-1
                                    
                                       2,6-xylidin
                                    
                                       87-62-7
                                    
                                       4-aminoazobenzen
                                    
                                       60-09-3
                                    
                        
                     
                        30 mg/kg pro každý arylamin v hotovém výrobku
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a doloží jej výsledky konkrétních zkoušek podle norem EN 14362-1:2012 a 3:2012 v případě textilií a CEN ISO/TS 17234-1 a 2 v případě usní.
                        (Poznámka: U 4-aminoazobenzenu může dojít k nepravým pozitivním reakcím, a proto je nutno o těchto reakcích informovat.)
                     
                        Barviva, která jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro reprodukci
                     
                        Nesmějí se používat níže uvedená barviva, která jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro reprodukci.
                        
                           
                                       Barviva, která jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro reprodukci
                                    
                                       Číslo CAS
                                    
                                       C.I. Kyselá červeň 26
                                    
                                       3761-53-3
                                    
                                       C.I. Základní červeň 9
                                    
                                       569-61-9
                                    
                                       C.I. Základní fialová 14
                                    
                                       632-99-5
                                    
                                       C.I. Přímá čerň 38
                                    
                                       1937-37-7
                                    
                                       C.I. Přímá modř 6
                                    
                                       2602-46-2
                                    
                                       C.I. Přímá červeň 28
                                    
                                       573-58-0
                                    
                                       C.I. Disperzní modř 1
                                    
                                       2475-45-8
                                    
                                       C.I. Disperzní oranž 11
                                    
                                       82-28-0
                                    
                                       C.I. Disperzní žluť 3
                                    
                                       2832-40-8
                                    
                        
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a doloží jej bezpečnostním listem.
                     
                        Potenciálně senzibilizující barviva
                     
                        Nesmějí se používat níže uvedená barviva, která jsou potenciálně senzibilizující.
                        
                           
                                       Potenciálně senzibilizující disperzní barviva
                                    
                                       Číslo CAS
                                    
                                       C.I. Disperzní modř 1
                                    
                                       2475-45-8
                                    
                                       C.I. Disperzní modř 3
                                    
                                       2475-46-9
                                    
                                       C.I. Disperzní modř 7
                                    
                                       3179-90-6
                                    
                                       C.I. Disperzní modř 26
                                    
                                       3860-63-7
                                    
                                       C.I. Disperzní modř 35
                                    
                                       12222-75-2
                                    
                                       C.I. Disperzní modř 102
                                    
                                       12222-97-8
                                    
                                       C.I. Disperzní modř 106
                                    
                                       12223-01-7
                                    
                                       C.I. Disperzní modř 124
                                    
                                       61951-51-7
                                    
                                       C.I. Disperzní hněď 1
                                    
                                       23355-64-8
                                    
                                       C.I. Disperzní oranž 1
                                    
                                       2581-69-3
                                    
                                       C.I. Disperzní oranž 3
                                    
                                       730-40-5
                                    
                                       C.I. Disperzní oranž 37
                                    
                                       12223-33-5
                                    
                                       C.I. Disperzní oranž 76
                                    
                                       13301-61-6
                                    
                                       C.I. Disperzní červeň 1
                                    
                                       2872-52-8
                                    
                                       C.I. Disperzní červeň 11
                                    
                                       2872-48-2
                                    
                                       C.I. Disperzní červeň 17
                                    
                                       3179-89-3
                                    
                                       C.I. Disperzní žluť 1
                                    
                                       119-15-3
                                    
                                       C.I. Disperzní žluť 3
                                    
                                       2832-40-8
                                    
                                       C.I. Disperzní žluť 9
                                    
                                       6373-73-5
                                    
                                       C.I. Disperzní žluť 39
                                    
                                       12236-29-2
                                    
                                       C.I. Disperzní žluť 49
                                    
                                       54824-37-2
                                    
                        
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a doloží jej bezpečnostním listem.
                     
                        Chromová mořidlová barviva
                     
                        Používání chromových mořidlových barviv je zakázáno.
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a doloží jej bezpečnostním listem.
                     
                        Kovokomplexní barviva
                     
                        Kovokomplexní barviva na bázi mědi, chromu a niklu jsou povolena pouze pro barvení usní, vlny, polyamidu nebo směsí těchto vláken s umělými celulózovými vlákny (např. viskózou).
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a doloží jej bezpečnostním listem.
                     
                        Pigmenty
                     
                        Nesmí se používat pigmenty na bázi kadmia, olova, šestimocného chromu, rtuti a/nebo antimonu.
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a doloží jej bezpečnostním listem.
                     
            
               
            
            
               Tabulka č. 3
            
            
               Pro konečnou úpravu hotového výrobku platí následující omezení
            
            
                        Použitelnost
                     
                        Rozsah omezení
                     
                        Mezní hodnoty
                     
                        Ověřování
                     a)   Perfluorované a polyfluorované sloučeniny (PFC)
                     
                        Hotový výrobek
                     
                        
                                    i)
                                 
                                    K impregnaci obuvi se nesmí používat fluorovaná voda, špínu odpuzující úprava ani oleofobní úprava. Mezi zmiňované úpravy patří úprava na bázi perfluorovaných a polyfluorovaných sloučenin.
                                    Úprava bez použití fluorovaných látek se musí provádět za použití látek, které jsou snadno biologicky rozložitelné a nejsou bioakumulativní ve vodním prostředí ani ve vodních sedimentech.
                                 
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a doloží jej bezpečnostním listem.
                     
                        Obuv s deklarovanou integrovanou vodoodpudivou funkcí
                     
                        
                                    ii)
                                 
                                    Fluoropolymerové membrány a lamináty smí být v obuvi použity jen tehdy, je-li u materiálu vyžadován průnik vody nižší než 0,2 g a absorpce vody nižší než 30 % podle normy ISO 20347. Při výrobě fluoropolymerových membrán se nesmí používat kyselina perfluoroktanová (PFOA) ani žádný z jejích vyšších homologů podle definic OECD.
                                 
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které vydá výrobce membrány či laminátu ohledně produkce polymerů. Prohlášení musí být doloženo výsledky technické zkoušky na průnik vody materiálem podle normy ISO 20347.
                     b)   Zpomalovače hoření
                     
                        Obuv s integrovanou funkcí zpomalování hoření
                     
                        Zpomalovače hoření se smějí používat pouze u obuvi, která je klasifikována jako osobní ochranný prostředek kategorie III a nese příslušné označení CE a která má integrovánu funkci zpomalování hoření za účelem zajištění bezpečnosti při práci v souladu se specifikacemi stanovenými ve směrnici 89/686/EHS. Látka či látky použité k dosažení funkce zpomalování hoření musí splňovat kritérium č. 5.
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel předloží buď prohlášení, že zpomalovačů hoření nebylo použito, nebo předloží prohlášení o splnění kritéria č. 5.
                        Prohlášení musí být v obou případech podloženo bezpečnostním listem. V patřičných případech je nutno předložit seznam zpomalovačů hoření, které jsou ve výrobku použity, spolu s příslušnými standardními větami o nebezpečnosti/R-větami. Předložena musí být také kopie osvědčení, které vydal certifikační orgán oznámený podle směrnice 89/686/EHS a které prokazuje, že se výrobek uvádí na trh jako ohnivzdorný osobní ochranný prostředek kategorie III.
                     
            
               
            
            
               Tabulka č. 4
            
            
               Pro hotový výrobek nebo jeho specifikované části platí následující omezení
            
            
                        Použitelnost
                     
                        Rozsah omezení
                     
                        Mezní hodnoty
                     
                        Ověřování
                     a)   PAU
                     
                        Plasty a syntetická pryž, textilie nebo materiály používané k povrstvování usně
                     
                        V plastech, syntetické pryži, textiliích nebo materiálech používaných k povrstvování usní nesmí být přítomny níže vyjmenované polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v koncentracích převyšujících uvedené limity.
                        Polycyklické aromatické uhlovodíky s klasifikací nebezpečnosti skupiny 1 a 2 nesmí být přítomny v plastech, syntetické pryži, textiliích nebo materiálech používaných k povrstvování usní v koncentracích, které se rovnají jednotlivým koncentračním limitům či jejich součtu nebo které tyto koncentrační limity převyšují.
                        Přítomnost a koncentrace se ověřuje u níže uvedených PAU.
                        PAU omezené nařízením (ES) č. 1907/2006:
                        
                           
                                       Název
                                    
                                       CAS
                                    
                                       chrysen
                                    
                                       218-01-9
                                    
                                       benzo[a]anthracen
                                    
                                       56-55-3
                                    
                                       benzo[k]fluoranthen
                                    
                                       207-08-9
                                    
                                       Benzo[a]pyren
                                    
                                       50-32-8
                                    
                                       dibenzo[a,h]anthracen
                                    
                                       53-70-3
                                    
                                       benzo[j]fluoranthen
                                    
                                       205-82-3
                                    
                                       benzo[b]fluoranthen
                                    
                                       205-99-2
                                    
                                       benzo[e]pyren
                                    
                                       192-97-2
                                    
                        
                        Další PAU, na něž se vztahuje omezení:
                        
                           
                                       Název
                                    
                                       CAS
                                    
                                       naftalen
                                    
                                       91-20-3
                                    
                                       acenaftylen
                                    
                                       208-96-8
                                    
                                       acenaften
                                    
                                       83-32-9
                                    
                                       fluoren
                                    
                                       86-73-7
                                    
                                       fenanthren
                                    
                                       85-1-8
                                    
                                       anthracen
                                    
                                       120-12-7
                                    
                                       fluoranthen
                                    
                                       206-44-0
                                    
                                       pyren
                                    
                                       129-00-0
                                    
                                       indeno[1,2,3-c,d]pyren
                                    
                                       193-39-5
                                    
                                       benzo(g,h,i)perylen
                                    
                                       191-24-2
                                    
                        
                     
                        Pro veškerou obuv:
                        
                                    1.
                                 
                                    Jednotlivé koncentrační limity pro PAU omezené podle nařízení (ES) č. 1907/2006 musí být nižší než 1 mg/kg.
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    Celkový součtový koncentrační limit pro 18 uvedených PAU musí být nižší než 10 mg/kg.
                                 
                        V případě obuvi určené pro děti do tří let:
                        
                                    1.
                                 
                                    Jednotlivé koncentrační limity pro PAU omezené podle nařízení (ES) č. 1907/2006 musí být nižší než 0,5 mg/kg.
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    Celkový součtový koncentrační limit pro 18 uvedených PAU musí být nižší než 1 mg/kg.
                                 
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží zprávou o zkoušce za použití zkušební metody AfPS GS 2014:01 PAK.
                     b)   N-nitrosaminy
                     
                        Přírodní a syntetická pryž
                     
                        V syntetické ani přírodní pryži nesmí být detekovány níže uvedené N-nitrosaminy.
                        
                           
                                       N-nitrosamin
                                    
                                       CAS
                                    
                                       N-nitrosodiethanolamin (NDELA)
                                    
                                       1116-54-7
                                    
                                       N-nitrosodimethylamin (NDMA)
                                    
                                       62-75-9
                                    
                                       N-nitrosodipropylamin (NDPA)
                                    
                                       621-64-7
                                    
                                       N-nitrosodiethylamin (NDEA)
                                    
                                       55-18-5
                                    
                                       N-nitrosodiisopropylamin (NDiPA)
                                    
                                       601-77-4
                                    
                                       N-nitrosodibutylamin (NDBA)
                                    
                                       924-16-3
                                    
                                       N-nitrosopiperidin (NPIP)
                                    
                                       100-75-4
                                    
                                       N-nitrosodiisobutylamin (NdiBA)
                                    
                                       997-95-5
                                    
                                       N-nitrosodiisononylamin (NdiNA)
                                    
                                       1207995-62-7
                                    
                                       N-nitrosomorfolin (NMOR)
                                    
                                       59-89-2
                                    
                                       N-nitroso N-methyl N-fenylamin (NMPhA)
                                    
                                       614-00-6
                                    
                                       N-nitroso N-ethyl N-fenylamin (NEPhA)
                                    
                                       612-64-6
                                    
                                       N-Nitrosopyrrolidin
                                    
                                       930-55-2
                                    
                        
                     
                        nedetekovatelné
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel pryže předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží zprávou o zkoušce za použití zkušební metody uvedené v normě EN 12868 nebo EN 14602.
                     c)   Organocínové látky
                     
                        Hotový výrobek
                     
                        V hotovém výrobku nesmí být přítomny níže uvedené organocínové sloučeniny v koncentracích převyšujících stanovený limit.
                        
                           
                                       sloučeniny tributylcínu (TBT)
                                    
                                       0,025 mg/kg
                                    
                                       sloučeniny dibutylcínu (DBT)
                                    
                                       1 mg/kg
                                    
                                       sloučeniny monobutylcínu (MBT)
                                    
                                       1 mg/kg
                                    
                                       sloučeniny dioktylcínu (DOT)
                                    
                                       1 mg/kg
                                    
                                       trifenylcín (TPT)
                                    
                                       1 mg/kg
                                    
                        
                     
                        Mezní hodnoty jsou stanoveny pro každou organocínovou sloučeninu
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které podloží výsledky zkoušek v souladu se zkušební metodou ISO/TS 16179.
                     d)   Ftaláty
                     
                        Plasty, pryž, syntetické materiály, apretury a potisky materiálů
                     
                        
                                    i)
                                 
                                    Ve výrobku mohou být použity pouze ftaláty, které byly v době použití posouzeny z hlediska rizik a splňovaly požadavky kritéria č. 5.
                                 
                     
                        —
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a doloží jej bezpečnostním listem.
                     
                        
                                    ii)
                                 
                                    Ve výrobku, v jakémkoli jeho předmětu a v jakékoli jeho homogenní části nesmí být použity následující změkčovadla:
                                    
                                                —
                                             
                                                1,2-benzendikarboxylová kyselina, rozvětvené alkylestery di-C6-8, bohaté na C7 (DIHP) CAS: 71888-89-6
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                1,2-benzendikarboxylová kyselina, rozvětvené a lineární alkylestery di-C7-11 (DHNUP) CAS: 68515-42-4
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                bis(2-methoxyethyl)ftalát (DMEP) CAS: 117-82-8
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                diisobutylftalát (DIPB) CAS 84-69-5
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) CAS 117-81-7
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                dibutylftalát (DBP) CAS: 84-74-2
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                benzylbutylftalát (BBP) CAS: 85-68-7
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                di-n-pentylftalát (DPP) CAS: 131-18-0
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                1–2-benzendikarboxylová kyselina, dipentylester, rozvětvený a lineární CAS: 84777-06-0
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                diisopentylftalát (DIPP) CAS: 605-50-5
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                dihexyl-ftalát (DnHP) CAS: 84-75-3
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                n-pentyl-isopentylftalát CAS: 607-426-00-1
                                             
                                 
                        
                                    iii)
                                 
                                    V obuvi pro děti do tří let nesmí být použity následující ftaláty:
                                    
                                                —
                                             
                                                di-iso-nonyl-ftalát (DINP)* CAS: 28553-12-0; 68515-48-0
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                di-n-oktylftalát (DNOP)* CAS: 117-84-0
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                diisodecyl-ftalát (DIDP)* CAS: 26761-40-0; 68515-49-1
                                             
                                 
                     
                        Celkové množství změkčovadel podléhajících omezení musí být nižší než 0,10 % hmotnostních.
                        V případě obuvi určené pro děti do tří let musí být celkové množství změkčovadel podléhajících omezení nižší než 0,05 % hmotnostních.
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel předloží buď prohlášení výrobce materiálů, že uvedených látek nebylo použito, doložené bezpečnostním listem pro změkčovadla, která byla ve směsi uplatněna, nebo výsledky zkoušek podle ISO/TS 16181.
                     e)   Extrahovatelné kovy
                     
                        Hotový výrobek
                     
                        V případě obuvi určené pro děti do tří let nesmí být v hotovém výrobku přítomny níže uvedené látky v koncentracích převyšujících stanovený limit.
                        
                           
                                       antimon (Sb)
                                    
                                       30,0 mg/kg
                                    
                                       arsen (As)
                                    
                                       0,2 mg/kg
                                    
                                       kadmium (Cd)
                                    
                                       0,1 mg/kg
                                    
                                       chrom (Cr)
                                    
                                       1,0 mg/kg (u textilií)
                                    
                                       kobalt (Co)
                                    
                                       1,0 mg/kg
                                    
                                       měď (Cu)
                                    
                                       25,0 mg/kg
                                    
                                       olovo (Pb)
                                    
                                       0,2 mg/kg
                                    
                                       nikl (Ni)
                                    
                                       1,0 mg/kg
                                    
                                       rtuť (Hg)
                                    
                                       0,02 mg/kg
                                    
                        
                        V případě jiné obuvi, než je obuv určená pro děti do tří let, platí níže uvedené mezní hodnoty.
                        
                           
                                       antimon (Sb)
                                    
                                       30,0 mg/kg
                                    
                                       arsen (As)
                                    
                                       1,0 mg/kg
                                    
                                       kadmium (Cd)
                                    
                                       0,1 mg/kg
                                    
                                       chrom (Cr)
                                    
                                       2,0 mg/kg (u textilií)
                                    
                                       kobalt (Co)
                                    
                                       4,0 mg/kg
                                    
                                       měď (Cu)
                                    
                                       50,0 mg/kg
                                    
                                       olovo (Pb)
                                    
                                       1,0 mg/kg
                                    
                                       nikl (Ni)
                                    
                                       1,0 mg/kg
                                    
                                       rtuť (Hg)
                                    
                                       0,02 mg/kg
                                    
                        
                     
                        Mezní hodnoty jsou stanoveny pro každou látku
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží výsledky zkoušek v souladu s těmito zkušebními metodami: Extrakce – EN ISO 105-E04-2013 (kyselý roztok potu). Detekce: EN ISO 17072-1 v případě usní, ICP-MS, ICP-OES (v případě textilií a plastů).
                        Za účelem prokázání, že je toto kritérium neustále plněno, se zkoušky po dobu platnosti licence provádějí každý rok.
                     
                        Kovové součásti
                     
                        Migrace niklu ze slitin, které obsahují nikl a jsou v přímém a dlouhodobém styku s pokožkou, musí být nižší než 0,5 μg/cm2/týden.
                     
                        0,5 μg/cm2/týden
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení, že v částech obuvi není přítomen nikl, které doloží osvědčením od výrobce kovových dílů, nebo předloží prohlášení o souladu, které doloží výsledky zkušební metody EN 1811.
                     
                        Chromočiněné usně
                     
                        U obuvi obsahující chromočiněnou useň nesmí být v hotovém výrobku přítomen žádný šestimocný chrom.
                     
                        nedetekovatelné
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží výsledky vyvozenými ve zprávě o zkoušce za použití zkušební metody EN ISO 17075 (detekční limit: 3 ppm). Příprava vzorku musí být provedena podle pokynů uvedených v normě EN ISO 4044.
                        Za účelem prokázání, že je toto kritérium neustále plněno, se zkoušky po dobu platnosti licence provádějí každý rok. Usně činěné jinak než s pomocí chromu jsou z tohoto požadavku vyňaty.
                     
                        U obuvi obsahující chromočiněnou useň musí být obsah extrahovatelného chromu v hotovém výrobku nižší než 200 mg/kg.
                     
                        200 mg/kg
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží výsledky vyvozenými ve zprávě o zkoušce za použití zkušební metody EN ISO 17072-1.
                        Za účelem prokázání, že je toto kritérium neustále plněno, se zkoušky po dobu platnosti licence provádějí každý rok. Usně činěné jinak než s pomocí chromu jsou z tohoto požadavku vyňaty.
                     f)   TDA a MDA
                     
                        PU
                     
                        2,4-toluendiamin (2,4-TDA, 95-80-7)
                        4,4′-diaminodifenylmethan (4,4′-MDA, 101-77-9)
                     
                        Nižší než 5 mg/kg u každé látky
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které podloží výsledky získanými podle následujícího postupu: Extrahuje se 1 % vodným roztokem kyseliny octové. Vzorek musí být složen ze 6 dílčích vzorků odebraných z každé strany (nejvýše 2 cm pod povrchem). Extrakce se musí opakovat čtyřikrát se stejným vzorkem pěny, přičemž se pokaždé zachovává stejný poměr hmotnosti ku objemu, a to 1:5. Extrakty se smíchají, doplní se do známého objemu, přefiltrují a analyzují vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s UV detekcí (HPLC-UV) nebo vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií – hmotnostní spektrometrií (HPLC-MS). Pokud se použije HPLC-UV a existuje podezření na interference, zopakuje se analýza ještě pomocí HPLC-MS.
                     g)   Formaldehyd
                     
                        Hotový výrobek/useň, textil
                     
                        Množství volného a hydrolyzovaného formaldehydu obsaženého v dílech obuvi nesmí překročit tyto mezní hodnoty:
                        
                                    —
                                 
                                    textilie: < 20 mg/kg,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    usně: < 20 mg/kg (v dětské obuvi); 75 mg/kg (v podšívce a stélce); 100 mg/kg v dalších dílech výrobku.
                                 
                     
                        Stanovené mezní hodnoty
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatel(é) materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží výsledky ze zprávy o zkoušce za použití následujících zkušebních metod: textilie: EN ISO 14184-1; usně: EN ISO 17226-1.
                     h)   Antimon
                     
                        Surová polyesterová vlákna
                     
                        Hladina antimonu v surových polyesterových vláknech nesmí překročit 260 ppm.
                     
                        260 mg/kg
                     
                        
                           Posuzování a ověřování: Žadatel nebo výrobce vláken předloží buď prohlášení, že antimon nebyl ve výrobním procesu použit, nebo předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží zprávou o zkoušce za použití následujících zkušebních metod: přímé stanovení pomocí atomové absorpční spektrometrie nebo hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Zkouška se provádí na směsném vzorku surových vláken před jakýmkoli zpracováním za mokra.
                     
            
            
               (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, Text s významem pro EHP (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.