Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1352 ze dne 4. srpna 2016 o pravidlech pro národní odborníky přidělené do Evropské obranné agentury a o zrušení rozhodnutí 2004/677/ES

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1352 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 219/82
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1352
   ze dne 4. srpna 2016
   o pravidlech pro národní odborníky přidělené do Evropské obranné agentury a o zrušení rozhodnutí 2004/677/ES
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na články 42 a 45 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1835 ze dne 12. října 2015, kterým se vymezuje statut, sídlo a způsob fungování Evropské obranné agentury (1), a zejména na článek 11 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Vyslání odborníků by mělo Evropské obranné agentuře (dále jen „agentura“) umožnit využívání vysoké úrovně odborných znalostí a zkušeností těchto odborníků, zejména v oblastech, v nichž není takováto odbornost bezprostředně dostupná v rámci agentury.
            
   
               (2)
            
               Výměna odborných zkušeností a znalostí v oblasti obrany, jak je uvedena v rozhodnutí (SZBP) 2015/1835, a související podpůrné funkce by měly být podporovány prostřednictvím dočasného přidělování odborníků (dále jen „vyslaní národní odborníci“) z veřejných sektorů členských států.
            
   
               (3)
            
               Práva a povinnosti vyslaných národních odborníků by měla zajistit, že budou vykonávat své povinnosti pouze v zájmu agentury.
            
   
               (4)
            
               Termín „vyslání“ by měl být chápán v kontextu tohoto rozhodnutí.
            
   
               (5)
            
               Vzhledem k tomu, že pravidla stanovená tímto rozhodnutím by měla nahradit pravidla stanovená rozhodnutím Rady 2004/677/ES (2), by uvedené rozhodnutí mělo být zrušeno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   
      KAPITOLA I
   
   
      
         Obecná ustanovení
      
   
   Článek 1
   Oblast působnosti
   Pravidla stanovená tímto rozhodnutím se vztahují na vyslané národní odborníky, kteří splňují podmínky uvedené v článku 2, jsou vysláni do agentury, jsou odborníci vyslaní orgány veřejné správy zúčastněných členských států na ústřední či regionální úrovni, zejména ministerstvy obrany nebo jejich agenturami, orgány, vysokými školami národní obrany, výzkumnými ústavy, včetně těch odborníků podle čl. 11 odst. 4 písm. b) rozhodnutí (SZBP) 2015/1835.
   V souladu s čl. 11 odst. 4 písm. a) rozhodnutí (SZBP) 2015/1835 jsou odborníci:
   
               —
            
               ze třetí země, s níž agentura uzavřela správní ujednání, nebo
            
   
               —
            
               z organizací/subjektů majících s agenturou správní ujednání za předpokladu, že je vyslaný národní odborník státním příslušníkem členského státu nebo třetí země, s níž agentura uzavřela správní ujednání,
            
   vysláni či přiděleni podle čl. 26 odst. 1 uvedeného rozhodnutí k agentuře se souhlasem řídícího výboru v souladu s podmínkami, jež budou stanoveny těmito ujednáními.
   Článek 2
   Podmínky pro vyslání
   Aby mohl být odborník k agentuře vyslán, musí:
   
               1)
            
               být v trvalém nebo smluvním zaměstnaneckém poměru ke svému zaměstnavateli alespoň dvanáct měsíců před svým vysláním;
            
   
               2)
            
               zůstat po dobu vyslání ve službě u svého zaměstnavatele a být tímto zaměstnavatelem nadále odměňován;
            
   
               3)
            
               mít nejméně tři roky praxe na plný úvazek v obranných, správních, vědeckých, technických, provozních, poradních nebo kontrolních funkcích, které jsou relevantní pro plnění jemu svěřených povinností. Zaměstnavatel zašle agentuře před vysláním potvrzení o tom, že odborník byl u něj předchozích dvanáct měsíců zaměstnán;
            
   
               4)
            
               být státním příslušníkem zúčastněného členského státu nebo spadat do působnosti čl. 1 druhého pododstavce;
            
   
               5)
            
               mít pro výkon svých povinností důkladnou znalost jednoho úředního jazyka zúčastněných členských států a uspokojivou znalost některého jiného z těchto jazyků.
            
   Článek 3
   Výběrové řízení
   1.   Vyslaní národní odborníci jsou vybíráni na základě otevřeného a transparentního řízení, o němž se rozhodne v souladu s článkem 42.
   2.   Aniž je dotčen čl. 2 odst. 4, jsou vyslaní národní odborníci k agentuře vysíláni, aby jí zajistili služby s co nejvyšší mírou schopnosti, výkonnosti a bezúhonnosti (zásluh). Jsou vysláni na co nejširším zeměpisném základě ze státních příslušníků zúčastněných členských států. Zúčastněné členské státy a agentura spolupracují při zajištění toho, aby byla v co největší míře respektována rovnováha mezi ženami a muži a zásada rovných příležitostí.
   3.   Výzva k vyjádření zájmu je zaslána stálým zastoupením zúčastněných členských států, misím třetích zemí, případně organizaci nebo subjektu a je zveřejněna na internetových stránkách agentury. Ve výzvě je uveden popis pracovního místa, výběrová kritéria a lhůta pro zaslání přihlášek. Kandidáti na místo vyslaného národního odborníka musí být financováni svými vnitrostátními orgány, organizací nebo subjektem. Je vyžadováno potvrzení formou sponzorského dopisu adresovaného agentuře pokud možno nejpozději do dne uzávěrky přijímání žádostí a v každém případě nejpozději ke dni náboru.
   4.   V případě bezplatně vyslaných národních odborníků a národních odborníků účastnících se odborné přípravy může agentura rozhodnout, že vyslaný národní odborník bude vybrán bez výběrového řízení stanoveného v odstavcích 1 a 2.
   5.   Vysílání odborníků podléhá zvláštním požadavkům a rozpočtové kapacitě agentury.
   6.   Agentura vytvoří pro daného vyslaného národního odborníka osobní spis. V tomto spise jsou obsaženy příslušné administrativní informace.
   Článek 4
   Správní postup pro vyslání
   Vyslání se provádí výměnou dopisů mezi ředitelem agentury a stálým zastoupením nebo misí dotčeného členského státu, případně organizací nebo subjektem. Ve výměně dopisů se uvede místo vyslání a funkční skupina, do které bude vyslaný národní odborník zařazen, tj. do funkční skupiny administrátorů (dále jen „AD“), nebo funkční skupiny asistentů (dále jen „AST“). Ve výměně dopisů se rovněž uvede generální ředitelství nebo oddělení, do kterého je vyslán, a podrobný popis úkolů, které má vyslaný národní odborník plnit. K výměně dopisů se připojí jeden exemplář pravidel vztahujících se na vyslané národní odborníky přidělené do agentury.
   Článek 5
   Doba vyslání
   1.   Doba vyslání je nejméně dva měsíce a nejvýše tři roky. Lze ji postupně obnovovat až na celkovou dobu nepřekračující čtyři roky.
   Ve výjimečných případech však na žádost příslušného ředitele a po předchozím souhlasu zaměstnavatele může ředitel agentury povolit jedno nebo více prodloužení vyslání nad čtyřleté maximum uvedené v prvním pododstavci, a to nejvýše o další dva roky.
   2.   Doba vyslání se stanoví na počátku ve výměně dopisů podle článku 4. Stejný postup se použije i v případě obnovy, prodloužení doby vyslání nebo změny pracovního místa.
   3.   Vyslaný národní odborník, který již byl dříve k agentuře vyslán, může být vyslán znovu po konzultaci s vysílajícím vnitrostátním orgánem za předpokladu, že vyslaný národní odborník i nadále splňuje podmínky vyslání uvedené v článku 2 a nepřekračuje celkový strop uvedený v čl. 11 odst. 5 rozhodnutí (SZBP) 2015/1835.
   Článek 6
   Povinnosti zaměstnavatele
   Po celou dobu vyslání zaměstnavatel vyslaného národního odborníka nadále:
   
               a)
            
               vyplácí mzdu vyslaného národního odborníka;
            
   
               b)
            
               odpovídá za veškerá sociální práva vyslaného národního odborníka, zejména ta, která se týkají sociálního zabezpečení, pojištění a důchodu, a
            
   
               c)
            
               s výhradou čl. 10 odst. 2 písm. d) zachová administrativní postavení vyslaného národního odborníka jako úředníka nebo smluvního zaměstnance a informuje ředitele agentury o každé změně jeho administrativního postavení jako úředníka nebo smluvního zaměstnance.
            
   Článek 7
   Povinnosti
   1.   Vyslaní národní odborníci jsou nápomocni zaměstnancům agentury a plní úkoly a povinnosti, které jim byly svěřeny ředitelem agentury.
   2.   S ohledem na složení zaměstnanců agentury a zejména na jejich úlohu v přispívání k jejím výsledkům může ředitel agentury svěřit vyslanému národnímu odborníkovi řídící povinnosti, vyžaduje-li to služební zájem.
   Vyslaný národní odborník nemůže v žádném případě agenturu právně zavazovat.
   3.   Vyslaný národní odborník se může účastnit pracovních cest a jednání. Ředitel agentury však může rozhodnout o omezení účasti vyslaného národního odborníka na pracovních cestách a jednáních pouze na:
   
               a)
            
               doprovod zaměstnance agentury nebo
            
   
               b)
            
               pozorování nebo výhradně pro účely informování, pokud je sám.
            
   4.   Za schválení výsledků úkolů, které vyslaný národní odborník plní, je odpovědná pouze agentura.
   5.   Agentura, zaměstnavatel vyslaného národního odborníka a vyslaný národní odborník učiní vše pro to, aby vyloučili jakýkoliv skutečný či možný střet zájmů ve vztahu k povinnostem vyslaného národního odborníka po dobu vyslání. Za tím účelem agentura informuje vyslaného národního odborníka a jeho zaměstnavatele včas o plánovaných povinnostech a oba požádá, aby písemně potvrdili, že si nejsou vědomi žádného důvodu, který by bránil přidělení těchto povinností vyslanému národnímu odborníkovi.
   Vyslaný národní odborník se zejména vyzve, aby oznámil jakýkoliv možný střet mezi situací v jeho rodině (zejména profesní činnost blízkých nebo vzdálených příbuzných nebo jakékoliv významné finanční zájmy – své nebo rodinných příslušníků) a plánovanými povinnostmi během vyslání.
   Zaměstnavatel i vyslaný národní odborník se zaváží, že oznámí agentuře každou změnu okolností během doby vyslání, v jejímž důsledku by mohl střet zájmů vzniknout.
   6.   Pokud se agentura domnívá, že povaha úkolů svěřených vyslanému národnímu odborníkovi vyžaduje mimořádná bezpečnostní opatření, musí se národní odborník před vysláním podrobit bezpečnostní prověrce.
   Článek 8
   Práva a povinnosti vyslaných národních odborníků
   1.   Po dobu vyslání jedná vyslaný národní odborník čestně. Zejména:
   
               a)
            
               vyslaný národní odborník vykonává svěřené povinnosti a i jinak jedná pouze s ohledem na zájmy agentury.
               Při výkonu svých povinností vyslaný národní odborník zejména nepřijímá žádné pokyny od svého zaměstnavatele, jakékoliv vlády nebo jakékoliv jiné osoby, soukromoprávní společnosti nebo veřejnoprávního subjektu, ani pro ně nevykonává žádnou činnost;
            
   
               b)
            
               vyslaný národní odborník se zdrží jakékoliv činnosti, a zejména jakéhokoliv veřejného vyjadřování názorů, které by mohlo být na škodu vážnosti jeho postavení v rámci agentury;
            
   
               c)
            
               vyslaný národní odborník informuje svého nadřízeného, jestliže má při plnění svých povinností rozhodnout v záležitosti, na jejímž projednání nebo řešení má odborník osobní zájem, jenž by mohl ohrozit jeho nezávislost;
            
   
               d)
            
               vyslaný národní odborník nezveřejní ani nenechá zveřejnit, sám ani spolu s jinými osobami, žádný text související s činností Unie bez předchozího povolení uděleného podle platných podmínek a pravidel agentury. Povolení může být odmítnuto pouze tehdy, pokud zamýšlené zveřejnění může způsobit újmu zájmům agentury nebo Unii;
            
   
               e)
            
               veškerá práva, která souvisejí s jakoukoliv prací vyslaného národního odborníka při výkonu jeho povinností, náleží agentuře;
            
   
               f)
            
               vyslaný národní odborník musí mít bydliště v místě vyslání, nebo v takové maximální vzdálenosti od tohoto místa, která mu nebrání v řádném výkonu jeho povinností;
            
   
               g)
            
               vyslaný národní odborník musí být nápomocen a poskytuje poradenství nadřízenému, k němuž je přidělen, a je tomuto nadřízenému odpovědný za plnění svěřených povinností.
            
   2.   Po dobu vyslání i po jejím uplynutí se na vyslaného národního odborníka vztahuje povinnost mlčenlivosti, pokud jde o veškeré skutečnosti a informace, s nimiž se seznámí při plnění svých povinností nebo v souvislosti s ním. Vyslaný národní odborník nezpřístupní v žádné formě žádné nepovolané osobě žádný dokument ani informaci, které dosud nebyly řádně zveřejněny, ani uvedené dokumenty nebo informace nevyužije pro svůj osobní prospěch.
   3.   Po skončení vyslání je národní odborník nadále vázán povinností jednat čestně a zdrženlivě při plnění nových povinností a při přijímání určitých funkcí nebo výhod.
   Za tímto účelem vyslaný národní odborník v průběhu tří let po uplynutí doby vyslání okamžitě informuje agenturu o povinnostech nebo úkolech, které by mohly vést ke střetu zájmů v souvislosti s úkoly, které prováděl během vyslání.
   4.   Na vyslaného národního odborníka se vztahují bezpečnostní pravidla platná v rámci agentury, včetně pravidel pro ochranu údajů a pravidel pro ochranu sítě agentury. Dále se na vyslaného národního odborníka vztahují pravidla upravující ochranu finančních zájmů agentury.
   5.   V případě nedodržení ustanovení odstavců 1, 2 a 4 tohoto článku v průběhu vyslání je agentura oprávněna ukončit vyslání národního odborníka v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c).
   6.   Vyslaný národní odborník neprodleně písemně uvědomí svého nadřízeného, jestliže se během vyslání setká se skutečnostmi opravňující k domněnce, že:
   
               a)
            
               by mohlo dojít k protiprávní činnosti, včetně podvodu nebo korupce, poškozující zájmy agentury, nebo
            
   
               b)
            
               by chování související s plněním pracovních povinností mohlo představovat závažné porušení povinností zaměstnanců agentury nebo vyslaných národních odborníků.
            
   Tento odstavec se použije také v případě závažného porušení obdobné povinnosti zaměstnancem nebo jinou osobou, která je u orgánu Unie v pracovním poměru nebo pro uvedený orgán vykonává práci.
   7.   Jestliže nadřízený obdrží oznámení uvedené v odstavci 6 tohoto článku, přijme opatření stanovená v článku 27 rozhodnutí Rady (EU) 2016/1351 (3) (dále jen „pracovní řád agentury“). Na nadřízeného ve smyslu článku 4 tohoto rozhodnutí se použijí články 27, 28 a 29 pracovního řádu agentury. Uvedená ustanovení se použijí obdobně i na dotčeného vyslaného národního odborníka, aby bylo zajištěno dodržení jeho práv.
   Článek 9
   Pozastavení vyslání
   1.   Na základě písemné žádosti vyslaného národního odborníka nebo jeho zaměstnavatele a se souhlasem tohoto zaměstnavatele může agentura za určitých podmínek, které stanoví, povolit pozastavení vyslání. Během pozastavení se:
   
               a)
            
               nevyplácejí příspěvky uvedené v článku 19;
            
   
               b)
            
               výdaje uvedené v článku 20 vyplácejí pouze v případě, že k pozastavení došlo na žádost agentury.
            
   2.   Agentura informuje zaměstnavatele a stálé zastoupení nebo misi dotčeného státu.
   Článek 10
   Ukončení vyslání
   1.   S výhradou odstavce 2 může být vyslání na žádost agentury nebo zaměstnavatele vyslaného národního odborníka ukončeno za podmínky, že je dodržena tříměsíční výpovědní lhůta. Může být také ukončeno na žádost vyslaného národního odborníka, a to se stejnou výpovědní lhůtou a se souhlasem zaměstnavatele a agentury.
   2.   Za určitých mimořádných okolností může být vyslání ukončeno bez výpovědní lhůty:
   
               a)
            
               zaměstnavatelem vyslaného národního odborníka, pokud to vyžadují zásadní zájmy zaměstnavatele;
            
   
               b)
            
               vzájemnou dohodou mezi agenturou a zaměstnavatelem na žádost vyslaného národního odborníka podanou oběma stranám, pokud to vyžadují zásadní osobní nebo profesní zájmy vyslaného národního odborníka;
            
   
               c)
            
               agenturou v případě, že vyslaný národní odborník hrubě neplní povinnosti stanovené v tomto rozhodnutí. Agentura v této věci konzultuje stálé zastoupení nebo misi dotčeného státu a zohlední při svém rozhodování všechny obdržené připomínky;
            
   
               d)
            
               agenturou v případě ukončení nebo změny administrativního postavení vyslaného národního odborníka jako úředníka nebo smluvního zaměstnance zaměstnavatele. Vyslanému národnímu odborníkovi se nejprve poskytne možnost předložit připomínky.
            
   3.   V případě ukončení vyslání podle odst. 2 písm. c) o tom agentura neprodleně zahájí konzultace se zaměstnavatelem a stálým zastoupením nebo misí dotčeného státu.
   
      KAPITOLA II
   
   
      
         Pracovní podmínky
      
   
   Článek 11
   Sociální zabezpečení
   1.   Před začátkem vyslání předloží zaměstnavatel agentuře osvědčení, že po celou dobu vyslání se na vyslaného národního odborníka budou vztahovat právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení platné pro veřejnou správu daného členského státu nebo organizaci či subjekt, jež vyslaného národního odborníka zaměstnává. Za tímto účelem poskytne příslušná veřejná správa agentuře potvrzení uvedené v čl. 19 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (4) (dále jen „přenositelný dokument A1“). Organizace či subjekt předloží vyslanému národnímu odborníkovi potvrzení rovnocenné přenositelnému dokumentu A1 a prokáže, že příslušné právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení stanoví úhradu nákladů na zdravotní péči vzniklých v zahraničí.
   2.   Od počátku svého vyslání je vyslaný národní odborník pojištěn agenturou pro případ úrazu. Agentura poskytne vyslanému národnímu odborníkovi kopii podmínek tohoto pojištění v den, kdy se dostaví k řediteli agentury, aby vyřídil administrativní náležitosti související s vysláním.
   3.   Pokud je v rámci pracovní cesty, které se vyslaný národní odborník účastní podle čl. 7 odst. 2 a článku 29, nezbytné dodatečné nebo zvláštní pojištění, jsou související výdaje hrazeny agenturou nebo vysílajícím vnitrostátním orgánem, jedná-li se o bezplatně vyslaného národního odborníka nebo národního odborníka účastnícího se odborné přípravy, po konzultaci s dotčeným členským státem ohledně této pracovní cesty.
   Článek 12
   Pracovní doba
   1.   Na vyslaného národního odborníka se vztahují pravidla pro pracovní dobu platná v agentuře, a to v závislosti na požadavcích pracovního místa, na které je v rámci agentury přidělen.
   2.   Vyslaný národní odborník pracuje po celou dobu vyslání na plný úvazek. Pokud je to slučitelné se zájmy agentury, může agentura na základě řádně odůvodněné žádosti ředitele a se souhlasem zaměstnavatele vyslanému národnímu odborníkovi povolit, aby pracoval na částečný úvazek.
   3.   Je-li povolena práce na částečný úvazek, pracuje vyslaný národní odborník nejméně polovinu obvyklé pracovní doby.
   Článek 13
   Nepřítomnost z důvodů nemoci nebo úrazu
   1.   Nepřítomnost z důvodu nemoci nebo úrazu oznámí vyslaný národní odborník svému nadřízenému co nejdříve a uvede svou aktuální adresu. Pokud je vyslaný národní odborník nepřítomen déle než tři po sobě následující dny, předloží lékařské potvrzení a může být požádán, aby se podrobil lékařskému vyšetření, které zprostředkuje agentura.
   2.   Pokud nepřítomnost z důvodu nemoci nebo úrazu kratší než tři dny překročí během dvanáctiměsíčního období celkově dvanáct dní, musí vyslaný národní odborník při každé další nepřítomnosti z důvodu nemoci nebo úrazu předložit lékařské potvrzení.
   3.   Pokud nepřítomnost z důvodu nemoci nebo úrazu překročí jeden měsíc nebo dobu zaměstnání vykonávaného vyslaným národním odborníkem, podle toho, které období je delší, příspěvky podle čl. 19 odst. 1 a 2 se automaticky pozastavují. Tento odstavec se nepoužije v případě nemoci související s těhotenstvím. Nepřítomnost z důvodu nemoci nebo úrazu nesmí být delší než doba vyslání dotčené osoby.
   4.   Vyslanému národnímu odborníkovi, který utrpí pracovní úraz během doby vyslání, jsou však příspěvky uvedené v čl. 19 odst. 1 a 2 poskytovány nadále v plné výši po celé období pracovní neschopnosti až do konce doby vyslání.
   Článek 14
   Dovolená za kalendářní rok, mimořádné volno a svátky
   1.   Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto rozhodnutí, podléhá vyslaný národní odborník pravidlům platným v rámci agentury týkajícím se dovolené za kalendářní rok, mimořádného volna a svátků.
   2.   K čerpání dovolené je nutný předběžný souhlas oddělení, k němuž je vyslaný národní odborník přidělen.
   3.   Na řádně odůvodněnou žádost zaměstnavatele vyslaného národního odborníka může agentura udělit až dva dny dodatečného mimořádného volna za dvanáctiměsíční období. Žádosti se posuzují individuálně.
   4.   Nevyčerpaná dovolená za kalendářní rok na konci doby vyslání propadá.
   5.   Vyslanému národnímu odborníkovi, jehož doba vyslání je kratší než šest měsíců, může však být rozhodnutím ředitele agentury uděleno na základě odůvodněné žádosti mimořádné volno. Doba trvání tohoto mimořádného volna nesmí přesáhnout tří dny za celou dobu vyslání. Před udělením tohoto volna konzultuje dotčený ředitel oddělení lidských zdrojů agentury (dále jen „oddělení lidských zdrojů“).
   Článek 15
   Mimořádné volno na vzdělávání
   Bez ohledu na čl. 14 odst. 3 může agentura vyslaným národním odborníkům, kteří jsou vysláni na dobu šesti měsíců nebo delší, poskytnout na řádně odůvodněnou žádost zaměstnavatele dodatečné mimořádné volno na vzdělávání organizované zaměstnavatelem za účelem jeho opětovného začlenění.
   Článek 16
   Mateřská a otcovská dovolená
   1.   Na vyslané národní odborníky se vztahují pravidla pro mateřskou a otcovskou dovolenou platná v rámci agentury.
   2.   Pokud vnitrostátní právní předpisy zaměstnavatele zaručují vyslané národní odbornici delší mateřskou dovolenou, vyslání se na její žádost a s předchozím souhlasem zaměstnavatele pozastaví na dobu překračující dovolenou poskytnutou agenturou. V takovém případě se doba vyslání odpovídajícím způsobem prodlouží, pokud je to v zájmu agentury.
   3.   Bez ohledu na odstavec 1 může vyslaná národní odbornice požádat o pozastavení vyslání na celou dobu mateřské dovolené, a to po předchozím souhlasu zaměstnavatele. V takovém případě se doba vyslání odpovídajícím způsobem prodlouží, pokud je to v zájmu agentury.
   4.   Odstavce 2 a 3 se použijí rovněž v případě adopce.
   5.   Kojící vyslané národní odbornici může být na její žádost na základě lékařského potvrzení poskytnuta zvláštní dovolená na dobu nejvýše čtyř týdnů od konce mateřské dovolené; během tohoto období pobírá příspěvky stanovené v článku 19.
   Článek 17
   Řízení a kontrola
   Řízením a kontrolou pracovní doby a nepřítomnosti je pověřeno oddělení lidských zdrojů a ředitelství nebo oddělení, do kterého je vyslaný národní odborník přidělen, v souladu pravidly a postupy platnými v rámci agentury.
   
      KAPITOLA III
   
   
      
         Příspěvky a výdaje
      
   
   Článek 18
   Výpočet příspěvků a cestovních výdajů
   1.   Pro účely tohoto rozhodnutí stanoví agentura místa náboru, vyslání a návratu vyslaného národního odborníka coby zeměpisnou polohu těchto míst vyjádřenou podle zeměpisné šířky a zeměpisné délky a vypočítanou oddělením lidských zdrojů.
   2.   Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:
   
               a)
            
               místem náboru místo, kde vyslaný národní odborník vykonával své povinnosti pro zaměstnavatele před vysláním;
            
   
               b)
            
               místem vyslání Brusel;
            
   
               c)
            
               místem návratu místo, kde bude vyslaný národní odborník vykonávat svou hlavní činnost po ukončení vyslání.
            
   Místo náboru se stanoví ve výměně dopisů uvedené v článku 4.
   3.   Pro účely tohoto článku se neberou v úvahu okolnosti související s prací, kterou vyslaní národní odborníci vykonávají pro jiný stát, než je stát místa vyslání.
   Článek 19
   Příspěvky
   1.   Vyslaný národní odborník má po dobu vyslání nárok na denní příspěvek na základě stejných kritérií jako v případě příspěvku za práci v zahraničí pro dočasné zaměstnance podle článku 4 přílohy IV pracovního řádu agentury. Jestliže jsou tato kritéria splněna, denní příspěvek činní 128,67 EUR. V opačném případě činí 32,18 EUR. Tyto příspěvky se rovnají výši příspěvku vypláceného národnímu odborníkovi vyslanému ke generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie.
   2.   Vyslaný národní odborník má po dobu vyslání nárok na dodatečný měsíční příspěvek podle této tabulky:
   
               Zeměpisná vzdálenost mezi místem náboru a místem vyslání (v km)
            
               Částka v EUR
            
               0–150
            
               0,00
            
               > 150
            
               82,70
            
               > 300
            
               147,03
            
               > 500
            
               238,95
            
               > 800
            
               385,98
            
               > 1 300
            
               606,55
            
               > 2 000
            
               726,04
            
   3.   Příspěvky uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou určeny rovněž na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti se stěhováním vyslaných národních odborníků a veškerých ročních cestovních výdajů vzniklých během vyslání. Tyto příspěvky se vyplácejí po dobu pracovní cesty, dovolené za kalendářní rok, mateřské a otcovské dovolené a dovolené z důvodu adopce, mimořádného volna a svátků přiznaných agenturou, aniž jsou dotčeny články 14, 15 a 16. Jestliže je povolena práce na částečný úvazek, vyslaný národní odborník má nárok na snížené příspěvky stanovené na poměrném základě.
   4.   Na začátku doby vyslání obdrží vyslaný národní odborník zálohu ve výši rovnající se 75 dnům denního příspěvku, přičemž tímto vyplacením zaniká právo na jakékoliv další obdobné (denní) příspěvky během odpovídajícího období. V případě, že vyslání k agentuře skončí před uplynutím doby vzaté v úvahu pro výpočet zálohy, je vyslaný národní odborník povinen vrátit částku odpovídající zbývající části dané doby.
   5.   Při výměně dopisů podle článku 4 informuje zaměstnavatel agenturu o veškerých příspěvcích vyplacených vyslanému národnímu odborníkovi, které jsou obdobné příspěvkům uvedeným v odstavcích 1 a 2 tohoto článku. Každá taková částka se odečte od odpovídajících příspěvků vyplácených vyslanému národnímu odborníkovi agenturou.
   6.   Aktualizace odměn a příspěvků přijatá na základě článku 60 pracovního řádu agentury se uplatní automaticky na měsíční a denní příspěvky v měsíci následujícím po jejím přijetí bez zpětného účinku. Po úpravě jsou nové částky zveřejněny v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.
   Článek 20
   Cestovní výdaje
   1.   Vyslaný národní odborník má na počátku vyslání nárok na paušální náhradu svých nákladů na cestu.
   2.   Výše paušální náhrady vychází z příspěvku na jeden kilometr zeměpisné vzdálenosti mezi místem náboru a místem vyslání. Výše příspěvku podle vzdálenosti v kilometrech se stanoví v souladu s článkem 7 přílohy IV pracovního řádu agentury.
   3.   Vyslaný národní odborník má po skončení doby vyslání nárok na náhradu svých nákladů na cestu do místa návratu. Úhrada těchto nákladů na cestu nesmí přesahovat částku, na kterou má vyslaný národní odborník nárok v případě návratu do místa náboru.
   4.   Náklady na cestu rodinných příslušníků vyslaného národního odborníka se nehradí.
   Článek 21
   Pracovní cesty a výdaje na pracovní cesty
   1.   Národní odborník může být vyslán na pracovní cestu.
   2.   Výdaje na pracovní cestu se hradí v souladu s ustanoveními platnými pro agenturu.
   Článek 22
   Odborná příprava
   Vyslaný národní odborník má právo na účast v kurzech odborné přípravy organizovaných agenturou, pokud to vyžaduje zájem agentury. Při rozhodování o vydání povolení k účasti v kurzu odborné přípravy se bere v úvahu rozumný zájem vyslaného národního odborníka, zejména s ohledem na jeho profesní postup po vyslání.
   Článek 23
   Správní ustanovení
   1.   Vyslaný národní odborník se ohlásí příslušnému ředitelství nebo útvaru lidských zdrojů první den vyslání, aby vyřídil požadované administrativní náležitosti. Vyslaný národní odborník se svých povinností ujme buď prvního, nebo šestnáctého dne v měsíci.
   2.   Platby provádí agentura v eurech.
   
      KAPITOLA IV
   
   
      
         Bezplatně vyslaní odborníci
      
   
   Článek 24
   Bezplatně vyslaní odborníci
   1.   Národní odborník může být na období svého vyslání do agentury vyslán bezplatně.
   Z takového vyslání neplyne pro agenturu vyplácení žádných příspěvků ani výdajů, s výjimkou příspěvků či výdajů stanovených v článku 25, a to ve vhodných případech.
   2.   Na bezplatně vyslané národní odborníky se nevztahují články 18, 19 a 20.
   Aniž je dotčen článek 8, musí jednání bezplatně vyslaného národního odborníka vždy zohledňovat skutečnost, že tento odborník je vyslán do agentury a nesmí negativně ovlivňovat jeho postavení v agentuře.
   Článek 25
   Pracovní cesty
   1.   Pokud se bezplatně vyslaný národní odborník účastní pracovních cest v jiném místě, než je místo vyslání, jsou mu hrazeny náklady podle platných pravidel pro hrazení nákladů na služební cesty úředníků, není-li stanoveno jinak v ujednání mezi agenturou a zaměstnavatelem.
   2.   Pokud agentura v souvislosti se služební cestou poskytne úředníkům zvláštní pojištění proti vysokým rizikům, je toto pojištění poskytnuto i bezplatně vyslanému národnímu odborníkovi, který se této služební cesty účastní.
   3.   Bezplatně vyslaný národní odborník, který se účastní pracovní cesty mimo území Unie, v jejím průběhu podléhá příslušným platným bezpečnostním opatřením agentury.
   Článek 26
   Bezplatně vyslaný národní odborník není zahrnut do plánu pracovních míst. Z důvodu transparentnosti a pro informaci se však jejich počet uvádí ve výroční zprávě ředitele agentury předkládané řídícímu výboru.
   
      KAPITOLA V
   
   
      
         Vyslaní odborníci placení z rozpočtů souvisejících s ad hoc projekty či programy
      
   
   Článek 27
   Toto rozhodnutí se vztahuje i na vyslané odborníky, jejichž příspěvky jsou placeny z rozpočtů souvisejících s ad hoc projekty či programy agentury, uvedenými v článcích 19 a 20 rozhodnutí (SZBP) 2015/1835.
   Článek 28
   
      Ad hoc vyslaný národní odborník je přidělen výhradně na ad hoc projekty či programy, z jejichž rozpočtu jsou hrazeny příslušné příspěvky a výdaje.
   Nábor ad hoc vyslaných národních odborníků podléhá předchozímu schválení příslušných přispívajících členských států na základě návrhu jednoho či více příslušných přispívajících členských států nebo agentury obsahujícího předlohu oznámení výběrového řízení na jednotlivá pracovní místa.
   Článek 29
   
      Ad hoc vyslaný národní odborník není zahrnut do plánu pracovních míst. Z důvodu transparentnosti a pro informaci se však jejich počet uvádí ve výroční zprávě ředitele agentury předkládané řídícímu výboru.
   Článek 30
   Rozpočty související s ad hoc projekty či programy, z nichž jsou hrazeny příspěvky a výdaje ad hoc vyslaných národních odborníků, mohou sestávat z příspěvků třetích zemí, jež se těchto projektů a programů účastní podle čl. 26 odst. 5 rozhodnutí (SZBP) 2015/1835.
   Bez ohledu na čl. 1 druhý pododstavec neopravňují tyto příspěvky státní příslušníky třetích zemí k tomu, aby byli považováni za způsobilé k účasti v náborových řízeních pro ad hoc vyslané národní odborníky.
   
      KAPITOLA VI
   
   
      
         Národní odborníci účastnící se odborné přípravy
      
   
   Článek 31
   Obecná ustanovení a definice
   Národní odborníci účastnící se odborné přípravy jsou vyslanými národními odborníky, které agentura přijímá za účelem odborné přípravy.
   Článek 32
   Účel odborné přípravy
   1.   Účelem odborné přípravy je:
   
               a)
            
               zprostředkovat národním odborníkům účastnícím se odborné přípravy zkušenosti s pracovními metodami a projekty Evropské obranné agentury;
            
   
               b)
            
               umožnit jim získat praktické zkušenosti a porozumět každodenní práci Evropské obranné agentury a poskytnout jim příležitost pracovat v multikulturním a mnohojazyčném prostředí;
            
   
               c)
            
               umožnit zaměstnancům vnitrostátních orgánů veřejné správy, zejména ministerstva obrany, uvést do praxe znalosti, které získali na studiích, především v příslušných oblastech jejich odpovědnosti.
            
   2.   Agentura čerpá z přispění osob, které mohou nabídnout nový náhled na věc a aktuální znalosti, jež obohatí každodenní práci této instituce a buduje síť osob s přímými zkušenostmi s jejími postupy.
   Článek 33
   Způsobilost
   Na národní odborníky účastnící se odborné přípravy se obdobně vztahují ustanovení článku 2 s výjimkou třetího odstavce.
   Článek 34
   Doba trvání odborné přípravy
   1.   Odborná příprava trvá od tří do 24 měsíců. Doba trvání je stanovena na začátku a může být v řádně odůvodněných případech prodloužena na maximálně 24 měsíců.
   2.   Národní odborník účastnící se odborné přípravy se může zúčastnit pouze jedné odborné přípravy.
   Článek 35
   Organizace odborné přípravy
   Během odborné přípravy dohlíží na národní odborníky, kteří se jí účastní, školící poradce. Školící poradce musí uvědomit oddělení lidských zdrojů o veškerých významných incidentech během odborné přípravy (zejména nepřítomnostech, nemocích, nehodách či přerušeních), o nichž ví nebo byl informován národním odborníkem účastnícím se odborné přípravy.
   Národní odborníci účastnící se odborné přípravy musí dodržovat pokyny školícího poradce, svých nadřízených v rámci ředitelství či útvaru, k nimž jsou přiděleni, a oddělení lidských zdrojů.
   Národním odborníkům účastnícím se odborné přípravy je umožněno účastnit se jednání, s výjimkou případů, kdy jsou tajná či důvěrná a národní odborník účastnící se odborné přípravy nemá bezpečnostní prověrku, jakož i získávat dokumenty a podílet se na činnosti oddělení, do něhož jsou vysláni.
   Článek 36
   Přerušení odborné přípravy
   Na písemnou žádost národního odborníka účastnícího se odborné přípravy nebo jeho zaměstnavatele a s předchozím souhlasem zaměstnavatele může ředitel agentury povolit velmi krátké přerušení odborné přípravy nebo její předčasné ukončení. Národní odborník účastnící se odborné přípravy se může vrátit, aby zbývající období odborné přípravy dokončil, avšak pouze po dobu trvání tohoto období. Odborná příprava nemůže být v žádném případě prodloužena.
   Článek 37
   Pracovní podmínky a odměna
   1.   Na národní odborníky účastnící se odborné přípravy se nevztahují ustanovení čl. 2 odst. 3 a článků 3, 5, 18, 19 a 20.
   2.   Národní odborníci účastnící se odborné přípravy se považují za bezplatně vyslané národní odborníky ve smyslu kapitoly IV. Jsou i nadále placeni svým zaměstnavatelem, aniž by agentura vyplácela jakoukoli finanční náhradu.
   Agentura nepřijímá žádosti o příspěvky či poplatky nebo o proplacení cestovních či jiných výdajů, nejedná-li se o proplacení výdajů na pracovní cestu vzniklých v rámci odborné přípravy.
   Článek 38
   Zprávy a potvrzení o absolvování
   Národní odborníci účastnící se odborné přípravy, kteří dokončili stanovené období odborné přípravy, předloží na jejím konci hodnotící zprávu požadovanou oddělením lidských zdrojů. Příslušnou hodnotící zprávu vypracují též školící poradci.
   Po předložení těchto zpráv obdrží národní odborníci účastnící se odborné přípravy, kteří odbornou přípravu dokončili, potvrzení s uvedením dat odborné přípravy a oddělení, v němž proběhla.
   Článek 39
   Národní odborník účastnící se odborné přípravy není zahrnut do plánu pracovních míst. Z důvodu transparentnosti a pro informaci se však jejich počet uvádí ve výroční zprávě ředitele agentury předkládané řídícímu výboru.
   
      KAPITOLA VII
   
   
      
         Stížnosti
      
   
   Článek 40
   Stížnosti
   Aniž je poté, co se odborník ujme funkce, dotčena možnost podat žalobu za podmínek a ve lhůtách stanovených v článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie, může vyslaný národní odborník podat u orgánu, který je podle pracovního řádu agentury příslušný k uzavírání smluv (dále jen „OPUS“), stížnost na akt přijatý orgánem příslušným k uzavírání smluv podle tohoto rozhodnutí, který se jej nepříznivě dotýká, s výjimkou aktů, které přímo vyplývají z rozhodnutí přijatých jeho zaměstnavatelem.
   Stížnost musí být podána do dvou měsíců. Tato lhůta běží ode dne, kdy bylo rozhodnutí dotčené osobě oznámeno, nejpozději však ode dne, kdy dotčená osoba toto oznámení obdrží. OPUS oznámí dotčené osobě své odůvodněné rozhodnutí do čtyř měsíců od podání stížnosti. Pokud po uplynutí této lhůty vyslaný národní odborník neobdržel odpověď na svou stížnost, má se za to, že stížnost byla implicitně zamítnuta.
   
      KAPITOLA VIII
   
   
      
         Závěrečná ustanovení
      
   
   Článek 41
   Poskytování informací
   Stálá zastoupení všech členských států jsou každoročně informována o počtu vyslaných národních odborníků v agentuře. Tyto informace zahrnují rovněž:
   
               a)
            
               státní příslušnost vyslaných národních odborníků vyslaných organizací či subjektem podle čl. 1 druhého pododstavce;
            
   
               b)
            
               veškeré výjimky udělené v souvislosti s výběrovým řízením podle čl. 3 odst. 3;
            
   
               c)
            
               místo přidělení všech vyslaných národních odborníků;
            
   
               d)
            
               veškerá pozastavení nebo předčasná ukončení vyslání národních odborníků podle článků 9 a 10;
            
   
               e)
            
               každoroční aktualizaci příspěvků poskytovaných vyslaným národním odborníkům podle článku 19.
            
   Článek 42
   Přenesení pravomocí
   Veškeré pravomoci svěřené agentuře na základě tohoto rozhodnutí vykonává OPUS.
   Článek 43
   Zrušení
   Rozhodnutí 2004/677/ES se zrušuje. Ustanovení článků 15 až 19 uvedeného rozhodnutí se však i nadále použijí u vyslaných národních odborníků, kteří o to požádají, na všechna vyslání, jež probíhají ke dni vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, aniž je dotčen článek 44.
   Článek 44
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Na každé nové vyslání nebo obnovu či prodloužení vyslání se toto rozhodnutí použije od prvního dne měsíce následujícího po dni jeho vstupu v platnost.
   
      V Bruselu dne 4. srpna 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 266, 13.10.2015, s. 55.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2004/677/ES ze dne 24. září 2004 o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do Evropské obranné agentury (Úř. věst. L 310, 7.10.2004, s. 64).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1351 ze dne 4. srpna o pracovním řádu Evropské obranné agentury (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.