Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1353 ze dne 4. srpna 2016 o finančních pravidlech Evropské obranné agentury, kterým se zrušuje nařízení 2007/643/SZBP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1353 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 219/98
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1353
   ze dne 4. srpna 2016
   o finančních pravidlech Evropské obranné agentury, kterým se zrušuje nařízení 2007/643/SZBP
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1835 ze dne 12. října 2015, kterým se vymezuje statut, sídlo a způsob fungování Evropské obranné agentury (1), a zejména na článek 18 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 18. září 2007 přijala Rada rozhodnutí 2007/643/SZBP (2) o finančních pravidlech Evropské obranné agentury, pravidlech pro zadávání veřejných zakázek a pravidlech pro finanční příspěvky z operativního rozpočtu Evropské obranné agentury.
            
   
               (2)
            
               Poté, co bylo přijato rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1835, je nezbytné zrušit rozhodnutí 2007/643/SZBP a stanovit nová finanční pravidla Evropské obranné agentury,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   HLAVA I
   
      PŘEDMĚT A DEFINICE
   
   Článek 1
   Předmět
   Tímto rozhodnutím se stanoví základní finanční pravidla Evropské obranné agentury (dále jen „agentura“).
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:
   
               a)
            
               „zúčastněným členským státem“ členský stát, který se účastní činnosti agentury;
            
   
               b)
            
               „přispívajícími členskými státy“ zúčastněné členské státy, které přispívají na konkrétní projekt nebo program agentury;
            
   
               c)
            
               „obecným rozpočtem“ obecný rozpočet přijatý v souladu s článkem 13 rozhodnutí (SZBP) 2015/1835;
            
   
               d)
            
               „dodatečnými příjmy“ dodatečné prostředky, jejichž obsah je vymezen v článku 15 rozhodnutí (SZBP) 2015/1835;
            
   
               e)
            
               „schvalující osobou“ ředitel agentury, který vykonává pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 5 rozhodnutí (SZBP) 2015/1835;
            
   
               f)
            
               „rozpočtem“ nástroj, jímž se pro každý rozpočtový rok stanovují a schvalují veškeré příjmy a výdaje, které se pro agenturu považují za nezbytné;
            
   
               g)
            
               „kontrolou“ jakékoli opatření přijaté za účelem poskytnutí přiměřené záruky účinnosti, efektivnosti a hospodárnosti operací, spolehlivosti výkaznictví, ochrany majetku a informací, předcházení podvodům a nesrovnalostem, jejich odhalování a náprava a následná opatření reagující na tyto podvody a nesrovnalosti, jakož i náležité řízení rizik souvisejících s legalitou a správností uskutečněných operací, s přihlédnutím k víceleté povaze programů a k povaze dotyčných plateb. Kontroly mohou zahrnovat různá ověření, jakož i provádění jakýchkoli strategií a postupů k dosažení cílů uvedených v první větě;
            
   
               h)
            
               „ověřením“ ověření konkrétního aspektu příjmové nebo výdajové operace.
            
   HLAVA II
   
      ROZPOČET AGENTURY
   
   Článek 3
   Rozpočet agentury
   Rozpočet agentury zahrnuje obecný rozpočet, rozpočty související s činnostmi spojenými s ad hoc projekty nebo programy stanovenými v kapitole IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1835 a veškeré rozpočty vyplývající z dodatečných příjmů.
   
      KAPITOLA 1
   
   
      
         Rozpočtové zásady
      
   
   Článek 4
   Dodržování rozpočtových zásad
   V souladu s článkem 12 rozhodnutí (SZBP) 2015/1835 musí být rozpočet agentury sestavován a plněn v souladu s rozpočtovými zásadami stanovenými v tomto rozhodnutí.
   Článek 5
   Zásada jednotnosti a správnosti rozpočtu
   1.   Příjem lze vybrat nebo výdaj uskutečnit pouze tehdy, je-li zaznamenán v některé rozpočtové položce rozpočtu agentury.
   2.   Výdaje mohou být přiděleny na závazek nebo schváleny pouze v rámci schválených prostředků rozpočtu agentury.
   3.   Do rozpočtu agentury mohou být zapsány jen prostředky, které odpovídají výdajům považovaným za nezbytné.
   4.   Agentuře nepřísluší úroky z plateb předběžného financování uskutečněných z jejího rozpočtu.
   Článek 6
   Zásada ročního rozpočtu
   1.   Prostředky zapsané do rozpočtu agentury se schvalují na dobu jednoho rozpočtového roku, který začíná 1. ledna a končí 31. prosince.
   2.   Prostředky na závazky kryjí celkové náklady právních závazků přijatých v průběhu rozpočtového roku nebo nejpozději do 31. března následujícího roku v případě těch právních závazků, u kterých byla většina přípravných etap provedena do 31. prosince.
   3.   Prostředky na platby kryjí platby prováděné ke splnění právních závazků přijatých během rozpočtového roku nebo v předchozích rozpočtových rocích.
   4.   Vzhledem k potřebám agentury a s výhradou schválení řídícím výborem v souladu s článkem 15 se nevyužité prostředky mohou zaznamenávat do odhadu příjmů a výdajů pro následující rozpočtový rok. Tyto prostředky musí být použity přednostně.
   5.   Odstavce 1 až 4 nebrání tomu, aby rozpočtové závazky na akce, jejichž trvání přesahuje jeden rozpočtový rok, byly rozloženy do několika ročních splátek.
   Článek 7
   Zásada vyrovnanosti
   1.   Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a prostředků na platby.
   2.   Agentura si nesmí v rámci svého rozpočtu brát půjčky.
   3.   Jakýkoli rozpočtový přebytek vyplývající z obecného rozpočtu agentury v určitém rozpočtovém roce se považuje za aktivum zúčastněných členských států a je jim navrácen ve formě odpočtu z třetího příspěvku v následujícím rozpočtovém roce.
   Článek 8
   Zásada zúčtovací jednotky
   Rozpočet agentury se sestavuje a plní v eurech a účty se vedou v eurech. V souvislosti s peněžními toky však je účetní oprávněn provádět operace v jiných měnách.
   Článek 9
   Zásada univerzálnosti
   Celkové příjmy pokrývají celkové prostředky na platby. Všechny příjmy a výdaje se vykazují v rozpočtu v plné výši bez jakýchkoli vzájemných zápočtů.
   Článek 10
   Zásada specifikace
   1.   Prostředky se věcně člení alespoň do hlav a kapitol.
   2.   Z jedné kapitoly do druhé může schvalující osoba prostředky převádět bez omezení a z jedné hlavy do druhé do maximální výše 10 % prostředků pro daný rozpočtový rok uvedených v rozpočtové položce, ze které se převod provádí.
   Nad hranici uvedenou v prvním pododstavci navrhne schvalující osoba převody prostředků z jedné hlavy do druhé řídícímu výboru. Řídící výbor může do tří týdnů proti těmto převodům vznést námitky. Po uplynutí této lhůty jsou převody považovány za přijaté.
   Schvalující osoba informuje řídící výbor o všech převodech provedených podle prvního pododstavce. Návrhy na převody a provedené převody jsou doprovázeny vhodnými a podrobnými podklady popisujícími využití prostředků a odhad potřeb do konce rozpočtového roku u položek, na něž mají být prostředky připisovány, i u položek, z nichž jsou prostředky čerpány.
   Článek 11
   Zásada řádného finančního řízení
   1.   Používání prostředků musí být v souladu se zásadou řádného finančního řízení, tj. se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti.
   2.   Zásada hospodárnosti vyžaduje, aby zdroje používané agenturou k výkonu jejích činností byly dány k dispozici ve správnou dobu, v dostatečném množství a přiměřené kvalitě a za nejvýhodnější cenu.
   Zásada efektivnosti se týká dosažení co nejlepšího vztahu mezi použitými zdroji a dosaženými výsledky.
   Zásada účinnosti se týká dosažení konkrétních stanovených cílů a zamýšlených výsledků.
   Článek 12
   Vnitřní kontrola plnění rozpočtu
   1.   Rozpočet agentury je plněn s uplatněním účinné a efektivní vnitřní kontroly.
   2.   Pro účely plnění rozpočtu agentury se vnitřní kontrolou rozumí postup použitelný na všech úrovních řízení, jehož smyslem je poskytovat přiměřenou jistotu, že bylo dosaženo těchto cílů:
   
               a)
            
               účinnosti, efektivnosti a hospodárnosti operací;
            
   
               b)
            
               spolehlivosti výkazů;
            
   
               c)
            
               ochrany majetku a informací;
            
   
               d)
            
               předcházení podvodům a nesrovnalostem, jejich odhalování a nápravy a následných opatření reagujících na tyto podvody a nesrovnalosti;
            
   
               e)
            
               náležitého řízení rizik souvisejících s legalitou a správností uskutečněných operací.
            
   3.   Účinná a efektivní vnitřní kontrola vychází z osvědčených mezinárodních postupů a zahrnuje zejména prvky uvedené v čl. 32 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (3), s přihlédnutím ke struktuře a velikosti agentury, povaze jí svěřených úkolů, příslušným částkám a souvisejícím finančním a operačním rizikům.
   Článek 13
   Zásada transparentnosti
   1.   Rozpočet agentury se sestavuje a plní a účty se předkládají v souladu se zásadou transparentnosti.
   2.   S výhradou čl. 35 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 se rozpočet agentury, včetně plánu pracovních míst a opravných rozpočtů, které byly přijaty, zveřejní na internetových stránkách agentury do čtyř týdnů od jejich přijetí.
   HLAVA III
   
      USTANOVENÍ PRO OBECNÝ ROZPOČET
   
   
      KAPITOLA 1
   
   
      
         Finanční plánování
      
   
   Článek 14
   Obecný rozpočet
   1.   Do 31. března každého roku předloží vedoucí agentury řídícímu výboru předběžný odhad pro návrh obecného rozpočtu na následující rok.
   2.   Do 30. června každého roku předloží vedoucí agentury řídícímu výboru revidovaný předběžný odhad pro návrh obecného rozpočtu na následující rok spolu s návrhem tříletého plánovacího rámce.
   3.   Do 30. září každého roku předloží vedoucí agentury řídícímu výboru návrh obecného rozpočtu spolu s návrhem tříletého plánovacího rámce. Tento návrh obsahuje:
   
               a)
            
               prostředky považované za nezbytné:
               
                           i)
                        
                           pro pokrytí nákladů na chod agentury, zaměstnance a zasedání,
                        
               
                           ii)
                        
                           pro obstarání externího poradenství, zejména operačních analýz, které jsou nezbytné pro plnění jejích úkolů, a pro konkrétní činnosti prováděné ke společnému prospěchu všech zúčastněných členských států;
                        
            
   
               b)
            
               odhad příjmů potřebných k pokrytí výdajů.
            
   4.   Cílem řídícího výboru je zajistit, aby prostředky uvedené v odst. 3 písm. a) bodě ii) představovaly významný podíl celkových prostředků uvedených v odstavci 3. Tyto prostředky musí odrážet skutečné potřeby a umožňovat agentuře plnit operační úlohu.
   5.   Návrh obecného rozpočtu je doplněn podrobným odůvodněním a plánem pracovních míst.
   6.   Řídící výbor může jednomyslně rozhodnout, že návrh obecného rozpočtu pokryje navíc další konkrétní projekt nebo program, je-li to zjevně ke společnému prospěchu všech zúčastněných členských států.
   7.   Prostředky jsou rozděleny do hlav a kapitol, které seskupují výdaje podle typu nebo účelu, a jsou dále rozčleněny podle potřeby do článků.
   8.   Každá hlava může zahrnovat kapitolu nazvanou „předběžné prostředky“. Tyto prostředky jsou zaneseny, pokud na základě závažných důvodů existuje nejistota ohledně výše potřebných prostředků nebo rozsahu provádění zanesených rozpočtových prostředků.
   9.   Příjmy se skládají:
   
               a)
            
               z příspěvků hrazených zúčastněnými členskými státy, které jsou založeny na výši hrubého národního důchodu (HND);
            
   
               b)
            
               z jiných příjmů, včetně srážek z odměn zaměstnanců a úroků získaných na bankovních účtech agentury.
            
   V návrhu obecného rozpočtu jsou pro účelově vázané příjmy založeny odpovídající rozpočtové položky, a pokud je to možné, uvedena odpovídající částka.
   10.   Řídící výbor jednomyslně přijme návrh obecného rozpočtu do 31. prosince každého roku. Řídícímu výboru v této souvislosti předsedá vedoucí agentury nebo jím jmenovaný zástupce nebo člen řídícího výboru, kterého vedoucí agentury vyzve. Ředitel vydá prohlášení, že rozpočet byl přijat, a vyrozumí zúčastněné členské státy.
   11.   Pokud návrh obecného rozpočtu není na začátku rozpočtového roku ještě přijat, mohou být výdaje prováděny měsíčně podle kapitol nebo jiných jednotek členění rozpočtu, a to maximálně do výše jedné dvanáctiny rozpočtových prostředků na předešlý rozpočtový rok. Důsledkem tohoto ujednání však nesmí být to, aby agentura dostala k dispozici částku vyšší než jednu dvanáctinu prostředků stanovených v návrhu připravovaného obecného rozpočtu. Řídící výbor může kvalifikovanou většinou na návrh ředitele povolit výdaje překračující jednu dvanáctinu prostředků, pokud celkové rozpočtové prostředky pro daný rozpočtový rok nepřekračují rozpočtové prostředky schválené pro předcházející rozpočtový rok. Ředitel může požádat o příspěvky nezbytné k pokrytí prostředků schválených podle tohoto ustanovení, které jsou splatné do 30 dnů od odeslání žádosti o příspěvky.
   Článek 15
   Opravný rozpočet
   1.   V případě nevyhnutelných, výjimečných nebo nepředvídatelných okolností může ředitel řídícímu výboru předložit návrh opravného rozpočtu.
   2.   Návrh opravného rozpočtu se vypracovává, předkládá, přijímá a oznamuje stejným postupem jako obecný rozpočet. Řídící výbor rozhoduje s náležitým ohledem na naléhavost dané situace.
   
      KAPITOLA 2
   
   
      
         Účastníci finančních operací a plnění rozpočtu v souladu se zásadou řádného finančního nařízení
      
   
   Článek 16
   Pravomoci a povinnosti schvalující osoby
   1.   Povinnosti schvalující osoby vykonává ředitel. Schvalující osoba plní obecný rozpočet v souladu s těmito finančními pravidly a zásadou řádného finančního řízení na vlastní odpovědnost a v mezích schválených prostředků. Schvalující osoba odpovídá za zajišťování souladu s požadavky legality a správnosti.
   2.   Ředitel může pověřit zaměstnance agentury, na které se vztahuje rozhodnutí Rady (EU) 2016/1351 (4) (dále jen „pracovní řád agentury“) a zrušovací nařízení 2004/676/ES, výkonem pravomocí při plnění rozpočtu za podmínek stanovených v těchto finančních pravidlech. Pověřené osoby mohou jednat pouze v mezích pravomocí, jejichž výkonem byly výslovně pověřeny.
   3.   Externím subjektům lze smluvně svěřit úkoly technického poradenství a správní, přípravné nebo doplňující úkoly, které nezahrnují ani výkon veřejné moci, ani použití pravomoci volného uvážení.
   4.   Ředitel s náležitým ohledem na rizika spojená s prostředím řízení a povahou financované akce navrhne řídícímu výboru a zavede organizační strukturu a systémy vnitřní kontroly, které jsou vhodné pro plnění jeho povinností. Vytvoření takové struktury a systémů vychází z analýzy rizik, která zohledňuje jejich nákladovou efektivnost.
   Řídící výbor schvaluje rozhodnutí týkající se organizační struktury agentury.
   Ředitel může zřídit funkci poradce, který mu bude nápomocen při kontrole rizik souvisejících s jeho činnostmi.
   5.   Schvalující osoba uchovává podklady týkající se uskutečněných operací po dobu pěti let ode dne rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění obecného rozpočtu agentury za dotyčný rok.
   6.   Na zpracování osobních údajů se použije článek 31 rozhodnutí (SZBP) 2015/1835.
   Článek 17
   Kontroly ex ante
   1.   U každé operace se provede alespoň kontrola ex ante, která je založena na dokumentární prověrce a na dostupných výsledcích již provedených kontrol a týká se provozních a finančních hledisek dané operace.
   Předmětem kontrol ex ante je zahájení a ověření operace.
   Zahájení operace a její ověření jsou dvě oddělené činnosti.
   2.   Zahájením operace se rozumějí všechny operace, které slouží k přípravě přijetí aktů, jimiž se plní rozpočet agentury.
   3.   Ověřením operace ex ante se rozumějí všechny kontroly ex ante, jež provádí schvalující osoba, aby ověřila provozní a finanční hlediska dané operace. Ověření určité operace provádějí zaměstnanci jiní než ti, kteří ji zahájili.
   4.   Kontroly ex ante ověřují vzájemný soulad požadovaných podkladů a dalších údajů, jež jsou k dispozici.
   Četnost a hloubku kontrol ex ante určuje schvalující osoba s přihlédnutím k rizikům a hledisku nákladové efektivnosti. V případě pochybností si odpovědná schvalující osoba k potvrzení příslušné platby vyžádá doplňující informace nebo provede kontrolu na místě, aby v rámci kontroly ex ante získala přiměřenou jistotu.
   Účelem kontrol ex ante je ověřit:
   
               a)
            
               řádnost výdajů a příjmů a jejich soulad s platnými předpisy;
            
   
               b)
            
               uplatňování zásady řádného finančního řízení uvedené v článku 11.
            
   Pro účely kontrol může schvalující osoba posoudit jako jedinou operaci několik podobných jednotlivých transakcí, jejichž předmětem jsou běžné výdaje na platy, důchody, náhrady výdajů na služební cesty a náklady na lékařskou péči.
   Článek 18
   Kontroly ex post
   1.   Schvalující osoba může zavést kontroly ex post za účelem ověření operací, které již byly schváleny na základě kontrol ex ante. V závislosti na míře rizika mohou být takové kontroly prováděny na vzorku.
   Kontroly ex post lze provádět na základě dokladů a případně i na místě.
   2.   Kontroly ex post nesmějí provádět zaměstnanci odpovědní za kontroly ex ante. Zaměstnanci odpovědní za kontroly ex post nesmějí být podřízeni zaměstnancům odpovědným za kontroly ex ante.
   Zaměstnanci odpovědní za kontrolu řízení finančních operací musí mít nezbytné odborné znalosti.
   Článek 19
   Podávání ročních zpráv
   Ředitel podává řídícímu výboru každoročně zprávu o plnění svých povinností. Za tímto účelem předloží ředitel roční účetní závěrku agentury při dodržení lhůt stanovených v článku 44.
   Roční účetní závěrka agentury se skládá z několika oddílů, zejména ze:
   
               a)
            
               zprávy o činnosti popisující nejdůležitější rysy rozpočtového roku;
            
   
               b)
            
               finančních výkazů;
            
   
               c)
            
               zprávy o plnění rozpočtu.
            
   Ke konečné účetní závěrce se přikládá osvědčení, v němž účetní prohlásí, že roční účetní závěrka byla vypracována v souladu s platnými účetními zásadami, pravidly a metodami.
   Konečná účetní závěrka obsahuje finanční informace a informace o řízení, včetně výsledků kontrol, a prohlášení ředitele, že není-li ve výhradách týkajících se vymezených oblastí příjmů a výdajů uvedeno jinak, má tento přiměřenou jistotu, že:
   
               a)
            
               údaje obsažené ve zprávě podávají věrný a poctivý obraz skutečnosti;
            
   
               b)
            
               zdroje vyčleněné na činnosti popsané ve zprávě byly použity ke stanovenému účelu a v souladu se zásadou řádného finančního řízení;
            
   
               c)
            
               zavedené kontrolní postupy poskytují nezbytnou jistotu ohledně legality a správnosti uskutečněných operací. Zpráva o činnosti uvádí výsledky operací vzhledem ke stanoveným cílům, rizika spojená s těmito operacemi, využití zdrojů, které byly k dispozici, a efektivnost a účinnost systémů vnitřní kontroly, včetně celkového zhodnocení nákladů a přínosů kontrol.
            
   Článek 20
   Finanční výkazy
   1.   Finanční výkazy se předkládají v eurech a obsahují:
   
               a)
            
               rozvahu a výkaz o finanční výkonnosti, v nichž se uvádějí všechna aktiva a pasiva, finanční situace a hospodářský výsledek k 31. prosinci předchozího rozpočtového roku; jsou předkládány v souladu s účetními pravidly uvedenými v článku 39;
            
   
               b)
            
               výkaz peněžních toků, z něhož vyplývají částky vybrané a vyplacené během rozpočtového roku, a konečný stav pokladny;
            
   
               c)
            
               výkaz změn v čistých aktivech, který obsahuje přehled o změnách stavu rezerv v průběhu roku a souhrnné výsledky.
            
   2.   Příloha k finančním výkazům doplňuje a vysvětluje informace předložené ve výkazech uvedených v odstavci 1 a obsahuje všechny doplňující informace předepsané mezinárodně uznávanou účetní praxí, pokud jsou tyto informace pro činnost agentury relevantní.
   Článek 21
   Zpráva o plnění rozpočtu
   Zpráva o plnění rozpočtu agentury zahrnuje obecný rozpočet, rozpočty související s ad hoc činnostmi a dodatečné příjmy a předkládá se v eurech. Zpráva o plnění rozpočtu má stejnou strukturu jako samotný rozpočet.
   Obsahuje:
   
               a)
            
               zprávu, která shrnuje všechny rozpočtové příjmové a výdajové operace rozpočtového roku;
            
   
               b)
            
               přílohu, která doplňuje a vysvětluje informace uvedené ve zprávě.
            
   Článek 22
   Ochrana finančních zájmů agentury
   1.   Pokud se zaměstnanec pověřený finančním řízením a kontrolou operací domnívá, že rozhodnutí, které má na žádost nadřízeného učinit nebo schválit, vykazuje nesrovnalost nebo porušuje zásady řádného finančního řízení nebo profesní pravidla, která tento zaměstnanec musí dodržovat, uvědomí o tom písemně ředitele, který na upozornění písemně odpoví. Pokud ředitel nepřijme žádná opatření nebo potvrdí počáteční rozhodnutí či pokyny a pokud se zaměstnanec domnívá, že toto potvrzení není dostatečnou reakcí na jeho obavy, informuje o tom zaměstnanec vedoucího agentury.
   2.   V případě jakéhokoli protiprávního jednání, podvodu nebo korupce, které mohou poškodit zájmy agentury nebo jejích členů, zaměstnanec uvědomí orgány a subjekty určené platnými právními předpisy. Sbor auditorů, jakož i případní externí auditoři provádějící finanční audit agentury informují schvalující osobu o jakémkoli podezření na protiprávní jednání, podvod nebo korupci, které mohou poškodit zájmy agentury nebo jejích členů.
   Článek 23
   Účetní
   1.   Řídící výbor jmenuje účetního, na kterého se vztahuje pracovní řád agentury a který je při výkonu svých povinností v rámci agentury zcela nezávislý a podléhá řídícímu výboru. Účetní v agentuře odpovídá za:
   
               a)
            
               řádné provádění plateb, vybírání příjmů a inkaso stanovených pohledávek;
            
   
               b)
            
               vedení, přípravu a předkládání účtů v souladu s kapitolou 6 této hlavy a články 19, 20 a 21;
            
   
               c)
            
               provádění účetních pravidel a účtové osnovy v souladu s kapitolou 6 této hlavy;
            
   
               d)
            
               validaci systémů stanovených schvalující osobou a určených k poskytování nebo odůvodňování účetních údajů; účetní je zmocněn kdykoli ověřovat dodržování kritérií pro validaci;
            
   
               e)
            
               správu pokladny.
            
   2.   Účetní získává od schvalující osoby veškeré informace, které jsou nezbytné k sestavování účetních závěrek poskytujících věrný a poctivý obraz finanční situace agentury a plnění rozpočtu. Schvalující osoba zaručuje spolehlivost poskytovaných informací.
   3.   Než ředitel přijme účetní závěrku, schválí ji nejprve účetní, který osvědčí, že účetní závěrka s přiměřenou jistotou poskytuje věrný a poctivý obraz o finanční situaci agentury.
   Pro účely prvního pododstavce účetní ověří, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s účetními pravidly uvedenými v článku 39 a že do ní byly zaznamenány veškeré příjmy a výdaje.
   Schvalující osoba nebo jí pověřené osoby nesou i nadále plnou odpovědnost za řádné využívání finančních prostředků, které spravují, za legalitu a správnost výdajů uskutečněných v jejich pravomoci a za úplnost a přesnost údajů předaných účetnímu.
   Účetní má pravomoc provést kontrolu obdržených informací a jakoukoli další kontrolu, již považuje za nezbytnou ke schválení účetní závěrky.
   V případě potřeby vznese účetní výhrady a přesně vysvětlí jejich povahu a rozsah.
   S výhradou odstavce 4 je ke správě hotovosti a ekvivalentů hotovosti oprávněn výhradně účetní. Účetní odpovídá za jejich úschovu.
   4.   Účetní může při plnění svých povinností pověřit některými úkoly zaměstnance, na které se vztahuje řád agentury, pokud je to nezbytné pro plnění jeho povinností v souladu s finančními pravidly agentury.
   5.   Aniž jsou dotčena případná disciplinární opatření, může být účetní řídícím výborem kdykoli dočasně nebo s konečnou platností zbaven svých povinností. V takovém případě řídící výbor jmenuje prozatímního účetního.
   Článek 24
   Odpovědnost účastníků finančních operací
   1.   Články 16 až 26 není dotčena trestní odpovědnost, kterou mají účastníci finančních operací za podmínek stanovených použitelným vnitrostátním právem a platnými předpisy týkajícími se ochrany finančních zájmů agentury a boje proti korupci úředníků Unie a úředníků členských států.
   2.   Každá schvalující osoba a účetní nese disciplinární a finanční odpovědnost dle podmínek stanovených pracovní řádem agentury. V případě jakéhokoli protiprávního jednání, podvodu nebo korupce, které mohou poškodit zájmy agentury nebo jejích členů, je věc předložena orgánům a subjektům určeným platnými právními předpisy, zejména Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).
   3.   Po každém zaměstnanci může být požadováno, aby zcela nebo zčásti nahradil škodu, která agentuře vznikne v důsledku závažného pochybení, jehož se dopustí při plnění svých povinností nebo v souvislosti s jejich plněním. Po splnění náležitostí stanovených pro disciplinární otázky v platných právních předpisech přijme orgán odpovědný za jmenování odůvodněné rozhodnutí.
   4.   Pokud jde o odpovědnost schvalujících osob, použije se čl. 73 odst. 1 a 2 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.
   Článek 25
   Střet zájmů
   1.   Účastníci finančních operací ve smyslu hlavy III kapitoly 2 a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy agentury.
   Pokud toto riziko existuje, upustí dotčená osoba od takového jednání a předloží věc řediteli, který vydá písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje. Dotčená osoba informuje rovněž svého přímého nadřízeného. Pokud je účastníkem ředitel, musí věc předložit vedoucímu agentury.
   Pokud se střet zájmů zjistí, dotčená osoba ukončí v dané věci veškerou svou činnost. Ředitel, nebo, pokud se střet zájmů týká ředitele, vedoucí agentury přijmou veškerá další vhodná opatření.
   2.   Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.
   Článek 26
   Oddělení funkcí
   Funkce schvalující osoby a účetního jsou oddělené a vzájemně neslučitelné.
   
      KAPITOLA 3
   
   
      
         Interní audit
      
   
   Článek 27
   Jmenování, pravomoci a povinnosti interního auditora
   1.   Agentura zřídí funkci interního auditora, která musí být vykonávána v souladu s příslušnými mezinárodními standardy.
   2.   Interní auditor nesmí být ani schvalující osobou, ani účetním.
   3.   Interní auditor radí agentuře v otázkách rizik tím, že vydává nezávislá stanoviska ke kvalitě systémů řízení a kontroly a doporučení ke zlepšení podmínek provádění operací a k podpoře řádného finančního řízení.
   Interní auditor odpovídá zejména:
   
               a)
            
               za posuzování vhodnosti a účinnosti vnitřních systémů řízení a za hodnocení práce útvarů při provádění programů a akcí s ohledem na rizika s nimi spojená;
            
   
               b)
            
               za posuzování efektivnosti a účinnosti systémů vnitřní kontroly a auditu použitelných na každou operaci plnění rozpočtu.
            
   4.   Interní auditor vykonává své úkoly ve vztahu ke všem činnostem a útvarům agentury. Má úplný a neomezený přístup ke všem informacím potřebným k výkonu svých úkolů. Interní auditor vezme na vědomí výroční zprávu ředitele o činnosti i ostatní získané informace.
   5.   Interní auditor vypracuje roční plán auditu a předloží jej řediteli.
   6.   Interní auditor vezme na vědomí zprávu schvalující osoby podle článku 19 i ostatní získané informace.
   7.   Interní auditor podává řediteli zprávu o svých zjištěních a doporučeních.
   Interní auditor podává zprávu i v kterémkoli z těchto případů:
   
               —
            
               nebyla zohledněna kritická rizika a doporučení,
            
   
               —
            
               provádění doporučení z minulých let je významně zpožděno.
            
   Ředitel zajistí pravidelné sledování provádění doporučení auditu.
   Ředitel předává každoročně řídícímu výboru zprávu obsahující shrnutí počtu a druhu provedených interních auditů, učiněná doporučení a opatření přijatá s ohledem na tato doporučení. Řídící výbor prověří předané informace i plné a včasné provedení doporučení.
   8.   Agentura zpřístupní kontaktní údaje interního auditora všem fyzickým či právnickým osobám zapojeným do výdajových operací, aby se na interního auditora mohly obracet důvěrně.
   9.   Zprávy a zjištění interního auditora jsou veřejně dostupné poté, co interní auditor schválí opatření přijatá k jejich provedení.
   Článek 28
   Nezávislost interního auditora
   Nezávislost interního auditora, jeho odpovědnost za opatření přijatá při plnění jeho povinností a jeho právo podávat žaloby u Soudního dvora Evropské unie se určí v souladu s článkem 100 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.
   
      KAPITOLA 4
   
   
      
         Příjmové a výdajové operace
      
   
   Článek 29
   Plnění příjmů
   1.   Plnění příjmů zahrnuje sestavení odhadů pohledávek, stanovení inkasních nároků a inkaso neoprávněně vyplacených částek. Zahrnuje rovněž případnou možnost upustit od inkasa stanovených nároků.
   2.   Neoprávněně vyplacené částky musí být získány zpět.
   Pokud nebyla částka skutečně inkasována v den splatnosti uvedený ve výzvě k úhradě, uvědomí o tom účetní schvalující osobu a bezodkladně zahájí postup k provedení inkasa jakýmikoli právními prostředky, případně včetně započtení, a není-li to možné, vymožením pohledávky.
   Pokud schvalující osoba hodlá zcela nebo zčásti upustit od inkasa stanovené pohledávky, ujistí se, že toto upuštění je v pořádku a je v souladu se zásadami řádného finančního řízení a proporcionality. Rozhodnutí o upuštění od inkasa musí být odůvodněno. V rozhodnutí o upuštění od inkasa musí být uvedeno, že byla učiněna opatření k provedení inkasa, a právní a skutkový stav, z něhož toto rozhodnutí vychází.
   Účetní povede seznam částek splatných k inkasu. Nároky agentury jsou v tomto seznamu řazeny podle data vystavení inkasního příkazu. Účetní rovněž uvede rozhodnutí o upuštění nebo částečném upuštění od inkasa stanovených částek. Seznam se připojí k roční účetní závěrce agentury.
   3.   Veškeré pohledávky neuhrazené ke dni splatnosti stanovenému ve výzvě k úhradě jsou úročeny v souladu s článkem 83 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 (5).
   4.   Nároky agentury vůči třetím osobám a nároky třetích osob vůči agentuře se promlčují po pěti letech.
   Článek 30
   Příspěvky členských států do obecného rozpočtu agentury
   1.   Příspěvky, použije-li se výše HND se stanoví takto:
   
               a)
            
               Použije-li se výše HND, určuje se rozdělení příspěvků mezi členské státy, od kterých se příspěvek vyžaduje, podle výše hrubého národního produktu, jak stanoví čl. 41 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, a v souladu s rozhodnutím Rady 2007/436/ES, Euratom (6) nebo jakýmkoli jiným rozhodnutím, jež je případně nahradí.
            
   
               b)
            
               Údaje pro výpočet jednotlivých příspěvků jsou údaje uvedené ve sloupci „vlastní zdroje z HND“ v tabulce označené „Přehled financování souhrnného rozpočtu podle typu vlastního zdroje a podle členského státu“, která je připojena k poslednímu rozpočtu Unie. Příspěvek každého členského státu, od kterého se příspěvek vyžaduje, je úměrný podílu HND tohoto členského státu na souhrnném HND členských států, od kterých se příspěvek požaduje.
            
   2.   Rozvrh platby příspěvků se stanoví takto:
   
               a)
            
               Zúčastněné členské státy platí příspěvky určené k financování obecného rozpočtu agentury ve třech stejných splátkách: k 15. březnu, 15. červnu a 15. říjnu dotyčného rozpočtového roku. Agentura zašle dopisy se žádostí o příspěvky zúčastněným členským státům nejpozději 60 dní před datem splátky.
            
   
               b)
            
               Je-li přijat opravný rozpočet, zaplatí zúčastněné členské státy nezbytné příspěvky do 60 dnů ode dne odeslání žádosti o příspěvky.
            
   
               c)
            
               Každý členský stát hradí bankovní poplatky spojené s platbami svých vlastních příspěvků.
            
   
               d)
            
               Pokud není roční rozpočet schválen do 30. listopadu, může agentura na žádost členského státu vydat individuální předběžnou žádost o příspěvky tohoto státu, které mají být zaplaceny do 60 dnů ode dne odeslání žádosti o příspěvky.
            
   Pokud je platba provedena ve stanovené lhůtě a agentura ji obdrží nejpozději 10 dní po stanovené lhůtě, nárok na úrok podle čl. 29 odst. 3 agentuře nevzniká. Je-li platba opožděna o více než deset dní, účtují se úroky z prodlení za celou dobu prodlení.
   Článek 31
   Plnění výdajů
   1.   K plnění výdajů přijímá schvalující osoba rozpočtové i právní závazky, potvrzuje výdaje, schvaluje platby a provádí předběžné úkony nezbytné pro vynakládání prostředků.
   2.   Rozpočtový závazek je operace, kterou se vyhrazují prostředky nutné k pokrytí následných úhrad sloužících ke splnění právních závazků. Právní závazek je úkon, kterým schvalující osoba zakládá nebo stanovuje povinnost, ze které vyplývá zatížení rozpočtu. S výjimkou řádně odůvodněných případů přijímá rozpočtový i právní závazek stejná schvalující osoba.
   Rozpočtové závazky spadají do jedné z těchto skupin:
   
               a)
            
               individuální: rozpočtový závazek je individuální, pokud je určen příjemce i částka výdajů;
            
   
               b)
            
               souhrnné: rozpočtový závazek je souhrnný, pokud alespoň jeden z prvků potřebných k identifikaci individuálního závazku není určen;
            
   
               c)
            
               předběžné: rozpočtový závazek je předběžný, pokud je určen ke krytí běžných správních výdajů a buď částka výdajů, nebo koneční příjemci nejsou s konečnou platností určeni.
            
   Rozpočtové závazky na akce, jejichž trvání přesahuje jeden rozpočtový rok, mohou být rozloženy do ročních splátek, pouze pokud tak stanovuje základní právní akt nebo pokud se týkají správních výdajů.
   3.   Každý výdaj musí být přidělen na závazek, potvrzen, schválen a zaplacen.
   Potvrzení výdaje je úkon, kterým příslušná schvalující osoba:
   
               a)
            
               ověřuje existenci věřitelova nároku;
            
   
               b)
            
               určuje nebo ověřuje skutečnost a výši pohledávky;
            
   
               c)
            
               ověřuje podmínky splatnosti pohledávky.
            
   Schválení výdaje je úkon, kterým příslušná schvalující osoba po ověření, že jsou prostředky k dispozici, vydá pokyn účetnímu, aby zaplatil potvrzený výdaj.
   4.   U všech opatření, která mohou vést k výdajům k tíži rozpočtu agentury, musí schvalující osoba před uzavřením právního závazku vůči třetí osobě přijmout rozpočtový závazek.
   5.   Rok jedna tříletého plánovacího rámce agentury obsahuje schválení ze strany řídícího výboru pro operační výdaje agentury ohledně činností, jež zahrnuje, a to za předpokladu, že prvky uvedené v tomto odstavci jsou jasně určeny.
   Plánovací rámec podrobně uvádí cíle a očekávané výsledky. Obsahuje rovněž popis činnosti/í, které mají být financovány, a výši finančních částek přidělených na jednotlivá opatření.
   Veškeré podstatné změny roku jedna tříletého plánovacího rámce agentury se přijímají stejným postupem jako původní plánovací rámec.
   Řídící výbor může pověřit schvalující osobu agentury výkonem pravomoci k provedení nepodstatných změn plánovacího rámce.
   Článek 32
   Lhůty pro výdaje
   Platby výdajů musí být provedeny ve lhůtách stanovených v článku 92 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a článku 111 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 a v souladu s nimi.
   
      KAPITOLA 5
   
   
      
         Plnění rozpočtu
      
   
   Článek 33
   Zadávání veřejných zakázek
   1.   Pokud jde o zadávání veřejných zakázek, použije se s výhradou odstavců 2 a 3 tohoto článku hlava V nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012.
   2.   Pro zakázky o hodnotě mezi 60 000 EUR a finančními limity uvedenými v článku 118 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 lze použít řízení stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 pro veřejné zakázky nízké hodnoty nepřesahující 60 000 EUR.
   3.   Agentura může uzavřít smlouvu s Evropskou komisí, interinstitucionálními úřady, Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie zřízeným nařízením Rady (ES) č. 2965/94 (7) a dalšími subjekty Unie o dodání zboží, poskytnutí služeb nebo provedení stavebních prací, které tyto subjekty zajišťují, aniž by využila postup zadávání veřejných zakázek.
   Článek 34
   Společné zadávání veřejných zakázek
   1.   Agentura může být na svou žádost přibrána jako veřejný zadavatel při zadávání zakázek Komise nebo interinstitucionálních zakázek a při zadávání zakázek jiných subjektů či agentur Unie.
   2.   Agentura může použít společné zadávání veřejných zakázek v rámci činností pro spolupráci s členskými státy, jako jsou ty, které jsou uvedeny v kapitole IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1835.
   3.   V případě společného zadávacího řízení agentury a veřejného zadavatele z jednoho či více členských států se použijí procesní pravidla platná pro agenturu.
   Je-li podíl na odhadované celkové hodnotě veřejné zakázky připadající na veřejného zadavatele z jednoho či více členských států či jím spravovaný roven 50 % nebo je vyšší, nebo v jiných řádně odůvodněných případech, použijí se procesní pravidla obsažená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (8), směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES (9) nebo jakémkoli jiném právním aktu Unie použitelném s ohledem na daný předmět.
   4.   Agentura může k pokrytí svých administrativních potřeb použít společné zadávací řízení s veřejnými zadavateli hostitelského členského státu. V tomto případě se obdobně použije článek 133 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012.
   Článek 35
   Odborníci
   Pro výběr odborníků může agentura použít článek 287 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 s výhradou jakéhokoli zvláštního postupu stanoveného v základním právním aktu programu, jehož provedení je agentuře svěřeno. Tito odborníci jsou odměňováni předem oznámenou a stanovenou pevnou částkou a vybíráni na základě svých odborných schopností.
   Externí odborníci se vybírají podle dovedností, zkušeností a znalostí vhodných k plnění přidělených úkolů, a to v souladu se zásadami zákazu diskriminace, rovného zacházení a neexistence střetu zájmů.
   Článek 36
   Granty
   Pokud jde o granty, použije se s výhradou jakéhokoli zvláštního ustanovení zřizovacího aktu hlava VI nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012.
   Článek 37
   Ceny
   1.   Pokud jde o ceny, použije se s výhradou odstavce 2 tohoto článku hlava VII nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012.
   2.   Soutěže o ceny o jednotkové hodnotě nejméně 10 000 EUR lze uveřejnit, pouze pokud jsou uvedeny v plánovacím rámci agentury.
   Článek 38
   Údaje o opravných prostředcích
   1.   Dotýká-li se procesní akt schvalující osoby nepříznivě práv žadatele nebo uchazeče, příjemce nebo zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele, musí obsahovat údaje o dostupných správních nebo soudních opravných prostředcích, kterými je možné tento akt napadnout.
   2.   Musí být uvedena zejména povaha opravných prostředků, orgán nebo orgány, jimž se podávají, a lhůty pro jejich uplatnění.
   
      KAPITOLA 6
   
   
      
         Účetnictví
      
   
   Článek 39
   Pravidla pro účetní závěrku
   Agentura zavede účetní systém poskytující včas přesné, úplné a spolehlivé informace.
   Účetní agentury přijme pravidla založená na mezinárodně uznávaných účetních standardech pro veřejný sektor. Od těchto standardů se může odchýlit, považuje-li to za nezbytné k zajištění věrného a poctivého obrazu aktiv a pasiv, nákladů, výnosů a peněžních toků. Jestliže se účetní od uvedených standardů významně odchýlí, uvede se tato skutečnost spolu s odůvodněním v příloze k finančním výkazům.
   Článek 40
   Účetní zásady
   Finanční výkazy musí podávat informace, včetně informací o účetních zásadách, způsobem zajišťujícím jejich relevanci, spolehlivost, srovnatelnost a srozumitelnost. Vypracovávají se v souladu s článkem 39.
   Článek 41
   Účetní systém
   1.   Účetní systém je tvořen obecnými a rozpočtovými účty. Tyto účty jsou vedeny v eurech a za kalendářní rok.
   2.   Obecné účty zachycují v chronologickém pořadí s využitím metody podvojného zápisu všechny události a operace, které ovlivňují hospodářskou a finanční situaci a aktiva a pasiva agentury.
   3.   Rozpočtové účty umožňují podrobně sledovat plnění rozpočtu agentury. Zaznamenávají veškeré rozpočtové příjmové a výdajové operace.
   Článek 42
   Inventární soupisy
   Agentura vede soupisy množství a hodnot veškerého hmotného, nehmotného a finančního majetku ve svém vlastnictví. Agentura ověřuje, zda zápisy v inventárním soupisu odpovídají skutečnosti.
   
      KAPITOLA 7
   
   
      
         Externí audit a boj proti podvodům
      
   
   Článek 43
   Externí audit
   1.   Řídící výbor jmenuje sbor auditorů, jejichž úkolem je provádět externí audit správního a operačního rozpočtu, účetní závěrky a finančních výkazů agentury. Audit se provádí v souladu s uznávanými mezinárodními auditorskými standardy a s výhradou schválení řídícím výborem také v souladu s doplňkovým mandátem.
   Alespoň jednou za tři roky poskytne sbor řídícímu výboru nezávislé ujištění o tom, že činnosti agentury jsou prováděny v souladu se zásadami řádného finančního řízení, a související doporučení. Za tím účelem si může sbor ve shodě s řídícím výborem vyžádat dočasnou dodatečnou podporu.
   2.   Sbor auditorů se skládá nejméně ze tří auditorů z různých zúčastněných členských států, jimž jsou nápomocni další zaměstnanci představení členy sboru. Tito zaměstnanci mohou takto působit po dobu, po kterou člen sboru auditorů, který je jmenoval, zůstává ve funkci.
   3.   Členové sboru auditorů jsou jmenováni na období tří po sobě jdoucích auditů. Mělo by být zajištěno spravedlivé střídání zúčastněných členských států, které chtějí auditory vysílat.
   4.   Řídící výbor jmenuje sbor auditorů z kandidátů navržených zúčastněnými členskými státy. Kandidáti musí být pokud možno členy nejvyššího orgánu kontroly účetnictví v zúčastněných členských státech a poskytovat náležité záruky bezpečnosti a nezávislosti. V případě potřeby musí být k dispozici pro plnění úkolů jménem agentury. Při plnění těchto úkolů:
   
               a)
            
               jsou členové sboru auditorů a jim nápomocní zaměstnanci nadále placeni svým původním kontrolním orgánem a od agentury obdrží pouze náhradu výdajů na služební cestu na stejném základě, jaký je stanoven v pravidlech agentury;
            
   
               b)
            
               vyžadují a přijímají pokyny pouze od řídícího výboru; v rámci svého auditního mandátu jsou sbor auditorů a jeho členové zcela nezávislí a výhradně odpovědní za provádění externího auditu;
            
   
               c)
            
               o svých úkolech podávají zprávu pouze řídícímu výboru;
            
   
               d)
            
               ověřují, zda byly příjmy a výdaje spravované agenturou prováděny v souladu s platnými předpisy a se zásadami řádného finančního řízení.
            
   5.   Sbor auditorů každý rok volí svého předsedu na příští rozpočtový rok. Přijme pravidla pro audit prováděný svými členy v souladu s nejvyššími mezinárodními auditorskými standardy. Sbor auditorů schvaluje zprávy o auditu, jež jeho členové vypracují, před jejich předložením řediteli a řídícímu výboru.
   6.   Auditoři zajistí dodržování důvěrnosti informací a ochranu údajů, s nimiž se seznámili během výkonu svého úkolu v oblasti auditu, v souladu s pravidly pro tyto informace a údaje.
   7.   Auditoři mají neprodleně a bez předchozího oznámení přístup k dokumentům a k obsahu všech nosičů údajů týkajících se těchto příjmů a výdajů, jakož i do prostor, v nichž jsou tyto dokumenty a nosiče uchovávány. Mohou si pořizovat jejich kopie. Osoby, jež se podílejí na plnění příjmů a výdajů agentury, poskytují řediteli a osobám příslušnými pro audit těchto výdajů nezbytnou pomoc při plnění jejich úkolů. Náklady související s audity jsou hrazeny z obecného rozpočtu.
   8.   Na návrh ředitele nebo některého členského státu může řídící výbor v jednotlivých případech rozhodnout o využití jiných externích subjektů za účelem zvláštních přezkumů v koordinaci s úkoly, jimiž je pověřen sbor auditorů.
   9.   V konkrétních případech mohou vnitrostátní kontrolní orgány zúčastněných států – na vlastní náklady a se souhlasem řídícího výboru – získat veškeré informace a nahlížet do veškerých dokumentů, které považují za nezbytné k provedení kontroly příslušného vnitrostátního podílu nebo k podání zprávy vládě nebo parlamentu, aniž by porušily práva ostatních zúčastněných států a povinnosti sboru auditorů a v souladu s pravidly agentury, zejména pak pravidly pro ochranu údajů.
   Článek 44
   Každoroční audit a absolutorium za plnění rozpočtu agentury
   1.   Do 31. března po skončení rozpočtového roku předloží ředitel sboru auditorů k posouzení a vydání stanoviska návrh roční účetní závěrky agentury podle článku 19.
   2.   Do 30. června po skončení rozpočtového roku předloží sbor auditorů řediteli svou výroční zprávu o auditu obsahující stanovisko a připomínky sboru auditorů k návrhu roční účetní závěrky uvedené v odstavci 1.
   3.   Do 15. července po skončení rozpočtového roku předloží ředitel řídícímu výboru konečnou auditovanou roční účetní závěrku a zprávu o auditu spolu s odpověďmi agentury.
   4.   Do 30. října po skončení rozpočtového roku schválí řídící výbor auditovanou roční účetní závěrku a udělí řediteli a účetnímu absolutorium za příslušný rozpočtový rok.
   5.   Po schválení auditované roční účetní závěrky řídícím výborem se její zveřejnění oznámí v Úředním věstníku Evropské unie.
   6.   Účetní uchovává veškeré účty a inventární soupisy po dobu pěti let ode dne udělení příslušného absolutoria.
   Článek 45
   Evropský úřad pro boj proti podvodům
   1.   Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) může provádět šetření včetně kontrol a inspekcí na místě v souladu s ustanoveními a postupy uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (10) a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (11) s cílem zjistit, zda v souvislosti s grantem nebo smlouvou financovanými agenturou nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy agentury.
   2.   Aniž je dotčen odstavec 1, musí smlouvy, dohody a rozhodnutí agentury obsahovat ustanovení výslovně zmocňující sbor auditorů a úřad OLAF k provádění takových auditů a šetření, a to v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.
   HLAVA IV
   
      ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE DODATEČNÝCH PŘÍJMŮ
   
   Článek 46
   Dodatečné příjmy
   1.   V rámci plnění svého poslání v souladu s článkem 2 rozhodnutí (SZBP) 2015/1835 může agentura obdržet dodatečné příjmy ke konkrétnímu účelu:
   
               a)
            
               ze souhrnného rozpočtu Unie v jednotlivých případech při plném respektování pravidel, postupů a rozhodovacích procesů, kterými se souhrnný rozpočet Unie řídí;
            
   
               b)
            
               od členských států, třetích zemí nebo jiných třetích stran, nerozhodne-li řídící výbor do jednoho měsíce od obdržení příslušné informace od agentury jinak.
            
   2.   Příjmy uvedené v odstavci 1 mohou být použity pouze k tomu konkrétnímu účelu, k němuž byly určeny.
   3.   Dodatečné administrativní náklady spojené se správou dodatečných příjmů jsou v příslušných případech kryty z rozpočtu souvisejícího s vlastními dodatečnými příjmy.
   4.   Na dodatečné příjmy se vztahují ustanovení hlavy III kapitol 2 až 7, nestanoví-li příslušné dohody odlišná pravidla, která však musí být v každém případě v souladu s rozpočtovými zásadami uvedenými v hlavě II.
   5.   Každý rozpočtový přebytek na konci prováděcího období plynoucí z jakýchkoli dodatečných příjmů se považuje za aktivum subjektů, které na něj přispěly, a je jim navrácen. Může být rovněž použit na jiné konkrétní účely stanovené v příslušné dohodě či dohodách nebo, nerozhodne-li řídící výbor do jednoho měsíce od obdržení příslušné informace od agentury jinak, v souladu s návrhem dotyčného subjektu.
   6.   Účetní přijme vhodná opatření, aby použití dodatečných příjmů a jim odpovídajících prostředků bylo sledováno odděleně. Příspěvky vyplývající z dodatečných příjmů se proto účtují odděleně a používají v souladu s konkrétním účelem, ke kterému jsou určeny. V zájmu transparentnosti se rovněž ukládají na samostatné bankovní účty. Kromě toho budou rovněž odděleně vykazovány ve zprávě o plnění rozpočtu agentury podle článku 21.
   HLAVA V
   
      ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ROZPOČTŮ SOUVISEJÍCÍCH S AD HOC ČINNOSTMI
   
   Článek 47
   Řízení rozpočtů souvisejících s ad hoc činnostmi agenturou
   1.   Řídící výbor může na návrh ředitele nebo členského státu rozhodnout, že členské státy mohou agenturu pověřit správním a finančním řízením určitých činností v oblasti její působnosti v souladu s kapitolou IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1835.
   2.   Řídící výbor může v souvislosti s ad hoc projekty a programy agentury agenturu pověřit za podmínek stanovených v příslušných ujednáních uzavírat smlouvy a grantové dohody a předem shromažďovat nezbytné příspěvky od těchto členských států, s přihlédnutím k jejich rozpočtovým omezením, aby mohla tyto smlouvy a grantové dohody dodržet.
   3.   Na ad hoc činnosti stanovené v souladu s článkem 19 nebo 20 rozhodnutí (SZBP) 2015/1835 se vztahují ustanovení hlavy III kapitol 2 až 7 tohoto rozhodnutí, nestanoví-li základní akt či akty programu nebo projektu odlišná pravidla, která však musí být v každém případě v souladu s rozpočtovými zásadami uvedenými v hlavě II tohoto rozhodnutí.
   4.   Každý rozpočtový přebytek plynoucí z jakéhokoli ad hoc projektu nebo programu se považuje za aktivum zúčastněných členských států a případných dalších subjektů, které na něj přispěly, a je jim po skončení prováděcího období navrácen nebo použit na jiné konkrétní účely stanovené v příslušné dohodě či dohodách nebo v rozhodnutí dotyčného členského státu nebo subjektu.
   HLAVA VI
   
      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   
   Článek 48
   Změny
   U všech odkazů na nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 se má za to, že se jedná o jeho platné znění.
   Článek 49
   Zrušení nařízení 2007/643/SZBP
   Nařízení 2007/643/SZBP je zrušeno.
   Článek 50
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 4. srpna 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 266, 13.10.2015, s. 55.
   
      (2)  Úř. věst. L 269, 12.10.2007, s. 1.
   
   
      (3)  Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1351 ze dne 4. srpna 2016 o pracovním řádu Evropské obranné agentury ( viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
      (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).
   
      (6)  Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17).
   
      (7)  Nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1).
   
      (8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).
   
      (9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76).
   
      (10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).
   
      (11)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.