Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1359 ze dne 8. srpna 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/270/EU o mimořádných opatřeních proti zavlékání dřepčíků Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) do Unie a jejich rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2016) 5038)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1359 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 215/29
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1359
   ze dne 8. srpna 2016,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/270/EU o mimořádných opatřeních proti zavlékání dřepčíků Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) do Unie a jejich rozšiřování na území Unie
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 5038)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 čtvrtou větu uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/270/EU (2) stanovilo mimořádná opatření proti zavlékání dřepčíků Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita a Epitrix tuberis do Unie a jejich rozšiřování na území Unie, přičemž zmíněné organismy nejsou uvedeny v příloze I nebo II směrnice 2000/29/ES.
            
   
               (2)
            
               Poté, co bylo přijato prováděcí rozhodnutí Komise 2014/679/EU (3), kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/270/EU, odhalila úřední laboratorní zpráva vypracovaná národní referenční laboratoří ve Španělsku na základě vědeckého dokumentu vydaného vědkyní M. J. Orlova-Bienkowskaja (4), že škodlivý organismus identifikovaný jako Epitrix similaris (Gentner) byl identifikován nesprávně. Místo toho měl být identifikován jako Epitrix papa sp. n. Kromě toho, podle nejnovějších informací, které poskytlo Španělsko a Portugalsko, organismus působící škody na bramborách v některých oblastech, který byl původně identifikován jako Epitrix similaris (Gentner), je nyní identifikován jako Epitrix papa sp. n. Dále bylo potvrzeno, že nikdy nebyl zjištěn výskyt organismu Epitrix similaris (Gentner) na území Unie. Prováděcí rozhodnutí 2012/270/EU by se proto již nemělo vztahovat na organismus Epitrix similaris (Gentner), ale na škodlivý organismus Epitrix papa sp. n.
            
   
               (3)
            
               Poté, co bylo přijato prováděcí rozhodnutí 2014/679/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/270/EU, ze zkušeností Španělska a Portugalska vyplynulo, že by za účelem účinné ochrany území Unie měla být zřízena nárazníková zóna o šířce nejméně 500 m za hranicí zamořené zóny.
            
   
               (4)
            
               Prováděcí rozhodnutí 2012/270/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (5)
            
               Opatření uvedená v tomto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Změny prováděcího rozhodnutí 2012/270/EU
   Prováděcí rozhodnutí 2012/270/EU se mění takto:
   
               1)
            
               V názvu se slova „Epitrix similaris (Gentner)“ nahrazují slovy „Epitrix papa sp. n.“.
            
   
               2)
            
               V článku 1 se slova „Epitrix similaris (Gentner)“ nahrazují slovy „Epitrix papa sp. n.“.
            
   
               3)
            
               V příloze II oddíle 1 bodě 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
               
                           „b)
                        
                           nárazníkové zóny o šířce nejméně 500 m za hranicí zamořené zóny; nachází-li se v rámci uvedené šířky část pole, musí být do dané nárazníkové zóny zahrnuto pole celé.“
                        
            
   Článek 2
   Určení
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 8. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/270/EU ze dne 16. května 2012 o mimořádných opatřeních proti zavlékání dřepčíků Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) do Unie a jejich rozšiřování na území Unie (Úř. věst. L 132, 23.5.2012, s. 18).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/679/EU ze dne 25. září 2014, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/270/EU, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a pokud jde o přemísťování hlíz bramboru, které pocházejí z oblastí vymezených k zabránění rozšiřování dřepčíků Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) na území Unie, do balicích zařízení (Úř. věst. L 283, 27.9.2014, s. 61).
   
      (4)  http://www.eje.cz/artkey/eje-201504-0028_epitrix_papa_sp_n_coleoptera_chrysomelidae_galerucinae_alticini_previously_misidentified_as_epitrix_sim.php
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.