Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1360 ze dne 8. srpna 2016, kterým se ukončuje antisubvenční řízení týkající se dovozu mořčáků obrovských a mořanů zlatých pocházejících z Turecka

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1360 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 215/31
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1360
   ze dne 8. srpna 2016,
   kterým se ukončuje antisubvenční řízení týkající se dovozu mořčáků obrovských a mořanů zlatých pocházejících z Turecka
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   POSTUP
   
   
      Zahájení řízení
   
   
               (1)
            
               Dne 14. srpna 2015 zahájila Evropská komise (dále jen „Komise“) prostřednictvím oznámení zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie
                   (2) (dále jen „oznámení o zahájení řízení“) antisubvenční řízení týkající se dovozu mořčáků obrovských a mořanů zlatých pocházejících z Turecka do Unie na základě článku 10 nařízení (EU) 2016/1037 (dále jen „základní nařízení“).
            
   
               (2)
            
               Řízení bylo zahájeno v návaznosti na podnět, který podalo dne 1. července 2015 sdružení Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (dále jen „APROMAR“ nebo „žadatel“) jménem výrobců představujících více než 25 % celkové produkce mořčáků obrovských a mořanů zlatých v Unii.
            
   
               (3)
            
               Podnět obsahoval důkazy prima facie o subvencování tureckého odvětví produkujícího mořčáky obrovské a mořany zlaté a o podstatné újmě, která je tím působena.
            
   
               (4)
            
               V souladu s čl. 10 odst. 7 základního nařízení Komise před zahájením řízení oznámila vládě Turecka (dále jen „turecká vláda“), že obdržela podnět s náležitými podklady, v němž se tvrdí, že subvencovaný dovoz mořčáků obrovských a mořanů zlatých pocházejících z Turecka působí výrobnímu odvětví Unie podstatnou újmu. Komise vyzvala tureckou vládu ke konzultacím s cílem vyjasnit situaci, pokud jde o obsah podnětu, a dosáhnout řešení na základě vzájemné dohody.
            
   
               (5)
            
               Turecká vláda přijala nabídku ke konzultacím, jež pak následně proběhly. Řešení na základě vzájemné dohody dosaženo nebylo. Komise však řádně přihlédla k připomínkám turecké vlády.
            
   
               (6)
            
               Komise vyzvala k účasti v šetření žadatele, další známé výrobce v Unii, uživatele a dovozce, známé vyvážející výrobce v Turecku a turecké orgány, jakož i sdružení, o nichž je známo, že se jich záležitost týká. Zúčastněné strany dostaly možnost písemně předložit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení.
            
   
               (7)
            
               Žadatel, další výrobci v Unii, vyvážející výrobci v Turecku, dovozci a obchodníci předložili svá stanoviska. Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly a prokázaly, že mají konkrétní důvody ke slyšení, byly vyslechnuty.
            
   B.   STAŽENÍ PODNĚTU A ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
   
   
               (8)
            
               Dne 5. května 2016 byla v Úředním věstníku Turecka zveřejněna vyhláška, kterou turecké orgány s účinkem od 1. ledna 2016 zrušily hlavní režim subvencí.
            
   
               (9)
            
               Dopisem Komisi ze dne 1. června 2016 žadatel svůj podnět stáhl. Podle článku 14 základního nařízení platí, že pokud je podnět stažen, může být řízení zastaveno, s výjimkou případu, kdy to není v zájmu Unie.
            
   
               (10)
            
               Šetření neodhalilo žádné skutečnosti, z nichž by vyplývalo, že by zastavení řízení nebylo v zájmu Unie. Proto se Komise domnívá, že by stávající řízení mělo být zastaveno.
            
   
               (11)
            
               Zúčastněné strany byly odpovídajícím způsobem informovány a dostaly příležitost se k věci vyjádřit. Žádné připomínky však obdrženy nebyly.
            
   
               (12)
            
               Komise proto dospěla k závěru, že antisubvenční řízení týkající se dovozu mořčáků obrovských a mořanů zlatých pocházejících z Turecka by mělo být zastaveno bez uložení opatření.
            
   
               (13)
            
               Toto rozhodnutí je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (3),
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Antisubvenční řízení týkající se dovozu mořčáků obrovských a mořanů zlatých pocházejících z Turecka, v současnosti kódů KN 0302 84 10, 0302 85 30, 0303 84 10, 0303 89 55, ex 0304 49 90 a ex 0304 89 90, se ukončuje.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 8. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.
   
      (2)  Oznámení o zahájení antisubvenčního řízení týkajícího se dovozu mořčáků obrovských a mořanů zlatých pocházejících z Turecka (Úř. věst. C 266, 14.8.2015, s. 4).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.