Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1362 ze dne 9. srpna 2016 o uznání režimu „Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED“ pro prokazování souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1362 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 215/35
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1362
   ze dne 9. srpna 2016
   o uznání režimu „Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED“ pro prokazování souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (1), a zejména na čl. 7c odst. 4 druhý pododstavec uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (2), a zejména na čl. 18 odst. 4 druhý pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V článcích 7b a 7c a příloze IV směrnice 98/70/ES a v článcích 17 a 18 a příloze V směrnice 2009/28/ES se stanoví podobná kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny a podobné postupy pro ověřování souladu s těmito kritérii.
            
   
               (2)
            
               Pokud se mají pro účely uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice 2009/28/ES zohlednit biopaliva a biokapaliny, musí členské státy od hospodářských subjektů vyžadovat prokázání, že biopaliva a biokapaliny splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 2 až 5 směrnice 2009/28/ES.
            
   
               (3)
            
               Komise může rozhodnout, že nepovinné vnitrostátní nebo mezinárodní režimy, jež stanoví normy pro výrobu produktů z biomasy, obsahují přesné údaje pro účely čl. 17 odst. 2 směrnice 2009/28/ES a/nebo prokazují, že dodávky biopaliva nebo biokapaliny splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 3, 4 a 5 a/nebo že žádné materiály nebyly záměrně modifikovány nebo vyřazeny tak, aby se na dodávku nebo její část vztahovala příloha IX. Předloží-li některý hospodářský subjekt doklady nebo údaje získané v souladu s nepovinným režimem uznaným Komisí v rozsahu příslušného rozhodnutí o uznání, nesmí členský stát od dodavatele vyžadovat poskytnutí dalších důkazů o splnění kritérií udržitelnosti.
            
   
               (4)
            
               Komisi byla dne 27. června 2016 předložena žádost o uznání toho, že režim „Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED“ vedený organizací se sídlem na adrese 7-9 Chemin de Balexert 1219 Chatelaine, Švýcarsko, prokazuje, že dodávky biopaliva splňují kritéria udržitelnosti stanovená ve směrnicích 98/70/ES a 2009/28/ES. Tento režim se vztahuje na širokou řadu vstupních surovin včetně odpadů a zbytků a na celý spotřebitelský řetězec. Dokumenty v rámci uznaného režimu by měly být zpřístupněny na platformě pro transparentnost zavedené podle směrnice 2009/28/ES.
            
   
               (5)
            
               Při posuzování režimu „Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED“ bylo zjištěno, že v přiměřené míře vyhovuje kritériím udržitelnosti stanoveným ve směrnici 98/70/ES a ve směrnici 2009/28/ES a taktéž uplatňuje metodiku hmotnostní bilance v souladu s požadavky čl. 7c odst. 1 směrnice 98/70/ES a čl. 18 odst. 1 směrnice 2009/28/ES.
            
   
               (6)
            
               Z hodnocení režimu „Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED“ byl vyvozen závěr, že odpovídajícím způsobem splňuje normy spolehlivosti, transparentnosti a nezávislé kontroly a že rovněž splňuje metodické požadavky přílohy IV směrnice 98/70/ES a přílohy V směrnice 2009/28/ES.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro udržitelnost biopaliv a biokapalin,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Režim „Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED“ (dále jen „režim“), jenž byl předložen Komisi k uznání dne 27. června 2016, prokazuje, že dodávky biopaliv a biokapalin vyrobených v souladu s normami pro výrobu biopaliv a biokapalin stanovenými v jeho rámci splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 7b odst. 3, 4 a 5 směrnice 98/70/ES a v čl. 17 odst. 3, 4 a 5 směrnice 2009/28/ES.
   Režim rovněž obsahuje přesné údaje pro účely čl. 17 odst. 2 směrnice 2009/28/ES a čl. 7b odst. 2 směrnice 98/70/ES.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je platné po dobu pěti let po vstupu v platnost. Pokud se obsah uvedeného režimu, který byl Komisi předložen k uznání dne 27. června 2016, změní způsobem, jenž by mohl mít vliv na podstatu tohoto rozhodnutí, oznámí se tyto změny neprodleně Komisi. Komise oznámené změny posoudí a určí, zda režim stále odpovídajícím způsobem pokrývá kritéria udržitelnosti, pro něž je uznán.
   Článek 3
   Komise může rozhodnout, že toto rozhodnutí zruší, a to mimo jiné za následujících okolností:
   
               a)
            
               pokud se jednoznačně prokáže, že v režimu nebyly provedeny prvky, jež se pro toto rozhodnutí považují za rozhodující, nebo pokud dojde k závažnému a strukturálnímu porušení těchto prvků;
            
   
               b)
            
               pokud v rámci režimu nebudou Komisi předkládány každoroční zprávy, jak je stanoveno v čl. 7c odst. 6 směrnice 98/70/ES a v čl. 18 odst. 6 směrnice 2009/28/ES;
            
   
               c)
            
               pokud se v rámci režimu nebudou uplatňovat normy nezávislé kontroly stanovené v prováděcích aktech uvedených v čl. 7c odst. 5 třetím pododstavci směrnice 98/70/ES a v čl. 18 odst. 5 třetím pododstavci směrnice 2009/28/ES nebo pokud nebudou provedena zlepšení ostatních prvků režimu, která se považují za rozhodující pro další platnost uznání.
            
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 9. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58.
   
      (2)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.