Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1365 ze dne 9. srpna 2016, kterým se mění rozhodnutí 98/536/ES, pokud jde o seznam národních referenčních laboratoří (oznámeno pod číslem C(2016) 5053) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1365 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 216/12
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1365
   ze dne 9. srpna 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 98/536/ES, pokud jde o seznam národních referenčních laboratoří
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 5053)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Směrnice 96/23/ES stanoví kontrolní opatření u látek a skupin reziduí uvedených v příloze I dané směrnice.
            
   
               (2)
            
               Podle čl. 14 odst. 1 směrnice 96/23/ES musí každý členský stát určit alespoň jednu národní referenční laboratoř odpovědnou za určité úkoly stanovené v uvedené směrnici. Stejný článek rovněž stanoví, že Komise má vypracovat seznam takto určených laboratoří.
            
   
               (3)
            
               Seznam národních referenčních laboratoří pro zjišťování reziduí je v současné době stanoven v příloze rozhodnutí Komise 98/536/ES (2).
            
   
               (4)
            
               Několik členských států informovalo Komisi o změně skupin reziduí sledovaných některými laboratořemi, které jsou v současné době uvedeny v příloze rozhodnutí 98/536/ES. V zájmu jasnosti a soudržnosti právních předpisů Unie je proto vhodné aktualizovat seznam národních referenčních laboratoří stanovený v příloze uvedeného rozhodnutí.
            
   
               (5)
            
               Rozhodnutí 98/536/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha rozhodnutí 98/536/ES se nahrazuje zněním v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 9. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 98/536/ES ze dne 3. září 1998, kterým se stanoví seznam národních referenčních laboratoří pro zjišťování reziduí (Úř. věst. L 251, 11.9.1998, s. 39).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA
            
               NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE
            
            
                        Členský stát
                     
                        Referenční laboratoře
                     
                        Skupiny reziduí
                     
                        Belgie
                     
                        Association momentanée ILVO-CER
                        ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) – CER Groupe (Département Santé)
                        
                                    ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)
                                 
                                    Brusselsesteenweg 370
                                 
                                    9090 MELLE
                                 
                        
                                    CER (Département Santé)
                                 
                                    Rue du Point du Jour 8
                                 
                                    6900 MARLOIE
                                 
                     
                        A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3e
                     
                        
                                    Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/Institut scientifique de la Santé Publique
                                 
                                    Rue J. Wytsman/J. Wytsmanstraat 14
                                 
                                    1050 Brussel/Bruxelles
                                 
                     
                        B2c, B3a (organochlorové pesticidy), B3b
                     
                        
                                    Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège
                                 
                                    Allée de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)
                                 
                                    4000 Liège
                                 
                     
                        B3a (PCB bez dioxinového efektu)
                     
                        
                                    Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège
                                 
                                    Allee de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)
                                 
                                    4000 Liège
                                 
                        
                                    Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de Voedselketen – FLVVT/Laboratoire fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – FLVVT
                                 
                                    Leuvensesteenweg 17
                                 
                                    3080 Tervuren
                                 
                     
                        B3a (dioxiny a PCB s dioxinovým efektem)
                     
                        
                                    Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)/Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA)
                                 
                                    Leuvensesteenweg 17
                                 
                                    3080 Tervuren
                                 
                     
                        B3c, B3d
                     
                        Bulharsko
                     
                        
                                    Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология
                                 
                                    ул. ‘Искърско шосе’ 5
                                 
                                    1528 София
                                 
                        (Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology, 5 Iskarsko shousse S., 1528 Sofia)
                     
                        A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f
                     
                        Česká republika
                     
                        
                                    Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí veterinárních léčiv
                                 
                                    Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno
                                 
                                    Hudcova 56 A
                                 
                                    CZ-621 00 Brno
                                 
                     
                        A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d
                     
                        
                                    Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů a PCB
                                 
                                    Státní veterinární ústav Praha
                                 
                                    Sídlištní 136/24
                                 
                                    CZ-165 03 Praha
                                 
                     
                        B3a, B3b, B3f
                     
                        
                                    Národní referenční laboratoř pro chemické prvky
                                 
                                    Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř
                                 
                                    Kroměříž
                                 
                                    Hulínská 2286
                                 
                                    CZ-767 60 Kroměříž
                                 
                     
                        B3c
                     
                        
                                    Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv
                                 
                                    Státní veterinární ústav Jihlava
                                 
                                    Rantířovská 93
                                 
                                    CZ-586 05 Jihlava
                                 
                     
                        B1, B2 (s výjimkou B2d), B3d, B3e
                     
                        Dánsko
                     
                        
                                    National Food Institute
                                 
                                    DTU Food
                                 
                                    Mørkhøj Bygade 19
                                 
                                    DK-2860 Søborg
                                 
                     
                        Chemické metody pro skupiny A1, A2, A3, A4, A5, A6, B3
                     
                        
                                    Danish Veterinary and Food Administration
                                 
                                    Division of Residues
                                 
                                    Søndervang 4
                                 
                                    DK-4100 Ringsted
                                 
                     
                        Chemické metody pro skupiny B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f
                     
                        Německo
                     
                        
                                    Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
                                 
                                    Postfach 110260
                                 
                                    10832 Berlin
                                 
                     
                        Všechny skupiny
                     
                        Estonsko
                     
                        
                                    Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
                                 
                                    Kreutzwaldi 30
                                 
                                    Tartu 51006
                                 
                     
                        A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c, B3e
                     
                        
                                    Terviseameti Tartu labor
                                 
                                    Põllu 1 A
                                 
                                    Tartu 50303
                                 
                     
                        B2c, B3a, B3b
                     
                        
                                    Põllumajandusuuringute Keskus
                                 
                                    Teaduse 4/6
                                 
                                    Saku
                                 
                                    Harjumaa 75501
                                 
                     
                        B3d
                     
                        Irsko
                     
                        
                                    State Laboratory
                                 
                                    Young's Cross
                                 
                                    Celbridge
                                 
                                    Co Kildare
                                 
                     
                        A1, A3, A4, A6 (nitroimidazoly a chlorpromazin), B2b (pouze nitroimidazoly), B2d, B2e, B2f (kortikosteroidy), B3d
                     
                        
                                    Veterinary Public Health Regulatory Laboratory
                                 
                                    Young's Cross
                                 
                                    Celbridge
                                 
                                    Co Kildare
                                 
                     
                        A2, A5, A6 (s výjimkou chlorpromazinu, nitrofuranů a nitroimidazolů), B1, B2f (pouze karbadox), B3c (s výjimkou produktů akvakultury)
                     
                        
                                    Teagasc Food Research Centre, Teagasc
                                 
                                    Ashtown
                                 
                                    Dublin 15
                                 
                     
                        A6 (nitrofurany), B2a (antihelmintika s výjimkou emamektinu), B2b (antikokcidika), B2c
                     
                        
                                    Marine Institute
                                 
                                    Rinville,
                                 
                                    Oranmore
                                 
                                    Galway
                                 
                     
                        B2a (emamektin), B2f (teflubenzuron a diflubenzuron), B3c (pouze produkty akvakultury), B3e (pouze malachitová zeleň, leuko-forma malachitové zeleně, brilantní zeleň, krystalová violeť, leuko-forma krystalové violeti a modř Victoria)
                     
                        
                                    Pesticide Control Laboratory
                                 
                                    Young's Cross
                                 
                                    Celbridge
                                 
                                    Co Kildare
                                 
                     
                        B3a (organochlorové pesticidy a 7 PCB), B3b, B3f
                     
                        Řecko
                     
                        
                                    Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών
                                 
                                    Τέρμα Ομονοίας
                                 
                                    621 10 Σέρρες
                                 
                        (Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma Omonias, 621 10 Serres)
                     
                        A1, A3, A4, A6 (dapson), B2f (karbadox, olachindox), B3a
                     
                        
                                    Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών
                                 
                                    Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών
                                 
                                    Νεαπόλεως 25
                                 
                                    153 10, Αγ. Παρασκευή
                                 
                                    Αθήνα
                                 
                        
                                    (Veterinary Centre of Athens
                                 
                                    Department of Toxicology, Residues and Environmental Contaminants, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece)
                                 
                     
                        A2, A5, A6 (chlorpromazin, nitroimidazoly), B1 (s výjimkou medu), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, B3d, B3e
                     
                        
                                    Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης
                                 
                                    Πέλαγος Αρκαδίας
                                 
                                    22100 Τρίπολη
                                 
                        (Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis, Greece)
                     
                        A6 (chloramfenikol a nitrofurany), B2c
                     
                        
                                    Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων
                                 
                                    Μ. Μπότσαρη 66
                                 
                                    73100 Χανιά
                                 
                        (Veterinary Laboratory of Chania, Μ. Botsari 66, 73100 Chania, Greece)
                     
                        B1 v medu
                     
                        Španělsko
                     
                        
                                    Centro Nacional de Alimentación (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición)
                                 
                                    Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 5,1
                                 
                                    28220 Majadahonda (Madrid)
                                 
                     
                        A1, A3, A4, A5, A6 (chloramfenikol, nitrofurany a dapson), B1, B2f (kortikosteroidy, karbadox, olachindox), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f
                     
                        
                                    Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
                                 
                                    Camino del Jau s/n
                                 
                                    18320 Santa Fe (Granada)
                                 
                     
                        A2, A6 (nitromidazoly a chlorpromazin), B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (s výjimkou kortikostereoidů, karbadoxu a olachindoxu), B3f
                     
                        
                                    Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
                                 
                                    Calle Aguaron 13.
                                 
                                    Carretera de La Coruña, km 10,700
                                 
                                    28023 Madrid
                                 
                     
                        B3c, B3f
                     
                        Francie
                     
                        
                                    LABERCA – ONIRIS
                                 
                                    Atlanpôle – Site de la Chantrerie – BP 50707
                                 
                                    44307 NANTES Cedex 3
                                 
                     
                        A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glukokortikoidy), B3a (PCB), B3f
                     
                        
                                    ANSES — Laboratoire de Fougères
                                 
                                    La Haute Marche – Javené
                                 
                                    BP 90203
                                 
                                    35302 Fougères
                                 
                     
                        A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (s výjimkou glukokortikoidů), B3e
                     
                        
                                    ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments de Maisons-Alfort
                                 
                                    23, avenue du Général de Gaulle
                                 
                                    94706 Maisons-Alfort Cedex
                                 
                     
                        B2c, B3a (s výjimkou PCB), B3b, B3c
                     
                        
                                    SCL 35 – Service commun des laboratoires de Rennes
                                 
                                    26 r Antoine Joly
                                 
                                    35000 RENNES
                                 
                     
                        B3d
                     
                        Chorvatsko
                     
                        Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
                     
                        Všechny skupiny
                     
                        Itálie
                     
                        
                                    Istituto Superiore di Sanità
                                 
                                    Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
                                 
                                    Viale Regina Elena, 299
                                 
                                    00161 Roma
                                 
                     
                        A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (s výjimkou dioxinů a PCB), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f
                     
                        
                                    Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise ‚G. Caporale‘
                                 
                                    Via Campo Boario
                                 
                                    64100 TERAMO
                                 
                     
                        B3a (PCB, dioxiny a PCB s dioxinovým efektem)
                     
                        Kypr
                     
                        
                                    Γενικό Χημείο του Κράτους
                                 
                                    Υπουργείο Υγείας
                                 
                                    Οδός Κίμωνος 44,
                                 
                                    1451, Λευκωσία, Κύπρος
                                 
                        (General State Laboratory, Ministry of Health, Kimonos Street 44, 1451 Nicosia)
                     
                        Všechny skupiny (s výjimkou krmiv)
                     
                        
                                    Αναλυτικά Εργαστήρια,
                                 
                                    Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
                                 
                                    Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία
                                 
                        (Analytical Laboratories, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment Loukis Akritas Avenue, 1412, Nicosia)
                     
                        Všechny skupiny (pouze krmiva)
                     
                        Lotyšsko
                     
                        
                                    Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ‚BIOR‘
                                 
                                    Lejupes iela 3
                                 
                                    LV-1076 Rīga
                                 
                     
                        Všechny skupiny (s výjimkou B3d v akvakultuře)
                     
                        Litva
                     
                        
                                    Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
                                 
                                    J.Kairiūkščio 10,
                                 
                                    LT – 08409 Vilnius
                                 
                     
                        Všechny skupiny
                     
                        Lucembursko
                     
                        
                                    Association momentanée ILVO-CER
                                 
                                    ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) – CER Groupe (Département Santé)
                                 
                        
                                    ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)
                                 
                                    Brusselsesteenweg 370
                                 
                                    9090 MELLE
                                 
                        
                                    CER (Département Santé)
                                 
                                    Rue du Point du Jour 8
                                 
                                    6900 MARLOIE
                                 
                     
                        A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f
                     
                        
                                    Laboratoire National de Santé
                                 
                                    Rue Louis Rech, 1
                                 
                                    L-3555 DUDELANGE
                                 
                     
                        B3c
                     
                        Maďarsko
                     
                        
                                    Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
                                 
                                    Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
                                 
                                    Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium
                                 
                                    Mester u. 81.
                                 
                                    Hungary
                                 
                                    H-1095
                                 
                                    Budapest 94
                                 
                                    POB 1740
                                 
                                    H-1465
                                 
                     
                        A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3a (pouze dioxiny a PCB), B3c, B3d, B3e, B3f
                     
                        
                                    Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
                                 
                                    Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
                                 
                                    Budaörsi út 141-145
                                 
                                    Hungary
                                 
                                    H-1118
                                 
                                    Budapest
                                 
                     
                        B2c, B3a (s výjimkou dioxinů a PCB), B3b
                     
                        Malta
                     
                        
                                    Laboratorju Veterinarju Nazzjonali.
                                 
                                    Direttorat ghar-regolazzjoni Veterinarja
                                 
                                    Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Tibdil fil-Klima
                                 
                                    Albertown, Marsa MRS1123
                                 
                                    Malta
                                 
                     
                        Všechny skupiny
                     
                        Nizozemsko
                     
                        
                                    Wageningen UR
                                 
                                    RIKILT Institute of food safety
                                 
                                    Akkermaalsbos 2
                                 
                                    Wageningen 6708WB
                                 
                     
                        Všechny skupiny
                     
                        Rakousko
                     
                        
                                    Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
                                 
                                    Institut für Lebensmittelsicherheit Wien
                                 
                                    Abteilung Tierarzneimittel, Hormone und Kontaminanten (THKS)
                                 
                                    Spargelfeldstraße 191
                                 
                                    1220 Wien
                                 
                     
                        A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (kortikoidy, karbadox a olachindox)
                     
                        
                                    Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
                                 
                                    Institut für Lebensmittelsicherheit Innsbruck
                                 
                                    Abteilung Pestizid- und Lebensmittelanalytik (PLMA)
                                 
                                    Technikerstraße 70
                                 
                                    6020 Innsbruck
                                 
                     
                        B2c, B2f (amitraz), B3a (s výjimkou dioxinů a PCB), B3b, B3f (neonikotinoidy)
                     
                        
                                    Umweltbundesamt GmbH
                                 
                                    Spittelauer Lände 5
                                 
                                    1090 Wien
                                 
                     
                        B3a (dioxiny a PCB)
                     
                        
                                    Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
                                 
                                    Geschäftsfeld Ernährungssicherheit
                                 
                                    Institut für Tierernährung und Futtermittel
                                 
                                    Wieningerstraße 8
                                 
                                    4020 Linz
                                 
                     
                        B3c
                     
                        
                                    Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
                                 
                                    Institut für Lebensmittelsicherheit Linz
                                 
                                    Abteilung Kontaminantenanalytik (KONA)
                                 
                                    Wieningerstraße 8
                                 
                                    4020 Linz
                                 
                     
                        B3d
                     
                        
                                    Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien
                                 
                                    Henneberggasse 3
                                 
                                    1030 Wien
                                 
                     
                        B3e
                     
                        Polsko
                     
                        
                                    Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy
                                 
                                    Instytut Badawczy w Puławach
                                 
                                    Al. Partyzantów 57
                                 
                                    24-100 Puławy
                                 
                     
                        Všechny skupiny
                     
                        Portugalsko
                     
                        
                                    Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV)
                                 
                                    Quinta do Marquês, Av. da Republica
                                 
                                    2780-157 Oeiras
                                 
                     
                        Všechny skupiny (s výjimkou B3a pro dioxiny, B3c v akvakultuře a B3d pro mykotoxiny v mléku)
                     
                        
                                    Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)
                                 
                                    Rua Alfredo Magalhães Ramalho, 6
                                 
                                    1495-006 Algés
                                 
                     
                        B3c (akvakultura)
                     
                        
                                    ASAE – Laboratório de Físico – Química (LFQ)
                                 
                                    Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, 22, Edifício F – 1.o andar
                                 
                                    1649-038 Lisboa
                                 
                     
                        B3a (dioxiny), B3d mykotoxiny v mléku
                     
                        Rumunsko
                     
                        
                                    Institute for Hygiene and Veterinary Public Health
                                 
                                    S. Campul Mosilor nr. 5, sect. 2,
                                 
                                    021201 Bucuresti
                                 
                     
                        A1, A4, A6 (nitroimidazoly, nitrofurany), B1 (antibiotika), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (organochlorové pesticidy a PCB bez dioxinového efektu), B3b, B3c, B3d, B3e
                     
                        
                                    Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate
                                 
                                    S. Surorile Martir Caceu nr. 4,
                                 
                                    300858 Timisoara
                                 
                     
                        A2, A5, B2d
                     
                        
                                    Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate
                                 
                                    Sos. Mangaliei nr. 78,
                                 
                                    900111 Constanta
                                 
                     
                        A3, A6 (chloramfenikol)
                     
                        
                                    Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate
                                 
                                    S. Piata Marasti nr.1,
                                 
                                    400609 Cluj-Napoca
                                 
                     
                        A6 (dapson), B1 (sulfonamidy)
                     
                        
                                    Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate
                                 
                                    S. Ilioarei nr 16E, sect. 3,
                                 
                                    032125 Bucuresti
                                 
                     
                        B3a (dioxiny)
                     
                        Slovinsko
                     
                        
                                    Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
                                 
                                    Nacionalni veterinarski inštitut
                                 
                                    Gerbičeva 60
                                 
                                    1000 Ljubljana
                                 
                     
                        A1, A3, A4, A5, A6 (s výjimkou chloramfenikolu v moči a chloroformu v moči), B1, B2a (avermektiny), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (s výjimkou rtuti v akvakultuře), B3d, B3e
                     
                        
                                    Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Prvomajska 1
                                 
                                    2000 Maribor
                                 
                     
                        A2, A6 (chloramfenikol v moči a chloroform v moči), B2a (benzimidazoly), B2c, B3a, B3b, B3c (rtuť v akvakultuře)
                     
                        Slovensko
                     
                        
                                    Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav Bratislava
                                 
                                    Botanická 15
                                 
                                    Bratislava 842 13
                                 
                     
                        A1, A3, A4, A5, A6 (nitroimidazoly), B2c, B2e, B3a, B3b
                     
                        
                                    Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav Košice
                                 
                                    Hlinkova 1B
                                 
                                    Košice 040 01
                                 
                     
                        A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d
                     
                        
                                    Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
                                 
                                    Jánoškova 1611/58
                                 
                                    Dolný Kubín 026 01
                                 
                     
                        A6 (chloramfenikol, nitrofurany), B1, B2f, B3e
                     
                        Finsko
                     
                        
                                    Finnish Food Safety Authority Evira
                                 
                                    Mustialankatu 3
                                 
                                    00790 Helsinki
                                 
                     
                        Všechny skupiny
                     
                        Švédsko
                     
                        
                                    Livsmedelsverket
                                 
                                    Box 622
                                 
                                    751 26 Uppsala
                                 
                     
                        Všechny skupiny
                     
                        Spojené království
                     
                        
                                    Agri-Food & Biosciences Institute
                                 
                                    Veterinary Science Division
                                 
                                    Stoney Road
                                 
                                    Stormont
                                 
                                    Belfast BT4 3SD
                                 
                                    Northern Ireland
                                 
                     
                        A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofurany s výjimkou nitrofuranů v medu, nitroimidazoly), B2b (nikarbazin), B2f
                     
                        
                                    Fera Science Ltd
                                 
                                    (FERA)
                                 
                                    Sand Hutton
                                 
                                    York
                                 
                                    YO41 1LZ
                                 
                     
                        A6 (chloramfenikol, nitrofurany v medu, dapson), B1, B2a, B2b (ionofory)
                     
                        
                                    LGC Ltd
                                 
                                    Queens Road
                                 
                                    Teddington
                                 
                                    Middlesex TW11 OLY
                                 
                     
                        A6 (chlorpromazin), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e“
                     
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.