Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1366 ze dne 10. srpna 2016, kterým se potvrzuje účast Estonska na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1366 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 216/23
            
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1366
   ze dne 10. srpna 2016,
   kterým se potvrzuje účast Estonska na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 328 odst. 1 a čl. 331 odst. 1 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/405/EU ze dne 12. července 2010, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (1),
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1259/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (2),
   s ohledem na oznámení Estonska o jeho záměru účastnit se posílené spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rada dne 12. července 2010 přijala rozhodnutí, kterým se Belgii, Bulharsku, Německu, Španělsku, Francii, Itálii, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Maltě, Rakousku, Portugalsku, Rumunsku a Slovinsku povoluje posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky.
            
   
               (2)
            
               Rada dne 20. prosince 2010 přijala nařízení (EU) č. 1259/2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky.
            
   
               (3)
            
               Komise dne 21. listopadu 2012 přijala rozhodnutí 2012/714/EU, kterým se potvrzuje účast Litvy na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (3).
            
   
               (4)
            
               Komise dne 27. ledna 2014 přijala rozhodnutí 2014/39/EU, kterým se potvrzuje účast Řecka na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (4).
            
   
               (5)
            
               Estonsko oznámilo svůj záměr účastnit se posílené spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky dopisem ze dne 13. dubna 2016, který Komise zaevidovala dne 18. dubna 2016.
            
   
               (6)
            
               Komise poznamenává, že ani rozhodnutí 2010/405/EU ani nařízení (EU) č. 1259/2010 nestanovuje žádné zvláštní podmínky účasti na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky a že účast Estonska by měla zvýšit přínos této posílené spolupráce.
            
   
               (7)
            
               Účast Estonska na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky by proto měla být potvrzena.
            
   
               (8)
            
               Komise by měla pro Estonsko přijmout přechodná opatření, jež jsou pro používání nařízení (EU) č. 1259/2010 nezbytná.
            
   
               (9)
            
               Nařízení (EU) č. 1259/2010 by mělo v Estonsku vstoupit v platnost prvním dnem po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Účast Estonska na posílené spolupráci
   1.   Účast Estonska na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky povolené rozhodnutím 2010/405/EU se potvrzuje.
   2.   Nařízení (EU) č. 1259/2010 se vztahuje na Estonsko v souladu s tímto rozhodnutím.
   Článek 2
   Informace poskytované Estonskem
   Do 11. května 2017 oznámí Estonsko Komisi případné vnitrostátní právní předpisy týkající se:
   
               a)
            
               formálních požadavků týkajících se dohod o volbě rozhodného práva podle čl. 7 odst. 2 až 4 nařízení (EU) č. 1259/2010; a dále
            
   
               b)
            
               možnosti určit rozhodné právo podle čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1259/2010.
            
   Článek 3
   Přechodná ustanovení pro Estonsko
   1.   Nařízení (EU) č. 1259/2010 se v Estonsku použije pouze na zahájená soudní řízení a na dohody podle článku 5 nařízení (EU) č. 1259/2010 uzavřené po 11. únorem 2018.
   Dohody o volbě rozhodného práva uzavřené před 11. únorem 2018 jsou v Estonsku rovněž platné, pokud jsou v souladu s články 6 a 7 nařízení (EU) č. 1259/2010.
   2.   Nařízením (EU) č. 1259/2010 nejsou v Estonsku dotčeny dohody o volbě rozhodného práva uzavřené v souladu s právem zúčastněného členského státu, u jehož soudu bylo zahájeno řízení před 11. únorem 2018.
   Článek 4
   Vstup v platnost a použitelnost nařízení (EU) č. 1259/2010 v Estonsku
   Nařízení (EU) č. 1259/2010 vstupuje v Estonsku v platnost prvním dnem po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.
   Nařízení (EU) č. 1259/2010 se v Estonsku použije od 11. února 2018.
   Článek 5
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 10. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 189, 22.7.2010, s. 12.
   
      (2)  Úř. věst. L 343, 29.12.2010, s. 10.
   
      (3)  Úř. věst. L 323, 22.11.2012, s. 18.
   
      (4)  Úř. věst. L 23, 28.1.2014, s. 41.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.