Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1367 ze dne 10. srpna 2016 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (oznámeno pod číslem C(2016) 5278) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1367 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 216/26
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1367
   ze dne 10. srpna 2016
   o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 5278)
      
   
   (Pouze polské znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Africký mor prasat je infekční virová nákaza, která postihuje populace domácích a divokých prasat a může mít vážný dopad na ziskovost chovu prasat, a tím narušit obchod uvnitř Unie a vývoz do třetích zemí.
            
   
               (2)
            
               V případě ohniska afrického moru prasat existuje riziko, že by se původce nákazy mohl rozšířit i do jiných hospodářství s chovem prasat a na divoká prasata. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živými prasaty nebo jejich produkty rozšířit z jednoho členského státu do druhého a do třetích zemí.
            
   
               (3)
            
               Směrnice Rady 2002/60/ES (3) zavádí minimální opatření pro tlumení afrického moru prasat, jež se mají uplatňovat uvnitř Unie. Článek 9 směrnice 2002/60/ES stanoví pro případ ohnisek uvedené nákazy vymezení ochranných pásem a pásem dozoru, v nichž se použijí opatření stanovená v článcích 10 a 11 uvedené směrnice.
            
   
               (4)
            
               Polsko informovalo Komisi o aktuální situaci na svém území, pokud jde o africký mor prasat, a v souladu s článkem 9 směrnice 2002/60/ES vymezilo ochranná pásma a pásma dozoru, ve kterých se uplatňují opatření uvedená v článcích 10 a 11 uvedené směrnice.
            
   
               (5)
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je nutné ve spolupráci s Polskem popsat na úrovni Unie oblasti vymezené jako ochranná pásma a pásma dozoru v souvislosti s africkým morem prasat v uvedeném členském státě.
            
   
               (6)
            
               V důsledku toho by oblasti vymezené jako ochranná pásma a pásma dozoru v Polsku měly být stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.
            
   
               (7)
            
               Použitelnost těchto opatření by měla být omezená, aby bylo možné poskytnout dostatek času pro epizootologické šetření a přezkum přijatých opatření.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Polsko zajistí, aby ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v souladu s článkem 9 směrnice 2002/60/ES zahrnovala přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije do dne 30. září 2016.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Polské republice.
   
      V Bruselu dne 10. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasatText s významem pro EHP (Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Polsko
               
                  Oblasti uvedené v článku 1
               
                  Ochranné pásmo
               
                  Vnější hranici tohoto ochranného pásma tvoří:
                  
                              a)
                           
                              na východě: od severního okraje vesnice Sanie Dąb jižní část silnice vedoucí z vesnice Sanie Dąb do vesnice Kołaki Kościelne, s průsečíkem s řekou Dąb, dále jihovýchodně podél řeky Dąb, dále podél okraje lesa k západnímu okraji vesnice Tybory – Olszewo, dále podél silnice z vesnice Tybory – Olszewo do vesnice Tybory – Kamianka, dále západní okraj vesnice Tybory – Kamianka k silnici vedoucí z vesnice Tybory – Kamianka do vesnice Jabłonka Kościelna, dále na jih až k vodnímu toku z nádrže Kamianka do řeky Jabłonka, dále k ústí vodního toku do řeky Jabłonka, dále přímo na jih až ke křižovatce silnice č. 66 se silnicí vedoucí z vesnice Jabłonka Kościelna do vesnice Miodusy – Litwa;
                           
                  
                              b)
                           
                              na jihu: silnice č. 66 až k průsečíku řeky Jabłonka se silnicí č. 66, dále podél jižního okraje vesnice Faszcze až k řece Jabłonka, dále na západ podél řeky Jabłonka až k okraji vesnice Wdziękoń Pierwszy a vesnice Wdziękoń Drugi, dále přímo na sever až k silnici č. 66, dále na západ od silnice č. 66 až k průsečíku vodního toku se silnicí č. 66 na úrovni vesnice Wdziękoń Pierwszy;
                           
                  
                              c)
                           
                              na západě: na sever podél vodního toku k okraji lesa, podél východní hranice Grabówka Reserve, dále okraj lesa východně až k silnici vedoucí z vesnice Grabówka do vesnice Wróble – Arciszewo;
                           
                  
                              d)
                           
                              na severu: přímo na východ až k řece Dąb jižně od vesnice Czarnowo Dąb, dále přímo na východ až k severnímu okraji vesnice Sanie Dąb, k silnici vedoucí z vesnice Sanie Dąb do vesnice Kołaki Kościelne.
                           
               
                  Pásmo dozoru
               
                  Vnější hranici tohoto pásma dozoru tvoří:
                  
                              a)
                           
                              na východě: přímo od hranic okresů wysokomazowiecki a zambrowski na úrovni vesnice Stare Niziołki až k průsečíku s řekou Rokietnica mezi vesnicemi Grodzkie Szczepanowięta a Nowe Grodzkie, dále přímo do vesnice Wnory Wiechy, dále na jih podél silnice a na východ podél okrajů vesnic Chojane Piecki, Kalinowo-Solki, Kalinowo Czosnowo, Buczyno Mikosy do vesnice Brzóski-Gromki, dále přímo na jih k řece Brok k východnímu okraji vesnice Brzóski-Falki, dále přímo k silnici č. 66, k severnímu okraji vesnice Włosty-Olszanka, dále na jih podél silnice č. 66 až k okraji lesa;
                           
                  
                              b)
                           
                              na jihu: přímo na jihozápad podél jižního okraje vesnice Dąbrowa-Zabłotne, k jižnímu okraji vesnice Dąbrowa Wielka, dále přímo na jihozápad od vesnice Krzeczkowo Mianowskie až k hranici regionu Podlaskie na úrovni vesnice Zaręby-Choromany;
                           
                  
                              c)
                           
                              na západě: podél hranice regionu Podlaskie až k silnici č. 63, dále podél hranice regionu Podlaskie a západního okraje vesnice Srebrny Borek až k silnici č. 8, podél západního okraje vesnice Ostrożne, dále severně na západním okraji vesnice Krajewo-Łętowo, Krajewo-Borowe, Krajewo-Ćwikły, dále přímo podél západního a severního okraje vesnice Zbrzeżnica až k silnici č. 63, dále severně od silnice č. 63 až k zeměpisné šířce vesnice Polki-Teklin;
                           
                  
                              d)
                           
                              na severu: přímo na východ až k hranici mezi okresem zambrowski a łomżyński včetně vesnice Polki-Teklin až k bodu ležícímu v zeměpisné šířce vesnice Kossaki-Nadbielne, dále přímo na jih od vesnice Kossaki-Nadbielne a nad vesnicí Kałęczyn-Walochy, dále až ke křižovatce silnice č. 679 se silnicí vedoucí z vesnice Rutki-Kossaki do vesnice Kalinówka-Basie, dále podél jižního okraje vesnice Rutki-Kossaki až ke křižovatce ulice 11 Listopada se silnicí č. S8, dále v přímce vedoucí nad silnicí Górskie-Ponikły Stok a východním okrajem vesnice Modzele-Górki a Olszewo Przyborowo až k hranici okresu zambrowski a wysokomazowiecki v zeměpisné šířce vesnice stare Niziołki.
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.