Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1373 ze dne 11. srpna 2016, kterým se schvaluje výkonnostní plán sítě na druhé referenční období systému sledování výkonnosti v rámci projektu jednotného evropského nebe (2015–2019) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1373 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 217/51
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1373
   ze dne 11. srpna 2016,
   kterým se schvaluje výkonnostní plán sítě na druhé referenční období systému sledování výkonnosti v rámci projektu jednotného evropského nebe (2015–2019)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (2), a zejména na čl. 6 písm. d) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s nařízením Komise (EU) č. 677/2011 (3) má manažer struktury vzdušného prostoru přispívat k provádění systému sledování výkonnosti.
            
   
               (2)
            
               V souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 390/2013 manažer struktury vzdušného prostoru vypracoval výkonnostní plán sítě na druhé referenční období systému sledování výkonnosti v rámci projektu jednotného evropského nebe (2015–2019) a předložil jej Komisi.
            
   
               (3)
            
               Komise s pomocí orgánu pro kontrolu výkonnosti vyhodnotila výkonnostní plán sítě oproti výkonnostním cílům na úrovni Unie a obdobně i oproti kritériím stanoveným v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013, stejně jako ostatní požadavky uvedeného nařízení.
            
   
               (4)
            
               Toto vyhodnocení prokázalo, že výkonnostní plán sítě je v souladu s uvedenými cíli, kritérii a požadavky. Zejména pokud jde o klíčové oblasti výkonnosti, jimiž jsou bezpečnost, ochrana životního prostředí a kapacita, jsou cíle vymezené v plánu totožné s příslušnými cíli na úrovni Unie a jsou s nimi tudíž konzistentní. Pokud jde o klíčovou oblast výkonnosti týkající se efektivity nákladů, cíle vymezené v plánu jsou rovněž konzistentní s cíli na úrovni Unie, protože trend snížení stanovených jednotkových nákladů je nad cílem na úrovni Unie.
            
   
               (5)
            
               Je proto vhodné, aby Komise schválila konečnou verzi výkonnostního plánu sítě ve vydání z června 2015 tak, jak byl vypracován manažerem struktury vzdušného prostoru a předložen Komisi,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Výkonnostní plán sítě na druhé referenční období systému sledování výkonnosti v rámci projektu jednotného evropského nebe (2015–2019) ve znění vydání z června 2015 předložený manažerem struktury vzdušného prostoru se schvaluje.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 11. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 1.
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) č. 677/2011 ze dne 7. července 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) a kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2010 (Úř. věst. L 185, 15.7.2011, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.