Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1392 ze dne 12. července 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, a prozatímním provádění Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1392 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 225/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1392
   ze dne 12. července 2016
   o podpisu, jménem Evropské unie, a prozatímním provádění Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 115 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem této Smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 14. května 2013 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Monackým knížectvím o změně Dohody mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES (1) (dále jen „dohoda“), aby tato dohoda byla sladěna s nedávným vývojem na celosvětové úrovni, kde bylo dohodnuto, že jako mezinárodní standard bude podporována automatická výměna informací.
            
   
               (2)
            
               Znění pozměňovacího protokolu k dohodě (dále jen „pozměňovací protokol“), které je výsledkem jednání, je v souladu se směrnicemi pro jednání vydanými Radou, neboť umožňuje přizpůsobit dohodu nejnovějšímu vývoji na celosvětové úrovni, pokud jde o automatickou výměnu informací, totiž globálnímu standardu pro automatickou výměnu informací o finančních účtech v daňové oblasti, který vypracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Unie, členské státy a Monacké knížectví se aktivně účastnily práce Globálního fóra OECD zaměřené na podporu vypracovávání a provádění tohoto standardu. Znění dohody ve znění pozměňovacího protokolu je právním základem pro provádění globálního standardu ve vztazích mezi Unií a Monackým knížectvím.
            
   
               (3)
            
               Pozměňovací protokol by měl být podepsán.
            
   
               (4)
            
               S ohledem na postoj vyjádřený Monackým knížectvím v rámci Globálního fóra OECD by pozměňovací protokol měl být prozatímně prováděn ode dne 1. ledna 2017 do dokončení postupů nezbytných pro jeho uzavření,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES, jménem Unie se schvaluje s výhradou jeho uzavření.
   Znění pozměňovacího protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat pozměňovací protokol jménem Unie.
   Článek 3
   S výhradou vzájemnosti se pozměňovací protokol provádí prozatímně od 1. ledna 2017 do dokončení postupů nezbytných pro jeho uzavření.
   Předseda Rady oznámí jménem Unie Monackému knížectví svůj záměr provádět pozměňovací protokol prozatímně, s výhradou vzájemnosti, od 1. ledna 2017.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 12. července 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. KAŽIMÍR
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 55.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.