Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1406 ze dne 22. srpna 2016 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1367 (oznámeno pod číslem C(2016) 5467) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1406 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 228/46
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1406
   ze dne 22. srpna 2016
   o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1367
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 5467)
      
   
   (Pouze polské znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Africký mor prasat je infekční virová nákaza, která postihuje populace domácích a volně žijících prasat a může mít vážný dopad na ziskovost chovu prasat, a tím narušit obchod uvnitř Unie a vývoz do třetích zemí.
            
   
               (2)
            
               V případě ohniska afrického moru prasat existuje riziko, že by se původce nákazy mohl rozšířit i do jiných hospodářství s chovem prasat a na volně žijící prasata. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živými prasaty nebo produkty z nich rozšířit z jednoho členského státu do druhého a do třetích zemí.
            
   
               (3)
            
               Směrnice Rady 2002/60/ES (3) zavádí minimální opatření pro tlumení afrického moru prasat, jež se mají uplatňovat uvnitř Unie. Článek 9 směrnice 2002/60/ES stanoví pro případ ohnisek uvedené nákazy vymezení ochranných pásem a pásem dozoru, v nichž se uplatní opatření stanovená v článcích 10 a 11 uvedené směrnice.
            
   
               (4)
            
               Polsko informovalo Komisi o stávající situaci na svém území, pokud jde o africký mor prasat, a v souladu s článkem 9 směrnice 2002/60/ES vymezilo ochranná pásma a pásma dozoru, ve kterých se uplatňují opatření uvedená v článcích 10 a 11 uvedené směrnice.
            
   
               (5)
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je nutné ve spolupráci s Polskem popsat na úrovni Unie oblasti vymezené jako ochranná pásma a pásma dozoru v souvislosti s africkým morem prasat v uvedeném členském státě.
            
   
               (6)
            
               V důsledku toho by v příloze tohoto rozhodnutí měly být stanoveny oblasti vymezené jako ochranná pásma a pásma dozoru v Polsku, jakož i doba trvání takto stanovené regionalizace.
            
   
               (7)
            
               U prasat domácích v územně-správních jednotkách powiat wysokomazowiecki, zambrowski, białostocki a bielski se v srpnu 2016 objevilo šest ohnisek této nákazy. Vzhledem k tomu, že Polsko poskytlo předběžné důkazy o tom, že tato ohniska souvisí s lidskou činností, a že existují důkazy o tom, že africký mor prasat se nevyskytuje v populaci volně žijících prasat v dotčených oblastech, je nezbytné přijmout zvláštní a přiměřená opatření, rovněž s přihlédnutím ke skutečnosti, že Polsko se zavázalo uplatňovat doplňková vnitrostátní opatření pro kontrolu trhů a přemísťování zvířat. Tato opatření by měla zahrnovat uplatnění opatření stanovených ve směrnici 2002/60/ES, zejména pokud jde o striktní omezení přemísťování a přepravy prasat, jak stanoví články 10 a 11 uvedené směrnice, v oblastech, které jsou seskupeny do dvou spojitých pásem, jak je popsáno v příloze.
            
   
               (8)
            
               Aby se zohlednila celková epizootologická situace a aby mohla být uplatněna vhodná opatření, je třeba přezkoumat i prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU (4). Jakmile budou získány potvrzující důkazy z Polska v souvislosti s výše popsanými ohnisky, měla by být přezkoumána rovněž opatření stanovená uvedeným prováděcím rozhodnutím, aby se vyloučilo riziko šíření této nákazy u volně žijících prasat.
            
   
               (9)
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1367 (5) stanoví některá ochranná opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku. Od přijetí uvedeného rozhodnutí se epizootologická situace v souvislosti s touto nákazou změnila a tato opatření je třeba změnit. Z důvodů jasnosti by proto mělo být prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1367 zrušeno a nahrazeno tímto rozhodnutím.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Polsko zajistí, aby ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v souladu s článkem 9 směrnice 2002/60/ES zahrnovala přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije do dne 15. října 2016.
   Článek 3
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1367 se zrušuje.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí je určeno Polské republice.
   
      V Bruselu dne 22. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1367 ze dne 10. srpna 2016 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (Úř. věst. L 216, 11.8.2016, s. 26).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Polsko
               
                  Oblasti uvedené v článku 1
               
                  Datum ukončení použitelnosti
               
                  Ochranné pásmo
               
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              (a)
                           
                              na východě – od severní hranice vesnice Sanie Dąb na jih po silnici spojující vesnici Sanie Dąb s vesnicí Kołaki Kościelne až k průsečíku s řekou Dąb, dále podél řeky Dąb na jihovýchod, dále podél okraje lesa na západní hranici vesnice Tybory-Olszewo, dále podél silnice spojující vesnici Tybory-Olszewo s vesnicí Tybory-Kamianka, dále podél západní hranice vesnice Tybory-Kamianka až k silnici spojující vesnici Tybory-Kamianka s vesnicí Jabłonka Kościelna, dále na jih až k vodnímu toku spojujícímu rybník Kamianka s řekou Jabłonka, dále podél tohoto vodního toku až k jeho ústí do řeky Jabłonka, dále přímo na jih až ke křižovatce silnice č. 66 se silnicí spojující vesnici Jabłonka Kościelna s vesnicí Miodusy-Litwa;
                           
                  
                              (b)
                           
                              na jihu – podél silnice č. 66 západním směrem až k průsečíku řeky Jabłonka se silnicí č. 66, dále podél jižní hranice vesnice Faszcze až k řece Jabłonka, dále na západ podél řeky Jabłonka až k hranici mezi vesnicí Wdziękoń Pierwszy a vesnicí Wdziękoń Drugi, dále přímo na sever až k silnici č. 66, dále podél silnice č. 66 na západ až k průsečíku vodního toku se silnicí č. 66 na úrovni vesnice Wdziękoń Pierwszy;
                           
                  
                              (c)
                           
                              na západě – na sever podél vodního toku až k okraji lesa, dále podél východní hranice rezervace „Grabówka“ a dále podél východní hranice lesa až k silnici spojující vesnici Grabówka s vesnicí Wróble-Arciszewo;
                           
                  
                              (d)
                           
                              na severu – přímo na východ až k řece Dąb pod vesnicí Czarnowo Dąb, dále přímo na východ podél severní hranice vesnice Sanie Dąb až k silnici spojující vesnici Sanie Dąb s vesnicí Kołaki Kościelne.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              (a)
                           
                              na severu – z vesnice Konowały podél obecní silnice až ke křižovatce se silnicí Szosa Kruszewska, poté po silnici Szosa Kruszewska podél jižního okraje lesa až k výjezdu do vesnice Kruszewo;
                           
                  
                              (b)
                           
                              na západě – přes vesnici Kruszewo podél východního okraje údolí řeky Narew na úrovni vesnice Waniewo až k hranici s územně-správní jednotkou powiat wysokomazowiecki;
                           
                  
                              (c)
                           
                              na jihu – od hranice s územně-správní jednotkou powiat wysokomazowiecki podél západního břehu údolí řeky Narew;
                           
                  
                              (d)
                           
                              na východě – od západního břehu údolí řeky Narew přímo do vesnice Topilec-Kolonia a dále přímo do vesnice Konowały.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              (a)
                           
                              na severu – od křižovatky silnice č. 63 se silnicí vedoucí k věznici v Czerwony Bór, na křivce ve směru vesnice Polki Teklin, dále nad touto vesnicí k průsečíku s řekou Gać až k východnímu okraji rybníků kolem vesnice Poryte Jabłoń;
                           
                  
                              (b)
                           
                              na východě – podél východního okraje rybníků kolem vesnice Poryte Jabłoń ve směru silnice spojující vesnici Poryte Jabłoń se silnicí č. 66, podél západní hranice této vesnice ve směru silnice č. 63;
                           
                  
                              (c)
                           
                              na jihu – od silnice č. 63 nad vesnicí Stare Zakrzewo podél silnice spojující tuto vesnici s vesnicí Tabędz, dále podél západní a severní hranice této vesnice;
                           
                  
                              (d)
                           
                              na západě – přímo na sever až k západní hranici vesnice Bacze Mokre, dále od západní hranice vesnice Bacze Mokre přímo na severovýchod až k silnici, která vede k vězení v Czerwony Bór, dále podél této silnice až k silnici č. 63.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              (a)
                           
                              na severu – od hranice územně-správní jednotky powiat wysokomazowiecki, podél vodního toku Brok Mały až k vesnici Miodusy Litwa, podél jeho jihozápadního okraje; dále od hranice územně-správní jednotky powiat zambrowski ve směru vesnice Krajewo Białe, podél jižní hranice této vesnice, dále podél silnice ve směru vesnice Stary Skarżyn;
                           
                  
                              (b)
                           
                              na západě – podél západní hranice vesnice Stary Skarżyn až k průsečíku s vodním tokem Brok Mały, dále jihovýchodním směrem pod vesnicí Zaręby Krztęki až k hranicím územně-správní jednotky powiat zambrowski;
                           
                  
                              (c)
                           
                              na jihu – od hranic územně-správní jednotky powiat zambrowski podél vodního toku vedoucího směrem do vesnice Kaczyn Herbasy;
                           
                  
                              (d)
                           
                              na východě – podél silnice vedoucí z vesnice Miodusy Litwa přes vesnici Święck Nowiny.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              (a)
                           
                              na severu – od jižní hranice vesnice Kierzki směrem na východ až k silnici č. 671 nad severní hranicí vesnice Czajki;
                           
                  
                              (b)
                           
                              na východě – od silnice č. 671 do vesnice Jabłonowo Kąty, dále směrem na jih podél západního břehu řeky Awissa; dále až k silnici Idźki Średnie – Kruszewo Brodowo ze západní strany vesnice Kruszewo Brodowo;
                           
                  
                              (c)
                           
                              na jihu – od silnice č. 671 na úrovni vesnice Idźki-Wykno podél silnice spojující vesnici Sokoły s vesnicí Jamiołki-Godzieby;
                           
                  
                              (d)
                           
                              na západě – od vesnice Jamiołki-Godzieby podél východního břehu řeky Ślina až do vesnice Jamiołki Kowale, dále na sever přes vesnici Stypułki borki až k silnici Kierzki – Czajki na východní straně vesnice Kierzki.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              (a)
                           
                              na východě – od hranice města Bielsk Podlaski, ulice Adama Mickiewicze, podél východního předměstí města Bielsk Podlaski;
                           
                  
                              (b)
                           
                              na jihu – podél jižního předměstí města Bielsk Podlaski až k vesnici Piliki, včetně vesnice Piliki, a dále přímo až k silnici č. 66;
                           
                  
                              (c)
                           
                              na západě – od silnice č. 66 směrem k západní hranici vesnice Augustowo, včetně vesnice Augustowo, od vesnice Augustowo přímo až k průsečíku železnice s místní silnicí č. 1575B;
                           
                  
                              (d)
                           
                              na severu – od průsečíku železnice s místní silnicí č. 1575B podél severního předměstí města Bielsk Podlaski až k hranici města Bielsk Podlaski, ulice Adama Mickiewicze.
                           
               
                  15. října 2016
               
                  Pásmo dozoru
               
                  Oblasti uvedené níže kromě výše vymezeného ochranného pásma:
                  
                              —
                           
                              okres Łomża – obec Łomża;
                           
                  
                              —
                           
                              okres Zambrowski – město Zambrów, obce Zambrów a Kołaki Kościelne;
                           
                  
                              —
                           
                              okres Wysokomazowiecki – obce Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie a město Wysokie Mazowieckie, Kobylin Borzymy, Sokoły a Czyżew;
                           
                  
                              —
                           
                              okres Białystok – obce Choroszcz, Turośń Kościelna a Łapy;
                           
                  
                              —
                           
                              okres Bielski – město Bielsk Podlaski, obce Bielsk Podlaski a Orla.
                           
               
                  15. října 2016
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.