Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise (EU, Euratom) 2016/1432 ze dne 19. srpna 2016 o jmenování ředitele Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1432 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 232/10
            
   
   ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE (EU, Euratom) 2016/1432
   ze dne 19. srpna 2016
   o jmenování ředitele Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace
   EVROPSKÝ PARLAMENT, RADA EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení,
   s ohledem na seznam kandidátů, který v návaznosti na otevřenou výzvu k přihlášení kandidátů sestavila dne 14. července 2016 výběrová komise složená z generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady a Komise za účelem jmenování ředitele Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Ustanovením čl. 6 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 se zřizuje Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace.
            
   
               (2)
            
               V čl. 6 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 se stanoví, že ředitele Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace jmenují na období pěti let bez možnosti opětovného jmenování společnou dohodou Evropský parlament, Rada a Komise,
            
   PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Pan Michael ADAM je jmenován ředitelem Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace na období od 1. září 2016 do 31. srpna 2021.
   2.   Ředitel je jmenován dočasným zaměstnancem zařazeným do 1. stupně platové třídy AD 12.
   3.   Jmenování je podmíněno podepsáním prohlášení o nezávislosti a neexistenci střetu zájmů uvedeného v příloze tohoto rozhodnutí designovaným ředitelem.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 19. srpna 2016.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         M. SCHULZ
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
      
         
            Za Komisi
         
         
            první místopředseda
         
         F. TIMMERMANS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Já, níže podepsaný …, prohlašuji, že jsem se seznámil s ustanoveními čl. 6 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací a že budu funkci ředitele úřadu vykonávat zcela nezávisle a v plném souladu s pravidly stanovenými tímto nařízením. Při jednání jménem úřadu nebudu vyžadovat ani přijímat pokyny od žádného orgánu nebo vlády ani od jiné instituce či subjektu. Zdržím se jednání, které je neslučitelné s povahou mých povinností.
      Prohlašuji, že podle svého nejlepšího vědomí a svědomí se nenacházím v situaci střetu zájmů. Ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných nebo osobních důvodů, z důvodů politické, národní, názorové či náboženské spřízněnosti, z ekonomických důvodů nebo z důvodů jiných společných zájmů s příjemcem ohrožen nestranný a objektivní výkon funkce ředitele úřadu. Zejména prohlašuji, že nejsem poslancem Evropského parlamentu, nevykonáván žádný volený mandát ani nejsem a ani jsem nikdy nebyl zaměstnancem evropské politické strany nebo evropské politické nadace.
      V Bruselu dne
      
         
            [DATUM + PODPIS
         
         
            designovaného ředitele]
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.