Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1433 ze dne 26. srpna 2016 o uznání režimu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1433 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 232/13
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1433
   ze dne 26. srpna 2016
   o uznání režimu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (1), a zejména na čl. 7c odst. 4 druhý pododstavec uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (2), a zejména na čl. 18 odst. 4 druhý pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Články 7b a 7c a příloha IV směrnice 98/70/ES a články 17 a 18 a příloha V směrnice 2009/28/ES stanoví podobná kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny a podobné postupy ověřování souladu s těmito kritérii.
            
   
               (2)
            
               Pokud se mají biopaliva a biokapaliny zohlednit pro účely uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice 2009/28/ES, musí členské státy uložit hospodářským subjektům povinnost prokázat, že biopaliva a biokapaliny splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 2 až 5 směrnice 2009/28/ES.
            
   
               (3)
            
               Komise může rozhodnout, že nepovinné vnitrostátní nebo mezinárodní režimy stanovující normy pro výrobu produktů z biomasy obsahují přesné údaje pro účely čl. 17 odst. 2 směrnice 2009/28/ES a/nebo prokazují, že dodávky biopaliv nebo biokapalin splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 3, 4 a 5 a/nebo že žádné materiály nebyly záměrně modifikovány nebo vyřazeny tak, aby se na dodávku nebo její část vztahovala příloha IX. Pokud hospodářský subjekt předloží doklady nebo údaje získané v souladu s nepovinným režimem uznaným Komisí v rozsahu příslušného rozhodnutí o uznání, nesmí členský stát od dodavatele vyžadovat poskytnutí dalších důkazů o splnění kritérií udržitelnosti.
            
   
               (4)
            
               Komisi byla dne 25. července 2016 předložena žádost o uznání toho, že režim „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“, zaregistrovaný na adrese 11, rue de Monceau, 75008 Paris, Francie, prokazuje, že dodávky biopaliv splňují kritéria udržitelnosti stanovená ve směrnicích 98/70/ES a 2009/28/ES. Režim se vztahuje na širokou škálu vstupních surovin, včetně odpadů a zbytků, a zahrnuje sledovatelnost v celém dodavatelském řetězci. Dokumenty v rámci uznaného režimu by měly být zpřístupněny v rámci platformy pro transparentnost vytvořené podle směrnice 2009/28/ES.
            
   
               (5)
            
               Při posuzování režimu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ bylo zjištěno, že režim v odpovídající míře zahrnuje kritéria udržitelnosti podle směrnic 98/70/ES a 2009/28/ES a rovněž uplatňuje metodiku hmotnostní bilance v souladu s požadavky čl. 7c odst. 1 směrnice 98/70/ES a čl. 18 odst. 1 směrnice 2009/28/ES.
            
   
               (6)
            
               Z hodnocení režimu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ vyplynulo, že splňuje příslušné normy spolehlivosti, transparentnosti a nezávislého auditu a že rovněž splňuje metodické požadavky přílohy IV směrnice 98/70/ES a přílohy V směrnice 2009/28/ES.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro udržitelnost biopaliv a biokapalin,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Režim „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ (dále jen „režim“), jenž byl Komisi předložen k uznání dne 25. července 2016, prokazuje, že dodávky biopaliv a biokapalin vyrobených v souladu s normami pro výrobu biopaliv a biokapalin stanovenými v režimu splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 7b odst. 3, 4 a 5 směrnice 98/70/ES a čl. 17 odst. 3, 4 a 5 směrnice 2009/28/ES.
   Režim rovněž obsahuje přesné údaje pro účely čl. 17 odst. 2 směrnice 2009/28/ES a čl. 7b odst. 2 směrnice 98/70/ES.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je platné po dobu pěti let po vstupu v platnost. Pokud se obsah režimu předloženého Komisi k uznání dne 25. července 2016 změní způsobem, jenž by mohl mít vliv na podstatu tohoto rozhodnutí, oznámí se tyto změny neprodleně Komisi. Komise oznámené změny posoudí a stanoví, zda režim stále odpovídajícím způsobem pokrývá kritéria udržitelnosti, pro něž je uznán.
   Článek 3
   Komise může rozhodnout, že toto rozhodnutí zruší mimo jiné za následujících okolností:
   
               a)
            
               pokud se jednoznačně prokáže, že v režimu nebyly provedeny prvky, jež se pro toto rozhodnutí považují za rozhodující, nebo pokud dojde k závažnému a strukturálnímu porušení těchto prvků;
            
   
               b)
            
               pokud režim nepředloží Komisi výroční zprávy v souladu s čl. 7c odst. 6 směrnice 98/70/ES a čl. 18 odst. 6 směrnice 2009/28/ES;
            
   
               c)
            
               pokud režim neprovede normy pro nezávislý audit upřesněné v prováděcích aktech zmíněných v čl. 7c odst. 5 třetím pododstavci směrnice 98/70/ES a čl. 18 odst. 5 třetím pododstavci směrnice 2009/28/ES nebo zlepšení jiných prvků režimu považovaná za rozhodující pro to, aby byl režim i nadále uznán.
            
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 26. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58.
   
      (2)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.