Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1446 ze dne 31. srpna 2016, kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1446 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 235/13
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1446
   ze dne 31. srpna 2016,
   kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013 o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice (1), a zejména na článek 2c uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 23. prosince 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/798/SZBP.
            
   
               (2)
            
               Dne 23. srpna 2016 zařadil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013) dvě osoby na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření, a aktualizoval údaje týkající se jedné osoby, na kterou se vztahují omezující opatření.
            
   
               (3)
            
               Příloha rozhodnutí 2013/798/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha rozhodnutí 2013/798/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 31. srpna 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 51.
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  I.
               
                  V příloze rozhodnutí 2013/798/SZBP se doplňují nové položky, které znějí:
                  A.   Osoby
                  
                  
                     
                                 
                                    „10.
                                 
                              
                                 Ali KONY (další jména: a) Ali Lalobo b) Ali Mohammad Labolo c) Ali Mohammed d) Ali Mohammed Lalobo e) Ali Mohammed Kony f) Ali Mohammed Labola g) Ali Mohammed Salongo h) Ali Bashir Lalobo i) Ali Lalobo Bashir j) Otim Kapere k) „Bashir“ l) „Caesar“ m) „One-P“ n) „1-P“
                                 
                                    Označován jako: zástupce, Armáda božího odporu
                                 
                                    Datum narození: a) 1994 b) 1993 c) 1995 d) 1992
                                 
                                    Adresa: Kafia Kingi (území na pomezí Súdánu a Jižního Súdánu, o jehož definitivním statusu dosud nebylo rozhodnuto).
                                 
                                    Datum zařazení na seznam:23. srpna 2016
                                 
                                    Další informace:
                                 
                                 Ali Kony je zástupcem velitele Armády božího odporu (LRA) (CFe.002), subjektu zařazeného na seznam, a synem vůdce LRA Josepha Konyho (CFi.009), osoby zařazené na seznam. Ali se stal členem hierarchie velení LRA v roce 2010. Náleží do skupiny vysokých představitelů LRA, kteří působí společně s Josephem Konym.
                                 
                                    Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
                                 
                                 Ali Kony byl zařazen na seznam dne 23. srpna 2016 na základě bodu 12 a bodu 13 písm. d) a g) rezoluce 2262 (2016) jakožto osoba „zapojená do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu těmto činnostem“; „poskytující podporu ozbrojeným skupinám nebo zločineckým sítím prostřednictvím nezákonného využívání přírodních zdrojů, včetně diamantů, zlata a volně žijících druhů a planě rostoucích rostlin a produktů z nich vyrobených nebo prostřednictvím nezákonného obchodu s nimi ve Středoafrické republice nebo ze Středoafrické republiky;“„zastávající vedoucí postavení v některém ze subjektů určených výborem na základě bodů 36 nebo 37 rezoluce 2134 (2014) nebo této rezoluce nebo poskytující podporu osobě nebo subjektu určenému výborem na základě bodů 36 nebo 37 rezoluce 2134 (2014) nebo této rezoluce nebo subjektu vlastněnému či řízenému osobou nebo subjektem určeným výborem, nebo jednající v jejich zájmu nebo jejich jménem či pod jejich vedením.“
                                 Ali Kony je považován za možného nástupce Josepha Kony coby vůdce LRA. Ali se stále více zapojuje do operačního plánování v rámci LRA a je vnímán jako osoba umožňující přístup k Josephu Konymu. Ali je rovněž zpravodajský důstojník velící až 10 podřízeným.
                                 Ali a jeho bratr Salim Kony zodpovídají za vymáhání kázně v rámci LRA. Oba bratři jsou považováni za součást užšího velení Josepha Konyho a mají na starost vykonávání jeho příkazů. Oba přijímali disciplinární rozhodnutí k potrestání nebo zabití příslušníků LRA, kteří porušili pravidla LRA. Salim a Ali jsou na základě příkazů Josepha Konyho zapojeni do obchodování se slonovinou z národního parku Garamba v severní části Demokratické republiky Kongo přes Středoafrickou republikou do sporné oblasti Kafia Kingi, kde je prodávána nebo směňována s místními obchodníky.
                                 Ali Kony má na starosti vyjednávání cen za slonovinu a směňování slonoviny s obchodníky. Jednou či dvakrát měsíčně se setkává s obchodníky, aby sjednal cenu za slonovinu LRA v amerických dolarech nebo súdánských librách, nebo dojednal směnu za zbraně, střelivo a potraviny. Joseph Kony nařídil Alimu použít největší kly k nákupu protipěchotních min k ohraničení Konyho tábora. V červenci 2014 dohlížel Ali Kony na přesun 52 kusů slonoviny určených pro Josepha Konyho a na jejich konečný prodej.
                                 V dubnu 2015 Salim opustil oblast Kafia Kingi, aby převzal dodávku klů. V květnu byl Salim zapojen do přepravy dvaceti kusů slonoviny z Demokratické republiky Kongo do oblasti Kafia Kingi. Přibližně ve stejnou dobu se Ali setkal s obchodníky, aby nakoupil zásoby a naplánoval další setkání v zájmu provádění dalších transakcí a dohodnutí kupních podmínek, jménem LRA, v souvislosti se zbožím, o němž se předpokládá, že je slonovinou, kterou doprovázel Salim.
                                 
                                    Související osoby a subjekty zařazené na seznam:
                                 
                                 
                                              
                                          
                                             Joseph Kony, zařazen na seznam dne 7. března 2016
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Salim Kony, zařazen na seznam 23. srpna 2016
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Armáda božího odporu, zařazena na seznam dne 7. března 2016
                                          
                              
                     
                                 
                                    11.
                                 
                              
                                 Salim KONY (další jména: a) Salim Saleh Kony b) Salim Saleh c) Salim Ogaro d) Okolu Salim e) Salim Saleh Obol Ogaro f) Simon Salim Obol)
                                 
                                    Označován jako: zástupce, Armáda božího odporu
                                 
                                    Datum narození: a) 1992 b) 1991 c) 1993
                                 
                                    Adresa: a) Kafia Kingi (území na pomezí Súdánu a Jižního Súdánu, o jehož definitivním statusu dosud nebylo rozhodnuto); b) Středoafrická republika.
                                 
                                    Datum zařazení na seznam:23. srpna 2016
                                 
                                    Další informace:
                                 
                                 Salim Kony je zástupcem velitele Armády božího odporu (LRA) (CFe.002), subjektu zařazeného na seznam, a synem vůdce LRA Josepha Konyho (CFi.009), osoby zařazené na seznam. Salim se stal členem hierarchie velení LRA v roce 2010. Náleží do skupiny vysokých představitelů LRA, kteří působí společně s Josephem Konym.
                                 
                                    Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
                                 
                                 Salim Kony byl zařazen na seznam dne 23. srpna 2016 na základě bodu 12 a bodu 13 písm. d) a g) rezoluce 2262 (2016) jakožto osoba „zapojená do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu těmto činnostem“; „poskytující podporu ozbrojeným skupinám nebo zločineckým sítím prostřednictvím nezákonného využívání přírodních zdrojů, včetně diamantů, zlata a volně žijících druhů a planě rostoucích rostlin a produktů z nich vyrobených nebo prostřednictvím nezákonného obchodu s nimi ve Středoafrické republice nebo ze Středoafrické republiky;“„zastávající vedoucí postavení v některém ze subjektů určených výborem na základě bodů 36 nebo 37 rezoluce 2134 (2014) nebo této rezoluce nebo poskytující podporu osobě nebo subjektu určenému výborem na základě bodů 36 nebo 37 rezoluce 2134 (2014) nebo této rezoluce nebo subjektu vlastněnému či řízenému osobou nebo subjektem určeným výborem, nebo jednající v jejich zájmu nebo jejich jménem či pod jejich vedením.“
                                 Salim Kony je hlavním velitelem „hlavního stanu“ LRA a již od raného věku společně s Josephem Konym plánuje útoky a obranu LRA. Salim dříve stál v čele skupiny, která zajišťuje ochranu Josepha Konyho. V nedávné době ho Joseph Kony pověřil správou finančních a logistických sítí LRA.
                                 Salim a jeho bratr Ali Kony zodpovídají za vymáhání kázně v rámci LRA. Oba bratři jsou uznáváni jako členové užšího velení Josepha Konyho, které má na starost vykonávání jeho příkazů. Oba přijímali disciplinární rozhodnutí k potrestání nebo zabití příslušníků LRA, kteří porušili pravidla LRA. Salim údajně zabil příslušníky LRA, kteří hodlali zběhnout, a podával zprávy o činnosti skupiny LRA a jejích příslušníků Josephu Konymu.
                                 Salim a Ali jsou na základě příkazů Josepha Konyho zapojeni do obchodování se slonovinou z národního parku Garamba v severní části Demokratické republiky Kongo přes Středoafrickou republiku do sporné oblasti Kafia Kingi, kde je prodávána nebo směňována s místními obchodníky.
                                 Salim často zaujímá postavení u hranic Středoafrické republiky s přibližně tuctem bojovníků, aby doprovázeli jiné skupiny LRA přepravující slonovinu ze severu z parku Garamba. V dubnu 2015 Salim opustil oblast Kafia Kingi, aby převzal dodávku klů. V květnu byl Salim zapojen do přepravy dvaceti kusů slonoviny z Demokratické republiky Kongo do oblasti Kafia Kingi.
                                 Dříve, v červnu 2014, překročil se skupinou bojovníků LRA hranice do Demokratické republiky Kongo, aby pytlačili slony v národním parku Garamba. Joseph Kony rovněž pověřil Salima doprovodem dvou velitelů LRA do parku Garamba, aby nalezli úlovky slonoviny, které tam byly v předchozích letech schovány. V červenci 2014 se Salim setkal s další skupinou LRA za účelem přepravy celkem 52 kusů slonoviny do oblasti Kafia Kingi. Salim zodpovídal Josephu Konymu vedení účtů za slonovinu a za předávání informací o transakcích se slonovinou skupinám LRA.
                                 
                                    Související osoby a subjekty zařazené na seznam:
                                 
                                 
                                              
                                          
                                             Joseph Kony, zařazen na seznam dne 7. března 2016
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Ali Kony, zařazen na seznam dne 23. srpna 2016
                                          
                                 
                                              
                                          
                                             Armáda božího odporu, zařazena na seznam dne 7. března 2016“
                                          
                              
                  
               
      
                  II.
               
                  U položky č. 6 v příloze k rozhodnutí 2013/798/SZBP týkající se Oumara Younouse Abdoulaye se do částí „Další informace“ doplňuje toto:
                  „Údajně zemřel dne 11. října 2015.“
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.