Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1455 ze dne 15. dubna 2016 o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Bělorusko

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1455 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 238/5
            
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1455
   ze dne 15. dubna 2016
   o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Bělorusko
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU ze dne 16. dubna 2014, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Od přijetí rozhodnutí č. 466/2014/EU došlo v Bělorusku v hospodářské, sociální, environmentální a politické oblasti k určitému pokroku.
            
   
               (2)
            
               V lednu 2015 schválil Výbor stálých zástupců (Coreper) seznam 29 opatření k posílení politiky EU vůči Bělorusku, která spočívá v kritickém zapojení. Jedno z těchto opatření se týká přezkumu ze strany EU, pokud jde o její restriktivní přístup s ohledem na půjčky Evropské centrální banky (EIB) v Bělorusku.
            
   
               (3)
            
               Ve svých závěrech ze dne 1. října 2015 uvedl Politický a bezpečností výbor seznam dalších konkrétních opatření k prohloubení politiky EU vůči Bělorusku spočívající v kritickém zapojení, a zejména opatření k zmírnění omezení týkajících se finančních operací EIB v Bělorusku.
            
   
               (4)
            
               Ve svých závěrech o Bělorusku, které byly přijaty dne 15. února 2016, rozhodla Rada o urychlení provádění opatření určených k posílení spolupráce mezi EU a Běloruskem v řadě hospodářských oblastí a oblastí souvisejících s obchodem a pomocí, a to s cílem modernizovat Bělorusko a jeho ekonomiku a v zájmu běloruského obyvatelstva, mimo jiné s ohledem na přistoupení ke Světové obchodní organizaci a ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, zejména EIB a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) v souladu s jejich příslušnými pravomocemi. Rada rovněž Bělorusko vybídla k urychlení tolik potřebných hospodářských reforem.
            
   
               (5)
            
               Pro utváření budoucí politiky Unie vůči Bělorusku budou mít i nadále zásadní význam konkrétní kroky Běloruska, pokud jde o dodržování všeobecných základních svobod, zásad právního státu a lidských práv.
            
   
               (6)
            
               Vzhledem k politickému vývoji v Bělorusku by finanční podpora ze strany Unie a mezinárodního společenství, včetně zmírnění omezení týkajících se činnosti EIB v Bělorusku, mohla zemi pomoci při rozvoji soukromého sektoru, zdokonalení infrastruktury a podpoře růstu produktivity, a tudíž přispět k větší dynamice a vyššímu růstu běloruského hospodářství ve střednědobém horizontu. Finanční operace EIB, které prosazují uplatňování odpovídajících norem v oblasti životního prostředí, by mimoto měly podpořit ekologicky šetrný a udržitelný rozvoj Běloruska.
            
   
               (7)
            
               Komise spolu s Evropskou službou pro vnější činnost proto usuzuje, že celková hospodářská, sociální, environmentální a politická situace umožňuje zařadit Bělorusko do přílohy III rozhodnutí č. 466/2014/EU, která obsahuje seznam zemí způsobilých pro financování ze strany EIB v rámci záruky Unie.
            
   
               (8)
            
               Rozhodnutí č. 466/2014/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V části B bodě 2 přílohy III rozhodnutí č. 466/2014/EU se slova „Východní Evropa: Moldavská republika, Ukrajina“ nahrazují slovy „Východní Evropa: Bělorusko, Moldavská republika, Ukrajina“.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 15. dubna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 135, 8.5.2014, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.