Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1623 ze dne 1. června 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1623 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 250/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1623
   ze dne 1. června 2016
   o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 3 a 4 a čl. 209 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 12. června 2002 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání o dohodách o hospodářském partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy.
            
   
               (2)
            
               Jednání byla úspěšně ukončena a dne 15. července 2014 byla parafována Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA (tj. Botswanou, Jihoafrickou republikou, Lesothem, Mosambikem, Namibií a Svazijskem) na straně druhé (dále jen „dohoda“).
            
   
               (3)
            
               Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000, vyzývá k uzavření dohod o hospodářském partnerství slučitelných s WTO.
            
   
               (4)
            
               Podle čl. 113 odst. 3 dohody má být dohoda do jejího vstupu v platnost prozatímně prováděna Unií a státy SADC EPA.
            
   
               (5)
            
               Dohoda by měla být podepsána jménem Unie a měla by být prozatímně prováděna, pokud se týká záležitostí spadajících do pravomoci Unie, s výhradou dokončení postupů nezbytných k jejímu uzavření,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Podpis Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.
   2.   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 3
   1.   Pokud jde o záležitosti spadající do pravomoci Unie, je dohoda v souladu s čl. 113 odst. 3 Unií prozatímně prováděna až do dokončení postupů nezbytných k jejímu uzavření. Tím není dotčeno rozdělení pravomocí mezi Unií a jejími členskými státy v souladu se Smlouvami.
   2.   Unie nebude prozatímně provádět ustanovení čl. 12 odst. 4.
   3.   Komise zveřejní oznámení o dni, od kterého se dohoda prozatímně provádí.
   Článek 4
   Dohoda nesmí být vykládána tak, že zakládá práva nebo ukládá povinnosti, které by mohly být přímo uplatňovány u soudů Unie nebo členských států.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 1. června 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A.G. KOENDERS
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.