Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/1637 ze dne 6. září 2016 o zahájení vojenské operace Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) přispívající k provádění zbrojního embarga OSN na volném moři u pobřeží Libye (EUNAVFOR MED/4/2016)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1637 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 243/14
            
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2016/1637
   ze dne 6. září 2016
   o zahájení vojenské operace Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) přispívající k provádění zbrojního embarga OSN na volném moři u pobřeží Libye (EUNAVFOR MED/4/2016)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména článek 38 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/778 ze dne 18. května 2015 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (1), a zejména na článek 2b a čl. 6 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/993 (2), kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778, se do uvedeného rozhodnutí vložil článek 2b s cílem přidat přispívání ke sdílení informací a k provádění zbrojního embarga OSN na volném moři u pobřeží Libye jako podpůrný úkol operace EUNAVFOR MED SOPHIA.
            
   
               (2)
            
               Ustanovení čl. 2b odst. 2 rozhodnutí (SZBP) 2015/778 stanoví, že pokud Politický a bezpečnostní výbor rozhodne, že jsou splněny příslušné podmínky, začne operace EUNAVFOR MED SOPHIA v dohodnutém operačním prostoru přispívat k provádění zbrojního embarga OSN na volném moři u pobřeží Libye kontrolami jakéhokoli plavidla plavícího se do Libye nebo z Libye, pokud existuje důvodné podezření, že dané plavidlo přepravuje, přímo či nepřímo, zbraně nebo související materiál do Libye nebo z Libye, a porušuje tak zbrojní embargo vůči Libyi, a příslušnými opatřeními k zajištění a odstranění těchto věcí, mimo jiné za účelem přesměrování těchto plavidel a jejich posádek do vhodného přístavu k usnadnění takového odstranění, pokud s tím stát přístavu souhlasí, v souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, včetně rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2292 (2016).
            
   
               (3)
            
               Velitel operace EU ujistil Politický a bezpečnostní výbor, že nezbytné podmínky pro to, aby vykonávání tohoto podpůrného úkolu mohlo být zahájeno, byly splněny.
            
   
               (4)
            
               Operaci EUNAVFOR MED SOPHIA by proto mělo být povoleno, aby v dohodnutém operačním prostoru začala přispívat k provádění zbrojního embarga OSN na volném moři u pobřeží Libye, jak je stanoveno v článku 2b rozhodnutí (SZBP) 2015/778.
            
   
               (5)
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Operace EUNAVFOR MED SOPHIA začne v dohodnutém operačním prostoru přispívat k provádění zbrojního embarga OSN na volném moři u pobřeží Libye, jak je stanoveno v článku 2b rozhodnutí (SZBP) 2015/778.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruelu dne 6. září 2016.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 122, 19.5.2015, s. 31.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/993 ze dne 20. června 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (Úř. věst. L 162, 21.6.2016, s. 18).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.