Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1693 ze dne 20. září 2016 o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny, a o zrušení společného postoje 2002/402/SZBP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1693 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 255/25
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1693
   ze dne 20. září 2016
   o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny, a o zrušení společného postoje 2002/402/SZBP
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 19. října 2001 Evropská rada prohlásila, že je odhodlána bojovat proti terorismu ve všech formách na celém světě a že bude pokračovat ve svém úsilí o posílení koalice mezinárodního společenství v boji proti terorismu v každé podobě a formě.
            
   
               (2)
            
               Dne 16. ledna 2002 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1390 (2002) (dále jen „rezoluce č. 1390 (2002)“), jíž rozšířila opatření uložená rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1267 (1999) (dále jen „rezoluce č. 1267 (1999)“) a č. 1333 (2000) (dále jen „rezoluce č. 1333 (2000)“) tak, aby se vztahovala na Usámu bin Ládina a členy al-Káidy a další osoby, skupiny, podniky a subjekty s nimi spojené, které určil výbor zřízený podle rezoluce č. 1267 (1999).
            
   
               (3)
            
               Rezoluce č. 1390 (2002) upravuje oblast působnosti sankcí týkajících se zmrazení finančních prostředků, zákazu vydávání víz a embarga na dodávky, prodej nebo převod zbraní, jakož i embarga na technické poradenství, pomoc nebo výcvik související s vojenskými činnostmi uložených rezolucemi č. 1267 (1999) a č. 1333 (2000).
            
   
               (4)
            
               Rezoluci č. 1390 (2002) přijala Rada bezpečnosti OSN na základě kapitoly VII Charty Organizace spojených národů, která jí umožňuje přijímat veškerá nezbytná opatření za účelem zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.
            
   
               (5)
            
               Tato opatření, přijatá Radou bezpečnosti OSN v souvislosti s bojem proti mezinárodnímu terorismu, byla provedena v právním řádu Unie společným postojem 2002/402/SZBP (1), přijatým Radou v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie, a nařízením Rady (ES) č. 881/2002 (2).
            
   
               (6)
            
               Dne 17. prosince 2015 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2253 (2015) (dále jen „rezoluce č. 2253 (2015)“), jíž rozšířila oblast působnosti opatření uložených rezolucí č. 1390 (2002) na osoby, skupiny, podniky či subjekty spojené s Islámským státem v Iráku a Levantě („ISIL (Dá'iš)“) a v níž znovu jednoznačně odsoudila ISIL (Dá'iš), al-Káidu a s nimi spojené osoby, skupiny, podniky a subjekty za pokračující a četné teroristické trestné činy, jejichž cílem je způsobit smrt nevinných civilistů a jiné oběti, ničit majetek a významně narušovat stabilitu.
            
   
               (7)
            
               V této souvislosti bylo v rezoluci č. 2253 (2015) znovu zdůrazněno, že sankce na podporu boje proti terorismu jsou důležitým nástrojem pro udržování a obnovu mezinárodního míru a bezpečnosti, a bylo připomenuto, že ISIL (Dá'iš) je odštěpenou skupinou al-Káidy a že všechny osoby, skupiny, podniky či subjekty podporující ISIL (Dá'iš) lze zařadit na seznam OSN.
            
   
               (8)
            
               ISIL (Dá'iš) a al-Káida představují hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Omezující opatření přijatá Unií v rámci boje proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a dalším skupinám, podnikům a subjektům s nimi spojeným náleží mezi cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie, jak jsou uvedeny v čl. 21 odst. 2 písm. c) Smlouvy.
            
   
               (9)
            
               S ohledem na hrozbu, kterou představují ISIL (Dá'iš) a al-Káida, by Rada měla mít možnost ukládat cílená omezující opatření proti každé osobě bez ohledu na její státní příslušnost nebo občanství nebo proti kterémukoli subjektu odpovědnému za teroristické činy páchané jménem, na účet nebo na podporu ISIL (Dá'iš) a al-Káidy v souladu s kritérii stanovenými v tomto rozhodnutí.
            
   
               (10)
            
               Účelem takových cílených opatření je zabránit činům páchaným jménem, na účet nebo na podporu ISIL (Dá'iš) a al-Káidy.
            
   
               (11)
            
               Je třeba stanovit omezení týkající se vstupu na území členských států nebo průjezdu přes jejich území pro ISIL (Dá'iš) a al-Káidu a osoby s nimi spojené, včetně osob, které jsou státními příslušníky některého členského státu. Aniž je dotčena odpovědnost členských států za udržování vnitřní bezpečnosti, neměla by tato omezení bránit určeným státním příslušníkům členského státu v průjezdu přes jiný členský stát za účelem návratu do členského státu, jehož jsou státními příslušníky, a ani určeným rodinným příslušníkům státních příslušníků členského státu v průjezdu přes jiný členský stát za stejným účelem.
            
   
               (12)
            
               Rezoluce č. 1373 (2001) stanoví, že pokud členské státy OSN identifikovaly osoby nebo subjekty zapojené do teroristické činnosti, měla by být přijata vhodná opatření.
            
   
               (13)
            
               Opatření, kterými se provádí rezoluce č. OSN 1267 (1999), č. 1390 (2002) a č. 2253 (2015) v právu Unie, by měla být současně pozměněna, aby zohledňovala ustanovení příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN.
            
   
               (14)
            
               V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie musí Rada v případě, že rozhodne o zařazení jména určité osoby nebo subjektu na seznam uvedený v příloze, uvést individuální, specifické a konkrétní důvody tohoto kroku a dané rozhodnutí musí být přijato na dostatečně pevném skutkovém základě.
            
   
               (15)
            
               V zájmu jasnosti a právní jistoty by omezující opatření uložená společným postojem 2002/402/SZBP ve znění následných rozhodnutí měla být konsolidována do nového právního nástroje obsahujícího ustanovení, která Radě umožní ukládat omezující opatření proti osobám a subjektům.
            
   
               (16)
            
               Společný postoj 2002/402/SZBP by proto měl být zrušen a nahrazen tímto rozhodnutím.
            
   
               (17)
            
               K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Zakazují se přímé i nepřímé dodávky, prodej, převod nebo vývoz zbraní či souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů jakékoli osobě, skupině, podniku či subjektu určeným Radou bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), č. 1333 (2000) a č. 2253 (2015), jak je aktualizoval výbor zřízený podle rezoluce č. 1267 (1999) (dále jen „výbor“), nebo určeným Radou i osobám, skupinám, podnikům či subjektům, které jednají jejich jménem nebo na jejich pokyn, státními příslušníky členských států nebo z území či přes území členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států či letadel těchto států bez ohledu na to, zda výše uvedené věci pocházejí z území členských států, či nikoli.
   2.   Zakazuje se:
   
               a)
            
               poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související s vojenskou činností a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zbraní a souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému přímo či nepřímo jakékoli osobě, skupině, podniku nebo subjektu uvedeným v odstavci 1;
            
   
               b)
            
               poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru, jakož i pojištění a zajištění pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo na poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb přímo či nepřímo jakékoli osobě, skupině, podniku nebo subjektu uvedeným v odstavci 1;
            
   
               c)
            
               vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenu a) nebo b) tohoto odstavce.
            
   Článek 2
   1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zamezení vstupu na svá území nebo průjezdu přes ně osobám, které byly určeny a na které se vztahují cestovní omezení zavedená Radou bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), č. 1333 (2000) a č. 2253 (2015) nebo výborem, a u nichž bylo zjištěno, že:
   
               a)
            
               se účastní financování, plánování, podpory, přípravy nebo páchání činů nebo činností al-Káidy, ISIL (Dá'iš) nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo tak činí ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;
            
   
               b)
            
               jim dodávají, prodávají nebo převádějí zbraně a související materiál;
            
   
               c)
            
               pro ně provádějí nábor nebo jiným způsobem podporují jejich činy nebo činnosti; nebo
            
   
               d)
            
               jsou přímo či nepřímo ovládány jakoukoli osobou, skupinou, podnikem nebo subjektem s nimi spojeným, včetně těch, které jsou uvedeny na seznamu sankcí proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě, nebo je jinak podporují.
            
   2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zamezení vstupu na svá území nebo průjezdu přes ně osobám, které:
   
               a)
            
               jsou spojeny s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou tím, že:
               
                           i)
                        
                           se účastní financování ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo financování jejich činů nebo činností či činů a činností prováděných ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu,
                        
               
                           ii)
                        
                           se účastní plánování, podpory, přípravy nebo páchání činů nebo činností nebo poskytování či absolvování teroristického výcviku, jako je výcvik zaměřený na zbraně, výbušná zařízení nebo jiné metody či technologie za účelem spáchání teroristických činů, ze strany ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo tak činí ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu,
                        
               
                           iii)
                        
                           jsou zapojeny do obchodu s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo s jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou, zejména pokud jde o ropu, ropné produkty, modulární rafinérie a související materiál, jakož i do obchodu s jinými přírodními zdroji a s kulturními statky,
                        
               
                           iv)
                        
                           dodávají, prodávají nebo převádějí zbraně a související materiál ISIL (Dá'iš) a al-Káidě nebo jakékoli buňce, přičleněné osobě nebo organizaci, odštěpené skupině nebo skupině od nich odvozené;
                        
            
   
               b)
            
               cestují nebo se snaží vycestovat mimo Unii za účelem:
               
                           i)
                        
                           páchání, plánování nebo přípravy teroristických činů jménem, na účet nebo na podporu ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo účasti na nich,
                        
               
                           ii)
                        
                           poskytování či absolvování teroristického výcviku jménem, na účet nebo na podporu ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo
                        
               
                           iii)
                        
                           jiné podpory ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené;
                        
            
   
               c)
            
               se snaží cestovat do Unie za účelem uvedeným v písmeni b) nebo s cílem účastnit se činů nebo činností ve spojení s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou nebo páchaných jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;
            
   
               d)
            
               provádějí nábor pro ISIL (Dá'iš) a al-Káidu nebo jakoukoli buňku, přičleněnou osobu nebo organizaci, odštěpenou skupinu nebo skupinu od nich odvozenou nebo jiným způsobem podporují jejich činy nebo činnosti, mimo jiné tím, že:
               
                           i)
                        
                           jakýmkoli způsobem poskytují nebo shromažďují přímo či nepřímo finanční prostředky s cílem financovat cestování osob za účelem uvedeným v písmenech b) a c), anebo organizují nebo jinak usnadňují cestování osob za účelem uvedeným v písmenech b) a c),
                        
               
                           ii)
                        
                           získávají jinou osobu k účasti na činech nebo činnostech ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo páchaných ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;
                        
            
   
               e)
            
               podněcují k činům nebo činnostem ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo páchaným ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu nebo po jejich páchání veřejně volají, včetně vybízení k takovým činům nebo činnostem nebo jejich glorifikace, čímž působí nebezpečí, že mohou být spáchány teroristické činy;
            
   
               f)
            
               se účastní nařizování nebo páchání vážného porušování lidských práv včetně únosů, znásilnění, sexuálního násilí, nucených sňatků a zotročování osob mimo území Unie jménem nebo na účet ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo nařizování či páchání vážného porušování lidských práv napomáhají,
            
   jež jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
   3.   Odstavce 1 a 2 neukládají členským státům povinnost odmítnout vstup na své území svým státním příslušníkům.
   4.   Odstavec 1 se nepoužije, je-li vstup na území nebo průjezd přes ně nezbytný, aby mohlo proběhnout soudní řízení, nebo pokud výbor stanoví, že vstup nebo průjezd je odůvodněný.
   5.   Členské státy mohou udělit výjimky z opatření uložených podle odstavce 2, pokud je cesta dotyčné osoby odůvodněna:
   
               a)
            
               naléhavými humanitární potřebami,
            
   
               b)
            
               soudním řízením, nebo
            
   
               c)
            
               skutečností, že členský stát je vázán povinností vůči mezinárodní organizaci.
            
   6.   Pokud členský stát hodlá udělit výjimky uvedené v odstavci 5, oznámí to písemně Radě. Pokud jde o odst. 5 písm. a) nebo b), pokládá se výjimka za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může Rada o udělení navrhované výjimky rozhodnout kvalifikovanou většinou.
   7.   Pokud členský stát povolí podle odstavce 5 osobám uvedeným na seznamu v příloze vstup na své území nebo průjezd přes ně, je toto povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.
   Článek 3
   1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky, jiná finanční aktiva a hospodářské zdroje přímo či nepřímo vlastněné či ovládané osobami, skupinami, podniky a subjekty, které byly určeny a na které se vztahuje zmrazení majetku Radou bezpečnosti podle rezolucí č. 1267 (1999), č. 1333 (2000) a č. 2253 (2015) nebo výborem a u nichž bylo zjištěno, že:
   
               a)
            
               se účastní financování, plánování, podpory, přípravy nebo páchání činů nebo činností al-Káidy, ISIL (Dá'iš) nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo tak činí ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;
            
   
               b)
            
               jim dodávají, prodávají nebo převádějí zbraně a související materiál;
            
   
               c)
            
               pro ně provádějí nábor nebo jiným způsobem podporují jejich činy nebo činnosti; nebo
            
   
               d)
            
               jsou vlastněny nebo přímo či nepřímo ovládány jakoukoli osobou, skupinou, podnikem nebo subjektem s nimi spojeným, včetně těch, které jsou uvedeny na seznamu sankcí proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě, nebo je jinak podporují, nebo třetí stranou jednající jejich jménem nebo na jejich příkaz.
            
   2.   Žádné finanční prostředky, jiná finanční aktiva nebo hospodářské zdroje se přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým či právnickým osobám uvedeným v odstavci 1 ani v jejich prospěch.
   3.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky, jiná finanční aktiva a hospodářské zdroje přímo či nepřímo vlastněné či ovládané osobami, skupinami, podniky a subjekty, které:
   
               a)
            
               jsou spojeny s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou tím, že:
               
                           i)
                        
                           se účastní financování ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo financování jejich činů nebo činností či činů a činností prováděných ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu,
                        
               
                           ii)
                        
                           se účastní plánování, podpory, přípravy nebo páchání činů nebo činností nebo poskytování či absolvování teroristického výcviku, jako je instruktáž ke zbraním, výbušninám nebo jiným metodám či technologiím s cílem spáchání teroristických činů, ze strany ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo tak činí ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu,
                        
               
                           iii)
                        
                           jsou zapojeny do obchodu s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo s jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou, zejména pokud jde o ropu, ropné produkty, modulární rafinérie a související materiál, jakož i do obchodu s jinými přírodními zdroji a s kulturními statky,
                        
               
                           iv)
                        
                           dodávají, prodávají nebo převádějí zbraně a související materiál ISIL (Dá'iš) a al-Káidě nebo jakékoli buňce, přičleněné osobě nebo organizaci, odštěpené skupině nebo skupině od nich odvozené;
                        
            
   
               b)
            
               cestují nebo se snaží vycestovat mimo Unii za účelem:
               
                           i)
                        
                           páchání, plánování nebo přípravy teroristických činů jménem, na účet nebo na podporu ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo účasti na nich,
                        
               
                           ii)
                        
                           poskytování či absolvování teroristického výcviku jménem, na účet nebo na podporu ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo
                        
               
                           iii)
                        
                           jiné podpory ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené;
                        
            
   
               c)
            
               se snaží cestovat do Unie za účelem uvedeným v písmeni b) nebo s cílem účastnit se činů nebo činností ve spojení s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou nebo páchaných jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;
            
   
               d)
            
               provádějí nábor pro ISIL (Dá'iš) a al-Káidu nebo jakoukoli buňku, přičleněnou osobu nebo organizaci, odštěpenou skupinu nebo skupinu od nich odvozenou nebo jiným způsobem podporují jejich činy nebo činnosti, mimo jiné tím, že:
               
                           i)
                        
                           jakýmkoli způsobem poskytují nebo shromažďují přímo či nepřímo finanční prostředky s cílem financovat cestování osob za účelem uvedeným v písmenech b) a c), anebo organizují nebo jinak usnadňují cestování osob za účelem uvedeným v písmenech b) a c),
                        
               
                           ii)
                        
                           získávají jinou osobu k účasti na činech nebo činnostech ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo páchaných ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;
                        
            
   
               e)
            
               podněcují k činům nebo činnostem ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo páchaným ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu neb po jejich páchání volají, včetně vybízení k takovým činům nebo činnostem nebo jejich glorifikace, čímž působí nebezpečí, že mohou být spáchány teroristické činy;
            
   
               f)
            
               se účastní nařizování nebo páchání vážného porušování lidských práv včetně únosů, znásilnění, sexuálního násilí, nucených sňatků a zotročování osob mimo území Unie jménem nebo na účet ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo nařizování či páchání vážného porušování lidských práv napomáhají,
            
   jež jsou uvedeny v příloze.
   4.   Žádné finanční prostředky, jiná finanční aktiva nebo hospodářské zdroje se přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým či právnickým osobám uvedeným v odstavci 3 ani v jejich prospěch.
   5.   Odchylně od odstavců 1, 2, 3 a 4 lze učinit výjimky v případě finančních prostředků, finančních aktiv a hospodářských zdrojů, jež jsou:
   
               a)
            
               nezbytné pro úhradu základních výdajů, včetně plateb za potraviny, nájemné nebo splátek hypotéky, plateb za léčivé přípravky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;
            
   
               b)
            
               určeny výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo
            
   
               c)
            
               určeny výlučně k úhradě poplatků v souladu s vnitrostátními právními předpisy za běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků, jiných finančních aktiv a hospodářských zdrojů.
            
   Tyto výjimky se udělí pouze poté, co dotyčný členský stát v příslušných případech oznámí výboru úmysl umožnit přístup k takovým finančním prostředkům, dalším finančním aktivům nebo hospodářským zdrojům, a pokud výbor do tří pracovních dnů od tohoto oznámení nevydá zamítavé rozhodnutí.
   6.   Odchylně od odstavců 1, 2, 3 a 4 lze výjimky učinit také v případě finančních prostředků, finančních aktiv a hospodářských zdrojů, jež jsou nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán členského státu toto rozhodnutí v příslušných případech oznámí výboru a výbor jej schválí.
   7.   Odstavec 3 nebrání určené osobě nebo subjektu provést platbu vyplývající ze smlouvy, jež byla uzavřena před zařazením této osoby nebo subjektu na seznam, za předpokladu, že příslušný členský stát určil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt uvedené v odstavcích 1 a 3.
   8.   Odchylně od odstavce 3 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:
   
               a)
            
               dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu podle odstavce 3 na seznam uvedený v příloze, soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě, a to před tímto dnem, v ten den nebo po něm,
            
   
               b)
            
               dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky,
            
   
               c)
            
               nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze a
            
   
               d)
            
               uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.
            
   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o veškerých povoleních udělených podle tohoto odstavce.
   9.   Odstavce 2 a 4 se nepoužijí na připsání dalších plateb na zmrazené účty osob a subjektů uvedených v odstavcích 1 a 3 pod podmínkou, že veškeré tyto platby budou zmrazeny.
   Článek 4
   Osobám nebo subjektům určeným OSN nebo uvedeným na seznamu v příloze ani jakékoli osobě nebo subjektu, jež vznesou nárok prostřednictvím jakékoli takové osoby nebo subjektu nebo v její či jeho prospěch, se nepřiznají žádné nároky, a to ani kompenzace ani žádný jiný nárok tohoto druhu, jako je nárok na započtení pohledávek nebo nárok v rámci záruky, v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejíž plnění bylo přímo či nepřímo, zcela či zčásti dotčeno z důvodu opatření, o nichž bylo rozhodnuto podle rezolucí č. 1267 (1999), č. 1333 (2000) a č. 2253 (2015), včetně opatření Unie nebo kteréhokoli členského státu k provedení příslušných rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo opatření, na která se vztahuje toto rozhodnutí, nebo v souladu nebo v jakékoli spojitosti s takovými opatřeními.
   Článek 5
   1.   Rada na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jednomyslně vyhotovuje seznam uvedený v příloze a přijímá jeho změny.
   2.   Rada sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, skupinám, podnikům a subjektům své rozhodnutí podle odstavce 1 včetně odůvodnění, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, přičemž této fyzické nebo právnické osobě, skupině, podniku či subjektu umožní předložit připomínky.
   3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, skupinu, podnik nebo subjekt o této skutečnosti informuje.
   4.   Odchylně od odstavce 1 Rada v případě, že členský stát má za to, že se zásadním způsobem změnily okolnosti mající vliv na určení osoby nebo subjektu uvedených na seznamu, může kvalifikovanou většinou na návrh tohoto členského státu rozhodnout, že jméno takové osoby nebo subjektu ze seznamu uvedeného v příloze vypustí.
   Článek 6
   1.   Toto rozhodnutí se podle potřeby přezkoumá, změní nebo zruší, zejména s ohledem na příslušná rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo výboru.
   2.   Opatření podle čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 3 a 4 se pravidelně a nejméně každých dvanáct měsíců přezkoumávají.
   3.   Předloží-li osoba nebo subjekt, které byly určeny v souladu s čl. 2 odst. 2 nebo čl. 3 odst. 3 a 4, připomínky, Rada s ohledem na tyto připomínky určení přezkoumá a opatření přestanou být uplatňována, pokud Rada postupem podle článku 5 určí, že již nejsou splněny podmínky pro jejich použití.
   4.   Pokud je na základě nových podstatných důkazů podána další žádost o vypuštění osoby nebo subjektu z přílohy, Rada provede další přezkum v souladu s odstavcem 3.
   5.   Opatření uvedená v čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 3 a 4 se použijí do 23. září 2017.
   Článek 7
   Společný postoj 2002/402/SZBP se zrušuje a nahrazuje tímto rozhodnutím.
   Článek 8
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 20. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Společný postoj Rady 2002/402/SZBP ze dne 27. května 2002 o omezujících opatřeních proti členům ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny (Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 4).
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Seznam osob, skupin, podniků a subjektů uvedený v článcích 2 a 3
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.