Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1694 ze dne 20. září 2016, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1694 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 255/33
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1694
   ze dne 20. září 2016,
   kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 31. července 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1333.
            
   
               (2)
            
               V souladu s rozhodnutím (SZBP) 2015/1333 provedla Rada úplný přezkum seznamů osob a subjektů uvedených v přílohách II a IV daného rozhodnutí.
            
   
               (3)
            
               Ze seznamu fyzických osob, na něž se vztahují omezující opatření, jak je uveden v části A příloh II a IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1333, by měla být vyňata jedna osoba.
            
   
               (4)
            
               Přílohy II a IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Přílohy II a IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 20. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 34.
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  I.
               
                  Ze seznamu obsaženého v oddíle A přílohy II rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se vypouští položka týkající se této osoby:
                  A.   Osoby
                  
                              15.
                           
                              plukovník Taher Juwadi
                           
               
      
                  II.
               
                  Ze seznamu obsaženého v oddíle A přílohy IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se vypouští položka týkající se této osoby:
                  A.   Osoby
                  
                              15.
                           
                              plukovník Taher Juwadi
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.