Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1707 ze dne 20. září 2016, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Eesti Pank

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1707 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 257/13
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1707
   ze dne 20. září 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Eesti Pank
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Protokol č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 27 odst. 1 tohoto protokolu,
   s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ze dne 14. července 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Eesti Pank (ECB/2016/20) (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro, ověřují nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou.
            
   
               (2)
            
               Mandát externího auditora Eesti Pank skončil po provedení auditu za účetní rok 2015. Je proto nezbytné jmenovat externího auditora od účetního roku 2016.
            
   
               (3)
            
               Eesti Pank vybrala za svého externího auditora pro účetní roky 2016 až 2020 společnost KPMG Baltics OÜ.
            
   
               (4)
            
               Rada guvernérů ECB doporučila, aby externím auditorem Eesti Pank pro účetní roky 2016 až 2020 byla jmenována společnost KPMG Baltics OÜ.
            
   
               (5)
            
               Na základě doporučení Rady guvernérů ECB by mělo být rozhodnutí Rady 1999/70/ES (2) odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 17 nahrazuje tímto:
   
      „17.   KPMG Baltics OÜ se schvaluje jako externí auditor Eesti Pank pro účetní roky 2016 až 2020.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno ECB.
   
      V Bruselu dne 20. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 266, 22.7.2016, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 1999/70/ES ze dne 25. ledna 1999 o schválení externích auditorů národních centrálních bank (Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.