Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1711 ze dne 27. září 2016, kterým se mění společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k bojiroti terorismu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1711 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               LI 259/3
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1711
   ze dne 27. září 2016,
   kterým se mění společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k bojiroti terorismu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 27. prosince 2001 přijala Rada společný postoj 2001/931/SZBP (1) o uplatnění určitých omezujících opatření vůči osobám, skupinám a subjektům uvedeným v příloze.
            
   
               (2)
            
               Vzhledem k tomu, že v Kolumbii došlo k uzavření mírové dohody, měla by být pozastavena opatření vůči jednomu subjektu s výhradou zvláštního přezkumu Radou po šesti měsících.
            
   
               (3)
            
               Společný postoj 2001/931/SZBP by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Společný postoj 2001/931/SZBP se mění takto:
   v článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:
   
      „Pozastavují se opatření uvedená v článcích 2, 3 a 4, týkají-li se „Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ – „FARC“ („Revoluční ozbrojené síly Kolumbie“).“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 27. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.